Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Orange, Bratislava'
za rok 2013

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
podpora vzdelávania 1 000 € 1. súkromné gymnázium v Bratislave, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Výstupom projektu Poviedky na striebornom plátne sú 3 filmové poviedky na motívy diela E. A. Poea, s ktorými sa študenti plánujú zúčastniť na budúcoročných filmových súťažiach amatérskych tvorcov. Projekt dal priestor tvorivému potenciálu a filmovému nadšeniu študentov. Vďaka finančným prostriedkom študenti mohli zrealizovať umelecky náročnejší filmový projekt, v ktorom sa snažili preniesť na filmové plátno atmosféru literárnej predlohy. To kládlo vyššie nároky na technické zabezpečenie a výpravu - postavenie improvizovaného filmového ateliéru a práca s cvičenými zvieratami. Finančné prostriedky boli použité na postprodukciu, knihy, filmovú techniku a filmovú výpravu.
podpora vzdelávania 611 € Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy, org. zložka Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Dedičstvo našich otcov - kostoly na Spiši bol realizovaný počas 4 mesiacoch žiakmi druhého stupňa ZŠ. Hlavným výstupom z projektu sú modely kostolov v okolí Spišských Vlách s dvojjazyčným popisom. Tento projekt umožnil žiakom netradičným spôsobom poznať ich históriu a hodnotu. Výstupy projektu si mali možnosť prezrieť žiaci školy aj široká verejnosť. Žiaci kostoly merali, fotografovali, hľadali o nich dostupné informácie, vypracovali pracovné listy, určovali umelecké slohy kostolov, informácie o kostoloch preložili do iného jazyka. Finančné prostriedky boli použité na dopravu, kancelárske potreby, literatúru, potreby na meranie, tabule, odmenu pre pedagóga.
podpora vzdelávania 1 000 € Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Zdravie na tanieri z našej biozáhrady bol zameraný na propagáciu zdravej výživy a na zlepšenie stravovacích návykov žiakov. Žiaci sa zapojili do projektových aktivít, ktoré prebiehali v troch úrovniach – zbieranie informácií, poznatkov, skúseností a rád na realizáciu aktivít projektu. Ďalej žiaci založili biozáhradku, v ktorej ošetrujú plodiny bez použitia chemických prostriedkov. Žiaci založili reštauráciu, v ktorej sa naučili správne spracovávať suroviny, aby sa zachovali ich výživné hodnoty. Propagáciu zdravej výživy žiaci zabezpečili prostredníctvom vlastných webstránok o zdravej výžive a zdravom životnom štýle v slovenskom a anglickom jazyku. Propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu sa uskutočnila aj prostredníctvom celoškolského podujatia určeného pre širokú verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na bio semená, ovocné sadenice, suroviny na varenie, odborná literatúra, tlač materiálov a odmeny.
podpora vzdelávania 1 900 € Equiteatro, občianske združenie, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Občianske zduženie Equiteatro pripravilo netradičný projekt zážitkového divadla - Čo ťa v škole nenaučia, ktorý bol určený pre žiakov 1. - 9. ročníka základnej školy. Tento projekt bol založený na interaktívnom vzdelávaní v oblasti slovenskej histórie, literatúry, kultúry, hudobného, výtvarného a divadelného umenia, prostredníctvom tvorivej dramatiky a zážitkovej pedagogiky. V mene motta "Learn by doing", sa žiaci aktívne zapájali do diania na javisku, riešili rôzne modelové situácie a didaktické hry, ktoré im pomáhali k pochopeniu medzipredmetových súvislostí. Tento projekt ponúkol žiakom iný priestor na vzdelávanie, snažil sa prebudiť v nich záujem o slovenskú históriu, kultúru, naučiť ich komunikovať a prezentovať svoje názory na javisku. Žiaci sa zapojili hlavne do dvoch tém divadla "Som Štúr - Ľudovít Štúr" a do cyklu zážitkových hodín o dejinách starej Bratislavy "Za tajomstvami mesta". Finančné prostriedky boli použité na grafické návrhy, tlač, výrobu scény, kostýmov, krátkometrážneho filmu, prenájom techniky, materiál na tvorivé dielne, potlač DVD.
podpora vzdelávania 800 € Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt pod názvom Herbár (aj) pre budúcich študentov bol určený pre žiakov 1. ročníka 4-ročného a 8-ročného štúdia a 5.ročníka 8-ročného štúdia. Projekt bol zameraný na spoznávanie rastlín vyskytujúcich sa v okolí školy a bydliska žiakov v Hornádskej kotline a to prostredníctvom tvorby nevšedného herbára pomocou techniky zalievania rastlín do transparentnej živice. Pripravenými aktivitami žiaci spoznali väčší počet rastlín, sami určovali názvy rastlín a zaradenie do čeľade. Pri každej aktivite museli uviesť aj názov rastliny, čím si osvojovali názvy. Zámerom bolo, aby žiaci poznali druhy rastlín svojho okolia, čo sa aj podarilo. Zbierka obsahuje viac ako 80 rastlín. Finančné prostriedky boli použité na materiál - transparentná živica, ochranné rukavice, nádoby na zalievanie, papiere, háčiky na uchytenie akrylátov, nástenné tabule, prepravu autobusom do expozície tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici, vstupné do expozície tatranskej prírody a na ceny pre najlepších žiakov.
podpora vzdelávania 1 000 € Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Žiaci žiakom vychádza z iniciatívy samotných študentov, ktorých cieľom bolo vytvorenie technickej učebne, vybavenie pomôckami a vytvorenie banky experimentálnych technických zadaní. Žiaci 1 triedy (trieda kvinta) boli aktívne zapojení do realizácie projektu a v závere školského roka už bola učebňa plne pripravená a využívaná počas vyučovania fyziky vo viacerých triedach. Žiaci mohli prostredníctvom nových pomôcok robiť pokusy a modely. Výsledky boli prezentované aj rodičom a ďalším pedagógom. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie dielne - spájkovačka, cín, kolofónika, skrutkovače, vŕtačka, kladivo, kliešte a ďalšie náradie a odmenu pre pedagóga.
podpora vzdelávania 1 300 € Gymnázium P. J. Šafárika - P. J. Šafárik Gimnázium, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: V rámci projektu Kultúrna mozaika bola žiakom priblížená kultúra krajín, ktorých jazyk sa učia. Bola použitá forma zážitkového vyučovania a aktivizácie žiakov, aby získali praktické skúsenosti s danými kultúrami. Výsledkom všetkých realizovaných aktivít bola prezentácia výstupov na radnici mesta Rožňava, ktorej sa zúčastnili žiaci základných škôl, pedagógovia a rodičia. Na tejto prezentácii žiaci predstavili tance, piesne, gastronómiu a tradičné výrobky daných krajín. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom žiakov školy ako i širšej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na prenájom sály, výzdobu, prezentačný materiál, materiál na remeselné výrobky, tradičné jedlá a servírovanie.
podpora vzdelávania 1 450 € Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, n. o., projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Viac ako 60 študentov zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave a Gymnázia J. Jesensého v Bánoviach nad Bebravou malo možnosť sa vďaka úsiliu svojich učiteliek dozvedieť viac o fungovaní miestnej samosprávy na Slovensku, keďže spoločne testovali inovatívny vzdelávací program, v rámci súťaže stredných škôl. V priebehu mesiacov apríl a máj absolvovali interaktívne vyučovanie, počas ktorého získali základné znalosti o fungovaní svojho mesta a spôsoboch, ako oni sami môžu veci okolo seba ovplyvniť. V rámci spoločných hodín diskutovali o témach miestna komunita, či referendum. Finančné prostriedky boli použité na grafickú úpravu webu, ceny do súťaže, propagáciu, tlač a kopírovanie, poštovné.
podpora vzdelávania 1 300 € Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri SOŠ pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zrakovo postihnutí žiaci Spojenej školy internátnej v Levoči realizovali projekt Aj my chceme nájsť svojho Tutanchamona. Navštívili výstavu Tutanchamon - jeho hrobka a poklady v Bratislave, ktorá ich inšpirovala k ďalším aktivitám. Vyrobili glazované egyptské šperky a iné predmety z hliny, vyskúšali si výrobu papyrusu, učili sa poznávať a kresliť hieroglyfy, zistili, že účtovníctvo existovalo už pred niekoľkými tisícročiami, vytvorili trojrozmernú mapu starovekého Egypta, pripravili kultúrno-vzdelávací program pre tých, ktorí nemali možnosť výstavu vidieť. Videá, ktoré spracovali a publikáciu bude škola využívať vo vzdelávacom procese. To, čo v sebe objavili ich posunulo na ceste za "ich Tutanchamonom". Finančné prostriedky boli použité na úhradu cestovného a vstupného na výstavu, tonery, galantérny materiál, kancelársky materiál a CLIP rámy.
podpora vzdelávania 1 400 € Obchodná akadémia Levice, K. Kittenbergera 2, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Aj podnikanie môže byť zábavné bol zameraný na získanie podnikateľských zručností pre žiakov tretieho ročníka na hodinách cvičnej firmy. Aktivity boli okrem obchodovania zamerané na prezentačné zručnosti hlavne na veľtrhoch s medzinárodnou účasťou, overovanie jazykových schopností a spájanie reálneho sveta podnikateľov a školy. Spolupráca prostredníctvom internetu, videokonferencii so študentami z africkej Keni zvýšila jazykové schopnosti žiakov, rozšírila podnikateľské schopnosti, zručnosti zo zahraničného obchodu, a tak lepšie pochopili postavenie podnikateľa na Slovensku a v zahraničí. Žiaci predstavili podnikateľské zručnosti širokej verejnosti na Dni otvorených dverí pre budúcich uchádzačov o prijatie na obchodnú akadémiu, ich rodičov a učiteľov. Bez finančnej podpory na cestovné, ubytovanie, registračné poplatky, nákup kancelárskych potrieb, USB kľúčov a materiálneho zabezpečenia pre cvičnú chránenú dielňu z projektu by nebolo možné zúčastniť sa na veľtrhoch cvičných firiem na Slovensku a v Českej republike.
podpora vzdelávania 1 000 € Pedagogická a sociálna akadémia, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: 66 žiakov štvrtého ročníka Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach sa zúčastnilo v rámci vyučovacích hodín multikultúrnej výchovy projektu Globálny svet či dedina? Projekt riešil problematiku globálnych tém so zameraním na multikulturalizmus. Prostredníctvom naplánovaných a následne aj zrealizovaných aktivít múr chudoby, pestrofarebná kytica, moji susedia, migrácia, práca nie je hra, Afrika - známa - neznáma a svet rozprávok nielen pedagógovia prispeli k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, rozvíjali úvahy o príčinám existencie globálnych problémov, o možnostiam ich riešenia. Finančné prostriedky boli použité hlavne na nákup materiálu na jednotlivé aktivity, toner, materiál na dokumentáciu, odmenu pre predkladateľa.
podpora vzdelávania 1 000 € Reedukačné centrum Čerenčany, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Zámerom projektu Som tu sám? bolo objavenie a podpora umeleckého talentu žiakov z Reedukačného centra v Čerenčanoch. Spolu s pánom Szajkom pripravovali texty piesní, zhudobnili ich a následne nahrali na CD. Ďalej žiaci napísali svoje životné príbehy, z ktorých bol vybraný jeden príbeh a ten následne zdramatizovaný. Žiaci navrhovali a pomáhali s prípravou scény. Dňa 24.6.2015 sa uskutočnilo slávnostné vystúpenie detí z reedukačného centra. Na vystúpení sa zúčastnilo 100 ľudí. Finančné prostriedky boli použité na mikrofón, zvukovú techniku, káble, kancelárske potreby, cestovné, materiál na kulisy, CD.
podpora vzdelávania 500 € Spojená škola internátna, Úzka 2, Prievidza, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Recept mojej mamy realizovali žiaci praktickej školy, svojou osobnou zaangažovanosťou ho podporili aj ich matky. V rámci predmetu Príprava jedál a výživa žiaci predstavili spolužiakom svoj rodinný recept, spoločne pod vedením vyučujúcich uskutočnili nákup a následné uskladnenie potrebných surovín. Dôležitou aktivitou bola príprava zvoleného jedla podľa vopred pripraveného fotopostupu. Pri jednotlivých činnostiach žiaci získavali pracovné zručnosti a návyky s perspektívou ich využitia v každodennom živote. Zvýšila sa miera ich samostatnosti, zlepšila sa úroveň komunikácie a kooperácie nielen so spolužiakmi, ale aj s rodičmi. Okrem nákupu potravín a pomôcok potrebných na prípravu jedál boli finančné prostriedky použité aj na vytvorenie kuchárskej fotoknihy.
podpora vzdelávania 900 € Spojená škola Nováky, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: 23 žiakov 3. ročníka gymnaziálneho štúdia zrealizovalo všetky naplánované aktivity projektu Život za železnou oponou. Navštívili autentické miesta, kde v období totalitného systému stála Železná opona, nahliadli do archívu Ústavu pamäti národa, historici ich oboznámili so skúmaním historických dokumentov. Absolvovali pútavú besedu s politickým väzňom, zo zozbieraných artefaktov pripravili výstavu, ktorú navštívilo 92 žiakov školy. Vytvorili edukačné CD nosiče a informačné tabule o Železnej opone. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie dopravných nákladov, poistenia, kancelárskych potrieb, CD nosičov, lektorov a informačných tabúľ.
podpora vzdelávania 640 € SPOSA-P, občianske združenie, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Pre žiakov s autizmom je málo vhodných pomôcok na vzdelávanie. Prostredníctvom projektu Využitie prvkov Montessori pedagogiky vo vzdelávaní žiakov s autizmom mali žiaci možnosť zapojiť sa do výroby pomôcok. Vyhotovením a používaním pomôcok s prvkami Montessori pedagogiky sa skvalitnil výchovno-vzdelávací proces žiakov s autizmom. Do projektu na zhotovenie pomôcok sa zapojili samotní žiaci s autizmom, ich rodičia a žiaci a učitelia ZŠ. Spoločne vytvorili sadu pomôcok a metodický materál na ich používanie. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie Montessori pomôcky, materiál na výrobu pomôcok, kancelárske potreby a odmenu pre predkladateľa.
podpora vzdelávania 1 944 € Stredná odborná škola podnikania, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Národné parky a mladí podnikatelia bolo menej populárne predmety akými sú nesporne matematika a informatika, poukázať na ich praktické využitie a potrebu v každodennom živote. V prvej fáze študenti 1., 2.a 3. ročníka tvorili matematické úlohy, hlavolamy s obsahovým zameraním na NP, prezentovali číselné údaje a superlatívy o jednotlivých NP, absolvovali besedy s pracovníkmi správ jednotlivým NP, zúčastňovali sa súťažných aktivít - tvorba kalendárikov, záložiek, PWP. V druhej časti absolvovali 3 dňovú exkurziu do NP Malá Fatra, na ktorej pracovali pod vedením pracovníkov správy NP Malá Fatra a dopracúvali obsahovo i metodicky interaktívnu výstavu o NP Slovenska. Vyvrchpolením projektu bola interaktívna výstava určená širokej verejnosti, kde študenti prezentovali výsledky svojej práce a boli sprievodcami po NP Slovenska. Finančné prostriedky boli použité na stravu, dopravu, ubytovanie, odmenu pre lektora, materiál na prípravu výstavy, kancelárske potreby, tlač, panelový mobiliár.
podpora vzdelávania 1 500 € Stredná odborná škola, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Naučme zariadenia komunikovať bolo zakúpením stavebníc Arduino a LOGO! zmodernizovať vyučovací proces elektrotechnických predmetov, naučiť žiakov tvorivo technicky myslieť, navzájom spolupracovať pri riešení problémov v automatizácií a naučiť ich teoretické vedomosti, ktoré si precvičia v škole a hlavne využijú v praxi v okolitých firmách v regióne. Výsledkom je príručka o programovaní, zbierka zadaní pre žiakov, modelové situácie. Pozitívny ohlas mali náborové stretnutia s praktickými ukážkami využitia Arduino a Logo! na ZŠ. Finančné prostriedky boli použité na nákup sady LOGO a Arduino a ďalších komponentov ku stavebniciam.
podpora vzdelávania 870 € Stredná umelecká škola Trenčín, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci a učitelia Strednej umeleckej školy Trenčín pracovali v mesiacoch február - máj 2015 na projekte Európske metropoly, počas ktorého vytvorili dizajnérske práce, zúčastnili sa dvoch exkurzií v parku miniatúr v poľskom Andrychówe a slovenskom Podolí, pripravili oslavu Dňa Európy na škole, vernisáž a výstavu miniatúr a reliéfov vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne, kde sa predstavili širokej verejnosti. Počas projektu priemyselní dizajnéri a propagační výtvarníci rozvíjali medzipredmetové vzťahy s fotografmi, grafikmi a pracovníkmi reklamy, ktorí zhotovili plagát, dokumentárnu fotografiu a reklamné materiály. Vybraní žiaci sa podieľali na prekladoch, ktoré boli podkladom pre reklamné materiály. Finančné prostriedky od Nadácie Orange boli použité na úhradu bukového reziva, ktoré bolo použité na miniatúry, na dopravu exkurzií do Andrychówa a Podolia a na zhotovenie dokumentárnej fotografie.
podpora vzdelávania 1 250 € Súkromná stredná odborná škola-Magán Szakközépiskola, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Využitie e-learningu vo vyučovaní odborných predmetov umožnil žiakom prístup k digitálnym učebným materiálom s využívaním internetu. Projekt sa realizoval v rámci odborných predmetov ekonomika, marketing a technológia. Hlavným vzdelávacím systémom bol LMS moodle. Vytvorili sa učebné materiály a testy v elektronickej aj v printovej forme. Materiály sú využiteľné i pre ďalšie vzdelávanie. Výstupy z realizácie sú distribuované medzi žiakmi a pedagógmi v elektronickej podobe. Vytvorený elektronický učebný materiál je dynamický a umožňuje automatické úpravy testov, sledovanie známok z jednotlivých kurzov. Finančné prostriedky z grantu sa využili na školenia odmeny lektorovi, na prenájom priestorov na prenájom techniky na tonery kancelársky papier a na odmeny realizátorom. Realizátori sú súčasne aj mentori kollegov na škole, ktorí v budúcnosti rozšíria tento projekt na ďalšie vyučovacie predmety.
podpora vzdelávania 1 200 € Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Realizácia projektu Vysoko efektívne učenie priniesla nielen medzi žiakov, ale aj pedagógov zefektívnenie vyučovacieho procesu. Učitelia pristúpili k zapojeniu ITV do vyučovania s ochotou a nadšením. Podarilo sa navzájom prepojiť predmety matematika, fyzika, chémia, architektúra, umenie... Škola zorganizovala vianočný koncert, tzv. Majáles u Filipa či tzv. Envirotýždeň. Svojej téme sa každá trieda venovala celý týždeň od pondelka do piatku, buď trieda ako celok, alebo v jednotlivých skupinkách a v piatok žiaci svoje zistenia a závery odprezentovali na celoškolskej konferencii Enviromýty. V podobnom štýle vyučovania a medzipredmetového prepájania chce škola pokračovať. Finančné prostriedky boli použité na cestovné, tlač, výtvarné potreby, odmeny pre učiteľa, pre interpretov.
podpora vzdelávania 1 500 € Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5, Banská Bystrica, elokované pracovisko Strečianska 20, Bratislava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Škola Felix úspešne realizovala projekt Rýchla Rota Felix, ktorého zámerom bolo podporiť záujem prváčikov o životné prostredie a ich environmentálne cítenie. Projekt bol založený na dvoch hlavných aktivitách. Prvá bola založená na dvoch teráriách, pričom v prvom sa žiaci sami starali o agamu bradatú a v druhom pracovali na vlastných experimentoch so životným prostredím, ako sú napríklad znečistenie, pôdna erózia alebo globálne otepľovanie. Druhou hlavnou aktivitou bolo vysvetlenie princípu RRR (recycle, reuse, reduce). Cez workshopy, tvorivé dielne, lampiónový sprievod a R-festival si žiaci uvedomili hodnotu vecí, dôležitosť zodpovedného prístupu k nim a možnosti ako s nimi naložiť. Zároveň sa naučili vyrábať kŕmitka pre vtákov, taburetky, lampióny alebo tašky zo starého oblečenia. Financie, ktoré na tento projekt poskytla spoločnosť Orange, boli použité primárne na nákup terárií a spotrebného materiálu pre tvorivé činnosti.
podpora vzdelávania 900 € Súkromná základná škola, Magurská 16, Banská Bystrica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci 5.- 9. ročníka sa zapojili do projektových aktivít, ktoré boli zamerané na prípravu jedál. Výber krajiny a pokrmu si zvolili sami a realizácia prebiehala pod ich vedením. Príprave jedál predchádzalo sadenie byliniek, výroba kvetináčov a pomôcok na varenie. Výstupným výrobkom projektu bola kuchárska kniha, ktorú žiaci prezentovali na recepcii, kde pozvaní hostia ochutnávali a hodnotili pripravené jedlá. Projekt vytvoril na vyučovacích hodinách tvorivé, podnetné a inšpirujúce prostredie, presadzuje nové trendy vo vzdelávacom procese, a zmenil tradičné postavenie učiteľa a žiaka.
podpora vzdelávania 2 000 € Súkromné gymnázium Lučenec, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Na Súkromnom gymnáziu v Lučenci prebiehal projekt Modelovanie reality. Študenti školy riešili výskumné úlohy, pracovali s robotickými stavebnicami Lego Mindstorms, stavali a programovali roboty. Výsledkami konkrétneho výskumu žiakov boli hotové, funkčné roboty. Práca s robotickými stavebnicami je tvorivá, podnetná, inšpirujúca a spôsob, ktorým bola realizovaná na Súkromnom gymnáziu - projektovou skupinovou prácou, je veľmi motivujúci a príťažlivý pre študentov. Projektom sa podarilo vzbudiť záujem o robotiku, programovanie, technológie a konkrétne vyučovacie predmety, ktoré s nimi priamo súvisia. Finančné prostriedky získané na projekt od Nadácie Orange použilo Súkromné gymnázium na zakúpenie robotických stavebníc Lego Mindstorm.
podpora vzdelávania 1 500 € Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: SITE SPECIFIC PROJECT - GALÉRIA TANCUJE bol multiumelecký inovatívny projekt Súkromného konzervatória v Nitre realizovaný v originálnych priestoroch Nitrianskej galérii /Bunker a Galéria mladých/. Interprétmi bolo 52 študentov odborov Tanec, Hudobno-dramatické umenie a Hudba Súkromného konzervatória v Nitre. V projekte sa prvýkrát stretli talentovaní študenti 3 odborov a vytvorili predstavenie postavené na princípoch tanca, pohybu, hudby, spevu a reči. Choreografmi projektu boli Mgr.art. Daniel Raček a Mgr. Jan Jakubal. Študenti počas apríla 2015 vystúpili v 5tich predstaveniach SITE SPECIFIC PROJECT - GALÉRIA TANCUJE s pracovným názvom "Za tieňom", ktoré sa stretlo s pozitívnym ohlasom verejnosti. Študenti sa zapojili aj do tvorby choreografií, výberu kostýmov a propagácie podujatia. Finančné prostriedky boli použité na honoráre choreografom, kostýmy a rekvizity a propagáciu.
podpora vzdelávania 1 500 € Špeciálna základná škola Spišský Štiavnik, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Poznávame históriu a tradície našich predkov bol zameraný na zoznámenie sa s históriou, kultúrou a tradíciami Rómov. Žiaci i rodičia si prostredníctvom didaktických a materiálnych pomôcok osvojili veľké množstvo nových poznatkov o histórii, tradíciách a kultúre Rómov. Finančné prostriedky boli využité na nákup kancelárskych potrieb, výtvarného a spotrebného materiálu potrebného na ilustráciu a výrobu kníh; na nákup učebných pomôcok, ktoré boli a v budúcnosti aj budú dôležitou súčasťou edukačného procesu pri získavaní informácií a faktov. Časť finančných prostriedkov bola použitá na zakúpenie vstupeniek na kultúrne predstavenie a na cestovné pre účastníkov projektu (žiakov, rodičov a pedagógov), ktoré bolo pre nich veľkým zážitkom a motiváciou k účasti na podobných projektoch, zapájania sa do diania školy i vzbudenie záujmu o predstaviteľov prezentujúcich rómsku kultúru.
podpora vzdelávania 867 € Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou v Jamníku sa zapojili do projektu Telo i jazýček trénuje nám psíček. Do vyučovacieho procesu bol zapojený špeciálny canisterapeutický pes. Pes bol prítomný nielen na vyučovacích hodinách, ale aj na rôznych spoločenských podujatiach so žiakmi. Pes pomáhal žiakom v sústredenosti a taktiež zvyšoval záujem o učivo. Finančné prostriedky boli použité na nákup protišmykovej podložky, prepravky pre psa, domček pre deti, pieskový had, komunikačnú krabičku, loptu a pod. Pomôcky výrazne pomohli pri realizácii canisterapie, stimulovali reč, motoriku a zmysly detí.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola J. Kráľa Šahy, Mládežnícka 24, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Ako išiel tretiak na vandrovku bolo získať vedomosti o regióne, v ktorom deti žijú, pestovať v nich vzťah k svojmu okoliu. Žiaci aktívne hľadali informácie, vyučovanie bolo veľké pátranie a zážitok. Projekt bol ukážkou toho, ako sa dá vyučovať regionálna výchova zaujímavo a pútavo, priamo v teréne. Vedomosti, ktoré deti získali zúžitkujú v budúcnosti. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál, encyklopédie, tlač, nákup zelene, cestovné na exkurzie, stavebnicu.
podpora vzdelávania 839 € Základná škola Jána Amosa Komenského, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci si v rámci projektu Naši utečenci vyskúšali byť utečencami "na vlastnej koži." Vyrozprávali svoje príbehy, motiváciu i túžby, ktoré ako utečenci majú a mali možnosť sa bližšie oboznámiť s témou utečenectva na Slovensku i vo svete. Žiaci sa zapojili do nočného podujatia pod názvom Utečenec, v rámci ktorého si pozreli film o utečencoch, v januári pracovali na plagátoch, letákoch, roll-upoch. V marci prezentovali svoje prace pred školou. Podarilo sa im získať širší všeobecný rozhľad i spoznať iné kultúry. Finančné prostriedky použili na knihy, flipchart, papier, letáky, roll-up, toner, kancelárske potreby, nástennú politickú mapu a odmenu pre koordinátora.
podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola Park Angelinum 8, Košice, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: 35 žiakov 7. a 8.ročníka spoznávalo históriu svojej školy od jej založenia v roku 1961 v kontexte dejín celej spoločnosti. Zakúpením množstva encyklopédii, literatúry a hudobných nahrávok získali dôležité materiály, ktoré využili pri organizácii retro hitparády a záverečnej výstavy. Získané finančné prostriedky boli využité na zakúpenie paravánov, kancelárskych potrieb a tlač fotografii. Okrem množstva cenných materiálov, ktoré budú využité aj v budúcnosti, bol projekt vstupnou motiváciou pre ďalšie spoznávanie 55 ročnej histórie školy.
podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Myšlienkou projektu Mladí reportéri a región Orava ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej bolo naučiť žiakov vnímať svoj región z pohľadu vlastných skúseností a zážitkov, utvoriť si vlastný názor a naučiť sa efektívne využívať svoj voľný čas. Aktívnym využívaním modernej informačno - komunikačnej techniky sa oboznámili s prácou redaktorov, fotografov a moderátorov. Prostredníctvom týchto aktivít spoznávali svoje okolie a región Orava, ktoré ďalej prostredníctvom internetového blogu prezentovali na verejnosti. Získané informácie, obrazový a filmový materiál spracovali a vytvorili edukačné DVD a pracovný zošit, v ktorých je zobrazených a spracovaných 10 najkrajších miest regiónu. Tieto materiály sa budú využívať na hodinách regionálnej výchovy. Finančné prostriedky boli použité na úhradu cestovných nákladov, vstupného, tlač materiálov a kancelárske potreby.
podpora vzdelávania 870 € Základná škola Petra Škrabáka, Ul. M. Hattalu 2151, Dolný Kubín, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom aktivít projektu Alchýmia u nás doma bolo priblížiť vyučovací predmet chémia žiakom ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne tak, aby videli jeho praktické využitie v bežných denných situáciách. Prvá etapa bola venovaná vytvoreniu receptára kozmetických a hygienických prípravkov z liečivých rastlín a príprave domácich kozmetických a hygienických prípravkov z bežných surovín. Druhou etapou bola samotná výroba produktov. Pre širšiu verejnosť pripravili tvorivú dielňu, kde si záujemcovia mali možnosť vyskúšať prípravu niektorých produktov. Zároveň rovesnícke vzdelávanie formou Žiackej univerzity ponúklo nové pohľady na vyučovací predmet chémia. Finančné prostriedky boli použité na nákup surovín, obalových materiálov, pomôcok na prípravu výrobkov a kancelárskych potrieb.
podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola Rudolfa Dilonga, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt s názvom Učenie nemusí byť učenie, bol pestrou mozaikou zážitkových a projektových aktivít v druhom ročníku ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej. Žiaci sa naučili veľa nového o tradičnej ľudovej kultúre na slovenskej dedine a poznaniu dnešného moderného mesta. Projekt prebehol formou exkurzií, tvorivých dielni, manuálnej práce so stavebnicou a formou zážitkového učenia. Postupne sme sa preniesli z minulosti do súčasnosti. Najväčšie emócie žiaci zažili pri výstavbe drevenej dediny a legového mesta. Novinkou pre žiakov bola spolupráca so staršími žiakmi. Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup stavebnice a kreatívnych pomôcok pre tvorivé dielne.
podpora vzdelávania 630 € Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 369, Pruské, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Sedemnásť šikovných cirkusových umelcov z 1.A v Pruskom si počas troch mesiacov ťažkej práce osvojilo niekoľko nových písmen v rámci projektu Prišiel k nám cirkus!. Pri každom novom písmenku prevzali na seba inú rolu cirkusového umelca - cez šašov, akrobatov, žonglérov, krotiteľov a cvičiteľov sa veľa vecí naučili a veľa vecí si vyskúšali. Vďaka molitanovej zostave, veselých parochniam, červeným nosom zmenili svoju triedu na cirkusovú manéž, v ktorej zažili nielen veľa radosti a zábavy, ale kde rozvíjali svoju osobnosť, trénovali a formovali svoje charakterové a vôľové vlastnosti a hlavne sa naučili veľa nového. Zároveň vytvorili zbierku pracovných listov na slovenský jazyk a matematiku s cirkusovou tematikou. Finančné prostriedky boli použité na nákup molitanovej zostavy, kníh, výtvarného, kreatívneho a kancelárskeho materiálu.
podpora vzdelávania 1 700 € Základná škola s materskou školou Krivec 1355, Hriňová, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Do projektu Kráčajme s otvorenými očami po našej Zemi boli zapojení všetci žiaci ZŠ s MŠ Krivec 1355, Hriňová. Na projekte spolupracovalo aj 18 dobrovoľníkov. Žiaci navštívili zaujímavé miesta - priehradu Hriňová, úpravňu vody Hriňová, čističku vody Hriňová a expozíciu s výstavou vody a tvorivou dielňou v Tihányiovskom kaštieli v Radvani. Žiaci deviateho a piateho ročníka si vyskúšali na celodenných akciách Deň vody a Deň Zeme aj rovesnícke vzdelávanie. Získané informácie, fotografie spracovali žiaci do videa a výsledných prezentácií , napálili ich na DVD, ktoré odovzdali pánovi primátorovi Mgr. S. Horníkovi. Zakúpené pomôcky a chemikálie na zisťovanie parametrov vody, žiaci využili nie len v teréne, ale aj na laboratórnej práci . Finančné prostriedky boli použité aj na úhradu cestovných nákladov, vstupy na výstavu, tvorivé dielne, výtvarné potreby, mikroskopy a pomôcky na inovatívne aktivity.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola s materskou školou Budimír 11, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci II. stupňa ZŠ s MŠ v Budimíre pracovali na projekte Holokaust - NIKDY VIAC! v troch úrovniach. V rámci prvej úrovne zbierali vstupné údaje z besied, rozhlasových relácií, premietania filmov, kvízov, realizovali návštevu obecných úradov a získavali informácie z kroník, múzea, výstav a exkurzie do koncentračného tábora. V rámci druhej úrovne žiaci spracovali získané poznatky prostredníctvom písania literárnych prác, tvorbou prezentácií a výtvarných prác. V tretej úrovni spracované poznatky odovzdali žiakom 5. až 9. ročníka, učiteľom, rodičom a širokej verejnosti, aby aj v nich vypestoval odpor voči akémukoľvek násiliu, proti všetkým formám rasizmu a antisemitizmu. Finančné prostriedky boli použité na dopravu, ubytovanie a vstupné do Osvienčimu.
podpora vzdelávania 900 € Základná škola s materskou školou, Demandice 131, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Dialóg s prírodou sme realizovali v prírodovednom duchu s využitím všetkých zmyslov a zážitkového učenia. Do projektu sme priamo zapojili 60 detí 5.-9.ročníka a 3 pedagógov a nepriamo všetkých žiakov. Zrealizovali sme návštevu na zverofarme so pštrosmi, domácou hydinou, danielmi a diviakmi, zažili sme hipoterapiu v skratke, navštívili nás čajovníci z Čajovne dobrých ľudí, lesníci zo Slovenských lesov, poľovník z poľovného združenia, sokoliari zo SOŠL v Banskej Štiavnici, navštívili sme Levické poľovnícke dni a Arborétum Mlyňany. Vyrobili sme si vlastné rastlinné i živočíšne pexeso, poľovnícky kalendár, perokresby liečivých rastlín s opisom liečivých účinkov, degustovali sme bylinkové čaje, vytvorili si náučný chodník s mapkou výskytu zveri a drevín okolia školy v Demandiciach. Finančné prostriedky použili na cestovanie, vstupenky do parku, odmeny pre hostí, nákup pomôcok na zhotovovanie pexesa, mapiek, obrázkov a fotografií, tlač pracovných listov a vytvorenie učebných pomôcok.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou Orešie 3, Pezinok , projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Na Základnej škole Orešie v Pezinku - Grinave v rámci projektu SCRABBLE postavili tri veľkorozmerné hracie polia hry SCRABBLE, ktoré sú umiestnené na stenách v dvoch triedach a jednej triede školského klubu detí. Pedagógovia spolu so žiakmi si vyrobili netradičnú vyučovaciu pomôcku, ktorá sa tak zaradila medzi ostatné prvky zážitkového učenia, na ktoré sa v tejto škole zameriavajú. Tabule využívajú žiaci na vyučovaní, v školskom klube detí, na súťaže a podobne. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu na výrobu tabúľ, písmen a slovníkov.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Slovenského národného povstania, Horná Ždaňa 107, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Osvojením si programovacieho jazyka využívaného na programovanie robota z Lega si žiaci ZŠ Slovenského národného povstania z Hornej Ždane na hodinách informatiky v rámci projektu Cestujeme storočiami osvojili základy programovania. Na hodinách dejepisu priebežne vyhľadávali objavy v rôznych storočiach a zameriavali sa na postupné využívanie robotov pri rôznych činnostiach. Usporiadali výstavu plagátov a "vedeckú konferenciu", na ktorej sa "novinári" pýtali na názory divákov a vytvorili propagačné video. Okrem toho sa žiaci zúčastnili Digital Learning Day s českou skupinou Google Edu Groups Učte s nami a prezentovali možnosti využitia stavebnice vo vyučovaní na medzinárodnej úrovni. Finančné prostriedky získané z projektu boli použité na nákup stavebníc Lego Mindstorms.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola sv. Dominika Savia, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci ZŠ sv. Dominika Savia v Dubnici na Váhom sa prostredníctvom projektu Objav miesto, zaži príbeh oboznámili s banskoštiavnickým regiónom, spoznali jeho prírodné, kultúrne a duchovné dedičstvo. Navštívili mesto Banská Štiavnica, spoznali jeho historické jadro a pozreli si rodný dom Márie Pišlovej. Navštívili kaštieľ Antol vo Svätom Antone, kde absolvovali výukový program "Školy v múzeu" a vyplnili list mladého prírodovedca. Oboznámili sa s expozíciou Múzea mincí a medailí v Kremnici. Žiaci spracovali power pointové prezentácie o Banskej Štiavnici a o Andrejovi Sládkovičovi a vytvorili trojrozmerný model kaldery Banskej Štiavnice. Výstupom bola aj všeobecnogeografická mapa Banskobystrického kraja a mapa sopečných pohorí na Slovensku; miniencyklopédia zvierat vystavených v kaštieli Antol vo Svätom Antone a historické mince z hmoty Fimo. Žiaci vytvorili a spracovali videozáznam a fotodokumentačný materiál z navštívených miest zhotovili výtvarné diela zachytávajúce prezentáciu ľudových remesiel v Banskej Štiavnici v minulosti. Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady, vstupné, na nákup knižných odmien pre žiakov a na nákup výtvarného materiálu a kancelárskych potrieb.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola Široké, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt Za tajomstvami Kráľa Dopraváčika bol určený žiakom 1. stupňa ZŠ a zameraný na kreatívnu formu medzipredmetovej výuky dopravnej výchovy. Boli v ňom upevňované kompetencie žiakov súvisiace s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky, a to pomocou metodických listov, vzorových testov a Herného plánu a rozličných herných modulov. Aplikácia získaných vedomostí a zručností v praxi bola overená v rámci súťaže Kráľ Dopraváčik a získaním vodičských preukazov. Finančné prostriedky boli použité na nákup prenosného dopravného ihriska, materiálu na úpravu vonkajšieho maľovaného dopravného ihriska v areáli školy (farby, štetce, valčeky) a na nákup drobných upomienkových predmetov.
