Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
484 625€ 1 314 006€ 2 511 705€ 3 906 495€ 1 719 783€ 2 591 495€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
178 493 € 563 892 € 526 118 € 176 263 € 20 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
178 493€ 563 892€ 526 118€ 176 263€ 20€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
971 933 € 1 896 417 € 3 024 452 € 2 889 482 € 890 311 € 3 086 783 € 2 112 290 € 631 926 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 231€ 2 356€ 1 006€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
377 376€ 787 424€ 1 785 173€ 1 142 751€ 318 420€ 1 630 362€ 1 597 051€ 331 497€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
299 654 € 457 770 € 436 998 € 235 097 € 192 971 € 38 824 €
16
E.1.
Mzdové náklady
224 011€ 330 609€ 317 509€ 173 622€ 143 306€ 29 547€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
65 539€ 111 007€ 107 965€ 60 618€ 48 838€ 9 240€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 104€ 16 154€ 11 524€ 857€ 827€ 37€
20
F.
Dane a poplatky
2 101€ 7 622€ 13 676€ 174 360€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 096€ 4 096€ 4 096€ 4 096€ 3 413€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 096€ 4 096€ 4 096€ 4 096€ 3 413€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-43 013€ -220 447€ -407 006€ -478 476€ 287 165€ 982 734€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
330 488€ 857 596€ 1 190 509€ 1 811 654€ 88 342€ 434 863€ 515 239€ 300 429€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-793 440 € -1 332 525 € -2 498 334 € -2 713 219 € -890 311 € -3 086 783 € -2 112 270 € -631 926 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-378 607 € -789 780 € -1 786 179 € -1 142 751 € -318 420 € -1 630 362 € -1 597 051 € -331 497 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
494 810 € 1 317 588 € 2 513 654 € 3 906 495 € 1 719 784 € 2 942 181 € 1 914 222 € 590 218 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
381 101 € 1 136 473 € 2 216 981 € 3 575 175 € 1 583 733 € 2 591 495 € 1 698 436 € 121 890 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
381 101€ 1 136 473€ 2 216 981€ 3 575 175€ 1 583 733€ 2 591 495€ 1 698 436€ 121 890€
42
XII.
Kurzové zisky
10 154€ 3 534€ 1 893€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
103 555€ 177 581€ 294 780€ 331 320€ 136 051€ 350 686€ 215 786€ 468 328€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
45 815 € 74 548 € 176 559 € 67 262 € 216 834 € 288 012 € 244 798 € 44 018 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 105 € 46 158 € 145 576 € 41 445 € 191 683 € 270 668 € 234 608 € 39 666 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
15 105€ 46 158€ 145 576€ 41 217€ 191 511€ 234 608€ 39 666€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
228€ 172€ 270 668€
52
O.
Kurzové straty
27 142€ 20 154€ 13 181€ 3 471€ 1 479€ 1 595€ 751€ 262€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 568€ 8 236€ 17 802€ 22 346€ 23 672€ 15 749€ 9 439€ 4 090€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
448 995 € 1 243 040 € 2 337 095 € 3 839 233 € 1 502 950 € 2 654 169 € 1 669 424 € 546 200 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-344 445 € -89 485 € -161 239 € 1 126 014 € 612 639 € -432 614 € -442 846 € -85 726 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
109 751 € 61 811 € 271 767 € 196 519 € 174 104 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
109 751€ 61 811€ 271 767€ 196 519€ 174 104€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-344 445 € -199 236 € -223 050 € 854 247 € 416 120 € -606 718 € -445 726 € -85 726 €