Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FC VSS Košice, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
156 163 € 164 399 € 152 891 € 199 418 € 340 584 € 343 496 € 446 915 € 1 449 785 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
82 500 € 82 500 € 82 500 € 113 642 € 162 622 € 212 062 € 296 217 € 320 620 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 8 110 € 12 943 € 45 372 € 71 456 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
8 110€ 12 943€ 45 372€ 71 456€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 0 € 31 142 € 72 012 € 112 539 € 164 265 € 245 084 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
0€ 31 142€ 69 227€ 107 311€ 145 397€ 183 482€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 2 785€ 5 228€ 18 868€ 61 378€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 224€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
82 500 € 82 500 € 82 500 € 82 500 € 82 500 € 86 580 € 86 580 € 4 080 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 4 080€ 4 080€ 4 080€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
82 500€ 82 500€ 82 500€ 82 500€ 82 500€ 82 500€ 82 500€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
73 663 € 81 899 € 70 391 € 85 776 € 176 075 € 129 016 € 139 942 € 1 123 660 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 000 € 1 000 € 3 535 € 5 762 € 6 813 € 5 452 €
035
B.I.1
Materiál
1 000€ 1 000€ 3 535€ 5 762€ 6 813€ 5 452€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
69 275 € 70 494 € 68 926 € 84 740 € 172 475 € 121 476 € 127 909 € 77 392 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
39 298 € 40 771 € 39 203 € 40 411 € 96 953 € 40 286 € 46 234 € 18 956 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
39 298€ 40 771€ 39 203€ 40 411€ 96 953€ 40 286€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
46 234€ 18 956€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
254€ 6 121€ 6 040€ 12 552€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
29 723€ 29 723€ 29 723€ 44 329€ 75 522€ 75 069€ 75 635€ 45 884€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 388 € 11 405 € 465 € 36 € 65 € 1 778 € 5 220 € 1 040 816 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 463€ 72€ 1 550€ 36€ 65€ 938€ 1 704€ 2 128€
073
B.V.2.
Účty v bankách
925€ 11 333€ -1 085€ 0€ 840€ 3 516€ 1 038 688€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 887 € 2 418 € 10 756 € 5 505 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
560€ 721€ 1 137€ 187€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 327€ 1 697€ 9 619€ 5 120€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
198€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
156 163 € 164 399 € 152 891 € 199 418 € 340 584 € 343 496 € 446 915 € 1 449 785 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-558 654 € -1 586 749 € -1 593 884 € -1 553 185 € -1 371 246 € -1 334 762 € -1 208 706 € -338 921 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
082
A.I.1
Základné imanie
331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 387 € 66 387 € 66 387 € 66 387 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 387€ 66 387€ 66 387€ 66 387€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-25 376 € -25 376 € -25 376 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-25 376€ -25 376€ -25 376€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 985 077 € -1 992 213 € -1 951 513 € -1 769 572 € -1 707 713 € -1 581 657 € -711 871 € -2 191 045 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 532 917€ 1 525 783€ 1 525 783€ 1 525 783€ 1 525 783€ 1 525 783€ 1 525 783€ 46 609€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 517 994€ -3 517 996€ -3 477 296€ -3 295 355€ -3 233 496€ -3 107 440€ -2 237 654€ -2 237 654€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 028 095 € 7 136 € -40 699 € -181 941 € -61 860 € -126 056 € -869 786 € 1 479 173 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
714 817 € 1 751 148 € 1 746 775 € 1 752 603 € 1 603 204 € 1 596 291 € 1 545 751 € 1 649 564 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
584 € 584 € 584 € 498 € 337 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
584€ 584€ 584€ 498€ 337€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 616 € 4 221 € 6 143 € 6 859 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 616€ 4 221€ 6 143€ 6 859€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
714 817 € 1 426 364 € 1 427 949 € 1 441 284 € 1 280 094 € 1 301 179 € 1 429 374 € 1 582 493 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
663 712 € 1 273 155 € 1 270 949 € 1 284 418 € 1 132 640 € 1 133 606 € 1 286 325 € 1 423 538 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
663 712€ 1 273 155€ 1 270 949€ 1 284 418€ 1 132 640€ 1 133 606€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 286 325€ 1 423 538€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 004€ 15 004€ 15 004€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 597€ 46 499€ 46 499€ 45 619€ 35 651€ 43 526€ 55 114€ 79 116€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 498€ 14 236€ 14 236€ 14 949€ 20 852€ 13 011€ 20 608€ 4 783€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
15 418€ 22 084€ 25 875€ 25 908€ 20 561€ 21 674€ 20 373€ 13 202€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 592€ 70 390€ 70 390€ 70 390€ 70 390€ 74 358€ 31 950€ 46 850€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 690 € 736 € 2 847 € 9 274 € 14 162 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
736€ 2 847€ 9 274€ 14 162€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 690€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 113€ 851€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
324 200€ 318 242€ 307 932€ 318 409€ 287 707€ 100 960€ 46 050€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
108 626 € 81 967 € 109 870 € 139 142 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
274€ 530€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
80€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
22 614€ 51 092€ 79 570€ 108 048€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
86 012€ 30 795€ 30 026€ 30 564€