podpora vzdelávania 1 400 € Základná škola, Komenského v Bardejove, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Počas projektu SEparuj MAteriál FORmuj SVET (SEMAFOR SVET) žiaci tretieho a štvrtého ročníka tried pre intelektovo-nadané deti zo ZŠ na Komenského ul. 23 v Bardejove učili všetkých svojich spolužiakov z prvého stupňa ako separovať a tým ochraňovať prírodu. Celé oddelenie prvého stupňa bolo premenené na križovatku so štvorfarebnými semaformi, ktoré deti naviedli k separovacím košom. Tretiaci- formovatelia zároveň predviedli žiakom poučné farebné divadielko, ktorým porozumeli významu separovania i triedenia odpadkov podľa farieb a vytvorili základňu separátorov, kde zrecyklovali 8 základných materiálov v hodnotné umelecké výrobky. Štvrtáci - anketári a novinári spracovali všetky námety, postrehy a názory žiakov do výsledného bulletinu, ktorý slávnostne pokrstili na vernisáži celej výstavy SEparuj MAteriál FORmuj SVET v Poľsko-slovenskom dome v Bardejove. Finančné prostriedky boli využité na nákup separovacích nádob, farieb na maľbu stien, materiálu na kostýmy, šijacieho stroja, diktafónov či výtvarníckych a kancelárskych potrieb.
podpora vzdelávania 800 € Základná škola, Benkova 34, Nitra, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: 45 žiakov ZŠ Benkova v Nitre pracovalo na projekte Triedne banky. Projekt vychádzal z požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti so zameraním na schopnosť využívať teoretické poznatky a skúsenosti na riadenie vlastných finančných zdrojov – v našom prípade prostredníctvom odmeny za prácu na hodinách, tvorivosť, atď. formou virtuálnej meny benax. Cieľom bolo prostredníctvom virtuálnych školských peňazí naučiť žiakov hospodáriť, pochopiť cenu peňazí, vedieť sa zorientovať v pojmoch úver, percentá. Podarilo sa nám vytvoriť školskú menu - benax, logo banky - Dúha a Slniečko. Finančné prostriedky boli použité na nákup knižných poukážok (tie slúžili na nákup v rámci triedy - triedne banky), nákup kníh s tematikou hospodárenia, nákup výtvarných potrieb, tričiek - reklama banky s vlastným logom.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, Hlavná 10, Lok, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: V projekte „Cez knihy spoznávame samých seba“ si žiaci Základnej školy Hlavná 10, Lok rozvíjali veku primerané čitateľské a komunikačné zručnosti, zdokonaľovali techniku, plynulosť a porozumenie čítaného. Pracovali s literárnym textom a využívali inovatívne formy a metódy práce. S cielene volenými aktivitami spoznávali literárnych hrdinov a hodnotili ich správanie. Pozornosť upriamili na kultivované činnosti, na tvorivosť, deťom do rúk vložili hodnotnú literatúru a navštívili kultúrne podujatia. Žiaci sa naučili využívať knihu na zmysluplné trávenie voľného času a pri vhodne volených aktivitách si umocnili pozitívny pocit zo sebarealizácie. Rodičia zažili pocit radosti z úspechu vlastných detí. Financie sme použili na nákup kníh, výtvarného materiálu, toneru, ceny do súťaže, vstupné na kultúrne podujatia a prepravu žiakov.
podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Projekt EKO hókus pokus bol zameraný na žiacke chemické pokusy sústredené na ekológiu. Postupy experimentov si žiaci vyhľadávali pomocou internetu. Po odskúšaní pokusu predviedli svoj vybraný experiment svojim rovesníkom aj s odborným výkladom pomocou vlastnoručne vyrobených 3 D posterov. Najlepšie žiacke práce boli prezentované na malej chemickej šou pre spolužiakov z 1.stupňa, v mestskom parku počas Dňa Zeme širokej verejnosti, rodičom počas Dňa otvorených dverí našej školy. Súčasťou projektu bola aj predajná výstavka žiackych výrobkov z prírodných a recyklovaných materiálov. Finančné prostriedky boli použité na nákup chemikálií a chemického skla, čistiace prostriedky na umývanie skla po pokusoch, materiál na tvorbu 3 D posterov a výrobkov z ekologických materiálov a na malé odmeny pre najusilovnejších experimentátorov.
podpora vzdelávania 1 980 € Základná škola Slobody 2, Poltár, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: V rámci projektu Poltárske včely zo školy zrealizovali ako hlavnú aktivitu vybudovanie školskej včelnice s úľmi na chov včely medonosnej ako prostriedok zážitkového vyučovania. Je určená pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy. Vďaka tomuto projektu sme vytvorili podmienky pre zážitkové vyučovanie, podporili sme pozitívny vzťah žiakov ku prírode, k jej ochrane, k uvedomeniu si významu a užitočnosti včely medonosnej. Zároveň zrealizovali aj tvorivé dielne na škole prostredníctvom pozvania včelára a pečenie medovníkov ako pokrmov, ktorých základnou surovinou je med včiel. Finančné prostriedky boli využité najmä na nákup včiel, materiálu na vytvorenie školskej včelnice a potrieb pre včelárov.
podpora vzdelávania 2 000 € Základná škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Cieľom projekt Múry, bolo meniť a zmenšovať vnútorné a vonkajšie múry okolo nás. Cieľovou skupinou boli žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ Školská 255/6 v Spišskom Štvrtoku žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a sekundárne aj ich rodičia. Celý projekt smeroval k spoločnému maľovaniu a sprejovaniu vonkajšieho múru, ktorý školu chráni, no zároveň ju oddeľuje a uzatvára. Aby táto aktivita nezostala len na povrchu, predchádzali jej ďalšie projektové aktivity: intenzívny zážitkový pobyt, workshop o graffiti, vyučovanie založené na zážitkovej pedagogike a diskusie o múroch v nás a okolo nás. Cieľom týchto aktivít bolo zblíženie žiakov (majority a minority), odstraňovanie predsudkov a múrov medzi nimi, zlepšenie spolupráce, rozvoj komunikačných zručností a prijatie seba a "tých druhých". Výstupom je namaľovaný múr a videoklip vytvorený žiakmi a zverejnený na webstránke školy. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie sprejov na tvorbu graffiti, na zaplatenie zážitkového pobytu a na nakúpenie pomôcok na zážitkové vyučovanie.
podpora vzdelávania 1 149 € Základná škola, Školská 389, Sačurov, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci na Základnej škole v Sačurove pracovali na dejepisno-geografickom projekte Na ceste prahistóriou. Počas projektu sa zoznámili s najstaršou históriou našej Zeme. Vytvorili množstvo rekvizít a kulís na danú tematiku. Pre žiakov školy pripravili dramatizáciu, ktorou im odprezentovali dôležité a zaujímavé informácie o histórii Zeme. Účastníkom rozdali bulletiny o prahistórii Zeme. Zo svojich výtvorov zostavili malé školské prehistorické múzeum, ktoré bude ďalej slúžiť ako názorná pomôcka pri vyučovaní ako v dejepise, tak aj v predmete geografia. Finančné prostriedky boli použité na kúpu spotrebného materiálu výtvarného charakteru a tlač potrebných dokumentov.
podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola Spišská Nová Ves, Nejedlého ulica, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: V rámci projektu Inspiration by Andy Warhol sa žiaci ZŠ Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves zúčastnili na exkurzií v Medzilaborciach, kde sa mohli inšpirovať Warholovou tvorbou. Žiaci v triedach druhého stupňa pripravili prezentáciu, ako by mala vyzerať oddychová zóna zriadená v spoločných priestoroch školy určená na vyučovanie a oddych cez prestávky. Prezentácia bola zaradená do súťaže. Odborná komisia zložená zo žiakov, učiteľov, rodičov a vedenia školy vybrala víťaznú prezentáciu. Na jej základe vznikla oddychová zóna. Z celého projektu vznikol film, ktorý je umiestnený na stránke školy a youtube.com a výstava - fotogaléria umiestnená vo vestibule školy. Na slávnostné otvorenie výstavy boli pozvaní aj zástupcovia mesta, Rady školy a Rady rodičov. Z projektu vznikla nová učebňa, fotovýstava a stála expozícia. Finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie exkurzie v Medzilaborciach, odbornej prednášky, zakúpenie deliacich paravánov na odhlučnenie učebne, na zakúpenie rámov na fotografie, tlač fotografii.
podpora vzdelávania 1 000 € Združenie priateľov SPŠE a OA, n. f., projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Vďaka projektu s názvom Konferencia "Interaktívne vyučovanie na našej škole" sa prispelo k realizácii odbornej pedagogickej konferencie za spoluparticipovania žiackej komunity na témy venované moderným spôsobom vzdelávania. Do projektových aktivít boli zapojení žiaci na základe vopred stanovených úloh a riešili tak plánovanie a prípravu konferencie, ale boli aktívny aj pri jej samotnej realizácii. Na konferencii sa zúčastnili pedagógovia ZŠ, SŠ a VŠ, ako iný hostia. Financie boli použité hlavne na tvorbu propagačných materiálov, pozvánok, cestovného a odmien odborným prednášateľom.
podpora vzdelávania 1 700 € Rodičovské združenie pri Gymnáziu Mateja Hrebendu, projekt podporený v programe Školy pre budúcnosť: Žiaci primy a sekundy Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti sa v rámci projektu Detská univerzita zapísali do piatich študijných odborov: Bylinkár, Detektív, Vedec, Redaktor a Delegát. Po slávnostnom zápise - imatrikulácii, prevzatí indexu a učebného plánu žiaci postupne absolvovali všetky ponúkané odbory, v rámci ktorých sa napr. naučili izolovať kofeín a DNA, písať články na študentský blog, spoznali a zasadili si bylinky, namaľovali obrazy, upiekli koláče a pizzu podľa vlastnej chuti či vypátrali zlodeja drahocenného obrazu. V rámci projektu sa zúčastnili rôznych exkurzií a výstav. Žiaci svoje štúdium ukončili slávnostnou promóciou, kde im boli odovzdané diplomy absolventa Detskej univerzity. Finančné prostriedky sa použili na výtvarný a kancelársky materiál a potreby, chemikálie, cestovné a vstupné.
podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium J. F. R. Alumni - Spoločnosť absolventov štátneho gymnázia v Levoči, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Straty a nálezy mal dve časti. V prvej študenti hľadali odpovede na otázky, čo im komunikačné technológie dávajú (nálezy) a čo im berú (straty). Aktívne rozvíjali komunikačné zručnosti oslovením rodičov, priateľov, ale aj verejnosti v uliciach mesta, čím sa zapájali do osvety. Druhá časť projektu bola zameraná na skutočnosť, že ak sú komunikačné technológie priateľom i nepriateľom, tak ich musia všetci dobre poznať - vedieť, ako fungujú. Projekt bol pre mnohých študentov inšpiratívny pri vytváraní prezentácií na hodinách informatiky. Vďaka projektu vznikla dobrá spolupráca žiakov s Múzeom špeciálneho školstva. Spoločne zrealizovali v priestoroch múzea v rámci výstavy Škola v retrospektíve výstavu starších komunikačných prostriedkov a starších IKT využívaných v školách. Finančné prostriedky boli použité na knihy, pracovné zošity a pomôcky k témam vlnenia a optika, ktoré sú vhodným doplnkom výučby.
podpora vzdelávania 1 289 € Gymnázium Jána Chalupku, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: 120 žiakov z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne získavalo počas celého roka vedomosti o bezpečnom používaní a o nástrahách používania IKT. Žiaci sa zapojili do viacerých zaujímavých besied na túto tému s odborníkmi z rôznych oblastí. Počas viacerých vyučovacích hodín a rôznych vyučovacích predmetov aktívne vyhľadávali podrobné informácie a zaujímavosti o bezpečnom virtuálnom svete. Následne ich spracovali do posterov, komiksov, prezentácie, bannerov a šetričov obrazovky. Finančné prostriedky boli použité na tlač materiálov, výtvarné potreby a odmenu pre kapelu a pre lektora.
podpora vzdelávania 1 350 € Gymnázium Jozefa Lettricha, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu z Gymnázia Jozefa Lettricha oživili a spestrili vyučovacie hodiny informatiky a aktívne zapojili do aktivít projektu skupiny mladších aj starších žiakov. Počas vyučovacích hodín sa oboznamovali so zaujímavými témami a zapájali sa do súťaží ako napr. „Čo ja viem prečítať QR kód?“ a „ Rešpekt pred IKT 21.storočia“. Žiaci sa zúčastnili prezentácie žiackych prác spolu s workshopom pre rodičov, besedy s odborníkom na tému „Internetbanking a platobná karta“, besedy so psychologičkou na tému „Nebezpečenstvo závislosti žiakov na mobilných zariadeniach“. Vyplnili dotazník o používaní internetu a mobilných zariadení a informácie o štúdiu v zahraničí od zahraničných spolužiačok. Zároveň sa spoločne pripojili k medzinárodnému „Dňu bezpečnejšieho internetu“ a „Dňu bez mobilu“. Výstupom okrem literárnych textov a žiackych prác SOČ starších žiakov a prezentácií mladších žiakov bola nástenka v škole a webová stránka prístupná verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na tabuľu do učebne informatiky, na nástenky a tlač materiálov na nástenky.
podpora vzdelávania 1 000 € Gymnázium Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Veľký Meder - Corvin Mátyás Magyar Tannyelvü Gimnázium, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci II.G triedy z Gymnázia Mateja Korvína vo Veľkom Mederi sa 19.11.2014 zúčastnili prednášky psychológa CPPPaP, ktorá sa týkala témy bezpečnosti na internete a kyberšikany. Na hodinách informatiky navrhli a graficky vypracovali pracovné zošity a omaľovánky pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ a pre deti MŠ. Po dohodnutí termínu navštívili jednotlivé školy, kde žiaci vo dvojiciach v rámci cca. 20 minútovej prednášky upozornili deti na základné problémy, rozdali pracovné zošity, spolu vyplnili zostavené testy týkajúce sa skúseností detí. Žiaci základných škôl aj ich učiteľky boli veľmi ústretoví a otvorení. V mesiacoch február a marec na hodinách matematiky, informatiky a etiky spracovali výsledky testov, vypracovali tabuľky z vypracovaných testov. Na Dni ekonómov vytvorili 3D plagáty, použili kreatívne nepoužiteľné súčiastky. Na Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi inštalovali výstavu najlepších prác. Dňa 24. apríla boli tieto práce, prezentácie prezentované aj na medzinárodnom seminári. Prezentácie, ktoré žiaci pripravili a týkali sa témy boli odprezentované na hodinách etiky pred rovesníkmi. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby, toner, paravánovú tabuľu so stojanmi.
podpora vzdelávania 2 000 € Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Tompa Mihály Református Gimnázium, Daxnerova 42, Rimavská Sobota, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Do projektu On line - non stop ohrozenie? sa zapojilo 55 žiakov Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM (triedy prima-kvarta), ich rodičia, pedagógovia a štyria odborníci. Žiaci sa zúčastnili interaktívnej prednášky na tému kyberšikanovanie a trestnoprávne dôsledky nevhodného využívania sociálnych sietí, zúčastnili sa workshopov a celodenného tréningu pod vedením psychológa, počítačového experta a sociálneho pedagóga, pripravili dotazník pre rodičov a realizovali prieskum. Projekt bol ukončený výstavou, vernisážou na ktorej sa rodičia stretli s realizátormi (koordinátorka, učitelia, lektorka) projektu a zoznámili sa s výsledkami prieskumu. Výnimočnosť projektu spočívala v tom, že sa do neho zapojili žiaci, rodičia, odborníci a pedagógovia spolu, jednotne. Cieľom projektu bolo usmerniť žiakov školy tak, aby sa z nich stali korektní a zodpovední užívatelia sociálnych sietí, ktorí sa kyberšikanovaniu dokážu ubrániť a vyhýbajú sa nevhodnému správaniu na internete. Finančná dotácia bola použitá na honoráre, na výtvarný materiál tvorivých dielní, na výrobu výstavných panelov (stojan a korkové tabule), na propagáciu, na kancelárske potreby a kopírovanie (dotazníky, materiál na výstavu).
podpora vzdelávania 1 000 € Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Počas Týždňa boja proti kyberšikane realizovali na Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne množstvo aktivít. Do projektu bolo počas 5 dní zapojených 220 žiakov, 22 učiteľov a množstvo rodičov. Informácie o kyberšikane ako aj o priebehu Týždňa boja proti kyberšikane boli zverejňované na webovej stránke školy ako aj v regionálnych médiách. Finančné prostriedky boli použité na tlač informačných materiálov s témou kyberšikany, letákov, plagátov, na tlač tričiek pre novú podpornú rovesnícku skupinu TEENS, na odmenu pre víťazov súťaže "5 proti 5", na nákup papierov, tonerov a na odmenu pre autorku projektu. Cieľ projektu, podporiť dobrú atmosféru v triedach, v škole a poskytnúť informácie o kyberšikane bol na 100% splnený.
podpora vzdelávania 1 300 € Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: 45 žiakov 1 - 3 ročníka štvorročného, osemročného a bilingválneho Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave sa zapojilo do projektu s názvom Internet - najlepší priateľ?. V rámci projektu boli žiaci vyškolení o problematike bezpečného používania internetu. Následne svoje poznatky využili pri realizácií aktivít projektu. Vytvorili divadelné scénky, ktoré spracovali na základe zmodernizovaných klasických rozprávok, videosekvencie a piesne, ktoré boli zamerané na bezpečné používanie internetu. Bol vytvorený tím ambasádorov, ktorí pomáhali pri hľadaní riešenia problémov súvisiacich s bezpečnosťou na internete. Cieľom projektu bolo rozvíjať sociálne zručnosti žiakov prostredníctvom riešenia vzniknutých problémov a čeliac novým výzvam zvýšiť ich sebavedomie a interpersonálne zručnosti. Finančné prostriedky boli použité na výrobu kulís, kostýmov, propagačný, školiaci materiál, kancelárske potreby, cestovné a odmeny pre lektorov.
podpora vzdelávania 1 000 € Laura, združenie mladých, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Mediálna škola pre školy, ktorý zastrešuje Laura, združenie mladých, je projekt mediálnej výchovy určený najmä pre žiakov stredných škôl. Ponúka im kvalitnú a inovatívnu mediálnu výchovu a učí ich analyzovať a hodnotiť mediálne obsahy a tak dekódovať posolstvá prezentované v médiách. Študenti sa učili ako zodpovedne a bezpečne používať nové komunikačné technológie a ako si chrániť súkromie. Prostredníctvom inovatívnych metód a neformálneho vzdelávania sa odborní lektori spolu so žiakmi pokúsili odhaliť tajomstvo mediálneho sveta a osvojiť si kriticko-analytický prístup, ktorý je dôležitý pre správne prijímanie mediálnych obsahov. Vďaka finančným prostriedkom z Nadácie Orange tak mohli pokryť základné potreby k realizovaniu workshopov ako sú: kancelárske pomôcky, propagačné materiály, učebnice, učebné plagáty, letáky, cestovné náklady a lektorné.
podpora vzdelávania 750 € Obchodná akadémia Levice, K. Kiitenbergera 2, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Skupina študentov druhého ročníka Obchodnej akadémie v Leviciach sa venovala problematike bezpečnosti na Internete. Problematiku si rozdelili na tri vekové generácie a zamerali sa na riziká, aké hrozia používateľom, ak sa pri práci s informačnými technológiami nebudú správať bezpečne. Pripravili video, web stránku (safetynetfor3gen.wix.com/bezp-net-pre-3-gen), plagáty, brožúry, záložky, prezentácie na dané témy. Absolvovali spolu s inými spolužiakmi besedu o Obchodovaní s ľuďmi, a svoje práce a materiál odprezentovali žiakom ZŠ aj s využitím tabletov, ako alternatívy k PC, notebookom a ku koncu projektu aj najstaršej generácii, klubu dôchodcov v Leviciach. Materiály tvorili na viacerých vyučovacích hodinách aj mimo vyučovania. Nakoniec ich vytlačili a rozmiestnili v učebniach informatiky a venovali hosťom zo ZŠ a klubu dôchodcov. Finančné prostriedky boli použité na nákup výtvarného materiálu, kancelárskych potrieb, kliprámov a násteniek, toneru do tlačiarne, Aplle TV, na tlač plagátov, brožúr a záložiek, na občerstvenie pri prezentáciách a kluboch bezpečného Internetu a na odmenu predkladateľovi projektu.
podpora vzdelávania 750 € Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Obchodná akadémia v Rožňave organizovala už 2. ročník konferencie Deň bezpečného internetu. Témou tohtoročnej konferencie boli mobily a mobilmánia. Akcia sa konala v divadelnej sále OKC v Rožňave za účasti žiakov a učiteľov Obchodnej akadémie Rožňava. Všetci si pripomenuli medzinárodný SAFER INTERNET DAY. Vo videokonferencii sa študenti rozprávali s Robertom Lipovským z firmy Eset o bezpečnosti na internete. Hlavným hosťom a lektorkou konferencie bola odborná garantka programu e-deti Mária Tóthová Šimčáková. Študenti prispeli do programu prezentáciami, videom, v ktorom hovorili, čo pre nich mobil znamená a glogmi. Glogy čiže interaktívne plagáty vytvorili v edukačnom prostredí GLOGSTER, ktorého licencia bola zakúpená z prostriedkov grantového programu e-Skoly pre budúcnosť. Plagáty boli vytlačené a vystavené na chodbách školy. Publikované sú aj na stránke Facebooku, ktorá sa volá OA Rožňava o bezpečnosti na internete. Finančné prostriedky boli použité na tlač a kopírovanie materiálov, odmenu pre učiteľa, vecné dary pre žiakov, nákup počítačovej licencie a prenájom miestnosti.
podpora vzdelávania 1 500 € Rodičovské združenie pri Základnej škole, Klátovská 56, Nižný Klátov, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Metodické dni pre učiteľov v pôsobnosti Košice-okolie sa minimálne za posledných 10 rokov vôbec neorganizovali. RZ pri ZŠ Nižný Klátov sa rozhodlo obnoviť tradíciu metodických dní a zorganizovalo deň o Tabletoch v školách. Vysoká účasť (aj napriek tomu, že to bol deň voľna/polročných prázdnin) - 58 učiteľov z rôznych škôl je dôkazom toho, že o takéto dni je záujem. Podľa dotazníka iba jeden z účastníkov bol prítomný z nariadenia nadriadeného, ostatní tento metodický deň Tablety v školách absolvovali dobrovoľne. Bolo to dôkazom toho, že učitelia sa nenaháňajú iba za kreditmi, ale že sa naozaj chcú vzdelávať. Vďaka podpore z Nadácie Orange dostali učitelia nielen kvalitné prednášky od fundovaných lektorov (p. Oster, p. Kurucová, p. Straussová, p. Belik a p. Machaj), ale aj vysoký štandard, ktorý by mal byť na metodických dňoch pre učiteľov samozrejmosťou. K tomu patrilo občerstvenie, obed, možnosť výberu z workshopov, konferenčný balíček s užitočnými materiálmi (publikáciou Ako na nástrahy internetu a MicroSd pamäťová karta určená do učiteľských tabletov). Finančné prostriedky boli použité na prenájom priestorov, občerstvenie, odbornú literatúru, náklady na lektorov a MicroSD karty pre učiteľov.
podpora vzdelávania 1 400 € SARAHS SK, n. o., projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Učíme v záhrade online predstavuje interaktívneho sprievodcu vzdelávacím areálom Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove, ktorý vznikol na základe aktívnej spolupráce záhradných architektov, žiakov a učiteľov školy. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť interaktívnu formu učebnice formou webovej aplikácie tak aby ju bolo možné využívať a prehliadať pomocou smartfónov a tabletov. Tento cieľ sa podarilo splniť a vznikla fungujúca aplikácia www.ucimevzahradeonline.sk. V aplikácií si môžu žiaci kliknúť na konkrétny druh dreviny či iných živých a neživých školských záhradných prvkov, o ktorých sa dozvedia viac informácií. Finančné prostriedky boli použité na naprogramovanie tejto webovej aplikácie, ktorá sa stále vyvíja a reflektuje aktuálne dianie v areáli školy. Aplikácia prevedie každého záujemcu záhradou a naučí mnoho z prírodnej ríše.
podpora vzdelávania 890 € Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Spojená škola v Belej realizovala projekt Bezpečáci v akcii - pridaj sa aj TY! Žiaci všetkých ročníkov sa zapájali do rôznych aktivít počas niekoľkých mesiacov. Aktivity boli zamerané na chatovanie, nevhodný obsah, kyberšikana, závislosť, internetové známosti, mobil. Žiaci vymýšľali pútavé reklamy na danú tému, všetky ročníky mali možnosť zapojiť sa do súťaže Bezpečáci hľadajú Superstar, pričom žiaci mali vymyslieť pieseň o bezpečnom internete. Vyššie ročníky sa zahrali na novinárov a najlepší článok bol zverejnený v školskom časopise. Ďalšie ročníky nacvičili krátke scénky o bezpečnom používaní internetu. Žiaci sa zúčastnili aj workshopu o kyberšikane s odborníkom a v neposlednom rade absolvovali zaujímavú exkurziu do spoločnosti Eset a RTVS. Celkovo sa do aktivít zapojilo 361 žiakov. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby, toner, CD, DVD, knihy, kostýmy, cestovné náklady a odmenu pre učiteľa.
podpora vzdelávania 500 € Stredná odborná škola, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Dramatizácia spotu o bezpečnosti na internete bolo poukázať formou dramatizácie žiakov na nebezpečenstvo komunikácie na internete a zverejňovania osobných údajov na internete. Žiaci po prezeraní rôznych videí na internete, po ukážke profesionálnej dramatizácie a po naštudovaní potrebného materiálu o danej téme vytvorili vlastné dramatizácie, ktorými poukázali na negatívne stránky komunikácie na internete. Tento program hrali pre všetkých žiakov Strednej odbornej školy v Námestove. Realizovali to v troch blokoch počas celého dňa, ktorý sa niesol krásnou myšlienkou: "Vypni počítač, zapni seba." (Ne/bezpečná komunikácia na internete). Natočené videá sa môžu využívať ako didakticko-metodický materiál na predmete sociálna komunikácia. Finančné prostriedky boli použité na prenájom sály, občerstvenie, vecné ceny a kľúčovacie pásmo.
podpora vzdelávania 1 400 € Súkromná základná škola, Dukelská 33, Giraltovce, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Nestraťme sa v sieti bolo poukázať na pozitívne aj negatívne stránky používania nových komunikačných technológií a čo najširšej verejnosti sprostredkovať informácie o efektívnom využívaní IKT a ochrane pred ich rizikami. Cieľovou skupinou boli nielen žiaci, ale i rodičia, pričom očakávaným výsledkom bolo zmenšenie generačnej diery, ktorá sa veľmi rýchlo prehlbuje vplyvom prudkého rastu IKT. Žiaci či rodičia sa zapojili do besied, prednášok, konferencií, workshopov či rozličných tvorivých dielní. Finančné prostriedky boli použité na tlač informačného letáku ako pomôcky pre bezpečnú prácu s internetom, osobitné vydanie školského časopisu, výstavu, ktorej predchádzali tvorivé dielne, či výzdobu areálu školy a prípravu konferencie. Ostatné finančné prostriedky boli použité na cestovné (návšteva univerzity v Prešove) a nákup publikácií a beletrie súvisiacej s danou problematikou.
podpora vzdelávania 1 480 € TANDEM, n.o., projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Počas projektu Virtuálna intímna zóna absolvovali členovia žiackej školskej rady gymnázia víkendové školenie neformálnymi zážitkovými metódami (marec 2015), počas ktorého sa zaoberali témami ako intimita, intimita v online svete, virtuálna stopa, zodpovednosť a Facebook, ochrana osobných údajov atď. Súčasťou tréningu bolo vypracovanie projektu žiakov týkajúceho sa bezpečného používania internetu. Týmto bolo zabezpečená multiplikácia výsledkov školenia. Počas prípravnej fázy projektu (apríl-máj 2015) žiaci konzultovali so školiteľmi tréningu samotný projekt. V rámci workshopu dostali účastníci školenie zo základov projektového manažmentu, aby vedeli zrealizovať projekt na škole pre ostatných žiakov. Finančné prostriedky boli použité na školiaci materiál, video o bezpečnom používaní internetu, odmeny pre lektorov, cestovné a ubytovacie náklady.
podpora vzdelávania 1 300 € Základná škola, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Virtuálny priateľ - ozajstný priateľ? realizovali na Základnej škole v Detve v 2. polroku šk. roka 2014/2015 so žiakmi 2.stupňa. Do aktivít sa zapojilo 220 žiakov. Žiaci sa zapojili do aktivít ako workshop, výtvarná a literárna súťaž, športový deň, návšteva súdu, práca v teréne a rozširovali si vedomosti o virtuálnom svete a možných rizikách spojených s ich každodenným využitím. Do uvedených aktivít sa žiaci zapojili veľmi radi, boli aktívni, diskutovali, nakreslili veľmi pekné práce, vytvorili vecné slogany k danej problematike, viedli rozhovory s občanmi mesta Detva, vytvorili informačný kútik, výstavku pre verejnosť. Škola postupne na web stránku školy zverejňovala výsledky práce žiakov. Finančné prostriedky boli použité na výtvarné potreby, odmenu pre lektora, drevené stojany a nástenky na propagáciu, odmeny pre zúčastnených výtvarnej a literárnej súťaže, cestovné náklady a na športové náradie.
podpora vzdelávania 1 100 € Základná škola Budkovce, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Prostredníctvom projektu Net v rodine - ako áno a ako nie? sa rodičia, aj učitelia oboznámili s nebezpečenstvami internetu, ako zaobchádzať s nebezpečnými stránkami, čo môže uškodiť počítaču, ako obmedziť zlý vplyv informačno-komunikačných technológií na dieťa. Počas niekoľkých mesiacov sa rodičia spolu s deťmi zapájali do rôznych aktivít. Spoločnými silami pripravili film, brožúru, plagáty a prezentácie o nebezpečenstvách internetu. V apríli sa spoločne zapojili do zábavných hier v rámci Dňa rodiny, pričom rodiny súťažili v spoločenských hrách, ale aj v znalostiach o internete. V máji sa uskutočnila slávnostná akadémia, na ktorej boli prezentované výsledky projektových aktivít, brožúra, prezentácie. Zo všetkých aktivít bola pripravená fotogaléria v interiéri školy a v interiéri Kultúrneho domu. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby, občerstvenie, nástenné plátno, odmeny pre lektorov, tlač brožúry, plagátov, CD a sladké odmeny.
podpora vzdelávania 1 280 € Základná škola Divín, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Do projektu Mesiac komunikačných technológií sa zapojili všetci žiaci ZŠ Divín. Počas mesiaca december kreslili obrázky na tému Ja a počítač, Ja a internet, vytvorili báseň, rozprávky a pieseň o internete. Zahrali si aj divadlo na tému Bezpečne na internete, vytvorili pútače, plagáty a upozorňovali na rôzne aspekty komunikačných technológií. Ôsmaci pripravili dotazník pre mladšie ročníky, v ktorom sa pýtali na čas strávený za PC. Žiaci deviateho ročníka zorganizovali prednášku pre žiakov 1. stupňa na tému kyberšikana. Okrem týchto aktivít sa žiaci venovali slovným úlohám na hodine matematiky a písaniu vecných SMS a e-mailov na hodine slovenského jazyka. Finančné prostriedky boli použité na akrylové farby, kancelárske potreby, toner, štetce, USB kľúče a odmenu pre pedagóga.
podpora vzdelávania 1 960 € Základná škola Jakubov, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Vďaka podpore Nadácie Orange a projektu Spoločne pre e-bezpečie sa podarilo zviditeľniť problém kyberšikany v škole, zrealizovať desiatky workshopov, žiaci a rodičia boli aktívne zapojení do vzdelávania o bezpečnom používaní internetu a možných negatívnych následkov a rizikách. Mnohé príbehy detí ukázali, že majú reálnu skúsenosť s kyberšikanou a je nutné robiť kroky v boji proti násiliu páchaného na deťoch v kyberpriestore a pôsobiť preventívne na všetkých vekových úrovniach. 70 žiakov spolu s pedagogickým zborom na Základnej škole Jakubov sa zážitkovou formou vzdelávali o kyberšikane, získavali sociálne a komunikačné zručnosti, vyskúšal si rôzne životné situácie a učili sa ako na ne reagovať. Diskusné fórum žiakov slúžilo na výmenu skúseností a poznatkov o kyberšikane, žiaci vytvorili vlastné video, kde rozprávajú o rizikách internetu a svojim rovesníkom odkazujú, aby si chránili svoje súkromie, nenadväzovali s hocikým virtuálne priateľstvá, nezdieľali súkromný obsah a vyhľadali pomoc, ak sa stanú obeťou kyberšikany. Finančné prostriedky boli použité na intenzívne vzdelávanie formou pravidelných workshopov, nákup multifunkčného zariadenia na tvorbu edukačného materiálu a tvorbu detského videa Spoločne pre eBezpečie.
podpora vzdelávania 850 € Základná škola Jána Amosa Komenského, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Mederi získavali a aktívne využívali poznatky o prevencii kyberšikany, jej predchádzaniu a návody, ako postupovať v prípade výskytu kyberšikany v ich blízkom okolí. Sami si navrhli vlastné roll-upy, ktoré sa rozhodli vytvoriť pre svojich mladších spolužiakov a budú sa využívať na hodinách informatiky. Prezentácie, ktoré vytvorili boli prezentované s veľkým ohlasom rodičom a prostredníctvom usb kľúčov i distribuované medzi jednotlivcov i pracovné skupiny v rámci školy. Úspešne sa podarilo vytvoriť i aplikácie, ktoré si žiaci otestovali na tabletoch. Finančné prostriedky boli použité na toner, knihy, tlač plagátov, roll-upov, Usb kľúče, občerstvenie, odmena pre pedagóga.
podpora vzdelávania 500 € Základná škola Janka Kráľa Šahy, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Ako zvíťaziť nad nástrahami upozornil deti na skutočnosť, že moderná doba je spojená aj s rôznymi nebezpečenstvami. Naučil ich kriticky nazerať na výdobytky techniky a naučil ich zaujať správne postoje k danej problematike. Pozitívom je aj skutočnosť, že aktivity sa môžu stať trvalou súčasťou vzdelávania. Výsledkom projektu bolo interaktívne vzdelávanie - žiaci aktívne pristupovali k problému, sami hľadali riešenia, odpovede na otázky. Boli aktívni, tvoriví. Vznikali plagáty, brožúra. Žiaci pripravili vystúpenie pre spolužiakov školy a oboznámili ich s nástrahami, o ktorých sa učili. Pre spolužiakov tvorili kartičky so zásadami správneho telefonovania a zásadami správneho používania internetu. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Postcrossing priniesol žiakom, učiteľom aj rodičom zo Základnej školy J. J. Thurzu v Detve, veľa nových informácií v problematike On-line sveta. Realizáciou aktivít (úvodný workshop k téme, workshop s fotografkou, tvorba pohľadníc, preposielanie pohľadníc, záverečná prezentácia) a vizualizáciou projektu sa vytvoril podnetný priestor plný detských, vizuálnych odkazov, ktoré dennodenne pripomínajú riziká internetového sveta. Žiaci tvorili konceptuálne, premýšľali o jednotlivých problémoch a snažili sa ich vizualizovať (médiá: fotografia, koláž, kresba, maľba, živá koláž atď.), preposielali si vzniknuté produkty medzi triedami a snažili sa pochopiť vizuálne odkazy svojich kamarátov. Okrem plnohodnotného, živého procesu projektu vznikol aj úžasný priestor nainštalovaných produktov, ktorý pri každodennom kontakte avizuje nastolené otázky a ich detské interpretácie. Do aktivít boli zapojení žiaci 2. stupňa. Finančné prostriedky boli použité na veľkoformátové tlače, tvorbu, záverečný workshop a inštaláciu vzniknutých produktov.
