Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PAV s. r. o. [zrušená]

2017 2016
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
226 595 € 73 625 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
13 524 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
13 524 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
13 524€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
213 071 € 73 625 €
015
B.I.
Zásoby
1 236€ 8 416€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
900€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
98 732 € 64 451 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
98 732€ 64 029€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
422€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
112 203 € 758 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
112 203€ 758€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
226 595 € 73 625 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
30 663 € 22 746 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
17 746€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
7 917 € 17 746 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
195 932 € 50 879 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
20 832€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
175 100 € 50 857 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
137 756€ 18 597€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 245€ 5 160€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
32 099€ 27 100€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
22€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci