Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
890 774 689 € 903 066 083 € 901 427 418 € 902 869 723 € 860 763 086 € 851 661 699 € 848 856 776 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
818 242 453 € 814 294 552 € 808 797 752 € 801 107 766 € 768 729 385 € 762 739 931 € 757 607 976 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
7 733 932 € 9 140 879 € 10 411 109 € 12 031 029 € 2 822 662 € 2 821 619 € 2 795 132 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
916 € 1 916 € 2 916 € 3 916 €
005
A.I.2
Software
5 743 302 € 7 587 880 € 8 797 813 € 1 245 863 € 904 167 € 875 405 € 858 326 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
16 730 € 3 301 € 5 349 € 2 445 € 3 619 € 4 793 € 0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 414 002 € 1 143 388 € 1 410 557 € 1 332 875 € 1 540 380 € 1 600 767 € 1 589 519 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
559 898 € 406 310 € 197 390 € 9 448 930 € 372 580 € 337 738 € 343 371 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
810 508 521 € 805 153 673 € 798 386 643 € 789 076 737 € 765 906 723 € 759 918 312 € 754 812 844 €
012
A.II.1
Pozemky
524 003 947 € 523 556 088 € 523 142 692 € 522 416 112 € 523 041 412 € 521 541 375 € 521 336 665 €
013
A.II.2
Stavby
225 576 821 € 222 484 605 € 221 849 413 € 216 044 314 € 204 598 491 € 201 327 088 € 200 377 788 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
43 261 340 € 38 558 521 € 35 893 093 € 26 902 557 € 29 011 176 € 26 070 241 € 23 231 720 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
38 728 € 42 836 € 46 944 € 51 052 € 55 160 € 59 268 € 63 376 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
56 427 € 56 264 € 40 982 € 34 465 € 34 153 € 35 859 € 30 040 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
411 852 € 409 267 € 409 267 € 409 267 € 406 567 € 406 567 € 406 567 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 159 406 € 20 046 092 € 17 004 252 € 23 218 970 € 8 759 764 € 10 477 914 € 9 366 688 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
71 198 283 € 87 457 990 € 91 723 518 € 100 814 103 € 91 133 538 € 88 164 771 € 90 665 363 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
28 276 376 € 26 311 074 € 22 317 008 € 23 161 746 € 22 663 079 € 26 158 137 € 20 940 944 €
032
B.I.1
Materiál
1 799 563 € 1 806 356 € 1 433 596 € 1 196 842 € 1 206 235 € 1 298 539 € 1 347 612 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
10 024 052 € 8 888 055 € 8 217 094 € 9 733 002 € 8 777 179 € 7 882 306 € 7 366 218 €
034
B.I.3
Výrobky
15 928 928 € 15 144 076 € 12 204 743 € 11 808 086 € 12 253 281 € 16 629 003 € 11 845 278 €
035
B.I.4
Zvieratá
441 622 € 391 359 € 387 104 € 336 818 € 296 253 € 238 370 € 232 255 €
036
B.I.5
Tovar
24 130 € 20 606 € 16 535 € 8 231 € 52 568 € 23 791 € 53 580 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
58 081 € 60 622 € 57 936 € 78 767 € 77 563 € 86 128 € 96 001 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 459 € 3 124 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
044
B.II.6
Iné pohľadávky
2 459 € 3 124 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
21 574 944 € 26 300 607 € 27 121 649 € 55 545 533 € 21 327 142 € 20 898 233 € 24 497 300 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 740 087 € 25 190 169 € 23 088 542 € 23 699 144 € 20 615 080 € 18 451 432 € 21 148 772 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 712 188 € 994 832 € 3 897 706 € 31 717 253 € 593 744 € 2 221 837 € 3 214 447 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
122 669 € 115 606 € 135 401 € 129 136 € 118 318 € 224 964 € 134 081 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
21 346 963 € 34 846 309 € 42 284 861 € 22 106 824 € 47 143 317 € 41 105 942 € 45 223 995 €
056
B.IV.1
Peniaze
120 060 € 137 638 € 118 277 € 120 774 € 98 351 € 87 849 € 85 096 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
21 226 903 € 34 708 671 € 42 166 584 € 21 986 050 € 47 044 966 € 41 018 093 € 45 138 899 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 333 953 € 1 313 541 € 906 148 € 947 854 € 900 163 € 756 997 € 583 437 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 132 674 € 1 105 988 € 705 269 € 793 574 € 795 577 € 694 126 € 570 618 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
201 279 € 207 553 € 200 879 € 154 280 € 104 586 € 62 871 € 12 819 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
890 774 689 € 903 066 083 € 901 427 418 € 902 869 723 € 860 763 086 € 851 661 699 € 848 856 776 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
755 572 533 € 758 836 011 € 760 554 244 € 760 038 061 € 760 175 805 € 756 886 046 € 753 442 663 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
743 232 854 € 742 885 041 € 742 465 247 € 742 142 800 € 743 214 715 € 741 599 039 € 741 501 802 €
069
A.I.1
Základné imanie
742 885 041 € 742 465 247 € 742 142 800 € 743 214 715 € 741 599 039 € 741 501 802 € 742 918 848 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
347 813 € 419 794 € 322 447 € -1 071 915 € 1 615 676 € 97 237 € -1 417 046 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
353 161 € 353 161 € 353 161 € 353 161 € 353 161 € 353 161 € 353 161 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
353 161 € 353 161 € 353 161 € 353 161 € 353 161 € 353 161 € 353 161 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 021 866 € 6 748 191 € 7 191 114 € 7 604 689 € 6 161 710 € 4 646 424 € 3 196 030 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 857 538 € 4 592 538 € 4 215 538 € 3 850 538 € 3 460 538 € 3 000 538 € 2 580 538 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
3 164 328 € 2 155 653 € 2 975 576 € 3 754 151 € 2 701 172 € 1 645 886 € 615 492 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
934 618 € 3 617 722 € 3 022 411 € 2 656 219 € 2 656 010 € 1 191 669 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
934 618 € 3 617 722 € 3 022 411 € 2 656 219 € 2 656 010 € 1 191 669 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 030 034 € 5 231 896 € 7 522 311 € 7 281 192 € 7 790 209 € 9 095 753 € 8 391 670 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
88 538 391 € 92 067 736 € 83 485 881 € 85 795 816 € 71 939 288 € 65 601 723 € 65 129 655 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
41 147 229 € 44 900 311 € 38 004 951 € 35 179 614 € 30 383 082 € 28 114 969 € 25 448 925 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
11 572 508 € 11 363 316 € 9 248 440 € 8 484 031 € 7 020 240 € 5 715 326 € 3 675 009 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 972 503 € 7 929 364 € 6 091 208 € 5 272 349 € 4 767 657 € 5 625 362 € 4 984 703 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
12 299 607 € 13 253 242 € 12 549 683 € 11 955 244 € 10 437 644 € 9 734 377 € 8 593 213 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 302 611 € 12 354 389 € 10 115 620 € 9 467 990 € 8 157 541 € 7 039 904 € 8 196 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
15 692 904 € 14 730 399 € 14 130 759 € 13 353 287 € 12 939 951 € 14 210 594 € 12 214 531 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
12 543 € 12 543 € 12 543 € 12 543 € 13 123 € 2 963 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
2 927 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
377 556 € 430 865 € 440 350 € 505 345 € 487 975 € 468 991 € 451 534 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
476 € 317 € 199 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
15 302 805 € 14 286 991 € 13 677 866 € 12 835 399 € 12 438 377 € 13 738 323 € 11 759 871 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
31 698 258 € 32 437 026 € 31 350 171 € 37 262 915 € 28 616 255 € 23 276 160 € 27 466 199 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
19 410 371 € 20 758 979 € 21 151 156 € 27 734 723 € 17 944 271 € 14 889 165 € 16 695 199 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
123 078 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 487 798 € 3 355 804 € 3 107 315 € 3 141 674 € 3 017 990 € 2 939 669 € 2 766 940 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 160 631 € 2 950 979 € 3 128 953 € 3 253 384 € 3 272 306 € 3 071 677 € 2 728 875 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 628 369 € 1 697 407 € 1 515 854 € 856 042 € 2 428 398 € 1 021 767 € 3 432 094 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 011 089 € 3 673 857 € 2 446 893 € 2 277 092 € 1 953 290 € 1 353 882 € 1 720 013 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
46 663 765 € 52 162 336 € 57 387 293 € 57 035 846 € 28 647 993 € 29 173 930 € 30 284 458 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
12 888 € 17 287 € 7 477 € 13 092 € 7 371 € 13 254 € 4 784 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
39 798 177 € 45 687 510 € 51 720 535 € 54 887 483 € 27 508 373 € 29 849 453 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 852 700 € 6 457 539 € 5 659 281 € 2 135 271 € 1 132 249 € 29 160 676 € 430 221 €