podpora vzdelávania 800 € Základná škola Korňa, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Bezpečne na internete sa stretol s veľkým ohlasom u žiakov ZŠ Korňa. Zainteresovaní žiaci sa zhostili svojej lektorskej práce úžasne, rozdelili si témy, spracovali ich a odprezentovali. Pre rodičov pripravili prednášku, o ktorú bol veľký záujem zo strany rodičov. Formou dotazníkov bolo zistené, že rodičia majú slabé povedomie o nástrahách na internete. Taktiež bola zistená nedostatočná vedomostná úroveň žiakov o bezpečnosti na internete. Po realizácií aktivít učitelia zaznamenali, že žiaci si obozretnejšie pridávajú priateľov do sociálnych skupín, vedia kam sa majú obrátiť v prípade ohrozenia. V komentároch zaznamenali zvýšenú kultúru prejavu, žiaci nepoužívajú nevhodné a hanlivé komentáre k príspevkom. Medzi žiakmi bolo pozorované zlepšenie triednej a školskej klímy, zvýšená kooperácia a empatia medzi žiakmi. Mnohí rodičia pozitívne hodnotili prednášku a po ukončení druhej prednášky sa ozývali rodičia, ktorí by sa chceli ešte zúčastniť. Finančné prostriedky boli použité na knihy, občerstvenie, odmenu pre realizátora a lektora.
podpora vzdelávania 1 070 € Základná škola Ľubica, Školská 1, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: 70 žiakov Základnej školy v Ľubici preskúmalo zásady bezpečnosti detí a mládeže v digitálnom svete. Žiaci si vytvorili triedny akčný plán ohľadom bezpečnosti na internete. Súťažili v textoch, v obrázkoch a animáciách na tému Buď prezieravý na nete, Buď prezieravý pri hrách. Usporiadali výstavu pre verejnosť v priestoroch školy, následne boli plagáty na danú tému distribuované na obecný úrad v Ľubici a do priestorov ZŠ Ľubica. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby, literatúru, učebné pomôcky a tlač materiálov, plagátov, kopírovanie, nástenku.
podpora vzdelávania 360 € Základná škola Nižný Klátov, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Sociálne siete? Áno! Účelne a bezpečne vychádzal z projektu Skype in the clasroom a "mystery call" programu. Deti z dvoch škôl a dvoch republík (ČR a SR) celý rok pracovali vo virtuálnom svete. Predvádzali si rôzne prezentácie prostredníctvom Skype mítingov, natáčali dokument o Košiciach, tvorili blogy o projekte, mali spoločnú besedu vysielanú online zameranú na bezpečnosť na internete. Všetky mali spoločného menovateľa - deti to robili s radosťou, bola to skvelá kombinácia školy hrou a zážitkového učenia. Po roku, kedy sa deti virtuálne kamarátili, sa osobne stretli na spoločnom výlete a na vlastnej koži zistili, že virtuálne priateľstvo je zavádzajúce. Deti, o ktorých si mysleli, že ich dobre poznajú, sú v skutočnosti často iné. Že je ľahké skrývať sa za písmenká, ale je ťažké stáť zoči-voči. Toto poznanie je veľmi dôležité, podľa vyjadrenia samotných detí budú odteraz na sociálnych sieťach rozhodne obozretnejší. Finančné prostriedky boli použité na odmenu pre pedagóga a podložky pod myš.
podpora vzdelávania 1 580 € Základná škola Pavla Križku, Ul. P. Križku 392/8 Kremnica, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Témou projektu Bezpečne vo virtuálnom svete boli výhody a nástrahy využívania komunikačných technológií. Žiaci sa naučili nové skutočnosti o bezpečnom spôsobe využívania informačných technológií , ako aj o spôsoboch ako sa vyhnúť rizikovému správaniu pri využívaní informačných technológií. Učitelia získali návod ako pôsobiť preventívne na žiakov v oblasti využívania informačných technológií a naučili sa zadávať úlohy žiakom formou e-learningu. Rodičia sa oboznámili s možnými nástrahami, ktoré na deti číhajú a o spôsoboch monitorovania správania sa svojich detí. Uskutočnili sa prevenčné, vzdelávacie, propagačné a tvorivé aktivity. Vďaka podpore projektu sa zakúpili moderné vzdelávacie prostriedky – softvér na testovanie, výučbový program, e-learnigové učebnice, literatúra o informačných technológiách, výtvarné potreby, odmenu pre lektora a učiteľa. Projekt prispel k zvýšeniu bezpečnosti detí vo virtuálnom svete, v ktorom sa pohybujú stále viac.
podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Hlavným zámerom projektu Červená čiapočka útočí proti kyberšikane bolo poučiť žiakov 1. stupňa a žiakov materskej školy o nástrahách internetu a vysvetlenie pojmu kyberšikanovanie na základe edukačnej rozprávky Červená čiapočka útočí proti kyberšikane vytvorenej žiakmi 5. a 9. ročníka. Hlavnou cieľovou skupinou boli žiaci 1. stupňa. K rozprávke boli vytvorené edukačné materiály v podobe edukačného DVD, bulletinu, záložiek, ktoré sa budú využívať ako edukačná pomôcka na mediálnej výchove a hodinách informatiky. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby, kostýmy, tlač a kopírovanie, odmeny.
podpora vzdelávania 510 € Základná škola Rudolfa Dilonga Trstená, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Deti v (ne)bezpečnej sieti bol zameraný na to, aby starší žiaci získali dostatok informácií o bezpečnej práci s modernými komunikačnými prostriedkami, aby boli schopní tieto informácie zrozumiteľným spôsobom sprostredkovať mladším žiakom. Pre mladších žiakov pripravili zaujímavé materiály a aktivity k danej problematike a zrealizovali pre nich workshopy. Starší aj mladší žiaci boli počas realizácie projektu testovaní v oblasti IT kriminality, pričom workshopy preukázateľne zvýšili úspešnosť žiakov v testovaní. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu, potrebného na realizáciu workshopov a nákup odmien pre jednotlivcov aj kolektívy zapojené do projektu.
podpora vzdelávania 1 270 € Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: V Rakovci nad Ondavou sa žiaci z miestnej ZŠ zapojili do projektu NETKO. Žiaci spoznali nástrahy internetu a rôzne nové pojmy s tým súvisiace - vírus, kyberšikana, internetová netolerancia, diskriminácia, zneužitie osobných údajov, pod. Oboznámili sa s novými technológiami (Apple -Iphone, tablety, nový operačný systém Apple), spoznávali ich systém fungovania a ovládania. Žiaci už vedia, kam sa obrátiť v prípade šikanovania cez internet a ovládajú pravidlá bezpečného používania internetu. V škole bola zorganizovaná beseda so psychológom na tému Závislosť a Kyberšikanovanie. Žiaci 3. ročníka kašírovali Netka, ktorý chráni školské počítače pred zneužitím. Žiaci sa zúčastnili rôznych exkurzií a zapojil do tvorenia rozprávok, básní, príbehov na tému kyberšikana, závislosť... Finančné prostriedky boli použité na náučné tabule, kancelárske potreby, toner, výtvarný materiál, literatúru, cestovné, pracovné zošity a odmenu pre pedagóga.
podpora vzdelávania 820 € Základná škola ul. I. Bukovčana 3 Bratislava - Devínska Nová Ves, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt B3 televízia bol zameraný na žiakov ôsmeho ročníka. Naučili sa byť zodpovednými, vytrvalými vo svojej práci, byť empatickými a vedieť správne využívať moderné technológie. Finančné prostriedky boli použité na nakúp materiálu na vymaľovanie učebne budúceho štúdia, na zriadenie štúdia na škole, kancelársky materiál a odmenu pre autora projektu. Žiaci natáčali reportáže z diania na škole, ale aj krátke náučné videá, aby upozornili na nástrahy na sociálnych sieťach a na možné riešenia. Všetky reportáže sú dostupné na internete a slúžia aj ako učebná pomôcka pre ostatných učiteľov. Projekt veľmi pomohol žiakom uplatniť svoje vedomosti v praxi a získať nové skúsenosti, ktoré ďalej odovzdajú mladším žiakom. Projekt B3 televízia slúži aj ako informačný prostriedok nielen pre žiakov Základnej školy na Ul. I. Bukovčana, ale aj pre ich rodičov, priateľov školy a verejnosť.
podpora vzdelávania 1 365 € Základná škola Spišská Nová Ves, Nejedlého ulica, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projektom Notebook EXPO 2015 - poznaj a chráň žiaci ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves prezentovali rovesníkom a širšej verejnosti digitálne technológie v širšom kontexte - od histórie výpočtovej techniky na Slovensku cez najnovšie výdobytky techniky, dotykových mobilných zriadení až po vývoj a ochranu pred škodlivým softvérom. Výsledným produktom je film spracovaný formou reportáže a výstava - fotogaléria vo vestibule školy. V reportáži žiaci prezentujú všetky odvetvia informatiky a digitálnych technológií. Z histórie je to reportáž z exkurzie v SAV, z výstavy histórie výpočtovej techniky na Slovensku. Zo súčasnosti je to reportáž z výstavy TOUCH IT! 2015, a z budúcnosti je to reportáž z návštevy výpočtového strediska, kde sa nachádza super počítač AUREL, ktorým sa overujú a dokazujú ciele v rámci vývoja v oblasti informatiky. Vo fotoreportáži má svoje miesto aj oblasť ochrany pred nástrahami internetu a škodlivým softvérom. Finančné prostriedky boli použité na cestovné, ubytovanie, fotopapier, rámy, paraván a odmenu pre učiteľa.
podpora vzdelávania 1 226 € Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: 72 žiakov sa zapojilo do projektových aktivít v rámci projektu Hudba hýbe on-line svetom. V prvej fáze boli žiaci formou prednášky oboznámení s nástrahami internetu a používaním moderných komunikačných technológií a zbierali potrebný materiál k zadanej téme. V druhej fáze realizácie projektu žiaci vytvárali básne ústrednou predmetnou problematikou. Z nich bolo vybraných 5, ktoré boli zhudobnené a naspievané s profesionálnym hudobným sprievodom v nahrávacom štúdiu. Zároveň k uvedeným piesňam vytvorili videoklipy, ktoré sú postupne pridávané na stránku školy a školský facebook. Poslednou aktivitou bolo vytvorenie komixových príbehov pomocou aplikácií, ktoré má škola k dispozícií. Žiaci mali možnosť využiť vedomosti a zručnosti získané vo viacerých vyučovacích predmetoch. Vytvorené výstupy budú slúžiť ako učebná pomôcka. Finančné prostriedky Nadácie Orange boli použité na realizáciu jednotlivých aktivít projektu, na nahrávanie piesní, tlač komiksov na veľkoplošné banery a na zakúpenie propagačného materiálu.
podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt ABECEDA DOVTIPU učil žiakov bezpečne sa orientovať vo virtuálnom svete, vytvoril priestor pre diskusie, výmenu skúsenosti, poskytol nové poznatky a spojil technológie a kreativitu. Cez fantáziu a inovácie sa podarilo preniesť do vyučovania a výchovy detí prevenciu odolnosti voči nástrahám komunikačných technológií. Pre žiakov učitelia pripravili digitálne dotazníky, rodičom predostreli výsledky dotazníkov a oboznámili ich s projektom. Ďalej bol zrealizovaný odborný workshop pre učiteľov a vychovávateľov, pracovník polície mal prednášku pre žiakov 1. a 2. stupňa. Žiaci sa stali hlavnými hrdinami záhadného príbehu Stratil sa žiak, 20 členný tím žiakov a učiteľov vymysleli a natočili vtipno-poučný klip o bezpečnosti na internete. Taktiež bol pripravený celodenný program pre žiakov, učiteľov a rodičov Detective day. Projekt pripravil učiteľov na neustále zmeny, nové konflikty, stresy a záťaže v tejto oblasti. Finančné prostriedky boli použité na vzdelávacie aktivity, spojenie nástrojov IKT s kreativitou, psychológiou a odborným poradenstvom.
podpora vzdelávania 900 € Základná škola, Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza, projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Do projektu NET-Ochrana detí v škole i doma sa zúčastnilo 174 žiakov zo Základnej školy v Prievidzi. Žiaci počas obdobia 3 mesiacov nadobudli užitočné vedomosti ako sa chrániť pred nástrahami a hrozbami Internetu. Zrealizované aktivity a názorné, zaujímavé a zážitkové vyučovanie ich priviedli k osvojeniu si zodpovedného správania sa na sociálnych sieťach a k bezpečnému používaniu informačno-komunikačných technológií v škole i doma. Škola zakúpením programu Strážca systému uskutočnila ochranu žiakov pri používaní PC na vyučovaní v škole. Zrealizovala sa i spolupráca s rodičmi, ktorí boli informovaní o nástrahách Internetu ako i o možnostiach ochrany žiakov doma pomocou programu Northon Family. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie literatúry, ochranného programu WinPCGuard pre PC v škole, výtvarné potreby a odmenu pre koordinátora projektu.
podpora vzdelávania 200 € A-megan, n.o., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Cieľom projektu bolo vytvorenie prezentačnej brožúrky, ktorá je prierezom aktivít organizácie, ktorá poskytuje sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím. Brožúrku vytvárali klienti s pomocou zamestnancov a dobrovoľníkov. Brožúrka predstavuje organizáciu a prácu s klientmi a poukazuje na schopnosti a potenciál handicapovaných klientov. Brožúrka bude slúžiť ako prezentačný materiál. Finančné prostriedky boli použité na tlač brožúr.
podpora vzdelávania 200 € Adriana Balážová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt realizovali tri dobrovoľníčky Mgr. Balážová Adriana , Bc. Chudíková Radoslava, Mgr. Neuzerová Ľubica. Deti sa naučili nové techniky práce s rôznymi materiálmi, zlepšili si svoje zručnosti, naučili sa vynaložiť úsilie, aby dosiahli pochvalu. Naučili sa pracovať v kolektíve a zlepšili si komunikačné zručnosti. Financie sa hlavne čerpali na dekoratívne drobnosti, farba, lak, kvetináče, servítky na servítkovú techniku, ryžový papier, drevené doštičky na obrázky rôznych veľkostí a tvarov, štetce.
podpora a rozvoj športu 200 € Jozef Baranyai, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Neformálnej skupine sa v obci Svätý Anton, podarilo zrealizovať projekt s názvom Športujeme a brigádujeme s optimizmom. Cieľom projektu bola rekonštrukcia športového ihriska v obci, náter matinelov ochranným náterom, predĺženie ich životnosti a ochrana mantinelov pred škodcami a parazitnými hubami. Z poskytnutého grantu sme zakúpili ochranný náter, farby, riedidlo, valčeky a štetce na náter mantinelov.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Mária Benčatová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V sobotu 6. júna sa o 9.00 na železničnej zastávke v Markušovciach sa zišlo 15 mladých ľudí, aby pomohli zmeniť zastávku. Počas dopoludnia obrúsili a natreli načierno pôvodne zhrdzavené železné konštrukcie, na ktoré umiestnili dve pripravené drevené lavičky. Ostrihali kríky, upravili a upratali okolie. Finančné prostriedky boli použité na zrekonštruovanie lavičiek, nákup vriec na odpad, pracovných rukavíc, substrátu a letničiek.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Andrea Bielová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projektom Sused, poď von! sa slávnostne otvoril prírodný amfiteáter, ktorí vybudovali mladí ľudia z projektu Viva Kubín. Do projektu sa zapojilo 40 dobrovoľníkov. Otvorenia amfíteátra sa zúčastnilo približne 120 susedov. Atrakcie a workshopy, ktoré mohli susedia využiť boli: vodný futbal, trampolína, skákacie nohy, sprejovacia stena, súťaž o najlepší koláč. Z programu si mohli susedia vychutnať 2 hudobné kapely, 2 tanečné skupiny, 2 filmy. Získané financie z nadácie sa využili na propagáciu otvorenia amfíteátra, dekoráciu a do workshopov.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Ing. Miriama Blahušiaková, PhD., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zámerom projektu, bolo skrášliť prostredie deťom navštevujúcim materskú školu Bulíkova 25 v Bratislave. Do realizácie projektu boli zapojení rodičia detí navštevujúcich materskú školu, samotné detičky, učiteľky, a dobrovoľníci. Cieľom bolo oživiť prednú väčšiu terasu farebnou keramickou mozaikou vytvorenou zo zvyškov obkladov a dlažieb. Finančné prostriedky grantu boli využité na nákup bielej podkladovej farby, štetcov, valčekov na maľovanie, lepidla na lepenie mozaiky a špárovacej hmoty.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Ing. Dana Blaškovičová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zámerom projektu Vráťme prírodu do našej školy bolo posilnenie úcty našich detí k prírode a životnému prostrediu, ktoré ich obklopuje. Výsadbou rastlín do novovytvorených stromových, kríkových, trvalkových a bylinkových záhonov. Premeniť tradičný školský areál na jedinečnú prírodnú záhradu, ktorá slúži širšej verejnosti pomohli zamestnanci školy a dobrovoľníci s Banskej Bystrice. Poskytnutý finančný príspevok bol použitý na nákup rastlín a materiálu potrebného na tvorbu záhonov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 165 € Cirkevná materská škola, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Pani učiteľka spolu s deťmi z materskej školy v Trstenej sa podarilo priniesť radosť osamelým seniorom v charitnom dome a zdravotne znevýhodneným v meste Trstená . Deti spolu so seniori zaspievali detské pesničky, pomodlili sa, zahrali si spoločenské hry a vyrábali 3D srdcia. Financie boli použité na nákup materiálu na tvorivé dielne, hry a občerstvenie i drobné odmeny.
zachovanie kultúrnych hodnôt 150 € Miroslava Čanecká, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Realizátorom projektu je čerstvá absolventka bábkarskej katedry VŠMU Miroslava Čanecká, ktorej veľkou pomocnou rukou boli jej spolužiaci Lucka Pohronská - scénografia a Peter Tilajčík - bábkoherec. Podarilo sa im zrealizovať a naskúšať bábkové predstavenie pre deti s názvom bOsOrkA. Premiéra tohto predstavenia sa uskutočnila 19.6.2015 v Mestskej knižnici Bratislava. Finančné prostriedky boli použité na nákup farby, lepidlá, kostýmy - saká, tričká, nohavice, sukne, rekvizity: klobúk, metla, kotlík.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Mária Čechvalová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Obyvatelia Ostrov časť Malé Orvište vyčistili priestor pred domami, z recyklovali staré pneumatiky a premenili ich na farebné kvetináče. Vyrobili preliezky z pneumatík v tvare slona, žaby, hada, pyramídy, slimáka a pavúka. Financie sa použili na nákup farieb, kvetov, byliniek.
ochrana a tvorba životného prostredia 150 € Mgr. Eva Černoková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Na projekte Tvoríme so seniormi sa zúčastnili seniori zo zariadenia pre seniorov v NMnV a ich rodinný príslušníci. Za prítomnosti country kapely vyrobili a vyzdobili kŕmidlá pre vtáčiky, ktoré umiestnili do areálu zariadenia a aj do priľahlého parku. Finančné prostriedky boli použité hlavne na nákup materiálu na výrobu a zdobenie kŕmidiel pre vtáčiky, občerstvenie.
podpora a rozvoj športu 200 € Mgr. Katarína Čipčalová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Pani Katarína zorganizovala v rámci letnej prípravy zábavno-oddychový športový deň pre mladých hráčov MHK Blesky v Detve. Do príprav zapojila rodičov hráčov i trénerov. Spoločne prežili príjemný deň, ktorý utužil ich vzájomné vzťahy. Financie využila na bavlnené tričká a občerstvenie na spoločnú opekačku.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Dobrovoľný hasičský zbor Podhorie, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu sa oživila historická budova požiarnej zbrojnice na námestí v obci Podhorie. Natrela sa strecha, brána a veža a vo veži sa umiestnilo osvetlenie, ktoré sa spojilo s verejným osvetlením v obci. Finančné prostriedky sa použili na nákup náterov a svetiel a potrebných el. súčastí.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € DD a DSS Záhonok Zvolen - Stredisko DSS Symbia Zvolen - Regionálne centrum autizmu, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Hračky z vrecúška realizovalo Regionálne centrum autizmu pri DSS Symbia vo Zvolene so zámerom vytvoriť hračky, ktorým budú rozumieť deti s poruchou autistického spektra. Dobrovoľníčky - mamičky detí s PAS - s podporou zamestnankyne Regionálneho centra autizmu . Hračky majú edukačný charakter a požičiavajú ich do rodín, aby podporili porozumenie a komunikáciu detí s okolím. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na výrobu hračiek.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Zuzana Duchová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu bola na Hlavnú stanicu nainštalovaná polička s knihami. Táto aktivita sa zaradila medzi ďalšie podujatia tzv. Salónika (salonik.sk), ktorý kultivuje komplikované staničné prostredie pomocou drobných umeleckých intervencií. Po vzore iných staníc (Trnava, Prešov) zútulnila svoje priestory aj Bratislava. Slávnostné otvorenie prebehlo v prítomnosti významných osobností literárneho života.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € ETC..., o.z., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt s názvom MySMEihrisko nie SMEtisko bol realizovaný prostredníctvom dobrovoľníkov z Ekologického tréningového centra . Hlavnou aktivitou projektu bolo oživenie zabudnutého ihriska, cez vznietenie záujmu obyvateľov, žijúcich v jeho blízkom okolí. Hlavné položky na ktoré sme čerpali finančné prostriedky boli náradie (rýľ, hrable, pílka, sekera, nožnice) farby, štetce, rukavice, občerstvenie, tlač plagátov a letákov.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Peter Frolo, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Rodičia spoločne pre deti bol zameraný na vybudovanie priestoru na opekanie hlavne pre deti, ktoré navštevujú Materskú škôlku v Kotešovej, ako aj pre ostatných obyvateľov Kotešovej. Vďaka dobrovoľníckej práci rodičov spoločne upravili priestor, kde malo ohnisko stáť, vyrobili drevené lavičky, murovali ohnisko pre deti. Financie z tohto projektu boli použité na nákup materiálu na vyhotovenie priestoru na opekanie a občerstvenia na opekačku.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Stela Garančovská, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Neformálna skupina aktívnych občanov ul. Záhradná 7 - dobrovoľníci si svojpomocne skrášlili časť v okolí obytného domu, kde žijú a stretávajú sa. Hlavným princípom je zapojiť miestnu komunitu do úprav a tak vytvoriť vzťah k upravenému priestranstvu o ktoré sa budú ďalej starať a zveľaďovať ho. Finančné prostriedky boli použité na nákup záhradné náradie podľa potreby, lavička, Dekoračná kamenina, mulčovaciu fóliu, kolíky, rastliny, kríky do záhonu.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Marianna Godavová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníkom, ktorým záleží na obci Uhorské, sa podarilo vymaľovať a opraviť tri detské preliezky, altánok, štyri lavičky, postaviť a vymaľovať drevené oplotenie s bráničkou pri zóne hier a oddychu. Ošetrené drevené prvky budú slúžiť všetkým deťom obce aj ich priateľom a rodičom pri spoločných hrách a opekačkách. Finančné prostriedky boli použité na kúpu farby na drevo, štetce, brúsny papier, drevené dosky, spojovací materiál, pánty.
ochrana a tvorba životného prostredia 195 € Ing. Mário Gonda, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dňa 25.06.2015 v obci Malinec sa uskutočnil projekt pod záštitou Ing. Mária Gondu priniesol ovocie vo forme spolupráce celej miestnej komunity (nerómskej a i rómskej) s poločne s 13 dobrovoľníkmi. Zámerom bolo prostredníctvom skrášlenia zelene poukázať na možnosti spolupráce, ktorá búra predsudky ľud. Finančné prostriedky boli použité na nákup výsadbový materiál, občerstvenie, ochranné pomôcky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Gréckokatolícka charita Prešov, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Cieľom projektu bolo aby klienti nocľahárne a útulku nestrácali pracovné návyky a k svojej situácii sa stavali zodpovedne. Vytvorená zóna má niekoľko významov a to, že sa skrášli, upraví a užitočne vytvorí miesto pre relax, ale zároveň, že sa vytvorí priestor pre samotnú realizáciu klientov. Na projekt sme využili finančné prostriedky na nákup syntetickej farby, okrasnej zelene, trávy a dreva na lavičky.
zachovanie kultúrnych hodnôt 150 € Eva Habovštiaková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Týmto projektom sa snažili dobrovoľníci pod vedením Evi Habovštiakovej skrášliť prostredie pri kápličke v Dolnom Kubíne, ktorá slúži na oddych. Je miestom oddychu buď pre tých, ktorí tadiaľ prechádzajú alebo pre našich spolu dedinčanov, ktorí často využívajú kápličku ako cieľovú stanicu prechádzok. Obyvatelia obce pokosili trávu, vysadili stromčeky, vyzbierali smeti. Financie z projektu boli použité na nákup drevín a mulčovacej kôry, ktoré sme vysadili v skalke pri kápličke.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Marek Hric, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt JABADABADÚÚÚ... realizoval aktivista Marek Hric spolu s ďalšími dobrovoľníkmi s obce Spišské Tomášovce. Cieľom projektu bolo obnovenie schátralého verejného priestoru - stavebné úpravy a výsadba rastlín. Finančné prostriedky boli použité na nákup záhradníckeho substrátu, pôdokryvních rastlín a kameňa.
zachovanie kultúrnych hodnôt 180 € Mojmír Choma, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Za pomoci nadšencov s OZ Hrad Tematín sa podarilo na výnimočnej kultúrnej pamiatke - Očkovskej mohyle z doby bronzovej zrealizovať osadenie oddychových lavičiek pod vysokými tujami. Návštevníci si tak môžu v pokoji vychutnať oddych na krásnom a dôležitom mieste plnom histórie a záhad. Financie z projektu boli použité na kúpu cementu, farby a laky, šróby a rezivo.
podpora a rozvoj športu 200 € Karol Javorka, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu Dončov školský dvor bola v areáli ZŠ Dončova ulica v Ružomberku vybudovaná nízka lanová dráha, ktorá je k dispozícii deťom navštevujúcim menovanú základnú školu. Do realizácie sa zapojili rodičia, pedagógovia a deti, žiaci ZŠ. Financie získané v rámci projektu boli použité na nákup lana. Na vybudovaní lanovej dráhy sa podieľali rodičia výlučne dobrovoľnícky.
podpora vzdelávania 200 € JESKO, občianske združenie, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Do projektu sa zapojili dobrovoľníci s OZ JESKO a rómska mládež. Cieľom projektu bolo posilniť komunikáciu a vzťahy, naučiť sa rešpektovať odlišné názory a posilniť vzájomné rešpektovanie, naučiť sa chápať aj situáciu druhej strany, nevyvyšovať sa a nepodceňovať bez argumentov. Finančné prostriedky boli použité na tlač bulletinu Rómovia v meste, tlač výstavy fotografií s rómskou problematikou a potraviny na varenie guláša.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € K&F Projekt, občianske združenie, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt bol realizovaný združením K&F Projekt. Cieľom projektu bolo zaktivizovať a povzbudiť širokú oravskú verejnosť k tomu, aby sa začali zaujímať a spoločenské dianie okolo seba. Prostredníctvom aktivít, ktoré prebehli počas realizácie Deň pre Všetkých 2015, sa to aj podarilo. Spoločnými silami dokázali ukázať návštevníkom, čo sa dá urobiť, keď sa spoja ľudia dobrej vôle so zapáleným srdcom. Položky projektu boli zamerané a použité na kancelárske potreby k uľahčeniu organizácie (flitchart, šanóny atd.), občerstvenie pre dobrovoľníkov a časť na propagačné materiály.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Marek Kačmár, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Komunite hudobníkov v Košiciach sa podarilo upraviť starú pivnicu v budove nezávislého kultúrneho centra a vytvoriť z nej priestor pre podporu hudobnej tvorby. Do aktivít sa zapojilo viac než 15 dobrovoľníkov, ktorí odstraňovali starú omietku, upratovali a maľovali. Tí najochotnejší z nich zapožičali vlastné hudobnícke vybavenie a nástroje. Financie boli použité na nákup farieb, náradia a ochranných pomôcok.
podpora vzdelávania 200 € Mgr. Naďa Kapraľová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktívni majitelia vínnych tufových pivníc spolu s manželkami zabezpečili osadenie novej informačnej tabule o Vinohradníckej oblasti Tokaj a predovšetkým o historickom areáli vínnych tufových pivníc vo Veľkej Tŕni a tiež nových smerových tabúľ vedúcich k pivniciam. Vinári sa postarali o výrobu stojanov, osadenie a zastrešenie tabule a ich manželky o vymaľovanie a ošetrenie dreva a výsadbu okrasnej zelene. Textové informácie na info tabuľu zabezpečili v úzkej spolupráci. Finančné prostriedky boli použité na výrobu tabule, jej osadenie a zastrešenie, na nákup ochranných náterov a zakúpenie zelene.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Ing. Michal Karako, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt realizovali miestni dobrovoľníci, s pomocou rodinného centra Ráčik, OZ Mládež ulice a Klubu Ruiny. Rekonštruovali časť prvkov detského ihriska a organizovali outdoorovú hru pre deti miestnej komunity. Výsledkom bolo natreté oplotenie a časť lavičiek, ako aj lepšie spoznanie sa komunity navzájom, ako aj prebehla anketa o smerovaní rekonštrukcie detského ihriska. Financie sa použili na nákup pomôcok pre rekonštrukciu prvkov detského ihriska a pomôcok pre detskú hru.
podpora vzdelávania 200 € Klub pribylinských turistov a lyžiarov, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu Kyslíková dráha baču Ondreja osadili členovia Klubu Pribylinských turistov a lyžiarov spolu s miestnou komunitou náučnú tabuľu. Náučná tabuľa je osadená v závere náučného ovčiarskeho chodníka v Račkovej doline, vo výške 1 450 m n.m. pri Kolibe pod Klinom, ktorá ja najvyššie položená koliba na Slovensku. Priamo na mieste, kde je tabuľa osadená, boli v minulosti pasené ovce. Téma spracovaná na tabuli sa venuje výhonu oviec práve na tieto pasienky. Projekt bude pokračovať osadením ďalších 4 náučných tabúľ, fitnes stanovíšť a znovuvybudovaním komárnika. týmto bude odkaz valašskej kultúry uchovaný ďalším generáciám priamo na mieste, kde boli ovce pasené. Finančné prostriedky boli použité na výrobu drevenej konštrukcie náučnej tabule.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Klub vojenskej histórie Beskydy, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy z východného Slovenska a Oravy spoločnými silami budujú zvonicu na bojisku z I. svetovej vojny, kde bojoval rakúsko-uhorský 71. peší pluk, v ktorom slúžilo aj mnoho Slovákov. K zvonici povedie náučný chodník. Dobrovoľníci vďaka projektu prečistili trasu chodníka. Osadili lavičky a základ pod zvonicu. Finančné prostriedky boli použité na nákup dvoch lavičiek, štrku a cementu. Zvonica bude verejnosti predstavená na jeseň tohto roka.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € PhDr. Helena Kolníková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Šulekovská harmonika je tradičné podujatie, ktoré organizujú členovia Slov. zväzu záhradkárov - pobočka v Šulekove, ako aj dobrovoľníci - milovníci ľudovej hudby a poslanci mesta Hlohovec - m.č. Šulekovo. Tento rok sa podarilo rozšíriť o účasť heligónkarov z Moravy, Senice, ako aj o ochutnávku šulekovských špecialít /mäso na kyselo, fazulová kaša s oškvarkami, oškvarkové pagáče a pod./Finančné prostriedky sa čerpali na zabezpečenie ozvučenia podujatia a materiál na ochutnávku tradičnej kuchyne - šulekovské špeciality.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Anna Koristeková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktívnym zamestnancom detského domova rodinného typu v Poltári a ich priateľom sa podarilo využitím nadbytočných pneumatík, ich namaľovaním, osadením do priestoru, vytvoriť farbami rozjasnené kvetinové záhony, nástenné kvetináče a malú preliezku v okolí detského domova. Kvetinový záhon vystlali fóliou, vysypali zeminou, vysadili kvetmi a dotvorili okrasnou kôrou. Starú chátrajúcu stenu skrášlili nástennými kvetináčmi. Pri skrášľovaní okolia aktívne pomáhali i deti, ktorým sa výsledok veľmi páči. Z výsledku sa tešia nielen deti, ale i zamestnanci, hostia domova a okoloidúci. Financie boli využité na farby, zeminu, kvety, náradie i občerstvenie.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Mgr. Katarína Kuljačeková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktívnym dobrovoľníkom z obce Uhorské a obce Hradište sa podarilo zrealizovať za použitia zakúpeného materiálu, ako aj materiálu prebytočného ohnisko s lavičkami a stôl. Dobrovoľníci z obce vybudovali podklad na ohnisko z tehál, piesku a cementu. Na hotový podklad zakotvili betónové ohnisko vystlané šamotom a dookola umiestnili drevené lavičky natreté farbou. Vedľa ohniska umiestnili malý stôl. Financie boli využité na drevo, tehly, cement, farby, spojovací materiál, príslušenstvo k ohnisku a občerstvenie.
ochrana a tvorba životného prostredia 196 € Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Skupina dobrovoľníkov sústredených pod Kultúrnym centrom Aktivity zrealizovali výsadbu bylinkovej záhrady a opravu prvkov detského ihriska a lavičiek patriacich do oddychovej zóny na sídlisku Juh v Trenčíne. Z rozpočtu dotovaného Nadáciou Orange bola uhradená keramická hlina na výrobu tabuliek s názvami byliniek, sada štetcov na natieranie prvkov ihriska a tiež bylinky na výsadbu.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Marcela Kurajová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníkom z mesta Gelnica sa podarilo opraviť a skrášliť priestor futbalového štadióna, hlavne tribúnu. Dobrovoľníkmi boli mladí miestni futbalisti i nefutbalisti v rôznych vekových kategóriách. Spoločnými silami sme vymenili poškodené lavičky, natreli lavičky, vymaľovali tribúnu. Cieľom bolo skrášlenie tribúny, zapojenie dobrovoľníkov do prác a vytvorenie vzťahu k upravenému prostrediu. Z výsledkov sa teší široká verejnosť nášho mesta. Financie boli použité na nákup farieb a brúsnych kotúčov.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Bc. Tatiana Kuráňová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Detské oddelenie hornooravskej nemocnice sa vďaka našim návštevám a aktivitám stalo nielen miestom, kde sa pacientom prinavracia zdravie, ale aj herňou ,z ktorej bolo počuť smiech. Finančné prostriedky boli využité na nákup materiálu.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Ing. Igor Lacko, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt zrealizoval Ing. Igor Lacko za pomoci rodičov a starých rodičov detí. Očistili sa preliezky, previedli nový náter na nich a vysadili živý plot z krušpánu. Dosiahlo sa zveľadenie a skultúrnenie priestoru pre deti , ktoré trávia voľný čas na tomto ihrisku. Financie boli čerpané predovšetkým na nákup materiálu- nákup farieb, dreva, štetcov, krušpánu, zeminy, a skrutiek na dosiahnutie výsledného efektu.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € PaedDr. Katarína Lukácsová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt sa uskutočnil za účelom skrášlenia životného prostredia komunity. Dobrovoľníci chceli spríjemniť trávenie voľného času rodinám s malými deťmi. S pomocou siedmych zapojených rodín a ďalších dobrovoľníkov rozšírili detské ihrisko o nové hracie a ozdobné prvky. Použili aj recyklovaný materiál, čím znížili množstvo odpadu. Financie čerpali na zakúpenie farby, moridla, štetcov a rastliniek. Trávili spolu veľa času, práce stmelili kolektív, čo je nevyčísliteľným výnosom tohto projektu.
