Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHS Building s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
49 € 448 124 € 359 462 € 4 901 581 € 2 237 028 € 1 576 182 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 572€ 91 288€ 1 748 174€ 748 691€ 712 183€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
174 823€ 268 174€ 3 153 407€ 1 461 879€ 842 532€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
22 083€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
49€ 237 729€ 4 375€ 21 467€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
46 € 466 036 € 352 632 € 4 877 033 € 2 216 501 € 1 559 257 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 488€ 75 066€ 1 473 132€ 410 221€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
193 936€ 50 226€ 163 419€ 703 281€ 30 181€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
46€ 199 852€ 204 840€ 3 101 160€ 1 388 605€ 1 029 619€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
51 073 € 55 499 € 59 761 €
16
E.1.
Mzdové náklady
37 711€ 40 052€ 41 906€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 059€ 13 538€ 14 494€
19
E.4.
Sociálne náklady
303€ 1 909€ 3 361€
20
F.
Dane a poplatky
36€ 168€ 242€ 918€ 1 851€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 157€ 27 911€ 20 174€ 14 006€ 22 955€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 157€ 27 911€ 20 174€ 14 006€ 22 955€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 000€ 19 182€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
14 523€ -5 585€ 32 173€ -1 743€ 1 743€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
44€ 6€ 22 660€ 36 753€ 2 926€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 € -17 912 € 6 830 € 24 548 € 20 527 € 16 925 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-46 € -208 881 € 29 330 € 163 870 € 118 684 € 84 694 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 1 765 € 13 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 5 € 13 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 5€ 13€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 760€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 € 752 € 2 421 € 8 464 € 10 291 € 15 512 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
170 € 1 246 € 4 657 € 4 497 € 9 301 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
170€ 1 246€ 4 657€ 4 497€ 9 301€
52
O.
Kurzové straty
5€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4€ 582€ 1 175€ 3 807€ 5 789€ 6 211€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 € -752 € -2 421 € -8 458 € -8 526 € -15 499 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 € -18 664 € 4 409 € 16 090 € 12 001 € 1 426 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 971 € 3 540 € 3 364 € 1 901 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 971€ 3 540€ 3 364€ 1 901€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 € -19 624 € 3 438 € 12 550 € 8 637 € -475 €