Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.01.2016
31.12.2016
28.02.2015
28.02.2016
28.02.2014
27.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
01.03.2011
29.02.2012
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
708 106 000 € 659 093 000 € 543 284 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
401 388 000 € 379 002 000 € 363 337 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
85 000 € 69 000 € 49 000 €
005
A.I.2
Software
85 000€ 69 000€ 49 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
401 303 000 € 378 933 000 € 363 288 000 €
012
A.II.1
Pozemky
95 278 000€ 90 534 000€ 85 983 000€
013
A.II.2
Stavby
233 200 000€ 228 925 000€ 226 862 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 223 000€ 20 797 000€ 22 456 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
35 611 000€ 28 053 000€ 23 539 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 987 000€ 9 259 000€ 4 437 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 000€ 1 365 000€ 11 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
305 802 000 € 277 565 000 € 179 413 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
74 726 000 € 72 265 000 € 63 782 000 €
036
B.I.5
Tovar
74 726 000€ 72 265 000€ 63 782 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
209 338 000 € 180 271 000 € 80 141 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
204 991 000€ 122 393 000€ 20 621 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 50 000 000€ 50 000 000€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 1 748 000€ 3 571 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 347 000€ 6 130 000€ 5 949 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
21 738 000 € 25 029 000 € 35 490 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 173 000€ 7 744 000€ 6 118 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
16 565 000€ 17 285 000€ 29 372 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
916 000 € 2 526 000 € 534 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
916 000€ 2 526 000€ 534 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
708 106 000 € 659 093 000 € 543 284 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
205 220 000 € 263 165 000 € 249 544 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
88 867 000 € 148 867 000 € 148 867 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
88 867 000€ 148 867 000€ 148 867 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
176 000 € 2 943 000 € 2 781 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
116 177 000 € 111 355 000 € 97 896 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
116 177 000€ 111 355 000€ 97 896 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
502 886 000 € 395 928 000 € 293 740 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
6 723 000 € 6 408 000 € 7 021 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
3 047 000€ 2 811 000€ 2 847 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 676 000€ 3 597 000€ 4 174 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
36 000 € 5 000 € 130 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
36 000€ 5 000€ 130 000€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
154 848 000 € 143 015 000 € 141 493 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
139 430 000€ 124 529 000€ 123 387 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 609 000€ 3 211 000€ 2 985 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 173 000€ 2 740 000€ 2 096 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 606 000€ 11 663 000€ 12 156 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 030 000€ 872 000€ 869 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
341 279 000 € 246 500 000 € 145 096 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
314 279 000€ 230 500 000€ 126 500 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
27 000 000€ 16 000 000€ 18 596 000€