podpora a rozvoj športu 180 € Matúš Lukáč, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt realizovala mládež z obce Nižná Myšľa. Vybudovali menšie streetworkoutové ihrisko, ktoré obsahuje 5 hrázd na cvičenie. Aktivity ako úprava terénu, osadenie hrázd a maľovanie zvládla mládež sama. So samotným zváraním hrázd však pomohli dvaja skúsený zvárači z obce. Financie boli použité na nákup materiálu.
podpora vzdelávania 200 € Mgr. Galina Mačudová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt bol určený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a realizovala ho psychologička detského domova za pomoci zamestnancov DeD. Vďaka projektu sa deti z detského domova oboznámili s liečivými vlastnosťami byliniek, ich využitím pri dochucovaní jedál a príprave nápojov. Taktiež si osvojili vedomosti o tom ako bylinky vysádzať a starať sa o ne. Deti tiež vlastnoručne zdobili črepníky, čím si mohli rozvinúť svoje kreatívne schopnosti. Projekt prispel aj ku skrášlenie izieb v detskom domove, kde si deti umiestnili svoje črepníky. Taktiež prispel ku skrášleniu okolia detského domova, nakoľko si deti upravili záhradku pri domove a nasadili do nej niekoľko druhov byliniek.
ochrana a tvorba životného prostredia 198 € Jana Makraiová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníci Trnavského materského centra si stanovili za cieľ premeniť málo využívanú záhradu TMC na príjemnú oddychovú zónu pre svojich návštevníkov, prevažne rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke a ich detičky. S pomocou oslovených priaznivcov z radov rodičov a starých rodičov natreli plot, upravili trávnatú plochu záhrady a vysadili množstvo okrasných drevín okolo plotu, ako aj do hriadky lemujúcej budovu materského centra. Šikovný otecko vyrobil a osadil záhradnú dreveno-betónovú lavičku a iná, umelecky nadaná mamička, ju dekorovaním premenila na umelecký skvost. Takto sa celkom 13 dobrovoľníkom podarilo spoločnými silami vytvoriť pekné miesto pre rodiny zo širokého okolia na trávenie voľných chvíľ v kruhu kominuty. Finančné prostriedky, získané z Grantového programu pre optimistov boli použité na nákup okrasných drevín a materiálu na výrobu lavičky.
podpora vzdelávania 200 € Malokarpatská knižnica v Pezinku, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s Tomášom Pitoňákom osadila v Pezinku na sídliskách Sever a Starý dvor dve knižné búdky. Búdky sa nachádzajú blízkosti panelákov aj detského ihriska a tvoria príležitosť nájsť si dobrú knihu na prečítanie ale aj spoznať ľudí z okolitých domov. Búdky pravidelne kontrolujú dobrovoľníci, v prípade potreby doplnia knihami. Financie boli použité na zhotovenie dvoch búdok a na tlač propagačných knižných záložiek.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Materské centrum DIETKA, občianske združenie, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Počas projektu ZáZeMie plné života sa revitalizoval záhradný domček - stará vojenská maringotka. Dobrovoľníci pokosili trávu okolo maringotky, potom sme z nej kefami a šmirgľovým papierom odstránili hrdzu, natreli antikoróznym náterom, základným náterom a dekoratívne nasprejovali. Finančné prostriedky boli použité na nákup oleja do kosačky, drôtené kefy, brúsny papier, brúsky, štetce, vedro na farbu, valec, mriežku, vrece na odpad, farby, sprejovací lak a farbu.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Materské centrum HOJDANA - Ružinov, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Zvedavkina záhradka bol realizovaný aktívnymi členmi OZ Materské centru Hojdana. Zámerom bolo vytvoriť jedlú záhradu, o ktorú sa bude starať komunita rodín s malými deťmi. Podporí sa ním environmentálne vzdelávanie detí od najútlejšieho veku. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup jednotlivých rastlín (napr. zemolez, brusnice, kivi, levanduľa), nákup dreveného ochranného oplotenia a jeho náter, nákup kamienkov potrebných na tvorbu záhonov, stĺpikov a lát k jednotlivým rastlinkám.
ochrana a tvorba životného prostredia 175 € Adrián Mayer, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zámerom projektu Prilož ruku k dielu bolo prebudiť život v školskom skleníku. Do aktivít boli zapojené dievčatá a chlapci, ktorí ochotne pracovali na obnove sklenníka od základov a pripravili tak pôdu na pestovanie byliniek a zeleniny. Finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia, hlinu, farby a pracovné náradie.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Andrea Mičíková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Na školskom dvore ZŠ v Košútoch sa stretli tri generácie dobrovoľníkov: žiaci, rodičia a starí rodičia. Spoločnými silami vytvorili estetické prostredie výsadbou stromov, ohradili starú studňu, betónovú plochu okolo studne esteticky skrášlili výsadbou črepníkových kvetín, natreli drevené športové zostavy. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu.
podpora vzdelávania 200 € Jana Michalicová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt bol realizovaný pre študentov deviatych ročníkov zo základných škôl hornej Oravy. Hlavnou myšlienkou bolo umožniť im stretnutie a priamy kontakt s ľuďmi, ktorí si prechádzajú/prešli ťažkosťami, no napriek tomu žijú plnohodnotne. Počas jednodňovej aktivity sa v priestoroch Domu kultúry v Trstenej vystriedalo v troch etapách celkovo 258 žiakov, ktorí si cez sprievodné aktivity, ale najmä cez rozhovory s pozvanými hosťami mohli uvedomiť, že sa nikdy nemajú vzdávať, ale nájsť v sebe silu bojovať. Čerpané financie boli použité na nákup darčekov pre hostí a preplatenie cestovného a obeda pre nich.
zachovanie kultúrnych hodnôt 170 € Mgr. Jadranka Moravcová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Darujme si radosť realizovala pani Jadranka Moravcová , ktorá pracuje ako vrchná sestra v Penzióne Jesienka v Bytči. Spolu s niekoľkými mamičkami, inými rodinnými príslušníčkami a pani učiteľkami z Materskej školy na Dostojevského ulici v Bytči, ktorú navštevuje jej dcéra, ušili pre deti krásne kroje. V týchto nových krojoch detičky vystupovali s ľudovým kultúrnym programom v Penzióne Jesienka. Financie z projektu boli použité na nákup materiálu potrebného na ušitie krojov - látky, stuhy, čipky a drobná textilná galantéria.
podpora a rozvoj športu 200 € Mgr. Eva Murančanová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V regióne Obce Banská Belá v rokoch 2012 až 2013 dobrovoľnícky vybudovali sieť značených cyklotrás pre horských cyklistov. Prostredníctvom siete lesných ciest, zvážnic a chodníkov sa snažíme previesť cykloturistov krásnou prírodou popretkávanou bohatou históriou. Nakoľko, vplyvom poveternostných podmienok a pôsobením času, je cykloznačenie po zimnom období poškodené, bolo našou snahou cykloznačenie obnoviť, aby i naďalej slúžilo pre potreby cykloturistov v našom regióne. Finančné prostriedky boli použité na na zakúpenie farieb, luxolu - ochranný náter na drevo, štetcov, ochranných pracovných pomôcok a pracovného náradia, ktoré bolo potrebné na obnovu poškodeného cykloznačenia, orientačných tabúľ a cyklosmeroviek.
podpora vzdelávania 200 € Občianske združenie Aktív-Relax, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Realizácia projektu prebiehala plynule podľa naplánovaného časového harmonogramu. Jednotlivé aktivity sa podarilo úspešne zrealizovať k spokojnosti nielen organizátorov a dobrovoľníkov ale najmä tých pre ktorých boli jednotlivé aktivity určené. Žiaci spoznali časť života na vodnej hladine, jej pozitíva ale aj nástrahy. Finančné prostriedky boli použité na nákup dreva a pracovného náradia.
podpora vzdelávania 175 € Obchodná akadémia, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Žiacka školská rada pri OA v Dolnom Kubíne zrealizovala projekt s názvom U nás doma, pri ktorom z tmavej ošumelej chodby urobila miesto na príjemné trávenie voľných chvíľ v škole. V spolupráci s rodičmi, učiteľmi a spolužiakmi vymaľovala steny, potom ich pomaľovala zvolenými prírodnými ornamentmi, učila poťahy a vankúše, z použitých paliet a drevených cievok urobila nábytok. Využila hlavne vyradené suroviny, resp. materiál na vyhodenie. Finančné prostriedky z projektu použila na nákup farieb, štetcov, brúsnych papierov, skrutiek a klincov, ďalej na nákup látok na matrace a vankúšiky, či galantérnych materiálov na ich ušitie.
zachovanie kultúrnych hodnôt 160 € Mgr. Lucia Obložinská, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Stará mať rozpráva realizovala pani Obložinská v spolupráci s miestnym Klubom seniorom a deťmi z obce. Cieľom projektu bolo zvýšiť záujem detí o ľudové rozprávky. Seniori si pre deti pripravili prerozprávanie klasických rozprávok pútavou formou za pomoci aktivistov z obce. Následne s deťmi diskutovali o súčasnej a ľudovej rozprávke a spoločne tvorili v rámci tvorivých dielničiek. Financie z rozpočtu boli použité na kostýmy a rekvizity, prenájom priestorov, potreby pre tvorivé dielne a občerstvenie.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Občianske združenie ĎAKUJEM - ,,PAĽIKERAV", projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Občianske združenie ĎAKUJEM- PAĽIKERAV zrealizoval Festival rómskej gastronómie. Peniaze z daného grantu boli použité výlučne na kúpu potravín na prípravu rómskych jedál podľa tradičnej receptúry. Všetky jedlá boli pripravené rómskymi ženami žijúcimi v obci Varhaňovce podľa receptúr, ktoré poznali ešte od svojich predkov. Diváci Festivalu rómskych jedál si mali možnosť pozrieť konečné prípravy daných jedál priamo pred svojimi očami. Následne mali možnosť ochutnať tieto rómske jedlá.
podpora vzdelávania 200 € Občianske združenie DETSKÁ FARMA A DIELNE - DAVIDOV A FILIPOV DVOR, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt bol určený pre všetky vekové kategórie, pre zdravých aj hendikepovaných, projekt realizovali členovia komunity a dobrovoľníci. Celý projekt zážitkovo-náučného chodníka bol výborný nápad, ktorý využívajú všetci a teší sa veľkej obľube. Najprv sa realizovali výkopové práce, následne sa osádzali obrubníky, potom sa prerábali obrubníky, na drevené obruby, ktoré viac vyhovovali bezpečnosti. Na konci, sa vyplnili rôznym materiálom. Financie sa čerpali na nákup dreva, iného materiálu, spojovacieho materiálu, a kamene.
ochrana a tvorba životného prostredia 100 € Občianske združenie Jašterica Spoločnosť pre trvalo udržateľný rozvoj, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Evolučná záhrada nie je uzavretým projektom. Podarilo sa cieľové územie vyčistiť od náletov, burín a čiernych skládok. Taktiež dobrovoľníci vykonali nutné terénne úpravy, ktoré budú potrebné v ďalších fázach projektu Evolučná záhrada. Plocha je pripravená na výsadbu rastlín, čo sa uskutoční na jeseň 2015 Projekt riadili členovia OZ Jašterica a zapojili sa aj občania z Čeboviec. Financie boli vyčerpané najmä na občerstvenie dobrovoľníkov.
podpora a rozvoj športu 200 € Klejoro ando jilo - KAJ, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Futbal ako prevencia zrealizovalo Komunitné centrum Žiar nad Hronom a spolupráci OZ Klejoro ando Jilo. Realizoval sa pravidelný krúžok futbalu, ktorý slúžil ako prevencia voči sociálno-patologickým javom. Počas trvania projektu sa dosiahlo zníženie užívania návykových látok u týchto detí, ako aj zmysluplné trávenie voľného času. Vyselektovalo sa aj niekoľko talentov s ktorými sa bude naďalej pracovať, aby sa venovali futbalu či už v mestskom klube, alebo kluboch okolitých dedín. Z rozpočtu projektu sa čerpali financie na nákup futbalových lôpt, rozlišovacích dresom a fliaš na vodu.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Občianske združenie KUMAKOKRA, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Zámerom projektu bolo vyčistenie, upratanie a skrášlenie priestoru Komunitného centra na Bratislavskej ulici v Žiline, kde prebiehajú pravidelné voľno časové aktivity a terénna sociálna práca. Aktivít sa zúčastnili rodičia detí, ktoré navštevujú centrum, TSP pracovníci s deťmi a dobrovoľníci z OZ Kumakokra, ale aj z OZ Truc Sphérique a Červeného kríža. Financie sme použili na nákup ochranných rukavíc, odpadových vriec, občerstvenia a bagiet a športové pomôcky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Loďka nádeje, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Deň dobrovoľníctva vo výmenníku Važecká bol realizovaný OZ Loďka nádeje. Zapojili sa 4 organizácie, stredné školy aj verejnosť. Cieľom bolo ich informovať a motivovať. Tí, ktorí prejavili záujem si vyskúšali aj prácu s deťmi a mládežou v klube Štvorlístok, ktorý prebiehal počas akcie vo výmenníku. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok na kreatívne dielne a spoločenských hier, tlač pozvánok a plagátov, drobné občerstvenie (nápoje, ovocie) pre účastníkov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Občianske združenie Medzilaba, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Cirkusový piknik bola séria verejných pouličných pohybovo-kreatívnych dielní. Prvá z nich prebehla na Majálese s vysokou účasťou. Inšpiratívne pouličné dielne s cirkusovými pohybovými aktivitami- žonglovanie, jazda na motocykle, chodenie po lane, bublifukiáda, chodenie na chodúľoch, žonglovanie atd. Finančné prostriedky boli použité na nákup lana, materiálu na výrobu chodúľ a materiálu na tvorenie.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Občianske združenie Rodinná Rozprávka, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Tento projekt realizovali členovia O.Z.Rodinná Rozprávka. V rámci tohto projektu sa šili vankúše na sedenie a maľovali sa steny a stĺpy v rodinnom centre. Počas aktivít sa seniori spoločne s deťmi zoznámili s tradičnými čičmianskymi vzormi a históriou tejto dediny. Finančné prostriedky sme použili na nákup farieb, ihiel, nití, gombíkov a výplne do vankúšov.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Občianske združenie Rodinné centrum Klbko, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Komu sa nelení, tomu sa zelení bol projektom dobrovoľníkov z Rodinného centra Klbko v Karlovej Vsi, Bratislava. Rodičia z centra naplánovali výsadbu, nakúpili potrebný materiál (okrasné dreviny, hlinu, apod.) ako aj občerstvenie a zabezpečili potrebné nástroje. Zrealizovali dve popoludnia na výsadbu krov. Finančné prostriedky boli použití na nákup okrasných rastlín a občerstvenia pre dobrovoľníkov.
ochrana a tvorba životného prostredia 100 € Občianske združenie SALVÁTOR -Vyšná Boca, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníkom z občianskeho združenia Salvátor, obyvateľom Vyšnej Boce a jaskyniarmi zo speleoklubu Nicolaus sa úspešne podarilo vyčistiť prameň Bocianky v Starobockej doline a vybudovať prístupový chodník. Prameň i okolie boli zahádzané drevom po ťažbe, ktorá v minulosti prebehla. Dobrovoľníci vybudovali prístupový chodník, vyčistili prameň od metrovíc a haluziny a vyzbierali z okolia odpadky. Financie boli použité na nákup pracovných nástrojov.
ochrana a tvorba životného prostredia 190 € Občianske združenie Šašovčan, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Členovia OZ Šašovčan sa podieľali na revitalizácii Podsady, odstránení náletových drevín a kosení trávnatých plôch. Zabezpečila sa výroba a inštalácia stola a lavíc k ohnisku a zveľadenie altánku ktoré poškodili vandali. Financie sa využili na výrobu stola a lavíc.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Teplá - Žakýl, občianske združenie, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu sa podarilo upraviť okolie obecného múzea v obci Podhorie a vytvorila sa tak oddychová zóna v časti obce kde bývajú najmä starší spoluobčania. Vyčistilo sa okolie . Ostrihali sa kríky. Zasadili sa nové rastliny, natrel sa drobný plot. Umiestnila sa lavička a smetný kôš. Finančné prostriedky sa použili na nákup kvetov, kríkov, substrátu, mulčovacej kôry, lavičku a smetného koša.
podpora a rozvoj športu 200 € Občianske združenie Zaježová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt realizovalo OZ Zaježová spolu s dobrovoľníkmi. Postavila sa konštrukcia detského ihriska pre všetky miestne deti, ako aj pre deti návštevníkov Zaježovej. a. Financie boli použité na nákup dreva a materiálu potrebného na stavbu konštrukcie detského ihriska.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt bol realizovaný dobrovoľníkmi občianskeho združenia. Sadenice boli zasadené do pripravenej pôdy na teraske, kde pred rokom boli zemiaky a ďatelina, čím bola pôda prirodzene obohatená o dusičnany. Finančné prostriedky sa použili na nákup sadeníc, ručné náradie a info tabuľu so stojanom.
ochrana a tvorba životného prostredia 90 € Karol Palatinus, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt realizoval vysokoškolák Karol Palatinus, ktorý priblížil účastníkom potrebu chrániť životné prostredie. Naučil ich triediť, separovať a následne zozbierať odpad z okolia obce. Tiež im ukázal, ako sa dajú z odpadu vyrobiť rôzne zaujímavé darčeky. Z finančných prostriedkov sa nakúpili vrecia na zber a separáciu odpadu a textilný materiál, bavlna, z ktorého sa ušili nákupné eko -tašky, aby sa účastníci odučili brať plastové igelitky z nákupných centier a tým chránili životné prostredie.
poskytovanie sociálnej pomoci 197 € Parlament mladých mesta Vrbové, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Členovia Parlamentu mladých mesta Vrbové zorganizovali projekt s názvom Nízkoprahové sociálne centrum pre deti a mládež. V rámci projektu vymaľovali nové priestory, deti preniesli svoje farebné návrhy na stenu, aby skrášlili priestory centra. Z recyklovateľného materiálu vyrobili nábytok, ktorý bude v tomto centre využívaný. Z projektu bol zakúpený materiál na skrášlenie priestorov (valčeky, štetce, farby), kancelárske potreby, občerstvenie pre dobrovoľníkov a tlač plagátov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 190 € Michaela Podolinská, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Hudba nás spája realizovala Michaela Podolinská v spolupráci s členmi OZ Divadlo z chatrče. Celý projekt pozostával z hudobných workshopov, kde sa mladí ľudia a deti z osady v Muránskej Dlhej Lúke učili spievať, správne intonovať, pracovať s hlasom, ale priučili sa aj základom hry na gitare. Financie boli čerpané na stravu dobrovoľníkov, spiatočnú cestu Moldava nad Bodvou - Revúca, vyvolanie fotografií ako pamiatku na workshop a struny či trsátka.
podpora vzdelávania 199 € Priatelia MŠ Javorinská, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu Jedlá záhrada v MŠ Javorinská vybudovali deti spolu s rodičmi vyvýšené záhony. Na záhrade MŠ boli vytvorené nové prvky, ktoré budú deťom slúžiť na poznávaniu prírody na základe emocionálnych zážitkov, z bezprostredného pozorovania získavať elementárne skúsenosti o prírode. Získané finančné prostriedky boli použité na zakúpenie dosiek, s ktorých sa vytvorili záhony a na zakúpenie zeminy do záhonov, následne do nich budú zasadené rastlinky a kríky.
podpora vzdelávania 200 € Pro Meliori, n.o., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt realizovala nezisková organizácia Pro Meliori, zo Svitu. Výstupom je vkusný leták a plagát Múzea tatranskej kinematografie a fotografie v Starom Smokovci, ktoré oba výstižne propagujú zámery a zmysel múzea. Na projekte sa podieľalo 7 dobrovoľníkov, ktorí spolu dobrovoľnícky odpracovali vyše 120 hodín. Očakávaným prínosom je zvýšenie návštevnosti v múzeu a tým zvýšenie povedomia o historických a kultúrnych hodnotách tatier.
podpora a rozvoj športu 200 € Rodičovské združenie sv. František, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníci s rodičovského združenia sv. Františka obnovili detské ihrisko, doplnili chýbajúce časti a uviedli ho do pôvodného funkčného stavu. Projekt sa realizoval počas brigády rodičov a školy. Zúčastnilo sa ho 54 dobrovoľníkov- rodičov, detí, učiteľov. Financie boli použité na zakúpenie šmykľavky a materiálu na jej montáž.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Magdaléna Rosová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníci pod vedením Magdalény Rosovej sa rozhodli oživiť schátraný múr okolo komunitného centra v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité na nákup ingrediencií potrebné na vytvorenie machovej zmesi, farby, štetce a valčeky, ktorými celé rodiny namaľovali múr.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Eva Salvová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Realizácie projektu Spolu bez bariér sa zúčastnili rôzne vekové kategórie a to seniori, dospelí, deti. Za realizáciu bola zodpovedná Mgr. Eva Salvová. Boli zrealizované aktivity modelovanie z hliny, tkanie koberčeka, varenie a pečenie tradičných málinských jedál spojené s posedením a výstavkou výrobkov. Z rozpočtu projektu boli čerpané prostriedky na zakúpenie hliny, potrieb na tkanie a ingrediencie na pečenie a varenie.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Andrea Sarvašová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Do procesu projektu boli zapojené deti detského domova Pastelka vo Vidinej, vychovávatelia a rodinný príslušníci vychovávateľov. Poskytnuté financie boli použité k zakúpeniu 1 ks rýľ, motyka, hrable, náradie záhradnícka sada, nožnice, vedro, 2 ks kropiaca konva a 16 ks tyčiek k priesadám, semená na sadenie, ovocné kríčky, bylinky-trvalky.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Mária Siváňová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Hniezdo pohody sme zrealizovali za pomoci žiakov a zamestnancov a návštevníkov Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči. Spolu so žiakmi a učiteľmi školy sa podarilo ušiť sedacie vaky, vytvoriť papierové dekorácie a pripraviť program pre mladších žiakov základnej a špeciálnej školy, všetko sa to odohrávalo v Hniezde pohody. Poslednou aktivitou bolo zorganizovanie súťaže v spoločenských hrách pre žiakov gymnázia. Finančné prostriedky boli vyčerpané pre kúpu textilného materiálu, kancelárskych potrieb a spoločenských hier.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Slovenská únia sluchovo postihnutých, Základná organizácia Michalovce, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Slovenská únia sluchovo postihnutých pri príležitosti XV. výročia pôsobenia v Michalovciach usporiadala slávnostný program a výstavu tvorivých prác spojenú s výstavou kompenzačných pomôcok v rámci programu arteterapie so sluchovo postihnutými. FSk Mihaľovski nevesti i beťare pôsobiaca pri organizácií sluchovo postihnutých prezentovala svoje ľudové umenie spevom a tancom. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie tričiek pre sluchovo postihnuté Zumbáčky, zakúpenie farieb, lepidla, stužiek, hodvábu, ozdobnej fólie a následne vytvorili obrázky, maľované hodvábne šatky, pletené košíky a ďalšie ozdobné predmety vo svojej tvorivej dielničke.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Slovenský skauting, 21.zbor Korčín Zvolenská Slatina, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Skauti zo Zvolenskej Slatiny sa po niekoľkých rokoch opäť toto leto rozhodli vrátiť na miestny židovský cintorín, aby pokračovali v úpravách tohto miesta. Vyzbierali smeti, od starších ľudí v dedine pospisovali spomienky na Židov žijúcich vo Zvolenskej Slatine. Vyrobili a osadili na cintoríne informačnú tabuľu. Na jeseň plánujú vysadiť na okraji cintorína lipovú alej a naďalej pokračovať v prinavracaní dôstojnosti tomuto zabudnutému miestu na okraji dediny. Financie boli použité na nákup vriec na odpad, výrobu informačnej tabule, lipy.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Michal Smädo, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Cieľom projektu bolo zlepšenie bezbariérového prístupu na dvore denného stacionára pre ľudí so zdravotným postihnutím - vytvorením 50m2 spevnenej plochy. Projekt pripravil a v spolupráci s organizáciou realizoval zamestnanec organizácie, ktorý pracuje v dennom stacionári ako opatrovateľ. Financie boli vyčerpané na nákup zámkovej dlažby a obrubníkov.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Ing. Marcela Sojčiaková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníci v obci Lovinobaňa skultúrnili bývalú skládku nelegálneho odpadu a vytvorili na nej miesto pre oddych a zábavu. Zakúpili kvalitnú zeminu, trávové semená, stromčeky liesky a vŕby, dosky, klince a lak na výrobu posedenia ako aj ceny do envirosúťaží. Následne dobrovoľníci vyrovnali terén, vysiali trávu, vykopali jamy pod stromčeky a vysadili ich na svoje miesto, z kameňov urobili ohnisko na opekačku. V rámci envirosúťaží si deti overili svoje znalosti z minimalizácie odpadu, recyklácie a separácie. Každé dieťa, ktoré sa zúčastnilo súťaží získalo malú odmenu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ivana Stillerová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktivity projektu boli realizované v období 20. máj - 20. jún 2015. Skupinu tvorili seniori navštevujúci Denné centrum a rodičia malých detí. Projekt zahrňoval úpravu a rozšírenie bylinkovo - okrasnej záhradky, vysadenie nových ovocných stromčekov, príprava športoviska - výmena piesku v pieskovisku, nalakovanie lavičiek, úprava štrku na petangovom ihrisku. Financie boli čerpané najmä na sadenice byliniek, nákup stromov a benzín do kosačky.
podpora a rozvoj športu 200 € Ivana Hudec Strápková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt obnovy skateparku realizovala skupina hlapcov z Trenčína - nadšencov freestylovej jazdy na kolobežkách a BMX. V rámci projektu si svojpomocne opravili zničené prekážky v parku a postavili i jednu úplne novú. Vyčistili i prostredie v skateparku. Za získané peniaze nakúpili materiál na opravu prvkov - preglejky, šróby, vrtáky, rezné kotúče a ďalší potrebný materiál.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Mgr. Petronela Sucháňová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt Rekonštrukcia oddychového miesta k spojeniu obyvateľov slúžil na zrekonštruovanie altánku, obnovenie ohniska, výsadbu kvetinových záhonov. Na projekte sa zúčastnilo spolu 25 nadšených dobrovoľníkov. Za poskytnutú sumu boli nakúpené dosky a farba - lak na náter altánku, zvyšný materiál sa nakúpil svojpomocne, a kvetinové záhony boli darované staršími obyvateľkami Kopca.
podpora vzdelávania 100 € Mária Svidroňová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu boli: vytvorený adresár organizácií, neformálnych skupín a aktívnych jedincov pôsobiacich na UMB v Banskej Bystrici; zorganizované networkingové podujatie a vytvorené pravidlá na používanie spoločného plánovacieho nástroja pri organizovaní aktivít pre mladých ľudí. Okrem toho zástupcovia organizácií prezentovali ponuky svojej činnosti, ktoré sú užitočné pre ostatné organizácie (tréningy, priestor na propagáciu a pod.) Rozpočet bol určený najmä na nákup kancelárskych potrieb a iných pomôcok pri zoznamovacích a tvorivých aktivitách na sieťovacom podujatí, na občerstvenie a na dekoračný materiál na výzdobu miestnosti.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Anna Zajacová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Nadšeným a aktívnym dôchodcom z Makova a moravskej obce Hutisko Solanec sa podarilo vyčistiť turistický chodník o dĺžke 1,5 km, ktorý tvorí hranicu dvoch štátov. Do tejto aktivity sa zapojilo 24 dobrovoľníkov. Spoločne vyzbierali z chodníka a blízkeho lesa dve vrecia odpadkov. Z ich počinu sa môžu tešiť turisti aj majitelia okolitých víkendových a horských chát. Financie boli použité na materiál a občerstvenie.
podpora a rozvoj športu 200 € Matej Šiarnik, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Vďaka ochotným mladým občanom zo Smrečian a ich rodičom sa podarilo zrekonštruovať miestne detské ihrisko. S realizáciou začala skupina mladých chlapcov a do projektu sa zapojili aj odhodlaní rodičia, ktorý pomohli s výmenou dreva na dolámaných lavičkách. Na ihrisko boli namontované dve futbalové a jedna volejbalová sieť. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu.
podpora a rozvoj športu 200 € Viliam Tencer, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt výstavby obecného ohniska bol realizovaný v mesiaci jún. Projekt realizovala zmiešaná skupina dobrovoľníkov, plánovači, odborníci cez stavby. Z dotácii sme nakúpili armovaciu oceľ (roxory, rúry), debniace tvárnice, cement, flexibilné lepidlo, bridlicový obklad. Finančné prostriedky boli použité na materiál.
zachovanie kultúrnych hodnôt 160 € Runa Tkáčiková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Neformálne združenie KULTÚRHRAD v spolupráci z OZ Hradby Šariša a Rákocziho cesta a v neposlednom rade s mestom Veľký Šariš aktívne na dobrovoľníckej báze poskytuje od 1.6.2015 sprievodcovskú a správcovskú službu na hrade Šariš. Takto do dnešného dňa oslovili a spríjemnili púť za históriou a poznaním nejednému turistovi alebo bežnému návštevníkovi hradu alebo podujatia v rámci Kultúrneho leta na hrade. V rámci sprievodcovskej služby prinášame informácie z histórie a súčasnosti života hradu Šariš. V rámci správcovskej služby je našou snahou spríjemniť pobyt návštevníkom hradu, ako aj zabezpečiť pre nich základné obslužné činnosti ako je pitný režim, WC, resp. sprístupnenie ohniska. Financie boli použité na zabezpečenie stáleho WC na hrade a zabezpečenie občerstvenia pre našich dobrovoľníkov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Katarína Tomusová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu sa chalupárom v obci Podhorie spolu s obyvateľmi obce podarilo opraviť niekoľko dôležitých drevených prvkov na miestnom amfiteátri. Opravili a natreli sa drevené stoly, lavice, drevená studňa, domček a drevené plôtiky. Vymenil sa zničený šindeľ. Finančné prostriedky sa použili na nákup šindľa, dreva, spojovacieho materiálu a náterov na drevo.
podpora vzdelávania 200 € TUMAN, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľnícky Deň otcov nevnímame iba ako pasívnu oslavu tohto dňa, ale ale aj ako aktívny príspevok rodičov vo vzťahu k rozvoju komunitného povedomia svojich detí a k životnému prostrediu ako takému. Deti mali možnosť ukázať svojim rodičom, ako sa vedia správať v prírode a naopak, rodičia im ukázali na základe svojich aktivít, ako sa máme správať voči prírode. Významným momentom bolo aj zoznámenie sa detí s históriou lokality a dediny a so základnými prvkami poľnohospodárskej produkcie. Spoločné posedenie pri vatre a príprava jedál upevnilo prvky spolupatričnosti a jednotného cieľa. Deti chápali podujatie ako odmenu za svoju činnosť od začiatku roka a rodičia ako relax umocnený dobrovoľníckou prácou. Financie boli použité na nákup materiálu na lavičky, na občerstvenie, a na jednotné spomienkové tričká pre deti, ktoré si však nemohli na mieste obliecť kvôli chladu v podvečerných hodinách.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Michaela Urban, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt bol realizovaný dobrovoľníkmi, ktorých cieľom bolo zútulniť prostredie nemocničných izieb a spoločnej jedálne Onkologického oddelenia Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. V každej izbe pribudli na oknách a dverách ozdoby, kvety vo váze a aj spoločná jedáleň sa odela do príjemnejšieho šatu. Podarilo sa nám vniesť farby a oživenie bielych izieb. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Marianna Urbancová Dováľová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Do akcie s názvom Violka a Tuli vyrástli na námestí sa zapojili dobrovoľníci s obce Divín, ktorí maľovali črepníky a vysádzali kvetiny o ktoré sa aj po ukončení projektu budú starať. Kvetináčové postavičky Violky a Tuliho vítajú hostí pri dverách do zrekonštruovaného kaštieľa. Financie boli použité na nákup materiálu na maľovanie, kvetináče, zeminu a sadenice kvetín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 150 € Mgr. Drahoslava Vaščáková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt zrealizovala aktívna Prakovčanka Mgr. Drahoslava Vaščáková. Aktivity na podporu efektívneho trávenia voľného času a zviditeľnenia ľudí z okrajovej časti obce boli zrealizované deťmi, ktoré prišli maľovať so svojimi rodičmi, alebo starými rodičmi. Na začiatku projektu sa deti dozvedeli niečo z histórie obce Prakovce a tieto svoje poznatky potom aplikovali do svojich výtvorov. Maľovali na veľké drevené tabule, ktoré boli po namaľovaní nalakované a umiestnené v rôznych častiach obce. Financie z projektu boli použité na akrilové farby, lak a lepidlo na drevo, ceny pre deti - sladkosti a hračky, perá.
podpora vzdelávania 200 € Občianske združenie Vlastnou cestou, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: počas projektu ZáZeMie plné života sa revitalizoval záhradný domček - stará vojenská maringotka. Dobrovoľníci pokosili trávu okolo maringotky, potom sme z nej kefami a šmirgľovým papierom odstránili hrdzu, natreli antikoróznym náterom a základným náterom.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Marcela Voreková, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Skupina detí z ôsmej triedy sa zamerala na obnovu a skrášlenie okolie ihriska v ich komunite v obci Čierne pri Čadci. Zámerom projektu bolo formou malej propagácie zorganizovať brigádu pre žiakov druhého stupňa základnej školy kde zbierali odpadky, natreli lavičky, upravili prostredie, vysadili trávy a kríky. Taktiež oslovili dospelých z komunity a obce. Na záver si zahrali rôzne športové hry a aktivitu ukončili spevom na gitare a opekačkou. Financie boli použité na na materiál, občerstvenie a ceny pre deti.
podpora vzdelávania 200 € Mgr. Monika Winterová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Žiakom základnej školy Horné Semerovce sa podarilo nadobudnúť nové poznatky o slnečnej sústave, ale si ju aj spoločne vytvoriť. Po inštalácii slnečnej sústavy ich čakala odmena v podobe výletu do Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiary nad Hronom, ktorého sa mohli zúčastniť aj so svojimi rodičmi, aby tak mohli mať možnosť mať znovu vesmír nad svojimi hlavami. Finančné prostriedky sa použili na materiál pre vytvorenie vesmíru a dopravu.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Zariadenie pre seniorov , projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Akcia stretnutie generácií sa uskutočnila za účasti obyvateľov zariadenia pre seniorov v NMnV, ich rodinných príslušníkov a detí zo ZŠ v NMnV. Deti spoločne s aktívnymi seniormi z recyklovali staré pneumatiky a vymaľovali z nich farebné kvetináče, ktoré skrášlili prostredie zariadenia. Následne do kvetináčov zasadili liečivé bylinky z ktorých si môžu obyvatelia robiť rôzne bylinkové čaje. Seniori spolu s deťmi, za prítomnosti hudobníkov strávili príjemný deň. Finančné prostriedky boli použité na nákup farieb, zeminy, byliniek a občerstvenia.
ochrana a tvorba životného prostredia 200 € Združenie Slatinka, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: V rámci projektu Aby sme sa nestratili dobrovoľníci vyčistili a upravili existujúci náučný chodník Údolím rieky Slatina. V dedine Slatinke a okolí osadili nové smerovníky, upravili priestor pred školou a osadili novú informačnú dvojjazyčnú tabuľu. Oživené priestory v dedine ukázali počas niekoľkých vychádzok deťom zo škôl aj verejnosti. Financie boli použité na nákup dreva na tabulu, spojovacieho materiál a impregnácia, a na tlač mapy vhodnej do exteriéru.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Základná škola Bieloruská, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Do projektu sa zatiaľ zapojilo asi 220 detí a rodičov zo ZŠ Bieloruská, postupne sa zapojila školy v povodí rieky Malý Dunaj pri turnaji Malodunajský pohár, ktorý sa uskutoční v septembri a októbri. Pri realizácii projektu pomáhali rodičia detí z prvého stupňa ZŠ Bieloruská, spolu s triednymi učiteľmi z prvého stupňa našej školy. Rozpočet minuli na nákup lavičiek, špeciálnych lôpt na vybíjanú a na čiary , teda textilné pásy.
zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € Základná škola Rudolfa Dilonga, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktívnym deťom zo základnej školy Rudolfa Dilonga sa podarilo pripraviť popoludnie plné prekvapení pre klientov charitného domu. V škole si pripravovali program a darčeky pre seniorov. Žiaci so seniormi počas tvorivých dielní spolupracovali, komunikovali a tak sa navzájom spoznávali. Vznikli nové priateľstvá a chuť stretávať sa aj do budúcna. Finančné prostriedky boli použité na nákup modelovacia hmota, školské potreby, drobné odmeny pre seniorov a žiakov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € Základná škola s materskou školou Chlebnice 134, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Projekt realizovali žiaci Základnej školy s materskou školou Chlebnice spolu s dôchodcami a dobrovoľníkmi (mládež, pedagogickí zamestnanci školy) obce. V rámci projektu boli realizované aktivity ako spoločné posedenia, nácvik spevácko-tanečného vystúpenia na obecné slávnosti, hra na hudobné nástroje, a nácvik ľudových piesní s žilinského regiónu. Poskytnuté financie boli použité na zakúpenie jednoduchých hudobných nástrojov.
podpora vzdelávania 200 € Základná škola s materskou školou Čerhov, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktívnym rodičom a učiteľom pri ZŠ s MŠ v Čerhove sa spoločnými silami sa podarilo vytvoriť, na nevyužívanej asfaltovej ploche, verejne prístupné dopravné ihrisko o rozmeroch 27x17m. Zároveň bola zabezpečená dopravná výchova a vzdelávanie v oblasti cestnej premávky pre takmer 60 detí. Trieda materskej školy je vybavená bezpečnostnými prvkami určenými na vychádzky detí. Vytvorilo sa 27 dopravných značiek na samostatných stojanoch. Finančné prostriedky boli použité na nákup dopravné značky, semafór + vychádzkový had a CD Na ceste pozor! .
podpora vzdelávania 200 € Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Na základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici realizovali projekt pod názvom Čas strávený s knihou sa oplatí. Projektom rozvíjali čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Popritom si z vyrobených a zakúpených maňušiek zahrali aj divadlo. Pomáhali nielen zamestnanci školy, ale zapojili sa ja do projektu študenti SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici a materiálne pomohol aj súkromný sektor. Rozpočet vyčlenili na nákup maňušiek, na nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu. Všetky ostatné veci si škola zabezpečila svojpomocne a z vlastných zdrojov.
podpora a rozvoj športu 2 000 € Monika Dlugošová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Aktívnym občanom sídliska Vargovo Pole v Rožňava sa podarilo opraviť detské ihrisko medzi bytovkami. Spoločne upratali a vyčistili priestor, ihrisko oživili pestrými farbami, odstránili nefunkčné hojdačky a lavičky. Vysadili záhony, stromčeky, pribudli nové lavičky, hojdačka, basketbalový kôš, futbalová bránka, gril a ohnisko. Počas leta a jesene sa stretávali na spoločných aktivitách náučného, zábavného a športového charakteru. Takýchto aktivít bolo celkovo 12. Podľa názvu projektu - Susedia v akcii sa podarilo vytiahnuť obyvateľov z anonymity bytoviek, nastoliť nové susedské vzťahy a eliminovať spoločenskú ľahostajnosť. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na renováciu ihriska, herné prvky, materiál na tvorivo-športovo-zábavné dielne, občerstvenie, medializácia.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 795 € Materiná dúška, o.z., projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Do realizácie projektu Les ani ihrisko nie sú smetisko sa zapojili členovia OZ Materiná dúška, ale aj obec Sološnica, starši, mladší občania a deti. Podarilo sa pripraviť tvorivé dielne, počas ktorých deti pracovali najmä s odpadom, ktorý pretvárali/recyklovali na použiteľne predmety, vydali krátke noviny zamerané na jednotlivé triediteľné komodity. Spolu osadili 6 smetných nádob 2 tabule s lismi plastových fľašiek a jednu lavičku. Deti boli hlavnými aktérmi aktivít. Uskutočnila sa 1 detská konferencia, kde boli vypočuté nápady deti na tému odpadu, 4 tvorivé dielne, výroba hry Smietko. Výsledkom je krajšie a čistejšie prostredie v obci Sološnica i nové aktivity pre deti a mládež. Finančné prostriedky boli použité na tvorivý materiál, materiál na výrobu tabúľ, smetné koše, občerstvenie, lis na plastové fľaše, lavičku a ďalší spotrebný materiál potrebný k realizácií aktivít.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Ing. Monika Tokajová, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Dobrovoľníci obce Uhorské a okolia zmenili v rámci projektu Záleží nám na rybníku priestor pri miestnom rybníku, vykosili trávu, vyzbierali odpad. Počas štyroch mesiacov vyrobili šesť drevených lavičiek, dva stojany na bicykle, šesť odpadkových košov, ktoré miestni výtvarníci vkusne vymaľovali, následne všetky prvky osadili do priestoru pri rybníku, vybudovali dve ohniská a detskú preliezku. Do aktivít sa zapojilo 35 dobrovoľníkov. Návštevníci rybníka pri Uhorskom budú využívať osadené prvky pre oddych a hry. Umiestnením odpadkových košov sa zabezpečila podpora ochrany životného prostredia. Financie boli použité na nákup materiálu, preliezky a občerstvenia.
podpora a rozvoj športu 2 000 € Peter Mihályi, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Pre krajšie Blhovce bol projek akčnej skupiny dobrovoľníkov z obce Blhovce, pod vedením Petra Mihályiho. Dobrovoľníkom z obce sa podarilo vybudovať fit par v obci, pričom bolo osadených 5 strojov na cvičenie a upravený povrch/okolie fit parku. Do prác sa zapojili všetky vekové kategórie i Rómovia žijúci v obci. Na dobrovoľníckych prácach sa zúčastnilo cca 100 ľudí, ktorí spolu odpracovali približne 300 dobrovoľníckych hodín. Finančné prostriedky boli predovšetkým použité na kúpu fitness strojov, ďalej zeleň, stavebný materiál, dosky na lavičky a občerstvenie.
podpora a rozvoj športu 1 960 € OZ Šurianski Jazdci, projekt podporený v Grantovom programe pre optimistov: Mladí športovci pod občianskym združením Šurianski jazdci vytvárajú od roku 2008 zo starého zanedbaného kúpaliska v centre Šurian unikátny areál určený pre freestyle športy, ale aj basketbal a slúži tiež ako miesto pre oddych širokej verejnosti. Prácu vykonávajú mladí dobrovoľníci od 10 do 25 rokov, ktorí v rámci projektu Športovo oddychový park Šurany postavili altánok, lavičky, dokončili betónový skatepark, vybudovali hlinenú dráhu pre bicykle, zrekonštruovali basketbalové koše a areál celkovo zveľadili a skrášlili. Na záver zorganizovali veľkolepé hudobno-tanečno-športové podujatie pod názvom POOL JAM. Finančné prostriedky boli použité na drevený stavebný materiál, farby, zeleň, betón, oceľ, basketbalové koše a občerstvenie.
podpora a rozvoj športu 450 € Občianske združenie Margarétka Lovinobaňa, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V rámci projektu Miesto, kde to žije dobrovoľníci z OZ Margarétka Lovinobaňa vybudovali na starom futbalovom ihrisku priestor na hru volejbalu, nohejbalu, basketbalu a flórbalu. Počas leta zorganizovali priateľské futbalové, basketbalové a volejbalové zápasy. V rámci dňa netradičných športov sa štyridať detí a dvadsť dospelých oboznámili s menej tradičnými športmi ako sú indiaca, ringo, baseball, korfbal, florbal. Projekt podporil aktívne trávenie voľných chvíľ obyvateľov všetkých vekových kategórií, skultúrnil priestory futbalového štadióna vďaka čomu sa stal štadión vyhľadávaným miestom na šport a oddych. Finančné prostriedky boli použité na nákup vybavenia pre netradičné športy ako je peteca pre hru indiaca, ringo krúžky, florbalové bránky, hokejky a loptičky, basketbalové koše, volejbalové siete, baseballový set, basketbalové, volejbalové a futbalové lopty. V rámci projektu odpracovalo dvadsaťštyri dobrovoľníkov jednostopäťdesiat dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 400 € Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt " Viac aktivít v Záhrade" bol zameraný na zatraktívnenie verejného priestoru ovocnej záhrady KC Záhrada, ktorý slúži pre rôznorodé aktivity a podujatia miestnych mestských komunít a verejnosti. Cieľom projektu bolo zdôrazniť význam verejného mestského života a prinavrátiť ho naspäť do verejných priestranstiev. Vďaka tomuto projektu Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o. vybudovala petangové ihrisko, oddychové lavičky a letný gril. Získané finančné prostriedky boli využité na nákup stavebného materiálu, kuchynských potrieb, prenájom náradia, nákup záhradného náradia a výrobu informačných panelov. V rámci projektu odpracovalo dvanásť dobrovoľníkov sto dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 850 € Združenie Slatinka, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie Slatinka v rámci projektu Šanca pre Hron realizovala aktivity zamerané na fyzické zmeny priestoru pri rieke Hron vo Zvolene a zároveň aktivity na vytváranie a budovanie miestnych komunitných vzťahov. Realizovali informačnú a mediálnu kampaň spojenú so splavom rieky na zvýšenie informovanosti obyvateľov Zvolena a okolia o prírodných hodnotách rieky Hron a jej ekosystému, o jej vplyve na kvalitu života ľudí a prosperitu miestnych komunít. V mestskom parku Lanice vymaľovali existujúce sivé betónové kanály pri rieke, vyčistenie nelegálnej skládky odpadu a park vykosili. Finančné prostriedky boli použité na materiál a náklady na propagáciu, náradie, nástroje, prenájom a prevoz lodí. V rámci projektu odpracovalo šesťdesiatdva dobrovoľníkov šesťstopäťdesiat dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 050 € OZ za! amfiteáter, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: O.Z. za! amfiteáter obnovilo v lete 2015 deviatimi premietaniami pravidelné Letné kino na amfiteátri v Banskej Bystrici. Široká verejnosť tak mohla po 19 rokoch opäť tráviť filmové večery pod holým nebom, a to pozeraním na najväčšiu premietaciu plochu v bývalom Československu, s rozmermi 32x15m. Posledné premietanie znamenalo okrem rekordnej návštevnosti vyše 700 ľudí aj spustenie pôvodných premietačiek z roku 1969, o čo sa zaslúžili bývalí bystrickí premietači. Finančné prostriedky boli predovšetkým použité na propagáciu premietaní a zabezpečenie autorských práv. V rámci projektu odpracovalo sedemnásť dobrovoľníkov päťsto dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 400 € PERIFÉRNE CENTRÁ, o.z., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie Periférne centrá vytvorili v obci Dúbravica pod vedením mladých architektov, v spolupráci s obcou, dobrovoľníkmi a miestnymi remeselníkmi v rámci projektu Land-Arch / úžitkové objekty v obci a v krajine, súbor objektov úžitkovej architektúry. Objekty sú umiestnené vo verejnom priestore obce a v jej blízkom okolí a zahŕňajú lavičky, multifunkčné „kocky“ slúžiace ako predajné stánky, preliezky pre deti alebo oddychový objekt v krajine a altánok s ohniskom postavený na kopci Kavíl nad dedinou. Projekt priniesol kvalitnú a vizuálne príťažlivú intervenciu do vidieckeho priestoru, oživil dedinu a prispel k zvýrazneniu výnimočnosti lokality. Prevažná časť finančných prostriedkov určených na projekt, bola využitá na nákup materiálu potrebného na realizáciu objektov (drevo, spojovací materiál a pod.), ostatné prostriedky boli použité na odborné práce s drevom, ubytovanie pre architektov a občerstvenie pre dobrovoľníkov. V rámci projektu odpracovalo dvadsaťpäť dobrovoľníkov štyristo dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 900 € EnviroFuture, o.z., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt Oživme spoločne Sídlisko bol zameraný na zatraktívnenie a zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času pre obyvateľov Sídliska v Banskej Bystrici všetkých vekových kategórií. V lokalite od Námestia Slobody až po Štatistický úrad sa spolu uskutočnilo 25 brigád, v rámci ktorých sa namaľovalo 60 lavičiek a mozaikovou technikou sa skrášlila stará nefunkčná fontána. V rámci tohto projektu bolo osadených nových 11 smetných košov. V októbri 2015 zorganizovalo občianske združenie EnviroFuture prvú susedskú burzu na Sídlisku, čím odštartovali tradíciu susedských podujatí, ktorých cieľom je budovanie komunity a rozvíjanie vzťahov v komunite. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného materiálu, nákup a osadenie lavičiek a smetných košov, občerstvenie pre dobrovoľníkov a tiež na kopírovacie služby a kancelárske potreby. V rámci projektu odpracovalo stopäťdesiatštyri dobrovoľníkov štyristosedemdesiat dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 450 € Hana Sojková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt Veselo v lesíku na našom amfíku bol realizovaný vďaka dobrovoľníckej práci zanietených občanov z obce Rimavské Zalužany. Podarilo sa im zrealizovať výstavbu multifunkčného amfiteátra, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti na ďalšie desaťročia na kultúrny a spoločenský život v obci a stretávanie sa miestnej komunity. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výstavbu multifunkčného amfiteátra. V rámci projektu odpracovalo šestnásť dobrovoľníkov štyristo dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € Paulína Böhmerová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Cieľom projektu Susedský dvor bolo vyvolať u ľudí znova chuť sa zapájať do občianskeho života, chuť stretávať sa a tvoriť. Počas niekoľkých mesiacov sa podarilo nabúrať bežné stereotypy, revitalizovať a vyčistiť dvor medzi ulicami Vajnorská a Bartoškova v Bratislave. Vďaka jeho realizácii sa podarilo zapojiť rôzne vekové kategórie, inšpirovať ich rôznorodými aktivitami, od detských programov, cez komunitný workshop, cvičenie jógy, čítanie literatúry, až po upratovaciu brigádu. Výsledkom projektu je, že susedia začali viac komunikovať, oslovovať sa, spoznávať sa a plánovať spoločné aktivity. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiál na brigády a komunitné workshopy, cvičenia jogy a tlač materiálov. V rámci projektu odpracovalo dvadsať dobrovoľníkov stodeväťdesiat dobrovoľníckych hodín.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € KASPIAN, o.z., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V rámci projektu Oprav si klub sa OZ KASPIAN venoval rekonštrukčným prácam v priestoroch na Furdekovej 6/a v Bratislave. Po úplnom dokončení rekonštrukcie bude priestor slúžiť ako nízkoprahový klub pre deti a mládež a zázemie organizácie. Projekt prispel k rekonštrukcii sociálnych zariadení: uskutočnil sa nákup obkladu na steny a pomocného materiálu a zabezpečili sa odborné práce - vodoinštalácia a zhotovenie liatej podlahy. Projekt mal výrazný komunitný charakter - dôraz sa kládol aj na budovanie vzťahov v priebehu aktivít projektu a tiež niektoré jednoduchšie práce sa uskutočnili svojpomocne s využitím dobrovoľníkov z komunity. V rámci projektu odpracovalo pätnásť dobrovoľníkov osemdesiat dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 100 € Občianske združenie Rodinné centrum Dlháčik, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Rodinné centrum Dlháčik v rámci projektu Kvapka radosti zakúpilo zo získaných finančných prostriedkov prenosnú technickú sadu pre bábkohercov, ktorá sa aktívne využíva pri predstaveniach ich amatérskeho bábkového divadla. Od septembra 2015 organizovali bábkové predstavenia nielen v priestoroch ich rodinného centra, ale aj mimo neho pre širšiu komunitu ľudí v Karlovej Vsi a pre deti v nemocnici DFNsP na Kramároch. V rámci projektu odpracovalo pätnásť dobrovoľníkov šesťsto dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Občianske združenie Modranská Beseda , projekt podporený v programe Šanca pre váš región: OZ Modranská beseda naštartovala projektom Revitalizácia modranského rybníka obnovu atraktívneho priestoru modranského rybníka. Po obvode hrádze sa im podarilo vysadiť 20 ks stromov ako dub letný, dub cerový, brest väzový, čerešňa vtáčia a hruška domáca. Ďalej osadili 3 ks nových lavičiek na sedenie a v ich blízkosti vysadili stromoradie tvorené slivkou domácou. Finančné prostriedky boli použité na nákup vysokokmenných stromov typických pre lužný les, liatinové lavičky na sedenie a práce JCB strojom. V rámci projektu odpracovalo dvadsať dobrovoľníkov stošesťdesiat dobrovoľníckych hodín.
podpora vzdelávania 1 000 € Občianske združenie Výchova k slobode, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: OZ Výchova k slobode sa inšpirovala prácou katalánskeho umelca Gaudího v Guellovej kolónii v Barcelone. Realizáciou projektu Gaudího dielňa premenila plochy betónových múrov, hraničiace s obytnou zónou Mierovej kolónie v Bratislave, na komunitné umelecké dielo a zároveň cez čriepky (ne)tradičnej mozaiky spojila rôzne skupiny ľudí. Zároveň zrealizovali verejnú prezentáciu výsledkov projektu formou outdoorovej vernisáže, prezentácie filmovej dokumentácie a doprovodným programom pre deti. Finančné prostriedky boli použité na materiál na mozaiku, náklady spojené s realizáciou workshopov, náradie, propagáciu a náklady spojené s vernisážou. V rámci projektu odpracovalo štyristo dobrovoľníkov tisícdvesto dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 800 € Občianske združenie Tokajské pivnice, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: OZ Tokajské pivnice zo získaných finančných príspevkov zabezpečilo vytvorenie maľovanej mapy okolia obce Veľká Tŕňa, ktorá slúži ako turistický bod. Členovia združenia svojou dobrovoľníckou prácou zabezpečili vyčistenie časti ciest vedúcich ku vinohradom vo Vinohradníckej oblasti Tokaj. Výsledky projektu slúžia širokej verejnosti, domácim obyvateľom - vinohradníkom ale aj turistom, ktorí prídu do Vinohradníckej oblasti Tokaj načerpať energiu športovaním, turistikou alebo cykloturistikou. V rámci projektu odpracovalo tridsať dobrovoľníkov stoosemdesiat dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 600 € Občianske združenie TELEKIA, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Hlavným cieľom projektu Mestský ornitologický chodník "Sýkorka", ktorý realizovalo Občianske združenie Telekia, bolo sprístupniť a zatraktívniť verejnosti miestnu lokalitu na Hurbanovom nábreží v Michalovciach a vytvorením mestského ornitologického chodníka „Sýkorka“ podporiť záujem návštevníkov o spoznávanie svojho blízkeho okolia a vtáčích mestských obyvateľov. V rámci projektu boli realizované aktivity ako vyčistenie lokality a orez drevín, inštalácia a náter lavičiek, inštalácia informačných panelov a smerových tabúľ na chodníku, oprava a náter hojdačiek, preliezok pieskoviska, výsadba stromov a inštalácia búdok. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, prenájom strojov, výrobu informačných tabúľ a sadenice. V rámci projektu odpracovalo dvadsaťdva dobrovoľníkov stopäťdesiatpäť dobrovoľníckych hodín.
podpora a rozvoj športu 2 900 € Mária Jakubišinová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V rámci projektu Detské ihrisko s oddychovou zónou Legy dvadsaťosem dobrovoľníkov neformálnej skupiny pôsobiacej v mestskej časti Legy vybudovalo detské ihrisko a oddychovú zónu so šachovým stolom a lavičkami v meste Gelnica. Rodičia a starí rodičia s pomocou mesta upravili mestský pozemok vďaka čomu vytvorili miesto na stretávanie sa rodín a detí . Na záver projektu dobrovoľníci navarili guláš, napiekli domáce koláče, zorganizovali súťaže pre deti a dali tak základ pre ďalšie stretávania sa občanov. Z finančných prostriedkov sa zakúpili ihriskové zostavy, štrk a tráva. V rámci projektu odpracovalo dvadsaťosem dobrovoľníkov tristotridsaťjeden dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 700 € Ľudmila Horňáková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Neformálna skupina NA TRI projektom Neleň Zeleň oživila verejný priestor, upravila plot a spojila rôzne komunity, generácie a názory do jedného tímu. V rámci projektu v areáli Jegorovovo námestie v Košiciach vytvorili lavičky, kriedovisko a piknikovisko. Ďalej zorganizovali piknik, workshopy, komunitné stretnutia a varenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného a spojovacieho materiálu, občerstvenie pre dobrovoľníkov a tiež na tlač informačných materiálov a kancelárske potreby. V rámci projektu odpracovalo osemdesiat dobrovoľníkov sto dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Alžbeta Gburíková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Neformálna skupina mladých Spolužiaci v rámci projektu Poďme skrášliť naše mesto s pomocou verejnosti pomohla skrášliť mesto Spišská Nová Ves a to tak, že vyčistila a namaľovala starý plechový plot, ktorý patrí jednej z materských škôl a stojí na frekventovanom mieste v sídlisku. Na plot okrem iného namaľovali aj Slovenský raj, čím pomohli spropagovať jedno z najväčších lákadiel tohto kraja. Motívy na plot boli vybrané pomocou verejnej ankety a ľudia mali možnosť vyberať z návrhov, ktoré vymysleli mladí ľudia zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie farieb, čistiacich a maliarskych prostriedkov a občerstvenia pre dobrovoľníkov. V rámci projektu odpracovalo tridsať dobrovoľníkov dvadsaťpäť dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie Zemplínsko – užská hradná cesta zrealizovalo projekt „Poučne o výnimočnom hrade“ osadením ôsmych vonkajších informačných tabúľ a piatich vnútorných informačných tabúľ. Tabule obsahujú stručný popis zaujímavej časti hradu, postup prác a fotografiu z čias pred konzerváciou. Projekt bol realizovaný pre širokú verejnosť. Realizáciou projektu sa dosiahla väčšia informovanosť návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu, náradia a náterov, grafické spracovanie, tlač a výrobu tabúľ. V rámci projektu odpracovalo desať dobrovoľníkov päťdesiat dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 400 € Združenie ULIJANA z Kojšova, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V rámci aktivít projektu Oddychová zóna Kojšov – táborisko, dobrovoľníci danú lokalitu vykosili, vyrezali náletové dreviny a vybudovali táborisko. Ďalej sa pomocou mechanizmov opravili brehy potoka v okolí, prístupovej cesty a upravil sa terén. Na upravené priestranstvo boli osadené lavice, stoly a inštalované informačné a smerovacie tabule. Finančné prostriedky boli použité na odborné zemné práce, na zakúpenie stolov a lavíc, výrobu informačných tabúľ a na výdavky spojené so slávnostným otvorením. V rámci projektu odpracovalo päťdesiat dobrovoľníkov šesťsto dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Gabriela Pavelová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Neformálna skupina Drienka v rámci projektu gajdošské sústredenia usporiadala šesť sústredení gajdošov, kde si odovzdávali svoje skúsenosti a techniku hry. Podarilo sa im upevniť kolektív a rozšíriť ho o dvoch nových členov. Deti chodili na nácviky s radosťou a tak sa gajdošská tradícia uchová i naďalej v gajdošskom kolektíve Gajdošskí trogári z Veľkého Zálužia – zoskupenie gajdošov, ktoré vzniklo v priebehu tohto projektu. Finančné prostriedky boli použité na nákup gájd, občerstvenia a cestovné náklady. V rámci projektu odpracovalo päť dobrovoľníkov tristodvadsaťpäť dobrovoľníckych hodín.
podpora a rozvoj športu 1 500 € Roland Jeremiaš, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: V rámci projektu Ihrisko Dubcekova neformálna skupina dobrovoľníkov pozostávajúcich z rodičov detí z mesta Štúrovo vybudovala ihrisko kde vzniklo miesto nielen pre deti ale aj pre rodičov za účelom zábavy a aktívneho odpočinku. Počas projektu boli realizované nasledujúce aktivity: terénne úpravy, kosenie, výstavba oplotenia, úprava schodov - vstupu na ihriska, inštalácia vstupnej a zadnej brány, stavba prvkov ihriska, natieranie prvkov ihriska a výroba pieskoviska. Finančné prostriedky boli použité na nákup hracích prvkov ihriska. V rámci projektu odpracovalo tridsaťpäť dobrovoľníkov šesťsto dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € Asociácia Divadelná Nitra, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Asociácia Divadelná Nitra chcela projektom UMENIE A EMPATIA V REGIÓNE poukázať na dve témy - UMENIE A EMPATIA, s ktorými sa dennodenne stretávame a ktoré sú každodenne potrebné k rozvíjaniu kultúrneho a sociálneho povedomia spoločnosti a k vzdelávaniu mladých. V rámci tejto témy označili značkou ""Aj toto je umenie"" desať nových objektov vo verejnom priestore mesta Nitry. Druhou témou bola empatia k znevýhodneným spoluobčanom mesta. Vytvorením Trvalkového záhonu pre nevidiacich, ktorý dostal symbolický názov ""Záhon zmyslov"" chceli sprístupniť a zatraktívniť verejný priestor pre túto skupinu, pričom sme chceli deklarovať tiež otvorenosť mesta a spoločnými tvorivými aktivitami zdôrazniť potrebu integrácie znevýhodnených spoluobčanov. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného pri výrobe a tlače označení a bennerov, výrobu tabuliek a preklad textov do Braillového písma a odmenu pre lektorov realizovaných podujatí a dielni. V rámci projektu odpracovalo osem dobrovoľníkov dvestodesať dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Miestny odbor Matice slovenskej Želiezovce, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Miestny odbor Matice slovenskej v Želiezovciach v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Želiezovciach zrealizoval vďaka projektu Ernestína, most, čo spája minulosť a budúcnosť - Stratené želiezovské poklady svoj nápad na zhotovenie zmenšenej repliky mostu Ernestína a úzkokoľajovej lokomotívy. Verejnosti tak prinavrátili stratené želiezovské poklady vo forme zmenšených replík a úpravou verejného priestranstva – oprava a náter lavičiek, dosadenie rastlinného materiálu, vytvorili miesto na hru detí a trávenie spoločného času rodín. Finančné prostriedky boli použité na výrobu repliky lokomotívy a info tabule, ďalej na bezpečnostný povrch a nákup rastlinného materiálu. V rámci projektu odpracovalo osemnásť dobrovoľníkov sedemdesiatosem dobrovoľníckych hodín.
podpora a rozvoj športu 1 500 € helloGúta, o.z., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie HelloGúta vytvorilo tréningový park Street Gym v meste Kolárovo. Nový tréningový park slúži na tréningy s vlastnou váhou v prírode. V spolupráci s dobrovoľníkmi v priebehu dvoch mesiacov vytvorili Street Gym park, ktorý slúži pre širokú verejnosť. Cieľom projektu Street Gym - Šport pre každého bolo vytvoriť bezplatnú možnosť športovania pre každého. Finančné prostriedky boli použité na potrebný stavený materiál a nákup cvičebných prvkov. V rámci projektu odpracovalo tridsaťdva dobrovoľníkov osemstopäťdesiat dobrovoľníckych hodín.
podpora a rozvoj športu 1 850 € Klub bežcov Stropkov, o.z., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Klub bežcov Stropkov zatraktívnil vďaka projektu Od behu k workoutu nevyužívané verejné priestranstvo v Stropkove. Nové workoutové ihrisko slúži širokej verejnosti a v meste tak našiel uplatnenie ďalší druh športu a atraktívne moderné športovisko. Finančné prostriedky boli použité na nákup cvičebnej zostavy. V rámci projektu odpracovalo desať dobrovoľníkov stopäťdesiat dobrovoľníckych hodín.
podpora vzdelávania 1 850 € Mária Majirská, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Kapušianske rodinky vybudovali jedinečnú stredovekú komunitnú záhradu pod kapušianskym hradom, ktorej stredobodom je miniatúra Hradu Kapušany. Celou záhradou sa tiahne kamenný chodníček s historickou časovou osou. Počas dobrovoľníckych brigád sa vybudovalo viacero tematických okruhov s edukačným efektom - kvetinové a bylinkové záhony, hriadka na trojpoľný systém, vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny, maxistavba z vŕbového prútia, útočisko pre užitočný hmyz v záhrade. Zároveň bola postavená pec na pečenie chleba, ktorá bude využívaná seniormi z denného stacionára, ale aj rodinkami, turistami a žiakmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného na vybudovanie záhrady, pracovné náradie, bágrovacie práce a nákup rastlín. V rámci projektu odpracovalo desať dobrovoľníkov stopäťdesiat dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 850 € Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Klub vojenskej histórie Beskydy v rámci projektu Obnova vojnového cintorína Mikulášová realizovalo dokončenie stavby oplotenia a úpravy hrobov cintorína. Na hroby vojakov bolo vyrobených a osadených 45 kusov krížov s podstavcami a tiež boli v rámci cintorína osadené lavičky a informačný panel. Finančné prostriedky boli použité na výrobu a osadenie krížov s podstavcom na hroby vojakov. V rámci projektu odpracovalo desať dobrovoľníkov stodvadsať dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 850 € Gymnázium J.F.R. Alumni - Spoločnosť absolventov štátneho gymnázia v Levoči, o.z., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: OZ GJFR Alumni v rámci projektu CHVALABOHU - priesmyk Braniska v spolupráci s PZ Branisko v zlomovej časti Braniska na ""Chvalabohu"" vybudovali oddychové miesto, osadili informačné tabule zveľadili miestny pamätník, kríž a upravili okolie. Zároveň zorganizovali spoločné pochody od priesmyku Braniska na Smrekovicu. Obnovené miesta slúžia všetkým, ktorí sa rozhodnú pre turistiku na Branisku. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného materiálu, prístrešku so stolom a lavicami, čistiace prostriedky a výrobu informačných tabúľ. V rámci projektu odpracovalo deväťdesiat dobrovoľníkov sedemstopäťdesiat dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 250 € Občianske združenie Na kopčeku, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt Vodná prekážka nás nezastaví členov a mnohých sympatizantov OZ Na kopčeku skutočne nezastavil. Rozvodnený potok, ktorý znemožnil širokej verejnosti výstup náučným chodníkom na najvyšší vrch nad trenčiansko-teplickými kúpeľmi, na Klepáč, dokázali vďaka dobrovoľníckej práci usmerniť do niekoľkých korýt. Fyzicky náročný projekt bol realizovaný priamo v lese v ťažkých podmienkach. Projekt sprístupnil jeden z najkrajších turistických chodníkov regiónu a zároveň spojil viaceré nehomogénne komunity (ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčianske Teplice, KST Trenčianske Teplice, CVČ pri ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice, ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, RC Ovečka, OOCRTT a MAS Strážovské vrchy), ktoré spoločnými silami vytvorili dobrú vec pre všetkých. Získané finančné prostriedky boli použité najmä na nákup náradia a materiálu - betónových žľabov, štrku a roxoru. V rámci projektu odpracovalo šesťdesiattri dobrovoľníkov jedentisíc dvestoosemdesiatjeden dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 750 € Elena Gogoláková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Ľudia zo Zátoky projektom Zátoka pre mesto umožnil vytvoriť v Trenčíne dve menšie štrkové mestské pláže a naučila ľudí znovu dôverovať kúpaniu sa v rieke. Vďaka zveľadeniu brehu Váhu a vytvoreniu oddychovo-relaxačného miesta prírodného charakteru priamo v centre mesta sa vytvorila Zátoka pokoja, ktorá sa stala zátokou plnou života. Finančné prostriedky boli použité na nákup náradia, štrku, dreva, krovinorezu, maliarskych potrieb a tlače propagačných materiálov. V rámci projektu odpracovalo päťdesiat dobrovoľníkov dvesto dobrovoľníckych hodín.
podpora a rozvoj športu 1 000 € Tatiana Klempová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Dobrovoľníci z obce Bzince pod Javorinou, prevažne rodičia malých detí, za pomoci členov a vedenia Podjavorinského športového klubu v rámci projektu Vráťme ihrisko deťom zrenovovať staré ihrisko pri futbalovom ihrisku v obci. V priebehu projektu natreli a vynovili staré herné komponenty a zakúpili a osadili nové - prevažovaciu húpačku, pieskovisko s krytom a formičkami a drevený hrací domček pre deti. Z finančných prostriedkov boli zakúpené herné komponenty a materiál na ich osadenie, ako aj farby na náter starších herných komponentov. V rámci projektu odpracovalo desať dobrovoľníkov sto dobrovoľníckych hodín.
podpora a rozvoj športu 2 000 € Jakub Kmeť, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Výsledkom zrealizovaného projektu Skotačenie v parku, neformálnej skupiny Parkotvor z Prievidze, je vytvorenie športovo-oddychovej zóny obsahujúcej kompaktný workoutový komplex prvkov a rehabilitačný chodník. Tieto prvky športovo-rekreačnej zóny budú slúžiť miestnej komunite všetkých vekových kategórií. Finančné prostriedky boli použité na výrobu workoutového ihriska, nákup stavebného materiálu na rehabilitačný chodník a ochranných pomôcok. V rámci projektu odpracovalo tridsaťštyri dobrovoľníkov tristoštyridsať dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 900 € Slovenský skauting 31.zbor Irmy Ševcechovej Trenčianska Teplá, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Slovenský skauting 31.zbor ako dobrovoľnícka organizácia za pomoci OU Trenčianská Teplá získala finančnú podporu na zrealizovanie Skautského náučno-informačného chodníka k ovovybudovanému pamätníku zakladateľa svetového skautingu lorda Baden Powalla. V prírodnom prostredí lesov s názvom Podhradište a výhliadkou Čertová skala kde sa tento chodník a pamätník nachádza sa podarilo zveľadiť a skrášliť toto krásne prostredie. Finančné prostriedky boli použité na info panely, prístrešky a technicko-organizačné zabezpečenie chodníka. V rámci projektu odpracovalo dvadsaťpäť dobrovoľníkov dvesto dobrovoľníckych hodín.
