Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
04
II.
Výroba
[05+06+07]
266 950 000 € 274 847 000 € 269 359 000 € 265 392 000 € 283 241 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
266 950 000€ 274 847 000€ 269 359 000€ 265 392 000€ 283 241 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
115 322 000 € 164 650 000 € 161 408 000 € 155 374 000 € 163 896 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
115 322 000€ 164 650 000€ 161 408 000€ 155 374 000€
10
B.2
Služby
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
151 628 000 € 110 197 000 € 107 951 000 € 110 018 000 € 119 345 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
96 496 000 € 94 099 000 € 91 517 000 € 91 147 000 € 87 977 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
66 534 000€ 65 507 000€ 63 567 000€ 62 622 000€ 62 034 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
27 723 000€ 27 597 000€ 26 973 000€ 26 980 000€ 26 854 000€
16
C.4
Sociálne náklady
1 558 000€ 995 000€ 977 000€ 1 545 000€ -911 000€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
74 373 000€ 34 983 000€ 27 751 000€ 28 395 000€ 103 676 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 361 000€ 19 642 000€ 13 064 000€ 12 644 000€ 85 891 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 478 000€ 1 370 000€ 1 866 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
120 000 € 757 000 € 1 269 000 € 1 750 000 € 11 717 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
4 776 000€ 1 499 000€ 1 699 000€ 2 164 000€ 11 235 000€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 63 000€ 14 000€
41
O
Kurzové straty
22 000€ 23 000€ 0€ 5 000€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 964 000€ 962 000€ 563 000€ 575 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
152 000€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 834 000 € -560 000 € -1 073 000 € -1 594 000 € -11 373 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 714 000 € 197 000 € 196 000 € 156 000 € 344 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
106 000 € 76 000 € 47 000 € 33 000 € 82 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
33 000€ 82 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 820 000 € 121 000 € 149 000 € 123 000 € 262 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 714 000 € 197 000 € 196 000 € 156 000 € 344 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 820 000 € 121 000 € 149 000 € 123 000 € 262 000 €