Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
82 281 808 € 98 941 685 € 101 719 935 € 105 823 044 € 108 859 044 € 118 079 671 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
84 834 473€ 92 831 980€ 92 816 606€ 100 718 920€ 107 019 827€ 120 435 899€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 552 665€ 6 109 705€ 8 903 329€ 5 104 124€ 1 839 217€ -2 356 228€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
38 620 959 € 39 055 968 € 42 043 388 € 39 372 068 € 46 246 564 € 51 426 531 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
38 620 959€ 39 055 968€ 42 043 388€ 39 372 068€ 46 246 564€ 51 426 531€
10
B.2
Služby
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
43 660 849 € 59 885 717 € 59 676 547 € 66 450 976 € 62 612 480 € 66 653 140 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
48 676 463 € 51 596 675 € 55 595 335 € 57 575 378 € 54 921 799 € 54 779 241 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
622 449€ 510 862€ 512 853€ 502 901€ 508 066€ 502 207€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 836 933€ 8 215 833€ 5 645 429€ 6 237 424€ 10 485 580€ 11 328 396€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 621€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
90 157 557€ 101 386 147€ 96 762 471€ 86 585 019€ 280 904€ 2 363 235€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
82 367 532€ 98 520 943€ 92 722 670€ 86 425 657€ 1 355 675€ 1 202 069€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-24 668 350 € 2 427 551 € 1 962 731 € 2 294 635 € -4 377 736 € 1 204 462 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
137 200 € 135 730 € 105 840 € 120 540 € 188 650 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
154 764€ 623 252€ 591 581€ 643 895€ 755 519€ 786 892€
39
N
Nákladové úroky
773 364€ 1 055 454€ 940 694€ 726 321€ 692 383€ 1 460 997€
40
XI.
Kurzové zisky
1 205€ 533€ 3 464€ 167€ 1 211€ 930€
41
O
Kurzové straty
1 532€ 470€ 602€ 1 717€ 2 629€ 3 342€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 600€ 31€ 500€ 1 436€ 276€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
44 615€ 1 539 836€ 46 349€ 81 895€ 102 758€ 66 243€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-526 342 € -1 835 645 € -286 729 € -44 831 € 149 046 € -742 484 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-25 194 692 € 591 906 € 1 676 002 € 2 249 804 € -4 228 690 € 461 978 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 566 € 382 € -1 124 € 2 104 € 303 704 € 68 440 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 566€ 382€ -1 124€ 2 104€ 4 233€ 68 440€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 0€ 0€ 299 471€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-25 198 258 € 591 524 € 1 677 126 € 2 247 700 € -4 532 394 € 393 538 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-25 194 692 € 591 906 € 1 676 002 € 2 249 804 € -4 228 690 € 461 978 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-25 198 258 € 591 524 € 1 677 126 € 2 247 700 € -4 532 394 € 393 538 €