Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
27 910 000 € 24 542 000 € 25 082 000 € 27 828 000 € 22 998 000 € 44 232 000 € 48 683 000 € 65 391 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
16 571 000€ 14 114 000€ 14 742 000€ 15 601 000€ 16 850 000€ 37 661 000€ 42 822 000€ 57 118 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
165 000€ 264 000€ 425 000€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 736 000€ 71 000€ 26 000€ 386 000€ -124 000€ 197 000€ 382 000€ 171 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 438 000€ 10 093 000€ 9 889 000€ 11 841 000€ 6 272 000€ 6 374 000€ 5 479 000€ 8 102 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
23 860 000 € 23 927 000 € 22 650 000 € 27 519 000 € 20 803 000 € 41 499 000 € 40 912 000 € 54 299 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 856 000€ 1 630 000€ 1 583 000€ 1 477 000€ 1 232 000€ 3 015 000€ 6 798 000€ 6 288 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
16 744 000€ 28 139 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 474 000 € 9 107 000 € 8 870 000 € 7 767 000 € 7 782 000 € 12 546 000 € 12 464 000 € 12 740 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 042 000€ 5 997 000€ 5 624 000€ 5 161 000€ 4 873 000€ 7 782 000€ 7 964 000€ 8 299 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 017 000€ 925 000€ 949 000€ 335 000€ 786 000€ 1 253 000€ 1 340 000€ 1 266 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 415 000€ 2 185 000€ 2 297 000€ 2 271 000€ 2 123 000€ 3 511 000€ 3 160 000€ 3 175 000€
20
F.
Dane a poplatky
198 000€ 198 000€ 147 000€ 153 000€ 143 000€ 208 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 636 000€ 4 026 000€ 3 580 000€ 2 767 000€ 2 590 000€ 4 101 000€ 3 670 000€ 7 132 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 636 000€ 4 026 000€ 3 580 000€ 2 767 000€ 2 590 000€ 4 101 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
339 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 357 000€ 8 966 000€ 8 470 000€ 15 355 000€ 9 056 000€ 21 629 000€ 1 236 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 050 000 € 615 000 € 2 432 000 € 309 000 € 2 195 000 € 2 733 000 € 7 771 000 € 11 092 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 880 000 € 12 748 000 € 13 584 000 € 14 124 000 € 15 618 000 € 34 646 000 € 19 280 000 € 22 691 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
106 686 000 € 108 803 000 € 91 753 000 € 88 706 000 € 89 874 000 € 73 893 000 € 75 449 000 € 75 073 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
87 168 000 € 89 280 000 € 72 244 000 € 66 560 000 € 67 175 000 € 51 190 000 € 52 686 000 € 65 751 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
87 049 000€ 89 103 000€ 72 056 000€ 66 560 000€ 67 174 000€ 51 173 000€ 52 339 000€ 65 507 000€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
119 000€ 177 000€ 188 000€ 0€ 1 000€ 17 000€ 347 000€ 244 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
19 518 000 € 19 523 000 € 19 509 000 € 22 146 000 € 22 699 000 € 22 703 000 € 22 763 000 € 9 322 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
19 341 000€ 19 341 000€ 19 341 000€ 21 791 000€ 22 617 000€ 22 617 000€ 22 617 000€ 9 235 000€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
177 000€ 182 000€ 168 000€ 355 000€ 82 000€ 86 000€ 146 000€ 87 000€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 048 000 € 19 041 000 € 18 975 000 € 25 316 000 € 22 615 000 € 24 810 000 € 23 259 000 € 22 539 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 247 000 € 18 260 000 € 18 297 000 € 24 353 000 € 21 703 000 € 21 733 000 € 21 741 000 € 21 774 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
18 247 000€ 18 260 000€ 18 297 000€ 24 353 000€ 21 703 000€ 21 733 000€ 21 741 000€ 21 774 000€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
801 000€ 781 000€ 678 000€ 963 000€ 912 000€ 3 077 000€ 1 518 000€ 765 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
87 638 000 € 89 762 000 € 72 778 000 € 63 390 000 € 67 259 000 € 49 083 000 € 52 190 000 € 52 534 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
91 688 000 € 90 377 000 € 75 210 000 € 63 699 000 € 69 454 000 € 51 816 000 € 59 961 000 € 63 626 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 198 000 € 561 000 € 852 000 € -338 000 € 620 000 € 956 000 € 2 026 000 € 2 265 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 843 000€ 452 000€ 476 000€ 414 000€ 1 176 000€ 2 143 000€ 291 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-645 000€ 109 000€ 376 000€ -752 000€ -220 000€ -117 000€ 1 974 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
90 490 000 € 89 816 000 € 74 358 000 € 64 037 000 € 68 834 000 € 50 860 000 € 57 935 000 € 61 361 000 €