Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
379 869 € 2 386 005 € 2 863 343 € 4 576 546 € 1 070 639 € 3 031 072 € 2 038 992 € 1 056 084 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
683 € 4 779 € 8 875 € 12 971 € 17 067 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
683 € 4 779 € 8 875 € 12 971 € 17 067 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
683€ 4 779€ 8 875€ 12 971€ 17 067€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
377 769 € 2 380 922 € 2 851 497 € 4 563 575 € 1 053 572 € 3 031 072 € 2 038 992 € 1 056 084 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
45 748 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
45 748€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
149 778 € 1 820 964 € 2 230 689 € 4 396 537 € 792 525 € 2 786 703 € 1 936 689 € 983 229 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
40 028€ 1 816 415€ 2 165 482€ 705€ 0€ 245€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
109 750€ 4 549€ 65 207€ 0€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 395 832€ 792 525€ 2 786 458€ 1 936 689€ 983 229€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
227 991 € 559 958 € 620 808 € 167 038 € 215 299 € 244 369 € 102 303 € 72 855 €
056
B.IV.1
Peniaze
47€ 246€ 538€ 376€ 150€ 150€ 150€
057
B.IV.2
Účty v bankách
227 944€ 559 712€ 620 270€ 167 038€ 214 923€ 244 219€ 102 153€ 72 705€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 417 € 304 € 2 971 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 417€ 304€ 2 971€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
379 869 € 2 386 005 € 2 863 343 € 4 576 546 € 1 070 639 € 3 031 072 € 2 038 992 € 1 056 084 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
313 137 € 857 583 € 970 170 € 1 279 869 € 425 619 € -640 502 € -528 783 € -83 057 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 5 000€ 5 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
700 000 € 613 351 € 650 000 € 650 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
700 000€ 700 000€ 650 000€ 650 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-86 649€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
157 582 € -143 181 € 79 869 € -724 378 € -1 140 501 € -533 784 € -88 057 € -2 331 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
157 582€ 804 247€ 804 247€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-947 428€ -724 378€ -724 378€ -1 140 501€ -533 784€ -88 057€ -2 331€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-344 445 € -199 236 € -223 050 € 854 247 € 416 120 € -606 718 € -445 726 € -85 726 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
66 732 € 1 505 905 € 1 818 494 € 3 275 928 € 249 239 € 3 071 102 € 2 258 113 € 901 332 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
13 136 € 243 038 € 305 197 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 433€ 9 529€ 8 143€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 703€ 233 509€ 297 054€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
670 € 670 € 392 692 € 2 890 116 € 129 542 € 2 792 526 € 2 048 131 € 854 786 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
392 022€ 2 884 490€ 119 166€ 2 792 526€ 2 048 131€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
854 786€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
670€ 670€ 670€ 598€ 321€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 028€ 10 055€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
52 926 € 1 262 197 € 1 120 605 € 385 812 € 119 697 € 278 576 € 209 982 € 46 546 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
36 573€ 631 487€ 826 052€ 52 687€ 71 592€ 63 895€ 30 749€ 13 088€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 652€ 30 965€ 176 353€ 33 458€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
400 038€ 47 043€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 770€ 17 929€ 23 517€ 14 273€ 11 987€ 5 514€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 249€ 10 501€ 14 569€ 9 652€ 7 904€ 4 098€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 143€ 6 491€ 304 173€ 19 535€ 174 104€ 2 880€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
191€ 195 751€ 209 424€ 5 027€ 5 027€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
22 517 € 74 679 € 20 749 € 395 781 € 600 472 € 309 662 € 237 809 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
41 028€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
22 517€ 33 651€ 20 749€ 395 781€ 600 472€ 309 662€ 237 809€