Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Údaje z Obchodného registra spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

 • Názov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • IČO 36038351
 • DIČ 2020087982
 • IČ DPH SK2020087982 podľa §4
 • Sídlo Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 29. októbra 1999, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 155/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 744 239 843 €
  Podľa účtovnej závierky: 744 239 843 €
 • Historický názov Lesy Slovenskej republiky
  (platné do 9. júna 2000 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
správa lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky 29.10.1999
užívanie a obhospodarovanie neštátneho lesného a iného majetku na základe príslušných legislatívnych predpisov a právnych aktov 29.10.1999
zakladanie, obnova, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesných porastov v súlade s lesnými hospodárskymi plánmi v záujme zachovania a zveľaďovania lesov a zabezpečenia ich produkčných a verejnoprospešných funkcií 29.10.1999
záchrana a zachovanie genofondu lesných drevín a zabezpečenie druhove, geneticky a kvalitatívne vhodného biologického reprodukčného materiálu pre obnovu lesných porastov 29.10.1999
zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby v lese 29.10.1999
výkon ťažby dreva v lesných porastoch, v súlade s platnou legislatívou a opatreniami orgánov štátnej správy LH, približovanie, manipulácia a doprava dreva 29.10.1999
predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby 29.10.1999
zabezpečovanie zákonom stanovených úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia 29.10.1999
zabezpečovanie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného majetku, zo zákona o lesoch, zákona o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania 29.10.1999
výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a za realizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu 29.10.1999
lesníctvo a poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja 29.10.1999
ťažba a výkup dreva zo stromov rastúcich mimo lesa 29.10.1999
drevárska výroba 29.10.1999
strojárska výroba 29.10.1999
projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe 29.10.1999
zememeračské a geodetické práce 29.10.1999
servis a opravy malej mechanizácie, strojov, zariadení, dopravných prostriedkov a stavebných mechanizmov 29.10.1999
ťažba a dodávky štrkopieskov z vlastnej výroby, dobývanie ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov, vrátane zabezpečenia a likvidácie lomov 29.10.1999
vykonávanie zemných prác a trhačských prác malého rozsahu 29.10.1999
verejná cestná vnútrozemská a medzinárodná hromadná nepravidelná osobná doprava a cestná nákladná doprava 29.10.1999
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí 29.10.1999
veľkoobchodná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vrátane tovaru na nákup a predaj ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie 29.10.1999
poskytovanie prác a služieb pre využívanie výpočtovej techniky, automatizované spracovanie údajov, predaj informačných systémov a jeho komponentov, vrátane digitálnych údajov 29.10.1999
prevádzkovanie bufetov 29.10.1999
vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti štátneho podniku 29.10.1999
vykonávanie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na vodných tokoch 9.6.2000
zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v užívaní štátneho podniku 9.6.2000
výkon poľovného a rybárskeho práva, produkcia diviny a rýb, poľovnícka a rybárska turistika 9.6.2000
zber a výkup lesných plodín, výkup zveri v koži 9.6.2000
pestovanie a šľachtenie liečivých rastlín, okrasných a úžitkových drevín, ozeleňovacie práce 9.6.2000
stolárske práce 9.6.2000
porez guľatiny 9.6.2000
pilčícke práce 9.6.2000
približovanie dreva 9.6.2000
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 9.6.2000
výroba nástrojov 9.6.2000
zámočnícke práce 9.6.2000
kovoobrábanie 9.6.2000
oprava a údržba lesných kolesových traktorov, poľnohospodárskych a stavebných mechanizmov 9.6.2000
oprava motorových vozidiel 9.6.2000
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky 9.6.2000
opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky 9.6.2000
automatizované spracovanie dát 9.6.2000
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 9.6.2000
inžinierska činnosť v stavebníctve:
obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve,
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií,
rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
25.3.2021
projektovanie stavieb:
lesné cesty,
technológia drevoskladov
25.3.2021
projektovanie stavieb:
hradenie bystrín,
pozemné stavby,
projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody a kanalizácie,
projektovanie vodohospodárskych stavieb - úpravy vodných tokov,
projektovanie dopravných stavieb - lesné komunikácie,
projektovanie technického vybavenia stavieb - zdravotnícka technika, vodovod, kanalizácia a zemný plyn,
projektovanie technologických zariadení stavieb - distribúcia zemného plynu,
projektovanie technického vybavenia stavieb - elektroinštalácia, silové elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody,
projektovanie technologického zariadenia stavieb - siete EN, NV, káblové, vzdušné vedenie, trafostanice
25.3.2021
geodetické a kartografické práce 9.6.2000
prenájom hnuteľných vecí 9.6.2000
prenájom nehnuteľných vecí 9.6.2000
upratovacie práce 9.6.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 9.6.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 9.6.2000
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby 9.6.2000
nákladná cestná doprava 9.6.2000
nepravidelná autobusová doprava 9.6.2000
prevádzkovanie cestovnej kancelárie 9.6.2000
pohostinská činnosť 9.6.2000
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach 9.6.2000
trhacie práce 9.6.2000
mäsiarstvo a údenárstvo 9.12.2002
prevádzkovanie strelnice 24.6.2005
prevádzkovanie ubytovacích zariadení s poskytovaním ubytovacích služieb 23.11.2006
vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov 8.12.2007
prevádzkovanie múzea 10.5.2008
prevádzkovanie knižnice 10.5.2008
reklamná a propagačná činnosť 10.5.2008
vydavateľská činnosť v oblasti lesníctva a drevárstva 10.5.2008
organizovanie kultúrno - vzdelávacích aktivít v oblasti lesníctva a drevárstva 10.5.2008
preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami 10.5.2008
činnosť odborného lesného hospodára 14.6.2017
výroba hroznového vína 14.6.2017
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 14.6.2017
vedecká a pedagogická činnosť v odbore poľovníctva 25.9.2017
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 11.1.2018
Iné právne skutočnosti
1. Rozhodnutím generálneho riaditeľa č. 104/1-1999, zo dňa 2.11.1999 boli vymenovaní štatutárni zástupcovia generálneho riaditeľa v zmysle ust. § 19 zák.č. 111/1990 Zb..
Rozhodnutiami generálneho riaditeľa v zmysle ust. § 10 zák.č. 111/1990 Zb. č. 65-1/1999 až 92-1/1999 včítane, zo dňa 3.11.1999 boli s účinnosťou od 1.1.2000 zriadené odštepné závody štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
2. .
Zapisuje sa zmena v osobe štatutárneho zástupcu v zmysle rozhodnutia ministra v mandátnej zmluve č. 2175/2003 - 210 zo dňa 17.03.2003.
3. .
Zapisuje sa výmaz štatutárnych zástupcov.
4. .
Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva č. 2970/2003-100, zo dňa 13.09.2003, bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
5. Tento štátny podnik vznikol na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR, č. 2795/1999-420 zo dňa 20. 4. 1999 a zakladacej listiny č. 5063/1999-420 zo dňa 23.6.1999 v súlade s ust. §§ 12 ods. 1, 14 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, na základe zlúčenia štátnych podnikov: Lesy Bratislava, štátny podnik so sídlom Pekná cesta 19, 834 11 Bratislava, Lesy Trenčín, štátny podnik, so sídlom Hodžova 38, 911 01 Trenčín, Stredoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. SNP 8, 974 00 Banská Bystrica, Severoslovenské lesy, štátny podnik, so sídlom Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina, Lesy Košice, štátny podnik, so sídlom Moyzesova 18, 042 39 Košice, Lesy Prešov, štátny podnik, so sídlom Obrancov mieru 6, 082 05 Prešov a Semenoles, štátny podnik so sídlom 033 19 Liptovský Hrádok, ktoré zanikajú a ich majetok a záväzky prechádzajú na preberajúci podnik.