Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
78 250 679 € 86 176 880 € 118 956 629 € 126 768 377 € 123 220 745 € 122 305 617 € 128 759 008 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
50 909 515 € 64 263 269 € 79 149 061 € 87 440 770 € 85 971 151 € 92 025 115 € 75 587 331 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
193 056 € 301 220 € 2 188 016 € 2 177 217 € 2 177 595 € 2 163 137 € 88 835 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
48 560€ 95 392€ 131 598€ 35 751€ 41 106€ 37 150€ 37 379€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
0€ 2 011 995€ 2 011 995€ 2 011 995€ 2 011 995€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
144 496€ 205 828€ 44 305€ 6 059€ 6 703€ 7 535€ 8 434€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 118€ 123 412€ 117 791€ 106 457€ 43 022€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
40 019 095 € 53 157 732 € 55 576 311 € 57 761 820 € 54 182 406 € 58 651 788 € 56 358 185 €
012
A.II.1
Pozemky
33 925 270€ 45 468 060€ 43 652 384€ 45 361 699€ 40 628 141€ 42 878 066€ 41 109 210€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 652 506€ 6 277 540€ 8 759 089€ 10 139 342€ 11 369 712€ 13 663 317€ 12 364 692€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 441 319€ 1 412 132€ 3 164 838€ 2 260 779€ 2 184 553€ 2 110 405€ 2 884 283€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
10 697 364 € 10 804 317 € 21 384 734 € 27 501 733 € 29 611 150 € 31 210 190 € 19 140 311 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 154 638€ 1 154 638€ 1 154 638€ 2 645 237€ 2 645 237€ 1 452 435€ 1 452 435€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
6 215 259€ 6 215 259€ 6 215 259€ 6 216 919€ 6 216 919€ 6 216 919€ 6 216 919€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 9 193 000€ 13 220 000€ 14 877 135€ 17 542 635€ 5 357 677€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
3 327 467€ 3 434 420€ 4 821 837€ 5 419 577€ 5 871 859€ 5 998 201€ 6 113 280€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
27 341 164 € 21 913 611 € 39 694 968 € 39 327 607 € 37 247 902 € 30 280 502 € 53 171 677 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
3 964 049 € 3 432 271 € 8 012 245 € 3 260 432 € 3 470 720 € 1 420 025 € 1 776 820 €
032
B.I.1
Materiál
1 124 436€ 1 124 350€ 1 162 300€ 464 032€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
13 223€ 13 223€ 13 223€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
2 072 125€ 2 285 467€ 187 259€ 1 248 646€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
50 648€ 47 680€ 57 243€ 64 142€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 037 € 3 267 € 236 582 € 1 506 400 € 1 648 813 € 1 814 340 € 1 905 355 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 230 715€ 1 498 571€ 1 648 813€ 1 814 340€ 1 905 355€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
2 037€ 3 267€ 5 867€ 7 829€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
16 782 967 € 16 709 945 € 28 872 084 € 29 107 848 € 31 414 623 € 24 160 798 € 42 512 413 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 283 768€ 14 847 798€ 14 817 942€ 16 259 190€ 20 762 047€ 18 576 928€ 18 699 932€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
573 296€ 1 228 373€ 12 573 671€ 12 075 406€ 9 661 367€ 5 739 128€ 22 950 453€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 2 536€ 0€ 5 382€ 0€ 69 444€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 925 903€ 631 238€ 1 480 471€ 767 870€ 991 209€ -224 702€ 862 028€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
6 592 111 € 1 768 128 € 2 574 057 € 5 452 927 € 713 746 € 2 885 339 € 6 977 089 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
14 943€ 14 937€ 2 114 937€ 14 937€ 14 937€ 14 937€ 14 937€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
0 € 112 600 € 0 € 1 692 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
78 250 679 € 86 176 880 € 118 956 629 € 126 768 377 € 123 220 745 € 122 305 617 € 128 759 008 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
51 537 828 € 52 910 756 € 77 729 939 € 77 138 415 € 75 461 289 € 73 213 589 € 77 745 983 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
45 967 770 € 99 651 880 € 99 651 880 € 99 651 880 € 99 651 880 € 99 651 880 € 99 651 880 €
069
A.I.1
Základné imanie
45 967 770€ 99 651 880€ 99 651 880€ 99 651 880€ 99 651 880€ 99 651 880€ 99 651 880€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 952 274 € 6 952 274 € 6 893 122 € 6 725 409 € 6 500 639 € 6 500 639 € 6 461 285 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 895 157€ 6 895 157€ 6 836 005€ 6 668 292€ 6 443 522€ 6 443 522€ 6 404 168€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
57 117€ 57 117€ 57 117€ 57 117€ 57 117€ 57 117€ 57 117€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-9 288 € -28 495 140 € -29 406 587 € -30 916 000 € -32 938 930 € -28 406 536 € -28 760 720 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 288€ -28 495 140€ -29 406 587€ -30 916 000€ -32 938 930€ -28 406 536€ -28 760 720€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-1 372 928 € -25 198 258 € 591 524 € 1 677 126 € 2 247 700 € -4 532 394 € 393 538 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
24 009 594 € 30 122 923 € 37 735 952 € 44 287 897 € 47 529 651 € 48 853 239 € 50 772 303 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
6 057 284 € 7 691 463 € 12 149 974 € 14 093 673 € 13 889 763 € 14 700 318 € 15 024 465 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 963 534€ 7 600 785€ 11 973 703€ 12 746 538€ 13 352 579€ 14 190 673€ 13 788 893€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
93 750€ 90 678€ 176 271€ 1 347 135€ 537 184€ 509 645€ 1 235 572€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
52 364 € 175 827 € 328 623 € 57 182 € 3 951 912 € 4 377 215 € 4 890 075 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 110 531€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
52 314€ 45 999€ 48 876€ 57 182€ 16 912€ 26 635€ 47 333€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
50€ 129 828€ 279 747€ 0€ 3 935 000€ 4 350 580€ 4 732 211€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
15 301 546 € 14 061 804 € 14 113 063 € 15 367 210 € 13 102 206 € 15 227 670 € 16 769 843 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 741 450€ 5 110 440€ 5 390 210€ 6 616 037€ 4 434 807€ 6 023 458€ 8 223 507€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 262 375€ 4 622 246€ 4 429 497€ 4 630 273€ 4 528 556€ 4 588 169€ 4 382 753€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 123 370€ 2 320 621€ 2 319 613€ 2 427 297€ 2 526 460€ 2 583 702€ 2 445 956€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 918 807€ 1 678 344€ 1 605 338€ 1 529 006€ 1 425 079€ 1 790 852€ 1 446 490€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
255 544€ 330 153€ 368 405€ 164 597€ 187 304€ 241 489€ 271 137€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 598 400 € 8 193 829 € 11 144 292 € 14 769 832 € 16 585 770 € 14 548 036 € 14 087 920 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 200 000€ 2 598 400€ 4 884 000€ 7 319 600€ 10 197 200€ 5 534 800€ 7 344 314€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 398 400€ 5 595 429€ 6 260 292€ 7 450 232€ 6 388 570€ 9 013 236€ 6 743 606€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 703 257 € 3 143 201 € 3 490 738 € 5 342 065 € 229 805 € 238 789 € 240 722 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé