Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. SENIOR CITY, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 618 866 € 2 725 385 € 2 883 178 € 2 786 283 € 2 788 688 € 3 072 141 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 552 853 € 2 637 287 € 2 724 041 € 2 663 492 € 2 607 094 € 2 753 935 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 552 853 € 2 637 287 € 2 724 041 € 2 663 492 € 2 607 094 € 2 753 935 €
012
A.II.1
Pozemky
90 174€ 90 174€ 90 174€ 90 174€ 90 174€ 90 791€
013
A.II.2
Stavby
2 441 136€ 2 520 320€ 2 599 504€ 2 570 247€ 2 460 550€ 2 602 274€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
21 543€ 26 793€ 34 363€ 3 071€ 56 370€ 60 870€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
66 013 € 88 098 € 158 540 € 122 277 € 181 443 € 247 272 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
15 774 € 15 774 € 15 688 € 32 773 € 40 097 € 39 868 €
035
B.I.1
Materiál
86€ 86€ 41€ -86€ -315€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
15 688€ 15 688€ 15 688€ 32 732€ 40 183€ 40 183€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
49 703 € 80 272 € 141 457 € 88 551 € 140 077 € 206 855 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
46 216 € 74 531 € 133 990 € 88 194 € 36 403 € 48 469 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
46 216€ 74 531€ 133 990€ 88 194€ 36 403€ 48 469€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 533€ 5 594€ 7 467€ 357€ 1 508€ 1 045€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
102 166€ 157 341€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
954€ 147€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
536 € -7 948 € 1 395 € 953 € 1 269 € 549 €
072
B.V.1.
Peniaze
536€ -8 079€ 1 284€ 713€ 351€ 197€
073
B.V.2.
Účty v bankách
131€ 111€ 240€ 918€ 352€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
597 € 514 € 151 € 70 934 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
70 934€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
597€ 415€ 151€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
99€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 618 866 € 2 725 385 € 2 883 178 € 2 786 283 € 2 788 688 € 3 072 141 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 836 783 € 1 966 052 € 2 157 257 € 2 206 920 € 2 122 847 € 2 847 513 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 683 000 € 1 683 000 € 1 683 000 € 1 683 000 € 1 683 000 € 1 683 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 683 000€ 1 683 000€ 1 683 000€ 1 683 000€ 1 683 000€ 1 683 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
794 899€ 794 899€ 794 899€ 794 899€ 618 566€ 1 343 485€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-581 601 € -393 864 € -321 041 € -272 747 € -178 972 € -28 414 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
47 026€ 47 026€ 46 627€ 44 859€ 44 605€ 44 605€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-628 627€ -440 890€ -367 668€ -317 606€ -223 577€ -73 019€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-59 515 € -117 983 € 399 € 1 768 € 253 € -150 558 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
701 600 € 665 289 € 602 712 € 578 706 € 664 492 € 219 664 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
41 403 € 22 685 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
41 403€ 22 685€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
349 172 € 312 861 € 250 284 € 166 875 € 281 698 € 219 664 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
268 650 € 250 824 € 211 216 € 162 504 € 279 622 € 217 006 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
268 650€ 250 824€ 211 216€ 162 504€ 279 622€ 217 006€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
33 749€ 21 016€ 3 344€ 1 164€ 428€ 276€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
22 684€ 13 781€ 3 069€ 2 271€ 662€ 1 974€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 531€ 2 425€ 2 905€ 936€ 986€ 408€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
22 558€ 24 815€ 29 750€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
352 428€ 352 428€ 352 428€ 365 428€ 360 109€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
5 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
80 483 € 94 044 € 123 209 € 657 € 1 349 € 4 964 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 238€ 638€ 1 481€ 657€ 1 349€ 4 964€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
79 245€ 93 406€ 121 728€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé