Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.07.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
183 752 032 € 5 500 € 319 € 504 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 500€ 504€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
183 752 032€ 319€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
298 826 € 10 447 € 7 € 1 264 € 1 541 € 1 202 € 1 210 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4€ 7€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
293 476€ 184€ 3€ 1 262€ 1 202€ 1 202€ 1 203€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 359 € 10 263 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 960€ 8 880€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
399€ 1 383€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
1 991€ 2€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
339€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
183 453 206 € -10 447 € 5 500 € 312 € -1 264 € -1 037 € -1 202 € -1 210 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-293 476 € -184 € -7 € -1 262 € -1 202 € -1 202 € -1 210 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 € 20 095 € 8 € 8 € 79 € 176 € 274 € 370 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
20 086€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 9 € 8 € 8 € 79 € 176 € 274 € 370 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 9€ 8€ 8€ 79€ 176€ 274€ 370€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
0 € 401 800 € 150 € 150 € 100 € 100 € 83 € 83 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
401 646€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
154€ 150€ 150€ 100€ 100€ 83€ 83€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
4 € -381 705 € -142 € -142 € -21 € 76 € 191 € 287 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
183 453 210 € -392 152 € 5 358 € 170 € -1 285 € -961 € -1 011 € -923 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 € 2 € 2 € 2 € 15 € 34 € 52 € 70 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1€ 2€ 2€ 2€ 15€ 34€ 52€ 70€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
183 453 209 € -392 154 € 5 356 € 168 € -1 300 € -995 € -1 063 € -993 €