Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 043 425 000 € 2 148 480 000 € 2 092 151 000 € 1 774 221 000 € 1 382 876 000 € 1 646 720 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 132 877 000 € 1 089 436 000 € 945 951 000 € 619 077 000 € 471 138 000 € 469 751 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
8 696 000 € 8 774 000 € 8 414 000 € 8 267 000 € 4 224 000 € 3 898 000 €
005
A.I.2
Software
7 193 000€ 6 924 000€ 6 967 000€ 6 882 000€ 3 323 000€ 3 363 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
141 000€ 170 000€ 210 000€ 276 000€ 135 000€ 127 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
1 362 000€ 1 680 000€ 1 237 000€ 1 109 000€ 766 000€ 408 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
790 424 000 € 701 947 000 € 701 897 000 € 525 411 000 € 336 891 000 € 350 248 000 €
013
A.II.2
Stavby
310 690 000€ 294 410 000€ 298 977 000€ 210 762 000€ 157 489 000€ 161 501 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
452 549 000€ 400 689 000€ 396 614 000€ 311 820 000€ 175 940 000€ 185 265 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
27 185 000€ 6 848 000€ 6 306 000€ 2 829 000€ 3 462 000€ 3 482 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
333 757 000 € 378 715 000 € 235 640 000 € 85 399 000 € 130 023 000 € 115 605 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
141 374 000€ 141 367 000€ 143 586 000€ 13 443 000€ 13 507 000€ 13 250 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
192 383 000€ 237 348 000€ 92 054 000€ 71 956 000€ 116 516 000€ 102 355 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
909 116 000 € 1 058 046 000 € 1 145 036 000 € 1 153 980 000 € 910 601 000 € 1 175 786 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
385 322 000 € 457 553 000 € 353 863 000 € 330 444 000 € 312 913 000 € 375 990 000 €
032
B.I.1
Materiál
165 113 000€ 196 630 000€ 167 626 000€ 154 265 000€ 154 203 000€ 169 873 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
104 958 000€ 120 877 000€ 86 658 000€ 83 527 000€ 82 327 000€ 91 225 000€
034
B.I.3
Výrobky
112 415 000€ 135 896 000€ 97 160 000€ 92 652 000€ 76 383 000€ 114 892 000€
036
B.I.5
Tovar
2 836 000€ 4 150 000€ 2 419 000€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 370 000 € 13 788 000 € 41 894 000 € 104 803 000 € 83 140 000 € 111 385 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 399 000€ 3 059 000€ 41 846 000€ 68 660 000€ 259 000€ 259 000€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
3 971 000€ 10 729 000€ 48 000€ 8 595 000€ 3 458 000€ 25 560 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 27 548 000€ 79 423 000€ 85 566 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
298 916 000 € 488 411 000 € 440 336 000 € 595 605 000 € 259 808 000 € 355 627 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
293 122 000€ 471 167 000€ 439 130 000€ 345 277 000€ 259 808 000€ 355 627 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
394 000€ 17 244 000€ 1 206 000€ 250 328 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 400 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
214 508 000 € 98 294 000 € 308 943 000 € 123 128 000 € 254 740 000 € 332 784 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
91 000€ 68 000€ 57 000€ 49 000€ 49 000€ 40 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
214 417 000€ 92 892 000€ 304 139 000€ 115 790 000€ 248 948 000€ 328 010 000€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 5 334 000€ 4 747 000€ 7 289 000€ 5 743 000€ 4 734 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 432 000 € 998 000 € 1 164 000 € 1 164 000 € 1 137 000 € 1 183 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 432 000€ 998 000€ 1 164 000€ 1 164 000€ 1 137 000€ 1 183 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 043 425 000 € 2 148 480 000 € 2 092 151 000 € 1 774 221 000 € 1 382 876 000 € 1 646 720 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
937 489 000 € 1 123 645 000 € 1 344 262 000 € 1 173 044 000 € 940 199 000 € 913 311 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
12 987 000 € 85 379 000 € 4 469 000 € 13 715 000 € 25 784 000 € 37 225 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
12 987 000€ 85 379 000€ 4 469 000€ 13 715 000€ 25 784 000€ 37 225 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
69 474 000 € 63 131 000 € 40 635 000 € 27 110 000 € 24 949 000 € 24 098 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
69 474 000€ 63 131 000€ 40 635 000€ 27 110 000€ 24 949 000€ 24 098 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
15 671 000 € 135 778 000 € 459 801 000 € 292 862 000 € 50 109 000 € 12 631 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 671 000€ 135 778 000€ 459 801 000€ 292 862 000€ 50 109 000€ 12 631 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 026 251 000 € 942 285 000 € 651 660 000 € 530 197 000 € 442 676 000 € 727 217 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
165 497 000 € 192 510 000 € 92 822 000 € 103 374 000 € 111 996 000 € 105 837 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
40 220 000€ 42 980 000€ 38 216 000€ 43 388 000€ 38 933 000€ 35 896 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
125 277 000€ 149 530 000€ 54 606 000€ 59 986 000€ 73 063 000€ 69 941 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
40 455 000 € 44 869 000 € 40 829 000 € 4 026 000 € 2 672 000 € 2 006 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
18 559 000€ 1 182 000€ 1 441 000€ 4 026 000€ 2 672 000€ 2 006 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
21 896 000€ 43 687 000€ 39 388 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
331 937 000 € 498 617 000 € 518 009 000 € 422 797 000 € 328 008 000 € 396 879 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
317 020 000€ 482 707 000€ 480 116 000€ 384 708 000€ 315 499 000€ 383 752 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
13 884 000€ 13 533 000€ 10 478 000€ 10 187 000€ 9 439 000€ 13 124 000€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
0€ 2 162 000€ 18 633 000€ 27 744 000€ 2 159 000€ 3 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 033 000€ 215 000€ 8 782 000€ 158 000€ 911 000€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
4 839 000€ 6 289 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
483 523 000 € 200 000 000 € 0 € 222 495 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
483 523 000€ 200 000 000€ 0€ 222 495 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
79 685 000 € 82 550 000 € 96 229 000 € 70 980 000 € 1 000 € 6 192 000 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
79 682 000€ 82 546 000€ 96 225 000€ 70 976 000€ 0€ 6 190 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 1 000€ 2 000€