Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 148 480 000 € 2 092 151 000 € 1 774 221 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 089 436 000 € 945 951 000 € 619 077 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
8 774 000 € 8 414 000 € 8 267 000 €
005
A.I.2
Software
6 924 000 € 6 967 000 € 6 882 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
170 000 € 210 000 € 276 000 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
1 680 000 € 1 237 000 € 1 109 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
701 947 000 € 701 897 000 € 525 411 000 €
013
A.II.2
Stavby
294 410 000 € 298 977 000 € 210 762 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
400 689 000 € 396 614 000 € 311 820 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 848 000 € 6 306 000 € 2 829 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
378 715 000 € 235 640 000 € 85 399 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
141 367 000 € 143 586 000 € 13 443 000 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
237 348 000 € 92 054 000 € 71 956 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 058 046 000 € 1 145 036 000 € 1 153 980 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
457 553 000 € 353 863 000 € 330 444 000 €
032
B.I.1
Materiál
196 630 000 € 167 626 000 € 154 265 000 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
120 877 000 € 86 658 000 € 83 527 000 €
034
B.I.3
Výrobky
135 896 000 € 97 160 000 € 92 652 000 €
036
B.I.5
Tovar
4 150 000 € 2 419 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
13 788 000 € 41 894 000 € 104 803 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 059 000 € 41 846 000 € 68 660 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
10 729 000 € 48 000 € 8 595 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 € 27 548 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
488 411 000 € 440 336 000 € 595 605 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
471 167 000 € 439 130 000 € 345 277 000 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
17 244 000 € 1 206 000 € 250 328 000 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
98 294 000 € 308 943 000 € 123 128 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
68 000 € 57 000 € 49 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
92 892 000 € 304 139 000 € 115 790 000 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
5 334 000 € 4 747 000 € 7 289 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
998 000 € 1 164 000 € 1 164 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
998 000 € 1 164 000 € 1 164 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 148 480 000 € 2 092 151 000 € 1 774 221 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 123 645 000 € 1 344 262 000 € 1 173 044 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
85 379 000 € 4 469 000 € 13 715 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
85 379 000 € 4 469 000 € 13 715 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
63 131 000 € 40 635 000 € 27 110 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
63 131 000 € 40 635 000 € 27 110 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
135 778 000 € 459 801 000 € 292 862 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
135 778 000 € 459 801 000 € 292 862 000 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
942 285 000 € 651 660 000 € 530 197 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
192 510 000 € 92 822 000 € 103 374 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
42 980 000 € 38 216 000 € 43 388 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
149 530 000 € 54 606 000 € 59 986 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
44 869 000 € 40 829 000 € 4 026 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 182 000 € 1 441 000 € 4 026 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
43 687 000 € 39 388 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
498 617 000 € 518 009 000 € 422 797 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
482 707 000 € 480 116 000 € 384 708 000 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
13 533 000 € 10 478 000 € 10 187 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 162 000 € 18 633 000 € 27 744 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
215 000 € 8 782 000 € 158 000 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
6 289 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
200 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
200 000 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
82 550 000 € 96 229 000 € 70 980 000 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
82 546 000 € 96 225 000 € 70 976 000 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 000 € 4 000 € 4 000 €