Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1. SENIOR CITY, a. s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
45 174€ 142 181€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
45 174 € 142 181 € 334 856 € 312 017 € 201 016 € 110 299 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 859€ 58 910€ 55 504€ 92 526€ 3 803€ 1 282€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 397€ 50 874€ 233 937€ 207 614€ 187 782€ 94 319€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18 800€ 2 917€ 3 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 918€ 32 397€ 26 615€ 11 877€ 6 514€ 11 365€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
104 169 € 254 622 € 328 700 € 264 620 € 167 124 € 254 664 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 842€ 28 846€ 17 045€ 42 250€ 3 765€ 715€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
15 574€ 37 461€ 102 801€ 75 492€ 52 051€ 40 511€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
36 092€ 120 997€ 132 112€ 119 567€ 84 175€ 40 859€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
24 769 € 43 039 € 26 362 € 16 432 € 11 531 € 8 532 €
16
E.1.
Mzdové náklady
18 320€ 31 869€ 20 592€ 12 546€ 8 529€ 6 311€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 449€ 11 170€ 5 770€ 3 886€ 3 002€ 2 221€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
2 040€ 6 254€ 2 511€ 2 684€ 2 860€ 3 144€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 681€ 14 161€ 31 014€ 1 139€ 146 386€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 681€ 14 161€ 31 014€ 1 139€ 146 386€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 385€ 4 500€ 3 424€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 171€ 3 864€ 5 470€ 7 056€ 8 242€ 11 093€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-58 995 € -112 441 € 6 156 € 47 397 € 33 892 € -144 365 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-35 252 € -77 520 € 37 483 € 62 831 € 51 594 € 13 516 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
520 € 4 582 € 4 200 € 44 669 € 32 909 € 6 194 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
249 € 838 € 2 882 € 41 430 € 28 050 € 2 035 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
249€ 838€ 2 882€ 41 430€ 28 050€ 2 035€
52
O.
Kurzové straty
9€ 99€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
271€ 3 735€ 1 318€ 3 239€ 4 760€ 4 159€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-520 € -4 582 € -4 200 € -44 669 € -32 909 € -6 193 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-59 515 € -117 023 € 1 956 € 2 728 € 983 € -150 558 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 1 557 € 960 € 730 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 1 557€ 960€ 730€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-59 515 € -117 983 € 399 € 1 768 € 253 € -150 558 €