podpora a rozvoj športu 760 € Zuzana Pastvová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Neformálnej skupine rodičov z obce Dlhá sa realizáciu projektu Rozprávkové pieskovisko s perníkovou chalúpkou pre trpazlíkov podarilo vybudovať deťom rozprávkové pieskovisko. Na plánovaní, stavbe a maľovaní sa podieľali aj samotné deti a mládež a preto má pre nich špeciálnu hodnotu. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu - farieb, dreva, húpačiek a pryžových podložiek. V rámci projektu odpracovalo štyridsaťjeden dobrovoľníkov tristo dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža, územný spolok Senica svojou prácou na projekte Meníme život v regióne k lepšiemu upravili vonkajší vzhľadu Chaty SNP, ktorá sa nachádza v oblasti Malých Karpát v bezprostrednej blízkosti zrúcaniny hradu Korlátko. Vykonaním práca sa prispelo k zníženiu rizika zatekania do chaty a vybudoval sa prístrešok, ktorý bude slúžiť návštevníkom danej turistickej lokality, čím sa prispelo k rozvoju regionálneho rozvoja. Vytvorila sa tiež príležitosť pre zmysluplné trávenie voľného času a športové aktivity - verejnosti, dobrovoľníkov Záchrannej jednotky SČK a členov Klubu slovenských turistov v regióne. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu na výrobu prístrešku, farby a materiálu potrebného na náter strechy a zábradlia. V rámci projektu odpracovalo šestnásť dobrovoľníkov štyristotridsaťdva dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 610 € Eva Černeková, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Vďaka projektu Dedinka v údolí dobrovoľníci z obce Častkove vybudovali oddychovú zónu pre všetkých a pre deti malé detské ihrisko. V rámci aktivít vyčistili park a lesík v obci, židovský cintorín a vybudovali detské ihrisko. Finančné prostriedky boli použité na nakúp štyroch lavičiek, štrku, kameňa a okrasných rastlín do oddychových zón. V rámci projektu odpracovalo päťdesiatpäť dobrovoľníkov jednostopäťdesiat dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € 90871.sk, o.z., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Cieľom projektu Habáni z Kaníže bolo oživiť a priblížiť život a spôsoby fungovania habánov širokej verejnosti a konkrétne návštevníkom podujatia habánske hody. Občianskeho združenia 90871.sk z obce Moravský Svätý Ján v rámci tohto podujatia rozvíja a prezentuje kultúrne hodnoty habánskych rodín. Súčasťou podujatia bol aj habánsky charúšek, v ktorom občianske združenie ponúkalo možnosť vyskúšať si točenie na hrnčiarskom kruhu, ochutnať pravý habánsky koláč a prezentovali sériu fotografií zo života svätojánskych habánov. Finančné prostriedky boli použité na nákup látky a ušitie dobových kostýmov pre deti a pre predstaviteľov habánskeho manželského páru. V rámci projektu odpracovalo dvadsaťdeväť dobrovoľníkov sto dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 730 € Anna Jánošová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Dobrovoľníci z obce Cerová v rámci projektu Hrad Korlátko 2015 zorganizovali dva týždňové workshopy počas leta na záchranu hradu Korlátko. Dobrovoľníci pomáhali pri obnove múru medzi dvomi torzami hradu, ktoré sa mohli zrútiť a obnovená bola tiež strieľňa a okno. Dobrovoľníci v rámci prác hrad vyčistili od náletov, kosili, nosili kamene, piesok, vodu, miešali maltu a najšikovnejší pomáhali aj murovať. Finančné prostriedky boli použité na ochranné pracovné pomôcky, potraviny a stravu pre dobrovoľníkov, náradie, vápno, odbornú prácu murárskych majstrov, prenájom lešenia a ubytovanie pre dobrovoľníkov. V rámci projektu odpracovalo dvadsaťpäť dobrovoľníkov tisícstodvadsať dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 998,86 € Mgr. Zuzana Dobešová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Neformálna skupina občanov z Rajeckých Teplíc združená v Materskom centre KOŠÍK vďaka projektu Priestor pre všetkých premenila zanedbanú záhradu v centre mesta na nový komunitný priestor pre všetky vekové generácie. Bol upravený terén záhrady, zakúpené pracovné náradie, kompostér, zasadené ovocné stromy, založená bylinková záhradka, osadené lavičky, smetný kôš a informačná tabuľa pri vstupe do záhrady. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie byliniek a ovocných stromov, lavičiek, odpadového koša, pracovného náradia, hliny a na výrobu informačnej tabule. V rámci projektu odpracovalo sedemnásť dobrovoľníkov šesťdesiat dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 980 € Občianske združenie Klub mladé Makovice 95, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie Divadlo pre všetkých realizovalo projekt 3,2,1 ... STAND UP comedy!, ktorého cieľom bolo rozšíriť kultúrne možnosti pre mladých ľudí zo Žiliny. Aktivity v rámci projektu boli vystúpenia vo forme "stand up comedy“, ktorá je formou komédie charakteristická živým a sólovým vystúpením komika pred jeho obecenstvom. Skupina pätnástich mladých ľudí vo veku 17 - 22 rokov, ktorí sa venujú amatérskemu divadlu vo frekvencii dvakrát za mesiac vystúpila v klubovom priestore na sídlisku Hájik pre verejnosť. Počas vystúpení mali priestor prezentovať sa aj ďalší mladí hudobníci, výtvarníci a literáti. Finančné prostriedky boli použité na nákup drobných rekvizít, roll upu, tlače plagátov a prenájmu priestorov. V rámci projektu odpracovalo pätnásť dobrovoľníkov stodvadsať dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 600 € Pavol Fabro, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Výsledkom projektu Zvonica ožije neformálnej skupiny Priatelia histórie z obce Žabokreky je drobná stavba Zvonice, ktorá slúži ako doplnková budova ku miestnej modlitebni. Zvonica dotvára charakteristický vzhľad námestia, dáva mu dušu, jedinečný štýl a prebúdza záujem o históriu obce a miesta kde stojí. Výstavba Zvonice je začiatkom reštartu života v centre obce, nakoľko vyvolala obrovský záujem domácich aj návštevníkov. Projekt zároveň prebudil hrdosť na šikovnosť a zručnosť miestnych majstrov a u obyvateľov obce vzrástol záujem o poriadok ,čistotu a estetické úpravy okolia zvonice. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného a spojovacieho materiálu, nástrojov a lana na zvon pri budovaní zvonice. V rámci projektu odpracovalo dvanásť dobrovoľníkov jedentisícdvestoosemdesiat dobrovoľníckych hodín.
podpora a rozvoj športu 2 820 € Občianske združenie Projekt PLUS, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Cieľom projektu Na vrchole možností OZ Projekt plus z Tvrdošína bolo zvýšiť upadajúci záujmu verejnosti o prírodu a šport a to hlavne u deti a mládeže. V rámci aktivít projektu zorganizovali športové preteky do vrchu a postavili rozhľadňu na kopci Borová. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie stavebného materiálu na rozhľadňu, organizáciu I. ročníka športového podujatia a sprievodných aktivít, propagáciu projektu a zabezpečenie občerstvenia pre dobrovoľníkov, organizačný tím a súťažiacich. V rámci projektu odpracovalo päťdesiat dobrovoľníkov osemsto dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 900 € Občianske združenie Oblazy, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: OZ Oblazy v rámci projektu Stavba zabezpečenej vyhliadky v Kvačianskej doline postavilo na Kobylinách zabezpečenú vyhliadku vysunutú priamo nad 70m hlboký kaňon Kvačianskej doliny. Vyhliadka rieši problém bezpečnosti návštevníkov, ako aj zakázané pohybovanie sa návštevníkov v NPR mimo značeného chodníka. Finančné prostriedky boli použité na stavebný a spojovací materiál potrený pri zhotovení rozhľadne. V rámci projektu odpracovalo dvadsať dobrovoľníkov tristo dobrovoľníckych hodín.
podpora a rozvoj športu 1 300 € Ing. Milada Antalová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Pani Ing. Milada Antalová v rámci projektu PNEUMATIKY? Pre nás radosť, pre krajinu starosť vybudovala vďaka dobrovoľníkom z obce Párnica detské ihrisko, ktoré je postavené z odpadového materiálu - pneumatík v celkovom počte 74 ks a je určené pre širokú verejnosť, pre rodiny s deťmi. Finančné prostriedky boli použité len na nákup materiálu ako syntetické farby, železiarsky materiál, štetce a drevo. Práca, pracovné náradie, dopravné prostriedky boli zabezpečené prostredníctvom tridsiatim štyrom dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 409 dobrovoľníckych hodín.
podpora vzdelávania 2 300 € Michal Batuna, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Neformálna skupina Kenezy realizovala projekt ""Bol raz jeden most"", ktorý podporil rozvoj dobrovoľníctva a iniciatívy miestnych občanov v Dolnom Kubíne v časti Kňažia. V rámci projektu dobrovoľníci svojpomocne postavili altánok, osadili lavičky, vyčistili okolie piliera mosta rieky Orava, vyrobili a inštalovali ""voľnú knižnicu"", vyrobili a osadili informačné tabule na pilier mosta a v altánku o histórii Kňažej. Zároveň zrealizovali aj spoločensko-kultúrne podujatie o histórii Kňažej s emeselníckym workshopom. Finančné prostriedky boli použité na materiál ako drevo, krytina, farby, zemina, ďalej na tlač informačných tabúľ a na technicko-organizačné zabezpečenie podujatia. V rámci projektu odpracovalo stodvadsať dobrovoľníkov osemsto dobrovoľníckych hodín.
podpora a rozvoj športu 1 500 € Občianske združenie Rodinné centrum Medovníkový domček, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie Medovníkový domček realizáciou projektu Pribylinský Detský Svet, revitalizovalo nevyužitý pozemok v obci Pribylina na inovovatívne detské ihrisko. Zo získaných finančných prostriedkov sa vybudoval autentický drevený komplex na hranie i fyzický pohyb, detské futbalove bránky, farebné pneu hojdačky a pribudla aj rozprávkovo vymaľovaná stena a tabuľa popisovateľná kriedou. V rámci projektu odpracovalo tridsaťpäť dobrovoľníkov dvestodvadsať dobrovoľníckych hodín.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € K&F Projekt, o.z., projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Občianske združenie K&F Projekt realizáciou projektu vybudovania Open centra oživilo dôležitosť a hodnoty budovy Katolíckeho domu, ktorý sídli v centre Námestova a bol už dlhšiu dobu nevyužívaný. Vytvorením nových priestorov sa pod jednou strechou združili miestne aktívne skupiny a neziskové organizácie, ktoré spoločne plánujú a vytvárajú nové, atraktívne, užitočné a efektívne projekty pre širokú verejnosť. A zároveň vytvorením zaujímavého voľno časového priestoru motivovali širokú verejnosť o väčší záujem o svoje projekty. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych stolov, stoličiek a na podlahovú krytinu. V rámci projektu odpracovalo dvesto dobrovoľníkov tisíc dobrovoľníckych hodín.
podpora vzdelávania 600 € Mgr. Katarína Borisová, projekt podporený v programe Šanca pre váš región: Projekt MINIknižnice Starej Bystrice bol predložený Katarínou Borisovou, ktorej cieľom bolo v obci na Kysuciach vybudovať tri malé skrinky - miniknižnice, do ktorých môžu občania vkladať a zároveň si požičiavať knihy rôzneho žánru a zamerania kedykoľvek a zadarmo. Tieto malé kultúrne stánky boli navrhnuté tak, aby zapadli do celkového architektonického rázu obce a zároveň boli dostupné pre všetkých jej občanov. Projekt sa zároveň stretol s podporou vedenia , ktoré bolo pri jeho realizácii nápomocné. V spolupráci s dobrovoľníkmi sa knihy dostali do parkov a k ihriskám v obci, tak aby sa vzbudil záujem o literatúru a zároveň si široká verejnosť spríjemnili chvíle voľna. Finančné prostriedky boli použité na materiál a výrobu miniknižníc. V rámci projektu odpracovalo desať dobrovoľníkov sedemdesiat dobrovoľníckych hodín.
podpora vzdelávania 500 € Andrea Kovaľová, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Prostredníctvom projektu Deti z lesa sa deti naučili pracovať so záhradným náradím, spracovávať úrodu, sadiť nové stromčeky a rastlinky, separovať rastlinný odpad v kompostéri. Prostredníctvom detského ekopredstavenia sa naučili separovať odpad a poučili sa o jeho význame. Deti mali možnosť uvedomiť si, že aj detské ihrisko môže byť vytvorené v súlade s okolitou prírodou hrou na drevenej ekopreliezačke a v drevenom pieskovisku . Finančné prostreidky boli použité na nákup detského záhradného náradia a na materiál na výstavbu detského ihriska.
ochrana a tvorba životného prostredia 613 € Erik Makrai, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Revitalizácia záhrady Trnavského materského centra bol zameraný na zatraktívnenie vonkajšieho priestoru, ktorý dovtedy nebol dostatočne využívaný návštevníkmi materského centra. Vďaka usilovnej práci 16 dobrovoľníkov z materského centra sa podarilo vysadiť okrasné dreviny, vyrobiť krásne drevené posedenie, ručne dekorované detskými motívmi a masívnu drevenú konštrukciu na upínanie hojdacích sietí. Celé spektrum projektových dobrovoľníckych aktivít ďalej zahŕňalo nový náter kovového oplotenia záhrady a zábradlia lemujúceho terasu, ako aj vybavenie detského prístrešku ručne vyrábanými a dekorovanými lavičkami a tabuľou na kreslenie. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu: od drevených hranolov, dosiek, betónových dekoračných tvárnic, hojdacích sietí, exteriérových farieb a ochranných náterov až po drobné kovové upínacie a spojovacie dielce.
podpora a rozvoj športu 1 900 € Helena Mičková, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Letná záhrada - spríjemnenie času stráveného v letnej záhrade bol zameraný na revitalizáciu Záhrady v centre Banskej Bystrice. Vybudovaním hracieho domčeka so šmýkalkou a položením lavičky pre deti bolo vytvorené ďalšie príjemné miesto na hranie a zároveň rodinám s deťmi bola vytvorená možnosť oddychu a miesto na stretávanie sa. Finančné prostriedky boli použité na nákup hracieho dreveného domčeka so šmýkalkou, dopadovej dosky a posedenia pre deti.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Ivana Gálová, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: OZ Vagus tento rok, v priebehu mesiacov jún až október, realizovalo s finančnou podporou Orangeu projekt Letné komunitné kino. Nadácia Orange poskytla finančnú podporu vďaka ktorej sa mohol zakúpiť projektor a reproduktor a taktiež občerstvenie pre návštevníkov akcií organizovanými Vagusom. Išlo o pravidelné akcie, ktoré prebiehali dvakrát do mesiaca v areáli centra Domec na Mýtnej ulici. Vďaka podpore Orangeu tu vznikol priestor pre ľudí z miestnej komunity, ktorí sem cez deň prichádzali kvôli dobrému jedlu a večer si mohli užiť premietanie filmov na dvore centra Domec pod veľkým starým platanom. Zámerom bolo vytvárať priestor pre stretávanie sa ľudí z miestnej komunity v ktorej centrum Domec funguje a budovať komunitného ducha, pričom sa súčasne propagovala práca OZ Vagus a konkrétne centra Domec, na pomoc ľuďom bez domova. Týchto akcií sa zúčastnilo množstvo ľudí, ktorí prejavili chuť prispieť, či už materiálne alebo vlastnou prácou, k lepšiemu fungovaniu nášho centra a teda tiež ku kvalitnejšiemu životu ľudí bez domova.
podpora a rozvoj športu 1 500 € Jozef Galica, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Tím zamestnancov spoločnosti Orange v spolupráci so ZŠ Narnia v Banskej Bystrici zrealizoval Olympijský športový festival pre deti a rodičov zo ZŠ Narnia a okolia. Olympijský festival sa niesol v duchu zapojiť čo najviac žiakov a ich rodičov do jednotlivých súťažných disciplín, či už individuálne alebo kolektívne počas 3 dní trvania festivalu. Cieľom bolo skúsiť zmysluplne tráviť voľný čas športom a nadchnúť preň mladých ľudí. Získané finančné prostriedky sa použili na nákup náčinia a športových potrieb potrebných na realizáciu konkrétnych disciplín. Vysoká účasť aktívne zapojených detí, rodičov a množstvo hodín dobrovoľníckej práce dospelých a detí svedčí o záujme zo strany verejnosti o tieto aktivity. Záštitu nad projektom a odovzdávanie cien víťazom prezvala naša zlatá olympionička Nasťa Kuzminová.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Jozef Koža, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Skupina zamestnancov Orange, ktorá sa venuje spolupráci so zariadením Domov Sociálnych Služieb Pre Dospelých Merema v Modre. Cieľom projektu Prekročme svoj tieň bolo spropagovať prácu divadla Agape, v ktorom hrajú handikepovaní herci - ukázať ich umenie širokej verejnosti. Chceli nielen pomôcť vo forme finančných príspevkov, ale prioritou bolo prepojiť ľudí, komunity. Stretávať sa, spoznať sa. Zúčastnili sa na Rynholeckého festiválku špeciálnych divadelných foriem, získali ocenenie a nadviazali spoluprácu s českými divadlami, vystúpili na festivale v Banskej Štiavnici, v Pinnelovej nemocnici v Pezinku a pre deti z letných áborov v Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Pre lepšie spoznanie sa a prepojenie zorganizovali tvorivé dieľne pre svojich ordinných príspušníkov a priateľov s hercami divadla Agape na dni tvorivých dieľní. Zo všetkých podujatí robia videá, ktoré používajú na realizáciu ďalších podujatí a zapájaní ďalších ľudí. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie ubytovania a stravy, dopravu, technické a materiálové vybavenie.
podpora a rozvoj športu 1 500 € Judita Klátiková, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Naša nová terasa- pohyb, radosť prináša bol zameraný na obnovu školského areálu MŠ Ševčenkova. Konkrétne išlo o opravu poškodených a neesteticky vyzerajúcich plôch štyroch terás, ktoré sú súčasťou školského dvora a využívajú sa na hry detí a na akcie pre rodičov s deťmi. Po renovácii múrov a pomaľovaní plôch terás rôznymi prvkami v rámci dobrovoľníckej brigady, je školský areál pre deti bezpečnejší, zaujímavejší a je efektívne využitý na ich každodenný pobyt vonku. Financie boli použité na stavebné práce, nákup farieb a materiálu na obnovu terás.
podpora vzdelávania 1 000 € Juraj Zaťko, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Pri príležitosti 30. výročia založenia materskej školy, sa zamestnanci OSK rozhodli pomôcť pri obnove a zveladení dopravného ihriska, v rámci materskej školy v Liptovskom Mikuláši. Obnova detského dopravného ihriska prispeje k bezpečnejšiemu pohybu detí na cestných komunikáciách. Ihrisko bude slúžiť na rozvíjanie edukačných aktivít v rámci dopravnej výchovy. Finančné prostriedky sa použijú na nákup náterov a detských dopravných prostriedkov.
ochrana a tvorba životného prostredia 487 € Katarína Lesková, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt s názvom Revitalizácia verejného parku pri zariadení seniorov sledoval dva hlavné ciele. Prvým cieľom bolo skrášlenie verejnej záhrady, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti zariadenia pre seniorov; druhým cieľom bolo urobiť zo záhrady miesto, kde sa budú stretávať rôzne generácie - seniori umiestnení v neďalekom zariadení a mladé rodiny z mesta Rajec. Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup nových rastlín, ktoré boli v záhrade vysadené; práca na výsadbe bola realizovaná spoločným úsilím seniorov zaradených v zariadení a seniorov z mesta Rajec.
podpora vzdelávania 1 000 € Lucia Hopjáková, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pobočka v Banskej Bystrici zrealizovala aktivity v rámci projektu Náš druhý domov. Tieto boli zamerané najmä na deti a ich rodičov, na rozvoj ich osobnosti a zručností. Prostredníctvom projektu sa podarilo Občianskemu združeniu vytvoriť priestor pre deti a ich rodičov, kde sa môžu realizovať a zároveň cítiť bezpečne. Konkrétne aktivity, ktoré sa realizovali boli: 1. Praktický život - rozvoj praktických zručností každodenného života, 2. Joga pre najmenších, 3. Rozprávka inak - rozvoj tvorivosti a fantázie detí, 4. Predškolák - montessori pomôcky a doučovanie. Prostredníctvom uvedených aktivít sa podarilo namotivovať rodičov a deti tráviť voľný čas spoločne a zmysluplne. Získané finančné prostriedky boli použité na zakúpenie projektoru, montessori pomôcok, fotoaparátu a ďalšieho materiálno technického zabezpečenia aktivít.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Mária Slezáková, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Oddychová zóna Bartókova bol zameraný na vytvorenie oddychovej zóny, k čomu prispelo osadenie lavičiek, hojdačky a vysadenie zelene. Projektu sa v priebehu jednotlivých aktivít zúčastnilo približne 35 ľudí, ktorí vlastnoručne zhotovili lavičky a hojdačku, vysadili zeleň. Finančné prostriedky získané prostredníctvom zamestnaneckého grantu sme použili na nákup materiálu na výrobu a osadenie lavičiek a hojdačky a na nákup zelene. Projekt bol realizovaný pre širokú verejnosť.
podpora vzdelávania 1 000 € Marian Boháčik, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Materská škola 9.mája 26 v Banskej Bystrici disponuje obrovským areálom, ktorý tvoria lesopark, veľká trávnatá plocha s náučným lesným chodníkom a interaktívnymi hracími plochami. Projekt Edukácia v záhrade MŠ bol zameraný na zrekonštruovanie srdca tohto areálu - oddychovú zónu. Finančné prostriedky boli použité na nákup reziva, spojovací materiál, farby, štetce, cement, štrkopiesok, oceľové profily, pracovné náradie, občerstvenie, ochrannú textíliu.
podpora a rozvoj športu 800 € Martin Gono, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Ihrisko bol realizovaný primárne pre deti z Detského domova rodinného typu v Novom Meste nad Váhom, za ich aktívneho zapojenia. Spoločne s vychovávateľkami a zamestnancom spoločnosti Orange boli vynovené staré herné komponenty a zakúpené nové, čím vznikol na dvore detského domova ucelený herný komplex. Na prácach sa podielali aj deti z detského domova. Počas letných prázdnin už nový dvor slúžil deťom. Finančné prostreidky boli použité na nákup herných komponentov.
podpora vzdelávania 800 € Martin Chramec, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Veľké letné táborové dobrodružstvo počas jedného júlového týždňa zažilo 63 detí spolu s 13 vedúcimi v krásnej prírode Lomnistej doliny. Vedúci sa zmenili na príslušníkov indiánskeho kmeňa Čejenov a deti na ďalšie 4 indiánske kmene Inkov, Mayov, Aztékov a Apačov a spoločne sa učili životu v súlade s prírodou, úcte k prírode a lesnej múdrosti. Program bol zostavený tak, aby každý deň bol pre deti nezabudnuteľným zážitkom. Každý kmeň si vyrobil totem, názov kmeňa, vytvorili si vlastné indiánske pončá a mená. Kmene medzi sebou súťažili o najkrajšieho indiána a indiánku, strieľali z luku, súťažili v hode oštepom, snažili sa preraziť "byrokraciou bielych tvárí" pri postavení indiánskych príbytkov, vyrobili darčekové krabičky pre rodičov, niektorí pre súrodencov. Všetky súťažné aktivity realizovali ako kmeň, zložený z detí rôzneho veku, čo ich motivovalo k vzájomnej pomoci, spolupatričnosti, starostlivosti jedného s druhého, nechýbala táborová hymna a obľúbený belgičák. Finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie aktivít počas tábora - na táborovú hymnu, workshopy, súťaže, hry, vytvorenie darčekov pre rodičov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 720 € Martin Kovalčík, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Podpora tradičného tkáčskeho remesla zameraná na rozvoj kultúrneho dedičstva bol zrealizovaný so zámerom oživiť a zviditeľniť tkáčske remeslo, ktoré je súčasťou kultúrneho dedičstva obce Jarabina. Adresátmi boli nielen obyvatelia obce, ale aj široká verejnosť bez vekového ohraničenia. Vrcholom bola teoretická a praktická prezentácia tkáčskeho remesla počas letného festivalu Poznavaj a uchovavaj tradície svojich predkov v obci. Aktuálne sa krosná využívajú na realizáciu tkáčskych dielní v obci. Finančné prostriedky z projektu sa použili hlavne na obnovu a rekonštrukciu tkáčskych krosien v obci, ktoré boli nepoužiteľné.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 900 € Michal Blaškovič, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu Spoznaj, chráň a zachovaj prírodu Hiadeľskej doliny bolo posilniť environmentálne povedomie človeka súčasnosti. Podporou zážitkovej a náučnej pešej turistiky zviditeľniť prírodné bohatstvo Hiadeľskej doliny. Osadením lavičiek do vytýčenej trasy sa podarilo rozšíriť možnosti aktívneho a zmysluplného trávenia voľného času. Poskytnutý finančný príspevok bol použitý na nákup materiálu potrebného na zhotovenie drevených konštrukcií pre informačné tabule, lavičiek, na ich povrchovú úpravu a osadenie do terénu a tiež na grafické spracovanie a výrobu informačných tabúľ.
podpora a rozvoj športu 1 400 € Michal Pokorný, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu V zdravom tele zdravý duch bolo skrášlenie areálu školského dvora. Bol realizovaný v spolupráci 3 zamestnancov Orangeu a vedenia MŠ Bohrova v bratislavskej Petržalke. Projekt bol realizovaný jednak pre deti navštevujúce MŠ, ale taktiež aj pre deti z okolia, za účelom vypestovať si pozitívny vzťah k pohybu. Finančné prostriedky boli použité na nákup nového lanového prvku pre deti – pyramídy. Ďalšie finančné prostriedky poskytlo Rodičovské združenie. Z nich sa počas zorganizovanej brigády podarilo premaľovať novým náterom všetky hracie prvky na ktorých to bolo potrebné, škaredý betónový múr na terase, na vymaľované betónové ploty sa zakúpili a osadili detské vonkajšie tabule na kreslenie, natreli sa aj všetky lavičky a vyčistili betónové kvetináče.
zachovanie kultúrnych hodnôt 1 400 € Richard Tuček, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Amfiteáter Dolná Mičiná bol projektom tímu troch zamestnancov a realizovaný za aktívnej podpory predstaviteľov Obce Dolná Mičiná. V rámci aktivít sa zrealizovali terénne úpravy, odklonenie lesnej cesty, odvodnenie areálu, úprava podložia a vytvorili sa športové a detské ihrisko, terasy pre hľadisko amfiteátra a zábradlia. Finančné prostriedky boli použité na stavebný a hutný materiál a náterové hmoty potrebné pri budovaný jadra areálu amfiteátru. V rámci projektu odpracovalo dvadsať dobrovoľníkov štyristo dobrovoľníckych hodín.
ochrana a tvorba životného prostredia 500 € Tomáš Horníček, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Babičkina záhrada bol zameraný na vytvorenie miesta pre deti a rodičov na posedenie v tradičnej bylinkovej záhrade, obkolesenej skalkou. Zároveň bude záhrada inšpiráciou na ďalšie rôzne spoločenské podujatia pre rodiny, pod ovocnými stromami, tradičnými kvetmi a lánom obilia v EKO hriadke, ako v naozajstnej tradičnej babičkinej záhradke. Do prác na projekte sa zapojilo približne 15 rodičov. Finančné prostriedky boli využité na nákup potrebného záhradného materiálu (kamene, geotextília, drevené hranoly, plot...) a zelene.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 200 € Tomáš Štefanička, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu bolo vytvoriť veľmi účelové prírodné Lavice na Kamzíku v Bratislave (Kolibe) pre všetkých ľudí, ktorí sa prejdu lesom. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na výrobu lavičiek.
podpora vzdelávania 880 € Viera Slivková, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu Záhradky pre malých aj veľkých bolo vytvoriť pre deti a žiakov z MŠ a ZŠ Odborárska v Bratislave priestor na pestovanie zeleniny/ovocia, kvetov, liečivých rastlín a byliniek a naučiť mestské deti jednoduché obslužné záhradkárske činnosti, ukázať, čo je potrebné urobiť, aby sa na stole objavila napr. obyčajná paradajka, bylinka na čaj, či pažitka do nátierky. Záhradky boli vystavané, sčasti vysiate žiakmi vyšších ročníkov, projekt bude pokračovať jarnou výsadbou ďalších priesad. Finančné prostriedky boli použité na nákup dosiek, substrátu, osiva, pomôcok na úpravu dreva proti vplyvom počasia.
podpora a rozvoj športu 1 400 € Vladislav Čiernik, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zamestnanci spoločnosti Orange pomohli pri revitalizácií školského areálu Spojenej školy sv. Františka v Bratislave, ktorú navštevujú ich deti, a na živote ktorej sa ako rodičia aktívne podieľajú. Zamerali sa na jednu zónu v rámci areálu-detské ihrisko. V rámci projektu spoločne s ďalšími rodičmi počas dobrovoľníckych brigád pripravili bezpečnostnú hernú plochu. Práce pozostávali z výkopu, položenia geotextílie, osadenia obrubníkov, zásypu štrkom a drevoštiepkou, úpravy bezprostredného okolia, výsadby. Projektovú prípravu stavebnej časti pripravoval tím rodičov, ktorí sa dlhodobo venujú revitalizácií detského ihriska. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie herného prvku. Výsledkom je kompletne zrekultivovaná zóna detského ihriska.
podpora a rozvoj športu 1 400 € Zuzana Kaufmanová, projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Ihrisko pre dračiatka bol realizovaný v spolupráci so SZS Dračik so sidlom v Banskej Bystrici. Na projekte sa okrem zamestnancov OSK podielali aj samotní zamestnanci školy a tiež ďalší rodičia, ktorí pomohli pri osadeni prvkov počas spoločnej brigády. Finančné prostreidky boli použité na nákup herných prvkov, ktoré boli následne osadené v priestore ihriska spominanej školy.
zachovanie kultúrnych hodnôt 650 € Ing. Jozef Halčin, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: V spolupráci dobrovoľníkov (rodičov) sa zrealizoval projekt "pódium talentov" pre deti v 4.MŠ v Považskej Bystrici. Vybudovaním pódia sa vytvoril priestor, kde sa deti môžu realizovať pri svojich aktivitách (tanečné či spevácke vystúpenia, prezentácie detských prác) Na realizácii projektu sa zúčastnila časť rodičov, ktorí ochotne pomáhali. Finančné prostriedky boli použité na nákup potrebného materiálu na výstavbu.
podpora a rozvoj športu 1 000 € Zuzana Sokolová, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Projekt Šťastná labka - čisté mesto bol zameraný na vytvorenie verejného oploteného výbehu s cvičnými prvkami, renovácia kotercov,vyhotovenie nových kotercov, zvýšenie návštevnosti útulku-väčšia šanca na adopciu,pomoc pri venčení psíkov,pomoc pri prácach v útulku,získanie nových vecí pre psíkov v útulku(deky,handry,pelechy,oblečenie,misky). Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu.
podpora a rozvoj športu 995 € Kristína Husárová, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Cieľom projektu Cvičenkovo bolo vytvorenie pohybové štúdio pre deti, a ich rodičom z obce Košúty. V dedine sa nenachádza žiadna telocvičňa, ktorá by slúžila rôznym pohybovým aktivitám a práve preto bolo cieľom projektu zriadenie pohybového štúdia v miestnom kultúrnom dome. Aktivity boli zamerané na zlepšenie základných pohybových návykov, zručnosti a schopnosti detí v spolupráci s rodičmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup športového náradia a náčinia ktoré v budúcnosti budú zapožičiamé aj miestnej materskej a základnej škole.
podpora vzdelávania 572 € Hana Zamecová, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: V rámci projektu Hernička pre bzinčatá dobrovoľníci svojpomocne prebudovali miestnosť poskytnutú obcou a zriadili v nej herničku, kde sa môžu deti stretávať a hrať. Veľká časť hračiek bola získaná zbierkou medzi občanmi obce, prebytočné hračky boli odovzdané neďalekému detskému domovu. Počas realizácie projektu prebiehala spolupráca s obcou a ECAV (majiteľ a nájomca budovy), pri brigádach pomáhali prevažne rodičia detí. Finančné prostriedky boli použité na nákup farby na steny, čistiace prostriedky, izolačná fólia, pásky na jej upevnenie,a na zariadenie herničky (koberec, detský nábytok, hračky).
poskytovanie sociálnej pomoci 490 € Ing. Martina Jančichová, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Cieľom projektu bolo zorganizovanie Hipodňa, v rámci ktorého mali možnosť ľudia s postihnutými deťmi (aj široká verejnosť) navštíviť hipocentrum, aby sa zoznámili s jednoduchou terapiou za pomoci koňa. Organizátori akcie chceli dostať do povedomia ľudí princíp fungovania hipoterapie, metódy cvičení, konzultáciu s odbornikom (hypoterapeutom), možnosť vyskušať nové sedlo prispôsobené tomuto účelu, navštíviť stajne, nakŕmiť kone. Finančné prostriedky boli použité na nákup vybavenia potrebného na hipoterapiu pre nového koňa.
podpora a rozvoj športu 1 000 € Martin Kolník, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Projekt Podporme športujúcu mládež bol zameraný na zabezpečenie chýbajúceho potrebného náradia do areálu ihriska pri ZŠ Tematínska, ktorým by sa podporilo zmysluplné trávenie voľného času detí a ich športových aktivít. Kúpou prenosných futbalových brán sa zvýšila variabilita vyžívania uvedeného športového areálu a zároveň sa jeho využívanie na športové účely rozšírilo i pre návštevníkov mladších vekových kategórií. Samotný dosah projektu je dlhodobý a z pohľadu jeho zamerania udržateľný, nakoľko v blízkosti areálu je škola, ktorú navštevuje viac ako 400 detí ročne a rovnako i sídlisko Hájovky, na ktorom žije veľa mladých rodín s malými deťmi. Finančné prostriedky vynaložili na kúpu prenosných bránok a siete na bránky.
zachovanie kultúrnych hodnôt 955 € Adriána Bálintová, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Projekt Túžby sny a výčitky bol zameraný na realizáciu divadelného predstavenia. Vzniklo zaujímavé predstavenie, ktoré svojou povahou zasahuje širšie vrstvy obyvateľstva, čím rozširuje kultúrne obzory. Do realizácie projektu bolo zapojených viac ako 25 ľudí s chuťou tvoriť a umeleckou formou spracovať aktuálne spoločenské témy. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu na výrobu scény, kostýmov a masiek.
podpora vzdelávania 569 € Emília Mattová, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Projet Eko záhradka s oddychovou zónou bol realizovaný na základe potreby bezpečného a estetického miesta pre deti a mamičky s deťmi v obci. S pomocou dobrovoľníkov pod vedením pani Mattovej sa podarilo vytvoriť miesta ako sú parenisko, domčeky pre zajačikov. Zrekonštruovaný školský dvor je momentálne bezpečný, estetický a pripravený slúžiť deťom a plniť nielen relaxačnú a zábavnú funkciu, ale aj environmentálnu a vzdelávaciu. Vďaka vytvoreným podmienkam, si môžu deti od jari pestovať vlastnú bio zeleninu, bylinky a kvety a takisto sa starať o zvieratko. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na rekonštrukciu pieskoviska, farieb, materiálu na vytvorenie kvetinového záhona a preliezačky so šmýkačkou.
ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Peter Jemala, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Projekt Vstupná brána do Lesoparku Prievidza bol zameraný na zveľadenie vstupného priestoru do parku. Pred vstupom bola osadená informačná tabuľa, smetný kôš a dve lavičky. Vďaka tomu vzniklo príjemné miesto na oddych a načerpanie nových informácií, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti na oddych popri vychádzke do lesného parku. S prácami pomáhali aj zamestnanci predajnej siete spoločnosti Orange a dobrovoľníci. Finančné prostriedky boli použité na výrobu a inštalovanie všetkých komponentov.
podpora a rozvoj športu 1 000 € Simona Radolská, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Projekt Prostredie pre všetkých realizovaný v plnom rozsahu. Vybudovaných bolo 10 lavičiek a osadený nový, bezpečný stojan na bicykle, ktoré boli dokončené už počas letných prázdnin. Od začiatku augusta tak slúžia niekoľko sto návštevníkom kúpaliska a priľahlých športovísk, ktorí v čase priaznivého počasia areál denne využívajú. Predkladatelia mohli využiť svoje zručnosti a vedomosti, no rovnako tak získať nové, ktoré im pomôžu v zamestnaní i osobnom živote. Spolupracujúca organizácia získala nové poznatky z oblasti financovania projektov menšieho rozsahu, akých sa vo veľkej obci dá využiť niekoľko. Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného materiálu, dosky na lavičky a cyklostojan.
podpora vzdelávania 769 € Mgr. Ivana Cpinová, projekt podporený v Grantovom programe pre predajcov: Projekt Multisenzorické pomôcky pre viacnásobne postihnuté deti bol realizovaný so zámerom pomôcť viacnasobne postihnutým deťom a tiež ich rodinám v našom okolí. V snahe uľahčiť a sprístupniť možnosti rozvoja a stimulácie deťom v ich domácom a známom prostredi. Všetky finančné prostriedky boli použite na nákup multisenzorickych pomôcok. Tie sa pod záštitou OZ Podložený palček budú využívať v spoločných priestoroch združenia, v špeciálnej škole ale aj priamo v rodinách.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Veronika Šmelková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Martina Pastuchová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Ivana Vicianová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Katarína Haľková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Elena Bencúrová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Katarína Kaňová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Ľubica Slyšková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Jana Dranačková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Jana Neupauerová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Lucia Grundzová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI centre v Piešťanoch
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 880 € Martin Holička, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný pobyt v NRC Kováčová
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 880 € Ing. Marián Jenčík PhD., žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný pobyt v NRC Kováčová
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 377 € Ján Kemp, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: nákup zdravotníckej pomôcky
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 750 € Marián Kuřeja, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: nákup zdravotníckej pomôcky
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 689 € Marek Luco, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: nákup zdravotníckej pomôcky
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 880 € Pavol Matúš, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný pobyt v NRC Kováčová
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 560 € Vasiľ Rodak, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný pobyt v NRC Kováčová
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 560 € František Tručka, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný pobyt v NRC Kováčová
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 424 € Zita Žiaková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: rehabilitačný pobyt v NRC Kováčová
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Anna Belejová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Michaela nechodí a nerozpráva. So svojimi diagnózami potrebuje probiotiká, ovocné šťavy, vitamíny, lieky, hygienické potreby. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov, hygienických potrieb.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Mária Hanulíková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Terézia je po translantácií kostnej drene. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov, hygienických potrieb.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Gabriela Kubjatková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Lýdiin zdravotný stav vyžaduje pravidelné prehliadky, cvičenia a rehabilitácie. Finančné prostriedky rodičia využili na pravidelné procedúry ako sú plávanie, hipoterapia, masáže.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Emília Cvičková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Emília, jej manžel aj syn sú všetci ZŤP. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Gabriela Stolárová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Jankov zdravotný stav je komplikovaný. Navštevuje viacero odborných lekárov. Jeho liečba je dlhodobá a podporovaná doplňujúcimi vitamínmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov, hygienických potrieb a zdravotných pomôcok a pravidelné procedúry.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Ľubica Chachulová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Michaela pochádza zo siedmich detí a má niekoľko diagnóz. Býva často chorá a keďže rodina je v hmotnej núdzi, potrebuje finančný príspevok na lieky, vitamíny a hygienické a zdravotné pomôcky. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov, hygienických potrieb a zdravotných pomôcok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Helena Šutárová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ľubomír pochádza zo 4 detí. Od narodenia trpí chronickým ochorením obličiek, močového mechúra a močových ciest. Denne býva cievkovaný. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov, hygienických potrieb a zdravotných pomôcok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Jozef Tabak, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Jozef je čiastočne imobilný diabetik. Momentálne má zvýšené výdavky na lieky a diabetickú stravu. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Ján Zvardoň, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Ján je momentálne umiestnený v Dome charity sv. Kamily v Žiline. Jeho zdravotný stav vyžaduje nákup liekov a vitamínov. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 50 € Anton Kramár, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Zdravotný stav pána Antona vyžaduje množstvo liekov a vitamínov, ktoré si musí plne hradiť. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 50 € Štefan Jaroš, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Zdravotný stav pána Antona vyžaduje množstvo liekov a vitamínov, ktoré si musí plne hradiť. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 60 € Hilda Bugyiová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Hilda žije so svojim druhom a majú viacero diagnóz, na ktoré užívajú množstvo liekov. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 360 € Miriam Mlynárová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dvojičky Sofia a Natália majú obe DMO. Dievčatá absolvujú rôzne rehabilitácie a ich liečba sa podporuje aj výživovými doplnkami a vitamínmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov a pravidelných zdravotných procedúr.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 80 € Mária Mervová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mária je onkologický a diabetický pacient. Denne potrebuje množstvo liekov, vitamínov a špeciálnej a zdravej stravy. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Lenka Biroščáková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Okrem poruchy pohybového aparátu a celiakie má Martinka množstvo iných zdravotných problémov. Veľmi jej pomáha bio-ovocný preparát. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov, hygienických potrieb, zdravotných pomôcok a pravidelných procedúr.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 80 € Jarmila Grodná, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Veronika je od narodenia ťažko postihnutá a má zvýšenú spotrebu hygienických potrieb. Finančné prostriedky boli použité na hygienické potreby a zdravotné pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Róbert Kardos, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Martinko má celiakiu. Jeho rodinní príslušníci majú tiež zdravotné komplikácie, preto majú zvýšené náklady na život. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Veronika Šmelková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Lukáško má vážne zdravotné postihnutie od narodenia. Nevie chodiť, ale užíva určité vitamínové doplnky, ktoré mu pomáhajú pri rehabilitácii ako doplnok. Finančné prostriedky boli použité na nákup vitamínov a liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Hilda Vargová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Hilda má dlhodobé zdravotné problémy, prekonala mozgovú obrnu, čo poznačilo jej celý život. Finančné prostriedky boli použité na nákup okuliarov a liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 24 € Klára Čomajová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Čomajová sa narodila so skrátenou nohou. V bedrách má voperované drôty. Je odkázaná na ortopedické topánky 2-krát do roka. Finančné prostriedky boli použité na nákup rehabilitačnej/kompenzačnej pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 46 € Emese Kozická, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Ernese má rakovinu prsníka, podstúpila chemoterapie a užíva mnoho liekov. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Elena Havranová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Havranová žije sama v domácnosti má vysoký nájom. Na invalidnom dôchodku je už 26 rokov - psychiatrické problémy schizofrénia. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Zuzana Ďurinová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Syn pani Zuzany, Lukáš, trpí ťažkými zdravotnými problémami. Vyžaduje si 24 hod. starostlivosť, trpí DMO a autizmom. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Marcela Žigová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Marcela sa nachádza v ťažkej finančnej situácií. Sama sa stará o svoju dcéru Janku, ktorú postihla bakteriálna meningitída a prišla o sluch. Janka potrebuje užívať lieky, vitamíny a potrebuje aj ortopedickú obuv do školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy, vitamínov, liekov a zdravotné pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 60 € Terézia Bakošová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Terka žije sama a má zdravotné problémy rôzneho charakteru. Je zamestnaná. Posledné obdobie jej zrak rapídne zhoršíl, a potrebuje špeciálne upravené okuliare, aby mohla ďalej pracovať. Okrem iného má problémy s krčovými žilamy, s plúcami a s vysokým tlakom. Finančné prostriedky boli použité na nákup okuliarov a liekov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 80 € Mária Marcinová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Súrodenci Ella a Imrich trpia DMO. Rodičia využili finančné prostriedky na nákup zdravotných matracov pre obe deti a rebriny na rehabilitovanie. Finančné prostriedky boli použité na nákup rehabilitačnej pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 50 € Bibiana Klapáčová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Zojka vzhľadom na množstvo diagnóz, ktoré má, potrebuje okrem rehabilitácií aj ďalšie lieky, vitamíny, zdravotné pomôcky. Finančné prostriedky boli použité na lieky, zdravotnícky materiál a vitamíny.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 50 € Mária Labancová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ťažko postihnutý Andrejko je plienkovaý a kŕmený. Rodičia majú zvýšené náklady na hygienické potreby, na ktoré príspevok použili. Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícky a hygienický materiál.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 70 € Viera Kissová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: O Alexa s DMO sa stará jeho slobodná mamina. Vzhľadom na inkontinenciu má vysokú spotrebu plienok a kvôli epilepsii berie lieky. Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícky a hygienický materiál.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 80 € Helena Gajdošová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Helena je onkologickou pacientkou s viacerými diagnózami. Finančné prostriedky boli použité na nákup liekov, doplnkov výživy a vitamínov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Patrícia Susová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Šimon má ťažkú diagnózu - lisencefáliu, ktorá mu spôsobuje ďalšie ťažkosti. Finančné prostriedky boli použité na pravidlenú liečabnú terapiu súvisiacu s liečbou a stabilizovaím zdratotného stavu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 70 € Zuzana Komarová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Miariam má DMO a chronický zápaľ pľúc. Finančné prostriedky boli použité na lieky, zdravotnícky materiál, vitamíny, doplnky výživy a hygienický materiál.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Anna Ondášová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Anna je ťažko mobilná žiadateľka, prevažnú časť dňa sediaca alebo ležiaca. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Anna Pamulová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ťažko mobilná žiadateľka, trpí chronickou ICHS, oslabený pohybový aparát, pohybuje sa pomocou francúzskych barlí. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Helena Blašková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Helena je ťažko mobilná - ležiaca, má oslabený celý pohybový aparát. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Terézia Jabrocká, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Terézia je ťažko mobilná - ležiaca, s liečenými dekubitmi, DIA v liečbe. Potrebuje zabezpečiť vysokú čistotu prostredia. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Katarína Javorská, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Žiadateľka trpí komplexným ochorením kardiovaskulárneho systému a pohybového aparátu, ťažko mobilná, inkontinentná, prevažnú časť dňa ležiaca. Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícka a rebabilitačná pomôcka.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Ján Kundis, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Ján je ťažko mobilný, s kvadroporézou, inkontinentný, prevažnú časť dňa ležiaci. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 180 € Jozef Sýkora, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Imobilný žiadateľ Jozef s DMO, prekonal ICMP s ľavostrannou centr. hemiparézou, pohybuje sa za pomoci invalidného vozíku. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotníckej a rebabilitačnej pomôcky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Marcela Lubasová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Mária má DMO a má za sebou niekoľko operácií. Jej mama jej z poskytnutého finančného príspevku kúpila ortopedický vankúš a postelné prádlo, ktoré je potrebné neustále meniť.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Martina Holubčíková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Saška má viaceré zdravotné problémy. Na odporúčanie lekára by mala navštevovať plaváreň. Preto jej mama finančné prostriedky využila na plavecký výcvik a imunitnú podpornú liečbu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Mária Habláková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Mária má dvoch dospelých ťažko mentálne postihnutých synov, ktorí potrebujú celodennú staroslivosť. Finančné prostriedky potrebuje na nákup liekov, náhradných paplónov, pogumovaných plachiet a hygienických potrieb. Na tento účel bol využitý poskytnutý príspevok.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Eva Krššáková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ondrej má viaceré diagnózy. V poslednom období sa u neho zvýšila potreba vydať zo seba energiu, ktorá ho vedie k deštrukčnému správaniu. Pobyt vo vode by mu pomohol relaxovať. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok na plávanie, gymnastickú loptu a permanentku na plaváreň.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Eva Parižová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Dávidko už absolvoval dva školské odklady vzhľadom na svoje diagnózy (DMO, porucha sluchu, ADHD). Má problémy s imunitou a sústredením. Finančné prostriedky boli použité na lieky a výživové doplnky.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Mária Vojteková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Lucka trpí viacerými závažnými ochoreniami. Rodičia sa s ňou snažia absolvovať rehabilitácie, ktoré ich rozpočet značne vyčerpali. Finančné prostriedky boli použité na lieky, vitamíny a hygienické potreby.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Erik Janotík, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Erik so svojimi diagnózami vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť. Finančné prostriedky potrebuje na zakúpenie antidekubitného matracu do polohovateľnej postele. Finančné prostriedky boli použité na kúpu ortopedickej obuvi, matracu, vitamínov a špeciálnu stravu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Iveta Lauková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Lenkin ťažký zdravotný stav si vyžaduje nepretržitú pomoc inej osoby. Mamina sa o ňu príkladne stará, no potrebuje príspevok na nákup zdravotných pomôcok, hygienických potrieb, liekov a vitamínov. Finančné prostriedky použili na nákup hygienických potrieb.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Terézia Polťáková, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Michal je ležiaci a jeho zdravotný stav vyžaduje zvýšené výdavky na hygienu. Pre problémy s trávením vyžaduje špeciálnu stravu v bio kvalite. Finančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnej stravy a hygienických potrieb.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 150 € Monika Špaglová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Monika je odkázaná na invalidný vozík z dôvodu rázštepu chrbtice. Má zvýšené výdavky na hygienické potreby a po amputácií dvoch prstov má nehojace sa rana. Finančné prostriedky boli použité na lieky, vitamíny, zdravú výživu a hygienické potreby.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 100 € Eva Medvecká, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Ivana je vysoká a prejavuje sa to na vývoji jej chrbtice, z čoho jej vznikajú ďalšie zdravotné komplikácie. Vzniká jej porucha dýchania. Finančné prostriedky boli použité na nákup liekov a vitamínov.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Blažena Pilárová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Blažena je od detstva hluchonemá. S hluchonemým manželom vychovávajú tri deti. Napriek tomu sa snaži pracovať, no na výdavky spojené so zdravotným stavom to nestačí. Finančné prostriedky boli použité na nákup príslušenstva do načúvacieho prístroja a špeciálnu stravu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Eva Pandová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Eva Pandová je babka v núdzi, ktorá zachránila svoje tri vnúčatá pred detským domovom a na staré kolená sa znova stala mamou, musí počítať každý cent, aby dokázala s deťmi vyžiť. Finančné prostriedky boli použité na nákup školských pomôcok.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Martina Weinhandlová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Martina Weinhandlová je onkologicky chorá mama žijúca najmä pre svoju osem ročnú dcéru Angeliku, ktorá je nepočujúca a má aj diagnostikovanú nevyliečiteľnú neurofibromatózu. Jediný zdravý člen rodiny je otec, pán Jaro, ktorý je vzhľadom na zdravotný stav manželky a dcéry odkázaný pracovať kvôli častým absenciám brigádnicky. Rodine sa nakopili dlhy a hrozila exekúcia na dom. Finančné prostriedky sa použili na zaplatenie jednej splátky dlhu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Jana Vigašová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Jana Vigašová je mamou hyperaktívneho syna a postihnutej dcérky (DMO) odkázanej na rehabilitácie, ktorá sa aktívne snaží zháňať finančné prostriedky na liečbu dcéry, aby sa raz mohla postaviť na vlastné nohy. Finančné prostriedky boli použité na odborné cvičenie v B. Bystrici pre dcéru Viktóriu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Marta Šarkoziová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Minulosť pani Marty Šarkoziovej nebola ružová, no už pätnásť rokov žije príkladne a dokonca jej bola do opatrovníctva zverená malá Mária, ktorej by inač hrozil detský domov. Finančné prostriedky boli použité na splnenie sna pani Marty a to ako príspevok na kúpu ojazdeného auta.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Dáša Šarkôziová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Dáša Šarkóziová je v terminálnom štádiu rakoviny, chradne, trpí bolesťami, ale napriek tomu sa jej podarilo pre svoju rodinu získať mobilný dom, aby nemíňali peniaze na drahé prenájmy. Finančné prostriedky boli použité na zateplenie mobilného domu.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Simona Csákyová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Simona Csákyová nemohla mať s manželom vlastné deti a preto si spolu adoptovali dvoch bratov, keď sa im nečakane podarilo splodiť vlastné dieťatko. Kristínka prišla na svet o pár týždňov skôr a s veľkým množstvom náročných diagnóz. Okrem iného dievčatko absolvovalo operáciu chodidiel a preto boli finančné prostriedky použité na rehabilitácia v Adeli centre.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Eva Chmelová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Eva Chmelová je mamou dvoch detí, trpí cukrovkou, kvôli ktorej prišla o prst na nohe a každým dňom z choroby stráca zrak a často prepadá depresiám. Z dôvodu zlého zdravotného stavu sa dostala aj do zložitej finančnej situácie. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie nedoplatku na plyne.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Daniela Ványová, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pani Daniela Ványová prekonala rakovinu, avšak nádor na nohe ju čiastočne pripútal na invalidný vozík. Má chorého osem ročného syna Miška a manžela, ktorý bol živiteľom rodiny, no v októbri nečakane zomrel. V byte im zaskratovali elektrické zástrčky a preto boli finančné prostriedky použité ako príspevok na rekonštrukciu elektriny v byte.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Karol Mirga, žiadateľ/ka podporená v programe Fond pre sociálne slabých a chorých: Pán Karol Mirga je nevidiaci masér, ktorý sa vďaka svojej dôveryhodnosti dostal do veľkých finančných problémov. Finančné prostriedky boli použité na zníženie úverového dlhu v banke.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Misia mladých, administrátor programu Fond pre sociálne slabých a chorých: Spolupracujúca organizácia Nadácie Orange použila finančné prostriedky na administratívne náklady súvisiace s administráciou žiadostí v programe Fond pre sociálne slabých a chorých
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Spišská katolícka charita, administrátor programu Fond pre sociálne slabých a chorých: Spolupracujúca organizácia Nadácie Orange použila finančné prostriedky na administratívne náklady súvisiace s administráciou žiadostí v programe Fond pre sociálne slabých a chorých
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Diecézna charita Rožňava, administrátor programu Fond pre sociálne slabých a chorých: Spolupracujúca organizácia Nadácie Orange použila finančné prostriedky na administratívne náklady súvisiace s administráciou žiadostí v programe Fond pre sociálne slabých a chorých
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Diecézna charita Žilina, administrátor programu Fond pre sociálne slabých a chorých: Spolupracujúca organizácia Nadácie Orange použila finančné prostriedky na administratívne náklady súvisiace s administráciou žiadostí v programe Fond pre sociálne slabých a chorých
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Medzi nami, administrátor programu Fond pre sociálne slabých a chorých: Spolupracujúca organizácia Nadácie Orange použila finančné prostriedky na administratívne náklady súvisiace s administráciou žiadostí v programe Fond pre sociálne slabých a chorých
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Žaneta Bachoríková bojuje s diagnózou zelený zákal - glaukóm. Pravidelne 3x denne si musí kvapkať do očí, aby jej očný tlak nevystúpil a nespôsobil zhoršenie zraku. Má sťažené čítanie. Na čítanie používa špeciálnu lupu, ktorá prenáša písmenká z listu knihy na monitor počítača a zároveň zväčší ich pôvodnú veľkosť. Rada cestuje a spoznáva historické pamiatky. Aktuálne študuje históriu v druhom ročníku magisterského stupňa na Univerzite Mateja Bela, Filozofická fakulta v Banskej Bystrici. Tento rok bude pre ňu náročný z hľadiska štátnych skúšok a obhajoby diplomovej práce. Finančné štipendium by rada použila na cestovné, keďže každé ráno dochádza do školy autobusom, stravovanie v školskej jedálni, nákup odbornej literatúry a iné nevyhnutné poplatky v rámci školy. Verí, že úspešne dokončí aj magisterské štúdium a jej zdravotný stav nebude prekážkou uplatniť sa na trhu práce.
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Bohdan Kadlečík je napriek svojmu postihnutiu cieľavedomý a úspešný študent Prešovskej univerzity. Je to vozíčkar s vážnymi zrakovými problémami. Podstúpil niekoľko operácií očí, no bohužiaľ o zrak aj tak prišiel. Bohdan má postihnuté horné aj dolné končatiny a niekoľkokrát prekonal zápal pľúc. V júni 2014 úspešne ukončil bakalársky stupeň a v súčasnosti študuje druhý ročník magisterského stupňa Prešovskej univerzity na Fakulte prírodných a humanitných vied. Pri štúdiu používa najmä diktafón, učí sa prostredníctvom zvukových nahrávok, zvukových učebníc a používa notebook s hlasovým výstupom. Štipendium by mu pomohlo zaplatiť aj internetové pripojenie, ktoré je v dnešnej dobe nevyhnutné pre získavanie nových informácií. Potrebuje taktiež tlačiť, skenovať a kopírovať študijné materiály.
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Dominika je slabozraká študentka s vrodenou diagnózou dystrofia sietnice a potrebuje špeciálne pomôcky na zväčšovanie textu. Má náročné štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Štúdiu venuje zvýšené úsilie kvôli svojmu zrakovému hendikepu. Učebné pomôcky na univerzite nie sú prispôsobené pre slabozrakých študentov aj keď v súčasnosti sú úž niektoré dostupné aj v e-formáte. Aktuálne je v druhom inžinierskom ročníku a píše diplomovú prácu s názvom Vývoj výnosnosti dlhopisov a štátneho dlhu krajín eurozóny v rokoch 2005 - 2014, kde sa venujem analýze dát z finančnej matematiky prepojenej s politickými a ekonomickými rozhodnutiami krajín eurozóny. Popri štúdiu pracuje aj v Študentskej komore Akademického senátu FMFI, kde sa stala jeho podpredsedníčkou. Momentálne sa aktívne venuje aj štúdiu jazykov: nemecký, španielsky a ruský jazyk. Štipendium by jej pomohlo hlavne pri odbremenení rozpočtu pri tlačení, skenovaní a kopírovaní študijných materiálov, poznámok a prednášok v upravených formách, väzbe diplomových prác a nákupe odbornej literatúry potrebnej pri štúdiu.
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Emília Demeterová je odmalička ťažko zdravotne postihnutá - narodila sa detskou mozgovou obrnou. Má však dostatok síl bojovať, nevzdávať sa a veľkú chuť študovať. Po úspešnom ukončení strednej školy v súčasnosti pokračuje v štúdiu na Prešovskej Univerzite kde študuje psychológiu. Čo sa týka jej budúcej profilácie v odbore, najviac ju zaujímajú dve odvetvia psychológie: detská psychológia a klinická psychológia. Po skončení bakalárskeho stupňa štúdia by chcela pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni a trúfa si aj na doktorát zo psychológie. Štipendium pre znevýhodnených použije hlavne na uhradenie ubytovania na internáte a stravy, ktoré sú najnákladnejšími položkami rodinného rozpočtu spojeného s jej štúdiom. Ďalšou nemalou položkou je cestovanie autobusom, nakoľko cestovanie vlakom zadarmo, sama a bez pomoci nemôže využívať.
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Jánovi Havettovi diagnostikovali pred pár rokmi svalovú dystrofiu. Napriek všetkým ťažkostiam sa rozhodol študovať na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, odbor účtovníctvo kde sa mu už podarilo získať titul bakalár. Momentálne študuje druhý ročník inžinierskeho stupňa na Fakulte ekonomiky a manažmentu v odbore Agrárny obchod a marketing. V budúcnosti by si chcel založiť poradenskú firmu s vedením účtovníctva pre malé a stredné podniky. Cestovanie do školy má sťažené nielen fyzicky, ale aj finančne. Do školy dochádza cca 30 km. Mama mu robí osobnú opatrovateľku a s Jánom je po celý deň. Do školy ich vozí otec, ktorý je na invalidnom dôchodku, autom. Štipendium by mu pomohlo pokryť najmä cestovné, ale i študijné náklady ako učebnice, skriptá, odbornú literatúru, rôzne študijné pomôcky a náplne do tlačiarne.
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Mária Horváthová už od malička bojuje so zdravotnými problémami. Narodila sa predčasne, nasledovali roky rehabilitačných cvičení, ktoré trvajú dodnes. Stále má pohybové problémy. Všetko zvláda vďaka asistencií svojej mamy, podpore celej rodiny a svojej usilovnosti. Po úspešnom ukončení strednej školy sa rozhodla podať si prihlášku na Univerzitu J. Selyeho v Komárne kde jej umožnili študovať individuálne na Ekonomickej fakulte, odbor podnikové hospodárstvo a manažment. V súčasnosti je študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa. Štipendium by využila hlavne na najnákladnejšiu položku štúdia a tou sú cestovné náklady.
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Martin Stecík trpí ťažkou krátkozrakosťou. Bol predčasne narodený s detskou mozgovou obrnou, pohybuje sa pomocou invalidného vozíka. Tento hendikep ho však neodradil študovať na vysokej škole. V súčasnosti pokračuje v 2. ročníku na magisterskom stupni štúdia, na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor sociálna práca.Do školy denne dochádza a neustále ho sprevádza jeho mama. Jeho cieľom je úspešne dokončiť vysokú školu a nájsť uplatnenie v praxi. Štipendium pre znevýhodnených by rád využil na úhradu nákladov spojených s jeho individuálnou dopravou do školy a úhradu spojenú s vytlačením a zväčšením študijných materiálov, kompenzačné pomôcky, ktoré uľahčujú jeho štúdium.
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Michaela Mihoková je už od narodenia nevidiaca. Býva v Trnave spolu s rodičmi. Už od malička ju bavilo čítaní, písanie a cudzie jazyky. Po úspešnom ukončení štúdia na gymnáziu vo Vrbovom pokračuje v 2. ročníku na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Odbor masmediálna komunikácia ju nesmierne baví a chce pokračovať v tom čo má rada, v písaní. Píše poviedky, úvahy o živote, zamyslenia na rôzne témy. Vo voľnom čase sa aj venujem práci s dorastom kresťanský v zbor ECM. Finančné prostriedky by v prvom rade využila na cestovné. Často sa musí medzi prednáškami presúvať na iné miesto, keďže budovy sú na iných miestach a využíva taxi službu. Ďalej by jej štipendium pomohlo uhradiť nákup odbornej literatúry. Napriek všetkým ťažkostiam a úskaliam, s ktorými sa stretáva má jasný cieľ, za ktorým kráča.
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: V roku 2007 sa Miroslavovi Vítekovi stala vážna nehoda, ktorej zdravotné dôsledky bude znášať celý život. Takmer prišiel o život, keď ho v plnej rýchlosti zachytil vlak. Od toho dňa si Miroslav prešiel mnohými operáciami. Úraz postihol najmä ľavú časť tela a ľavákovi práve preto ešte aj dnes robí veľké problémy aj obyčajné písanie. Je študentom štvrtého ročníka na Technickej univerzite v Košiciach na ktorej študuje odbor manažment zemských zdrojov. Vybral si ho preto, lebo mám veľmi rád prírodu, počítače a techniku všeobecne. Rodina, škola a spolužiaci sa mu za každých okolností snažia vyjsť v ústrety a podať mu pomocnú ruku. Poskytnuté štipendium by pomohlo odbremeniť rodinný rozpočet od výdavkov určených na cestovné, nákup školských pomôcok a úhradu školských obedov.
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Patrik Rexa študuje v 3. ročníku na Akadémii policajného zboru v Bratislave kde študuje odbor verejná správa. Jeho cieľom je stať sa vyšetrovateľom. Ako malému mu bol diagnostikovaný šedý zákal a lekári sa zhodli na tom, že mu musia vyoperovať obe šošovky. Neskôr Patrik vo svojich 17 rokoch úspešne absolvoval transplantáciu umelých šošoviek. Financie zo štipendia by využil na zakúpenie odbornej literatúry potrebnej k úspešnému ukončeniu vysokoškolského štúdia a na zakúpenie dioptrických pomôcok, ktoré kvôli svojmu zdravotnému stavu neodkladne potrebuje.
podpora vzdelávania 500 € Študent/ka podporený/á v programe Štipendium pre znevýhodnených: Tatiana Grečmalová je schopná pohybovať sa len pomocou bariel. Má diagnostikovanú skoliózu chrbtice. Jej hendikep jej spôsobuje veľké problémy pri presunoch. Napriek všetkému v minulom školskom roku úspešne ukončila 1. stupeň vysokoškolského štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Aktuálne pokračuje v štúdiu v prvom ročníku inžinierskeho štúdia na Katedre Agrochémie a výžive rastlín, no najbližších 6 mesiacov bude v rámci medzinárodného štúdijného programu ERAZMUS študovať vo Varšave - Szkola Glówna Gospodarstwa Wieskiego. Podpora vo forme štipendia by jej pomohla prekonať prekážky a bariéry, s ktorými sa denne stretáva v oblasti náročnosti na dochádzku. Ďalej by ho využila na náklady spojené s ubytovaním, stravovaním a na zabezpečovania si rôznych študijných materiálov.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Alena Janečeková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov Komunitného centra v Brezne; finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál, literatúra, vianočná dekorácia, suroviny na pečenie, občerstvenie, cestovné, oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Alica Hirjaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z Detského domova Pastelka ; finančné prostriedky boli použité na hračky, kozmetika a hygienické potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jana Prelichová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Eve, ktorá má závažné zdravotné problémi a jej synovi ; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Jana Prelichová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mnohopočetnú rodina; finančné prostriedky boli použité na kuchynský sporák.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Andrea Mičíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Annu so zdravotnými ťažkostiam; finančné prostriedky boli použité na potraviny, lieky a vitamíny.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Mgr. Eva Bobocká; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 5 mladých ľudí zo ZSS Harlekýn Topoľčany; finančné prostriedky boli použité na cestovné lístky,obed v reštaurácií.
poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Bronislav Najvirt; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti v nultom ročníku ZŠ v Gelnici; finančné prostriedky boli použité na hračky.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Peter Mihályi; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre občanom v hmotnje núdzi z obce Blhovce; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Mgr. Erika Horniaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Kataríne, ktorá má dve deti - Eriku a Tibora; finančné prostriedky boli použité na dračeky,hrnce.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Mgr. Erika Horniaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku s piatimi deťmi, ktorá žije v Krízovom stredisku v Bošanoch; finančné prostriedky boli použité na baliace potreby,nákupná taška,sladkosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Erika Horniaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pána Šveca, ktorý náhle ovdovel; finančné prostriedky boli použité na hračky,darčekové kazety,oblečenie,pienky,hygienické potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 158 € Bc. Romana Krajčíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre babke, ktorá sama vychováva svoje vnúčatá; finančné prostriedky boli použité na notebook, fotoaparát, televízor, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Erika Moháriová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mladú rodinu v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Eva Salvová ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pána bez domova, ktorý distribuje pouličné časopisy; finančné prostriedky boli použité na oblečenie,dáždnik,.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Daša Filčíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z krízového strediska AMORET v Lučenci; finančné prostriedky boli použité na literatúra, knihy, občerstvenie, textilná galantéria.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Katarína Franková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku Máriu a jej tri deti; finančné prostriedky boli použité na Potraviny a potreby pre dojča.
poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Magdaléna Hrivniaková ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre psychiatrických pacientov II-psychiatrickej klinky v Košiciach; finančné prostriedky boli použité na kuchynský riad,mydlová hmota,mydlova hmota nepriehladna,dekoračný a kreatívny materál.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Ivana Juráčková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pacientov psychiatrickej kliniky Philipa Pinela v Pezinku; finančné prostriedky boli použité na vianočná výzdova, kancelárske potreby, knihy, občerstvenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Ivan Bednárik; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Sárku s telesným postihnutím; finančné prostriedky boli použité na pobyt vo wellness.
poskytovanie sociálnej pomoci 95 € Ing. Michal Berec; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre tri klientky ZSS v Nitre; finančné prostriedky boli použité na knihy.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Janka Laššáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Jankovi a jeho starému otcovi; finančné prostriedky boli použité na nedoplatok za vodu a plyn.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Andrea Martonová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Marka; finančné prostriedky boli použité na tablet a poštovné.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre rodinu so ŤZP synom Bohušom; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Barbora Švantnerová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Jakubka; finančné prostriedky boli použité na produkty Kyani.
poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodičom, ktorý vychovávajú hendikapovaného syna Martina; finančné prostriedky boli použité na potraviny, hygienické potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Jožka, ktorý je žiakom odbornej školy a jeho hendikapovanú mamu; finančné prostriedky boli použité na oblečenie,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 123 € Mgr. Jana Čačková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deťom mladým ľuďom z rómskeho prostredia; finančné prostriedky boli použité na darčeky,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Janka Hodermarská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre detí z materskej školy v Markuške; finančné prostriedky boli použité na hračky,sladkosti,sladkosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jarmila Krošláková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí žijú v ZSS v pôsobnosti NSK; finančné prostriedky boli použité na potraviny,obrus.
poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Bc. Adriana Gyurcsovicsová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov v Resocializačnom zariadení; finančné prostriedky boli použité na vstupné do termalparku v Nitre.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Juraj Čurilla; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mladej rodine v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na chladnička.
poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Katarína Gregorová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov nízkoprahového centra v Žiline; finančné prostriedky boli použité na náradie, kancelárske potreby, farby, materiál na výrobu sviečok.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Katarína Matejková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pána Laca, ktorý má neľahký životný príbeh; finančné prostriedky boli použité na oblečenie,obuv,oblčenie a zimná bunda.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Lenka Kapustová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov ZSS so psychickým postihnutím; finančné prostriedky boli použité na vianočné ozdoby, vianočné pečivo.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Magdaléna Rosíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu vo finančnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na hygienické potreby, potraviny, oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ľuboslav Kudláček; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre chlapca s ťažkým zdravotným postihnutím; finančné prostriedky boli použité na vstupenky na hudobný koncert, cestovné.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ľubomír Hudák; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Miška a jeho brata, navštevujúcim spojenú školu internátnu pre deti s mentálnym postihnutím v Rožňave; finančné prostriedky boli použité na oblečenie,ponošky,baliaci papier,oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana Píšová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 15 detí s mentálnym postihnutím zo sociálne znevýhodneného prostredia; finančné prostriedky boli použité na potraviny, dekorácie, materiál na tvorivé dielne, obuv, textil, hračky, športové potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Mgr. Mária Štofejová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre chlapca v detskom domove; finančné prostriedky boli použité na oblečenie, hry, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Mária Beľová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu osamelej matky s dvomi dospievajúcimi deťmi; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Mária Malatincová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre seniorov; finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Božena Peťková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre dieťa s postihnutím; finančné prostriedky boli použité na hygienické potreby, lieky, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 73 ročnú onkologickú pacientku, pani Evu z Banskej Štiavnice; finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 4 ročného chlapca, ktorý sa narodil s výduťou v ústach; finančné prostriedky boli použité na vitamíny.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Margaréta Žigová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 23 klientom denného stacionára; finančné prostriedky boli použité na pochutiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Margaréta Žigová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí z denného stacionára so zdravotným postihnutím a ich novú aktivačnú pracovníčku, ktorá je sluchovo postihnutá; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Mária Krausová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pána, ktorý trpí závažným onkologickým ochorením; finančné prostriedky boli použité na vítamínové preparáty.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Martina Mačingová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre predajcov časopisu Nota bene v Košiciach; finančné prostriedky boli použité na oblečenie, dáždniky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Miroslava Bugárová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov denného stacionárneho domova; finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby, kreatívny materiál.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Andrea Mičíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre dve viacpočetné rodiny Lackových; finančné prostriedky boli použité na knihy.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Ing. Michal Berec; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre tri klientky ZSS v Nitre; finančné prostriedky boli použité na knihy.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Michal Blšák; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov detského domova v Bratislave; finančné prostriedky boli použité na pomôcky na vybavenie artteterapeutickej miestnosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Bc.Tatiana Kuráňová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Matúša Ferenčíka; finančné prostriedky boli použité na ortopedické topánky.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Miriam Rabatinová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu v núdzi; finančné prostriedky boli použité na sporák.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Dagmar Rothová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Anku; finančné prostriedky boli použité na práčka a práčky na pranie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € PhDr. Miroslava Tóthová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov neziskovej organizácie Združenie príbuzných a priateľov Radosť; finančné prostriedky boli použité na potraviny,potraviny,kreatívny materiál.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Miroslava Košelová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Vladkovi,ktorý má diagnostikovaný Detský autizmus s mentálnym postihnutím ťažkého stupňa; finančné prostriedky boli použité na hračky, didaktické pomôcky.
poskytovanie sociálnej pomoci 290 € Monika Liptáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre dôchodkyňu pani Adelku, ktorá je vážne chorá a nachádza sa v zlej finančnej situácií; finančné prostriedky boli použité na nákup dreva,doprava dreva,.
poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Monika Liptáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 18 detí, ktoré navštevujú Materskú školu v Markuške a pochádzajú z málo podnetného prostredia; finančné prostriedky boli použité na 7 ks kostýmov lesných zvierat.
poskytovanie sociálnej pomoci 165 € Monika Komorová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Máriu Gregový z Giraltoviec; finančné prostriedky boli použité na mikrovlná rúra, mixér, rýchlovarná konvica, šijací stroj.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Monika Čechová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z detského domova v Novom Meste nad Váhom, klientov Domova sociálnych služieb a klientov domova pre seniorov; finančné prostriedky boli použité na koláčiky a medovníčky,potraviny,kostými, tričká, tyl, stužky, legíny, čelenky,pozdravy a kartóny.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Monika Dlugošová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre seniorov; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Dajana Uhliarová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Riška; finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v Adeli Medikal Centre.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Marta Regecová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre seniorov občianskeho združenia JUROJIN, ktorí navštevujú Akadémiu tretieho veku; finančné prostriedky boli použité na potraviny,koláče,čaj.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Marika Schneidaleová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov "KREATIVU" so zdravotným postihnutím zo Zariadenia sociálnych služieb Klasov; finančné prostriedky boli použité na výtvarné potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € PaedDr. Otília Sabolová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre dvom sestrám, ktoré pochádzajú so sociálne splabišeho prostedia; finančné prostriedky boli použité na školské pomôcky,školské pomôcky,oblečenie a obuv.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Nikola Chabroňová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre sirotu Braňa, ktorý je navyše aj telesne postihnutý; finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Gabriela Šušelová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Miroslavu Malchová a jej dve deti; finančné prostriedky boli použité na potraviny, lieky a drogistický tovar.
poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Peter Janošík; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku p. Gašparovu a jej rodinuso svojou rodinou, ktorá sa dostalo do ťažkej životnej situácie; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Petra Drábová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí bez domova v nocľahárni v Trenčíne a v Prievidzi. ; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Ivana Horská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Timejku; finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný bicykel.
poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Renáta Majtényi; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre onkologickú pacientku Beátku; finančné prostriedky boli použité na darčeky pre celú rodinu.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Helena Richtarčíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Martu a jej syna; finančné prostriedky boli použité na oblečenie, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre chlapca vyrastajúceho so starou mamou; finančné prostriedky boli použité na oblečenie, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z viacdetnej rodiny; finančné prostriedky boli použité na hygienické potreby, občerstvenie, potraviny, oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 52 € Silvia Václavíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Irenku, ktorá opatruje svoju bezvládnu mamu; finančné prostriedky boli použité na práčka.
poskytovanie sociálnej pomoci 87 € Mgr. Silvia Václavíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre pani, ktorá ma ťažký životný osud; finančné prostriedky boli použité na vyhrievacia deka ORAVA EB-160G.
poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Mgr. Anna Šimánková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu Ferenčíkovej-Planietovej; finančné prostriedky boli použité na adventný veniec,darčeky,medovníky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Anna Šimánková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre človeka,ktorý sa vrátil z výkonu trestu a snaží sa nájsť uplatnenie; finančné prostriedky boli použité na potraviny,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Peter Sitor; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti zo školy; finančné prostriedky boli použité na potraviny, hračky, pochutiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Angela Smiková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre starobným a invalidným dôchodcom, ktorí trávia svoj čas v Dennom stacionári v Hanušovciach nad Topľou; finančné prostriedky boli použité na vianočná kapustnica,koláče,kreatívny materiál,ovocie a pochutiny,nápoje.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Soňa Škultétyová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí so psychickými chorobami; finančné prostriedky boli použité na materiál na výrobu výzdoby,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Mária Fridrichová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre zdravotne ťažko postihnutého Ivka Giertla; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 66 € Monika Styková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre dvom 11-ročným dievčatám s mentálnym postihnutím - Simonke a Julke; finančné prostriedky boli použité na detské náušnice,zákusky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Katarína Kúdelová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre viacpočetnú rodinu v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Katarína Kúdelová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rómske rodiny, slobodné a osamelé matky alebo otcov, ktorí sú v hmotnej núdzi ; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Katarína Kúdelová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Mariku a jej rodinu v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Silvia Sztankayová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre zdravotne ťažko postihnutích klientov v Dennom stacionári Alžbetka ; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 145 € Mgr. Tomáš Miňo; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre trom rodinám Huňákovej, Tokárovej a Huňákovej s deťmi z Čaklova; finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Veronika Janíčková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mladých ľudí v krízových situáciách z nízkoprahové kontaktného centra UPside; finančné prostriedky boli použité na darčeky,potraviny,vianočná výzdoba.
poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Mgr. Mária Zanovitová, PhD.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre dve rodiny; finančné prostriedky boli použité na wellness pobyt, masáže, rehabilitačné procedúry.
poskytovanie sociálnej pomoci 35 € Zdenka Povolná; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre malým deťom, ktoré sú v náhradnej rodinnej starostlivosti u svojej tety; finančné prostriedky boli použité na pochutiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Zdenka Povolná; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku s troma chlapcami; finančné prostriedky boli použité na kuchynské potreby,vankúše, návliečky, osušky.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Zdenka Povolná; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku so synom; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Zdenka Povolná; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rómsku rodinu so šiestimi malými deťmi, z ktroých dve sú úplne neviadiace a jedno nevidí na jedno očko; finančné prostriedky boli použité na občerstvenie,oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Mária Vozáryová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov núdzového zariadenia a útulku v Dolnom Kubíne; finančné prostriedky boli použité na potraviny, vianočné pečivo, spoločenské hry.
poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Zuzana Miklíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 15 dievčat ZSS Útulok v Kremnici a v Kašovej Lehôtke; finančné prostriedky boli použité na zimná obuv.
poskytovanie sociálnej pomoci 119 € Zuzana Šmijovská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre chorých a osamleých seniorov; finančné prostriedky boli použité na materiál na došitie lajblíkov,pampa.
poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Janka Vigašová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Natálku; finančné prostriedky boli použité na chodítko.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Adriana Čelková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre náhradnú rodinu troch sirôt; finančné prostriedky boli použité na nábytok, stravné v materskej škôlke,hračky,potraviny,oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 65 € Alena Hanisková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre malú Aničku, ktorá má choré srdiečko a jej 2 súrodencov Evku a Adamka; finančné prostriedky boli použité na oblečenie,detská obuv a oblečenie, ovocie, pienky a potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Alica Hirjaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Mariána, ktorý mal cievnu mozgovú príhodu a čiastočne ochrnul; finančné prostriedky boli použité na darčeky, kozmetika, zimné oblečenie, obuv, výživové doplnky a vitamíny.
poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Alica Hirjaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 87 ročnú dôchodkyňu Elenku zo sociálneho zariadenia; finančné prostriedky boli použité na potraviny, zdravotnícke pomôcky a výživové doplnky.
poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Andrea Líšková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre šesť člennú rodinu, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii; finančné prostriedky boli použité na darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 20 € Mgr. Eva Okšová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mentálne postihnutému Martinovi, trpiacemu depresiami a psychickými poruchami; finančné prostriedky boli použité na pamäťová karta,obal na fotoaparát.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Janka Vigašová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre chorého chlapca; finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt TheraSuit.
poskytovanie sociálnej pomoci 20 € Jana Prelichová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre onkologického pacienta pána Imricha a jeho rodinu, ktorá je v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na drevené brikety.
poskytovanie sociálnej pomoci 20 € Jana Prelichová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre opusteným ľudom, ktorým hrozí vylúčenie zo spoločnosti, alebo odsunutie na jej okraj; finančné prostriedky boli použité na potraviny,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Andrej Bahleda; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre prváčku Veroniku, ktorá žije sama s nepočujúcou mamou; finančné prostriedky boli použité na notebook ACER s príslušenstvom,rozprávky na DVD,kniha,stavebnice LEGO.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Janka Vigašová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Maťka s DMO; finančné prostriedky boli použité na produkty Kyani.
poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Simona Bartová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 56 ročnú hluchonemú pani Evu s mentálnym postihnutím a cukrovkou; finančné prostriedky boli použité na televízor.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Beáta Kapitančíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Slavomíru Lukáčovú z Nižného Slavkova, ktorá sama vychováva štyri deti; finančné prostriedky boli použité na darčeky, potraviny, oblečenie a obuv.
poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Daniela Bednárová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu 19 ročného Jakuba, ktorý sa narodil s veľmi zriedkavou diagnózou – fenylketonúria; finančné prostriedky boli použité na potraviny,chladnička a kuchynský riad,potraviny,náklady na PHM,lieky.
poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Daniela Bednárová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Reného Kuchára, ktorý po autonehode ostal ochrnutý a na invalidnom vozíku; finančné prostriedky boli použité na prídavné kolieso na invalidný vozík,,.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Izabela Horváthová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre desať detí z detského domova; finančné prostriedky boli použité na poštovné a balné.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Natália Bujnová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Adriána a Elku, o ktorých sa stará ich babička; finančné prostriedky boli použité na klávesnica s myšou.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Martina Čajková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z krízového strediska v Prešove; finančné prostriedky boli použité na detská literatúra, MP3 prehrávač.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Lucia Žiláková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z neziskovej organizácie Minibodka; finančné prostriedky boli použité na darčekové predmety, čaje,kancelárske a výtvarné potreby,koláče,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 105 € Simona Cebová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Líviu, ktorá prekonala leukémiu; finančné prostriedky boli použité na kotúčová brzda,adaptér na vidlicu,brzdový kotúč.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Jozef Brigan; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rómske deti v obci Uzovská Panica; finančné prostriedky boli použité na potraviny, darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Daša Mellová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku s dvoma deťmi vo finančnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na palivové drevo na kúrenie,,.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Ondrej Doletina; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Danielku Henešov s DMO, ktorá je prvou zverenkyňou v Športovej škole Labrador; finančné prostriedky boli použité na drevené rebriny.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Jaroslav Brozman; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Mirka Pocklana z Brezne, ktorý trpí vážnou formou DMO a ďaľšími diagnózami ; finančné prostriedky boli použité na hygienické potreby, potravinové poukážky.
poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Erika; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rómsku rodinu, ktorá žije na Ladislavovom Dvore v časti Levice; finančné prostriedky boli použité na oblečenie,oblečenie,.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Mgr. Erika Horniaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre trinásťročné sluchovo postihnuté dievčatko - Dominiku; finančné prostriedky boli použité na kuchynské potreby,školská taška,cestovný kufor na kolieskach,školské potreby,hrnce.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Erika Horniaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Brigitu, matku troch detí; finančné prostriedky boli použité na potraviny,hračky,.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Erika Mižigarová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre slobodnú mamičku Vierku a jej synčeka Filipka; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Mgr. Erika Moháriová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ťažko zdravotne postihnutého Mareka; finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné pomôcky.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Erika Moháriová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre mladú rodinu v núdzi; finančné prostriedky boli použité na hračky.
poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Eva Murančanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Lukáša s ťažkým zdravotným postihnutím - DMO; finančné prostriedky boli použité na rehabilitačné polohovacie zariadenie, špeciálna autosedačka.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Katarína Franková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Katarínu a jej 4 deti; finančné prostriedky boli použité na potraviny a drogéria.
poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Daniel Maliar; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre dieťa Alexa Richtera; finančné prostriedky boli použité na biolampa,Dormeo vankúš a prikrývka,.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Anna Smitkova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelých ľudí v meste Trstená; finančné prostriedky boli použité na dekoračné potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Ivana Hudákolvá; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Borisa Kolenčíka; finančné prostriedky boli použité na ovocie,potraviny,bicykel a prilba,stavebnice LEGO,spoločenské hry.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Silvia Sihelská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Margitu, ktorá má závažné zdravotné problémy; finančné prostriedky boli použité na potraviny, lieky , vitamíny.
poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Ivana Horská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre vdovu so šietimi deťmi; finančné prostriedky boli použité na darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Juraj Slovinský; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti Ivonku, Simonku a Dominiku; finančné prostriedky boli použité na potraviny, hygienické potreby, drogéria.
poskytovanie sociálnej pomoci 135 € Janka Laššáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rómsku rodinu s troma malými deťmi; finančné prostriedky boli použité na vianočné ozdoby a dekorácie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Ján Budzák; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ťažko životom skúšanú rodinu Špircovú ; finančné prostriedky boli použité na piano.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre matku a syna, ktorí museli odísť z domu pre alkoholizmus otca; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 65 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku s dvoma synmi; finančné prostriedky boli použité na hygienické potreby a potraviny,potraviny a hygienické potreby,vankúše.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre starú mamu, ktorá sa sama vychováva dvoch hyperaktívnych vnukov; finančné prostriedky boli použité na potraviny,oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre dieťa, ktoré matka opustila pre problémy so závislosťou; finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Janka Lemberkova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov núdzového bývania Náruč v Brezne; finančné prostriedky boli použité na potraviny, suroviny na pečenie, vianočná dekorácia.
poskytovanie sociálnej pomoci 380 € Katarína Karasová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Petra; finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Kristína Čonková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mnohodetnú rodinu; finančné prostriedky boli použité na obuv, oblečenie a potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Katarína Kubinová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu pani Renáty Maťugovej; finančné prostriedky boli použité na nákup uhlia a dreva.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Mgr. Jarmila Prelichová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Lenku, ktorá je v hmitnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na práčka.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jarmila Prelichová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mladú budúcu slobodnú mamičku Ivanu; finančné prostriedky boli použité na postieľka a matrac,kojenecke oblečenie a bielizen do postielky,drogeristický tovar,vankúš a perinka.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Jarmila Prelichová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pánovi Ottovy, vdovcovi ktorý vychoval sám dvoch synov; finančné prostriedky boli použité na mikrovlna rúra,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Juraj Čurilla; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Magdalénu a jej dve dcéry; finančné prostriedky boli použité na práčka.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Juraj Čurilla; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani ktorá je 50% invalidná dôchodkyňa; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 78 € Mgr. Danka Kaliašová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mladú rodinu s dieťaťom s ojedinelou diagnózou; finančné prostriedky boli použité na ELEKTROLUX EWT 1264EKW.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Lenka Štulerová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Miriam a jej rodinu; finančné prostriedky boli použité na kúpu a dovoz drevených brikiet.
poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Ľubica Vidrová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Martinka; finančné prostriedky boli použité na fit lopta physio roll, kreatívna hračka.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Kornelia Koščáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 6 členú rodinu , ktorú opustil otec a ocitla sa v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny,sladkosti,darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Kornelia Koščáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku, ktorá je onkologická pacientka a má tri deti; finančné prostriedky boli použité na darčeky,mäso a ryby,kapustnica,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Magdaléna Hrivniaková ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z detského oddelenia v nemocnici v Prešove; finančné prostriedky boli použité na puzzle, výtvarné potreby, spoločenské hry, knihy.
poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Martina Miháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Šimona; finančné prostriedky boli použité na chodítko.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Mgr. Beáta Dundová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu Farbarikovú z Hanušovca nad Topľou; finančné prostriedky boli použité na notebook, myš, antivírový program,topánky,vetrovka.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Martina Vesela; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti a Natalku s DMO; finančné prostriedky boli použité na potraviny, vitamíny a oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarina Lakatošová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre vdovu, ktorá sama vychováva šesť detí; finančné prostriedky boli použité na darčeky,vianočný stromček a ozdoby na stromček, cestovné.
poskytovanie sociálnej pomoci 360 € Mgr. Emília Svetlíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre seniorov z denného stacionárneho; finančné prostriedky boli použité na občerstvenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Lenka Kaľavská Patzová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 5 ročné dievčatko, ktoré žije len s mamou a s troma súrodencami; finančné prostriedky boli použité na kurz angličtiny,potraviny,školská taška s príslušenstvom, čižmy, paplón s vankúšom a oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Lenka Palieskova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre osamelú ZŤP matku s dvoma deťmi; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ľubomír Hudák; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 25 detí z marginalizovaných rómskych komunít žijúcich v obciach Markuška a Slavoška; finančné prostriedky boli použité na kuchynská sporák,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Lucia Veselovská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre integrovaných žiakov zo sociálne slabších rodín; finančné prostriedky boli použité na jednorázový riad.
poskytovanie sociálnej pomoci 91 € Mgr. Katalin Kovács Pastorek; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti zo školy Reformovanej základnej cirkevnej školy; finančné prostriedky boli použité na potraviny, derčeky pre deti, vzdelávacie a spoločenské hry.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Marek Hritz; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre rodinu vdovca pána Ing. Milana Šveca; finančné prostriedky boli použité na plastové okná a dvere,pochutiny,.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Margaréta Žigová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamleú matku Gabiku s dvoma deťmi; finančné prostriedky boli použité na potraviny,obliečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Róbert Smiščík; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z detského domova; finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie Vianočného koncertu, dopravu a darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Soňa Šuhajová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Gitku a jej dcéru; finančné prostriedky boli použité na potraviny a drogistický tovar.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Michaela Bejdová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre Jakub s ťažkým životným osudom; finančné prostriedky boli použité na Rotoped Incondi UB60i.
poskytovanie sociálnej pomoci 20 € Miroslava Debnáriková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov Domova sociálnych služieb Slatinka (ďalej DSS), ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a pacientom v lučenskej nemocnici; finančné prostriedky boli použité na odborná literatúra.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Miroslava Ohrádková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ťažko zdravotne postihnutú Ninku Fulkovu; finančné prostriedky boli použité na liečebný pobyt v Piešťanoch.
poskytovanie sociálnej pomoci 108 € Martina Misalova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku s troma deťmi, ktorá je dlhodobo práce neschopná; finančné prostriedky boli použité na darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Miriam Rabatinová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pána Milana; finančné prostriedky boli použité na rádio.
poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Miriam Rabatinová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre chorú dôchodkyňu s ochorením srdca; finančné prostriedky boli použité na polohovacie kreslo pre kardiologických pacientov.
poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Monika Kubíniová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Mirka a jeho maminu; finančné prostriedky boli použité na plienky, hygienické potreby, hračky, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 58 € Monika Barancová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Izabelu a jej vnučku Eli, ktoré žijú v skromných podmienkach; finančné prostriedky boli použité na darčeky,občerstevnie,drogéria a kozmetika,vianočný stromček,,vianočné ozdoby.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Martina Maheľová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Rudka s ťažkým zdravotným postihnutím; finančné prostriedky boli použité na iPad .
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Monika Čechová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 14 ročného chlapca Benjamína so svalovou distrofiou; finančné prostriedky boli použité na opierka hlavy na elektrický vozík,masáže.
poskytovanie sociálnej pomoci 30 € Monika Dlugošová ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Betku, ktorá je pacientkou psychiatrie v Rožňave; finančné prostriedky boli použité na potraviny, kozmetika, hygienické potreby,lieky.
poskytovanie sociálnej pomoci 117 € Monika Liptáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z rómskej osady; finančné prostriedky boli použité na sánky.
poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Monika Najvirtová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre tri rómske deti z osady Háj v Gelnici; finančné prostriedky boli použité na obedy v školskej jedálni.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Najvirtová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 58 rómskych detí; finančné prostriedky boli použité na knihy a florbalové hokejky.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Zlatica Ondrisková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinke Kohútovej z Ivánky pri Nitre; finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie a obuv, hračky a potreby do školy.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Otília Sabolová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelým seniorom z obce Budkovce; finančné prostriedky boli použité na kuchynský riad.
poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Monika Toporcerová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Viktora Pamulu; finančné prostriedky boli použité na elektrický invalidný vozík a notebook.
poskytovanie sociálnej pomoci 20 € Petra Drabova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Natalku a Janku Obyvatelove, ktoré sú z rodiny v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na dračeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Petronela Babilonská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Kiarke, 5 ročnej milej a statočnej dievčinke, ktorá je onkologickým pacientom; finančné prostriedky boli použité na spoločenské hry, hračky,knihy,puzzle,oblečenie,Biolampa,.
poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Sefo Raclavský ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti s autizmom na vybavenie snoezelen miestnosti; finančné prostriedky boli použité na vibračný rohový bazén, hudobné CD nosiče.
poskytovanie sociálnej pomoci 98 € Eva Raffajová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deťom z rómskej osady, ktorí navštevujú Základnú školu v Ľubici (III. a VI. C triedy); finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Edita Rihariová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre odchovankyňu DeD a jej vlastnú rodinu; finančné prostriedky boli použité na potraviny,cestovné,darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Edita Rihariova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre šesťročnú Timeu a jej 2 súrodencov; finančné prostriedky boli použité na kuchynské potreby,potraviny,.
poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Rita Lakatošová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre chovancom detskeho domova; finančné prostriedky boli použité na výtvraný materiál.
poskytovanie sociálnej pomoci 900 € Patrik Harman; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Veroniku Grodnú; finančné prostriedky boli použité na televízor, práčku, kuchynský robot, potraviny a oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Andrea Malčeková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pána Ivana; finančné prostriedky boli použité na obuv, oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Slavomíra Radičová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu, ktorá sa nachádza vo veľmi zlej finančnej situácií; finančné prostriedky boli použité na ovocie,potraviny,oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 103 € Mgr. Silvia Václavíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Martu s ťažkým životným osudom; finančné prostriedky boli použité na sprchovací kút.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Mgr. Silvia Václavíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelej matke dvoch detí; finančné prostriedky boli použité na potreby na šitie,rehabilitácia.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Mária Slovinská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú pani Katku na invalidnom dôchodku z obce Slovinka; finančné prostriedky boli použité na mixér, izolácia, odstredivka.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Peter Truhlík; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Janku; finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný elektrický rotoped, lieky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ladislav Jonáš; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu v núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Petra Benešová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Lýdiu Argalášovú a jej deti; finančné prostriedky boli použité na rozkladaciu pohovku, televízor, klavesnica k PC, potraviny, lieky a vianočné dekorácie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Katarína Kúdelová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Evu, ktorá vychováva svoje dve vnúčatá Evku a Ďusiho; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Mgr. Katarína Kúdelová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre viacpočetnú rodinu v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na hračky, kozmetika, hygienické potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Petra Kotesová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Paťka a jeho maminu; finančné prostriedky boli použité na chladnička, tablet, bezdrôtové slúchadlá, školské potreby, knihy a hračky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Bc. Vladimír Kováč; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre odchovancov z detských domovov z Domu na polceste; finančné prostriedky boli použité na oblečenie, budík, drogéria a čistiace prostriedky.
poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Bc. Vladimír Kováč; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre viacpočetnú rodinu z dediny Veľký Slavkov; finančné prostriedky boli použité na oblečenie,mobilný telefón,hrnčeky,kolobežky,bicykel,športové potreby, spoločenské hry.
poskytovanie sociálnej pomoci 40 € PhDr. Zdenka Kotrasová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 30 zdravotne postihnutých, handicapovaných občanov z okresu Lučenec; finančné prostriedky boli použité na cestovné.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Alžbeta Zemanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu žijúcu v skromných pomeroch; finančné prostriedky boli použité na potraviny,darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Alžbeta Zemanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 11 člennej rodine žijúcej na prahu biedy; finančné prostriedky boli použité na plastové okno,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Alžbeta Zemanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 6 člennú rodinu bez otca,ktorá sa ocitla v nepriaznivej finančnej situácií; finančné prostriedky boli použité na potraviny,darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Juraj Polák; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelému otcovi a jeho trom deťom; finančné prostriedky boli použité na darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Mgr. Zuzana Beregházyová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 35 klientov s mentálnym postihnutím z ZSS ,,DOMUM" Krškany; finančné prostriedky boli použité na doprava Malé Krškany-Budapešť a späť.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mgr. Zuzana Beregházyová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre študenta Mareka, ktorý pomáha svojej chorej mame; finančné prostriedky boli použité na notebook.
poskytovanie sociálnej pomoci 275 € Michaela; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z detského domova Handlová; finančné prostriedky boli použité na materiál na výtvarné aktivity,výtvarný materiál,čistiacke potreby,ubytovanie,potreviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 323 € Adriana Žáčiková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov zariadenia DSS a RS Samária; finančné prostriedky boli použité na vianočné trhy- upomienkové predmety a občerstevnie.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Alena Marhefková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Moniku, ktorej zomrel druh a jej štyri neplnoleté deti; finančné prostriedky boli použité na pračka.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Daniela Hládeková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 6 detí vo veku od 3 do 16 rokov, ktoré žijú v rodine s osamelou matkou v nepriaznivých sociálnych a hmotných podmienkach; finančné prostriedky boli použité na potraviny,vianočné balíčky pre 6 detí,zimné topánky,prikrývka,stromček,drevené brikety.
poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Ing. Katarína Halgašová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre detičky zo sociálne slabších rodín navštevujúcich Cirkevnú materskú školu sv. Bernadety, Krosnianska 6 v Košiciach; finančné prostriedky boli použité na nepremokavá obliečka na matrac,uteráky,buková drevená postieľka s roštom,matrac,vankúš a prikrývka,obliečky na vankúš a prikrývka.
poskytovanie sociálnej pomoci 175 € Judita Rybárová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí so zdravotným a mentálnym znevýhodnením; finančné prostriedky boli použité na bytové doplnky,rozpočka,prepäťová ochrana.
poskytovanie sociálnej pomoci 225 € Alžbeta Zemanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deťom zo sociálne znevíhodneného prostredia; finančné prostriedky boli použité na palivo na zimu,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Dobiášová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre novorodencov; finančné prostriedky boli použité na drogistický tovar,stolná lampa,REER ohrievačka,pračka,videovrátnik.
poskytovanie sociálnej pomoci 365 € Veronika Muránska; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre sociálne znevýhodnených občanov a ich deti v meste Hnúšťa; finančné prostriedky boli použité na potraviny,pohonné látky,kotlíkový set.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Bc. Janka Horačiková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Hildu, dievča ktoré trpí genetickou chorobou nazývanou Turnerov syndrom; finančné prostriedky boli použité na pohovka.
poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Beáta Vargová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Alenku a jej deti v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na lyžiarsky výcvik.
poskytovanie sociálnej pomoci 54 € Iveta Ovčíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre chorého Peťka a jeho rodičov; finančné prostriedky boli použité na multimediálne CD a školské potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Jozef Bukový; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre p. Ladislava Vavríka, ktorý je prijímateľ sociálnej služby v CSS STRANÍK; finančné prostriedky boli použité na oblečenie a obuv.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Dlugošová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre nezamestnaným na aktivačných prácach v obci Pača; finančné prostriedky boli použité na večera,občerstvenie a darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Patrícia Gloviaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu Petrákových; finančné prostriedky boli použité na medovníky.
poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Marek Vojník; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Zuzku Špánikovú z Otcovho domu pre ťažko telesne postihnutých mladých ľudí v Krahuliach pri Kremnici; finančné prostriedky boli použité na pomocný motorček na bicykel - trojkolku.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Katarína Dundová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mladú rodinu s dieťaťom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii; finančné prostriedky boli použité na potreby pre dieťa.
poskytovanie sociálnej pomoci 56 € Emília Jurčíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Maťka Duda a jeho otca zo Zázrivej; finančné prostriedky boli použité na potraviny,darčeky a školské potreby,športové potreby,tablet,aqua- relax vstupy.
poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Dominika Nevizanská Danáčová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 4 deti so zdravotnými problémami; finančné prostriedky boli použité na oblečenie, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Hilda Felgrová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Denisa Kurucova z Mojmíroviec; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 142 € Renáta Vilimová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti mamky Bianky Motykovej; finančné prostriedky boli použité na notebooku, oblečenia a hračiek.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Marián Dunda; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre opusteného chlapca; finančné prostriedky boli použité na plastové okno.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jozef Frankovský; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelého rozvedeného otca s dvoma synmi ; finančné prostriedky boli použité na automatická práčka.
poskytovanie sociálnej pomoci 65 € Iveta Kolcúnová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre žiakom, navštevujúcim IV. A triedu; finančné prostriedky boli použité na vstupné na kultúrne predsatvenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Iveta Kurucova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre slobodnú mamičku Vieru Smatanovú s tromi detmi; finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie, hračky.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Iveta Zifčáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí bez domova žijúcich v útulku; finančné prostriedky boli použité na notebook,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Mgr. Ivana Jakubcová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Tadeáška, ktorý ma svalovú dystrofiu; finančné prostriedky boli použité na pomôcky na kreslenie a maľovanie.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Jana Kropáčová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z obce Lentvora ; finančné prostriedky boli použité na vianočné ozdoby a dekorácie,potraviny,balíčky pre deti, sladkosti, ovocie.
poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Jana Kúdelová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre malého Andrejka z rodiny, ktorá je v hmotnje núdzi; finančné prostriedky boli použité na bicykel.
poskytovanie sociálnej pomoci 175 € Jana Muščíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deväť žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím ; finančné prostriedky boli použité na knihy,stavebnica,školske pomôcky,obuv a oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jana Szunyaiová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre osamelú matku s deťmi; finančné prostriedky boli použité na detské oblečenie a výbavička pre novorodenca.
poskytovanie sociálnej pomoci 186 € Janka Mrnkova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre desať žiakov špeciálnej základnej školy, pochádzajúcich z chudobných rodín; finančné prostriedky boli použité na futbalové oblečenie, futbalové lopty,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 216 € Bc. Kinga Szikorová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z Detského domova v Štúrove; finančné prostriedky boli použité na darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Soňa Findorová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre detičky na onkologickom oddelení; finančné prostriedky boli použité na zorganizovanie kultúrneho predstavenia,darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 114 € Anna Mináriková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelých a opustených seniorov; finančné prostriedky boli použité na kreatívne potreby, potraviny, suroviny na pečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Galina Mačudová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti so zdravotným a mentálnym postihnutím zo skupiny Lienka v Detskom domove v Tisovci; finančné prostriedky boli použité na darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 840 € Robert Šramko; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Martina Lukáča; finančné prostriedky boli použité na úhrada školného a kníh.
poskytovanie sociálnej pomoci 109 € Simona Mitrášová, Martin Grman; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 5-člennú rodinu z Hanušoviec nad Topľou, ktorá pochádza zo sociálne zvýhodneného prostredia; finančné prostriedky boli použité na darčeky a hračky.
poskytovanie sociálnej pomoci 306 € Samuel Bencső; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre školáčku Peťku Molnárovú; finančné prostriedky boli použité na potraviny,stravovanie v školskej jedálni,školské potreby,Obuv a oblečenie,obliečky, hračky, tapety,hygienické potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Róbert Szakács; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre detských onkologických pacientov; finančné prostriedky boli použité na doprava,maňušky a slniečka.
poskytovanie sociálnej pomoci 270 € PaedDr. Jana Kandriková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pána Baník, ktorého opustila manželka a on sám vychováva svoje deti; finančné prostriedky boli použité na kuchynský sporák,školské potreby,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Jarmila Tokarova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu v hmotnje núdzi; finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Roman Mészáros; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ťažko choré deti; finančné prostriedky boli použité na zdravotnícke pomôcky, hygienické potreby, lieky a homeopatiká.
poskytovanie sociálnej pomoci 226 € Simona Libiaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre mladú rodinu v núdzi; finančné prostriedky boli použité na pokrytie nákladov na bývanie.
poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Kristína Čumitová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani H. a jej dcéru v ťažkej životnej situácií; finančné prostriedky boli použité na mikrovlna rúra,potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Kristína Mokrá; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deťi a mladých ľudí s mentálnym postihnutím v Zariadení sociálnych služieb "Harlekýn" v Topoľčanoch; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 102 € Lenka Podolanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 21-ročného Michala, ktorý trpí mentálnou retardáciou a psychickými poruchami; finančné prostriedky boli použité na rehabilitácia.
poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Lívia Leginusová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí bez domova, seniorov; finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál na výrobu darčekov.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Ľubica Noščákvá; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú dôchodkyňu; finančné prostriedky boli použité na výtvarný materriál a potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 145 € Lucia Gabošová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti so zdravotným,mentálnym, viacnásobným postihnutím, s poruchami správania, učenia a emocionálnymi problémami; finančné prostriedky boli použité na hračky,riadová súprava,kufrík s náradím,relaxačný sedací vak guľa.
poskytovanie sociálnej pomoci 83 € Lucia Kadlubová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu Glombíkovú; finančné prostriedky boli použité na hračky,čistiace potreby,medovníky.
poskytovanie sociálnej pomoci 125 € Mária Macková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti umiestnené v reedukačnom centre; finančné prostriedky boli použité na športové potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 106 € Mária Slaničanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti v špeciálnej škole v Námestove; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 125 € Marta Prelichová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu v hmotnje núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny a darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Mgr. Jana Mojžišová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mnohopočetnú rodinu pôvodom z Ukrajiny; finančné prostriedky boli použité na posteľ a matrac,plachty,.
poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Mgr. Ivana Zimenová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre vdovy a osamelo žijúce ženy v dôchodkovom veku a 20 seniorov v núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny,obalový materiál,nápoje.
poskytovanie sociálnej pomoci 132 € Milan Hrivniak ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí bez domova zo stanice; finančné prostriedky boli použité na pomôcky na pečenie,potraviny,darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Tatiana Juríková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu s otcom, no bez matky, ktorá je vo finannčej núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Otília Sabolová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre žiakov 0.A triedy Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce; finančné prostriedky boli použité na kretaívne potreby,výtvarný materiál,sladkosti.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Michaela Urban; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pacientov na onkologickom oddelení; finančné prostriedky boli použité na potraviny,knihy.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Žofia Krasničanová ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Renátu Maťugovú a jej dvom deťom; finančné prostriedky boli použité na uhlie a potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 175 € Alexandra Sičáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre žiaka Andrej Tancoš s rodinou; finančné prostriedky boli použité na oblečenei a obuv, potraviny,darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 105 € Silvia Sihelská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti zo satelitu, pobočky detského domova v Rožňave; finančné prostriedky boli použité na darčeky pre deti, občerstvenie, cukrovinky.
poskytovanie sociálnej pomoci 125 € Miroslava Debnáriková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov Domova sociálnych služieb Slatinka; finančné prostriedky boli použité na potraviny na výrobu nepečených sladkostí,umelý vianočný stromček,osvetlenie stromčeka.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Zuzana Alušíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mladú rodinu, založenú odchovancami z detského domova, ktorá žije v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na kombinovaný sporák,sada hrncov a vysoký hrniec.
poskytovanie sociálnej pomoci 75 € PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre zdravotne postihnutého 7 r. Maroška; finančné prostriedky boli použité na 10 hodín terapie a 1 kniha,,.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Michal Habaj; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Nicolasa, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou; finančné prostriedky boli použité na potraviny, lieky, oblečenie .
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mgr. Miriam Dóczeová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mladých ľudí s mentálnym znevýhodnením z Klubu sebaohajcov a deťom s rómskej komunity; finančné prostriedky boli použité na výtvarné potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Prístav nádeje, o.z.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinám v sociálnej alebo hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre matku a jej dve zdravotne postihnuté dcéry; finančné prostriedky boli použité na práčka Whirpool.
poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Ladislava Szkurkaya z Košíc; finančné prostriedky boli použité na automatická práčka, podlahový vysávač, ručný mixér, doprava.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Nožička; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti s DMO a viacnásobným postihom; finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál a knihy.
poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Človek pre človeka n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu Demekovú; finančné prostriedky boli použité na potraviny, chladnička.
poskytovanie sociálnej pomoci 180 € SRRZ - Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mentálne postihnuté deti; finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a kreatívny materiál, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zdravie v pohybe; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti zo sociálne slabšieho prostredia; finančné prostriedky boli použité na športobé oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Kumakokra; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z nízkoprahové centra; finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a kreatívny materiál, potraviny, cukrovinky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Občianske združenie ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV"; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ťažko choré dievčatko, ktoré je z rodiny v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na darčeky a oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 299 € Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Štefana Megova; finančné prostriedky boli použité na potraviny a výživové doplnky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € OZ Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre vážne chorého Jurka; finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a kreatívny materiál.
poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Kvapka, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Šimona Bajdicha, ktorý je zo sociálnej slabej rodiny ; finančné prostriedky boli použité na oblečenie, hračky, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Kvapka, n. o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Mariána Bedricha, ktorý je s disharmonickej rodiny; finančné prostriedky boli použité na zimná obuv, oblečenie, školské potreby, hračky a pochutiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 410 € DORKA, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre úplným a neúplným rodinám s deťmi v núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny a drogistický tovar.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Centrum sociálnych služieb Zátišie - Krízové stredisko; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Viktóriu z krízového strediska; finančné prostriedky boli použité na tablet.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie DOMOV pri Špecializovanom zariadení Kotva v Brezne; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov ŠZ Kotva; finančné prostriedky boli použité na drogistický tovar.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Kvapka, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Damiánu Žuffa so zdravotným znevýhodneným; finančné prostriedky boli použité na hračky, pochutiny, didaktické pomôcky.
poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Slovenská únia sluchovo postihnutých Michalovce; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre postihnutú Natálku a 3 chlapcov z detského domova Koromľa; finančné prostriedky boli použité na darčeky, oblečenie a potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 65 € 1.súkromné gymnázium v Bratislave; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Jurka s ojedinelou poruchou metabolizmu; finančné prostriedky boli použité na rehabilitačný pobyt.
poskytovanie sociálnej pomoci 25 € Cirkevná základná škola Narnia; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre seniorov zo zariaenia Betánia; finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál a dekorácie, pochutiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Cirkevná základná škola sv. Gorazda; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre študenta Jakuba, ktorý je onkologickým pacientom a jeho rodine; finančné prostriedky boli použité na pohonné hmoty, lieky, zdravotnícky materiál, darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Esther občianske združenie; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelé matky s detmi v ťažkej životnej situácií; finančné prostriedky boli použité na darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n. o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre deti a osmamelých rodičov; finančné prostriedky boli použité na kuchynský riad, hygienick potreby, potraviny a školské potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 84 € Kvapka, n. o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Annamáriu Vnenkovú s kombinovaným postihom; finančné prostriedky boli použité na hračky, oblečenie a pochutiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 68 € Kvapka, n. o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre znevýhodnené dieťa Jozefa Gondu; finančné prostriedky boli použité na didaktické pomôcky, hračky a pochutiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Kvapka, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Michala Štubendeka s kombinovaný postihom; finančné prostriedky boli použité na potraviny, pochutiny, vianočné dekorácie, obuv, hračky, drogistický tovar.
poskytovanie sociálnej pomoci 125 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre viacpočetnú rodinu v núdzi; finančné prostriedky boli použité na chladnička.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú mamku so synom; finančné prostriedky boli použité na elektrický varič, drogistický tovar, práčka, mikrovlnka.
poskytovanie sociálnej pomoci 105 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku so synom v sociálnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na rozkladací gauč, šatníková skriňa.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre matke s deťmi; finančné prostriedky boli použité na plynový sporák.
poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú matku s dvoma deťmi; finančné prostriedky boli použité na chladničku, skriňu a potreby pre domácnosť.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Rodičovské združenie pri Základnej škole; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na kreatívny materiál.
poskytovanie sociálnej pomoci 88 € Spojená škola; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia; finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a kreatívny materiál.
poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Spojená škola internátna; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre mentálne postihnutých žiakov Spojenej školy internátnej v Snine; finančné prostriedky boli použité na vianočné balíčky, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Spojená škola internátna Levice; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre mentálne postihnutú Kristínku Sabovú; finančné prostriedky boli použité na relaxačné pomôcky, výtvarné pomôcky, hračky, oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 220 € ESTONÁČIK; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti v materskej škole; finančné prostriedky boli použité na detské postieľky, obliečky, plachty a uteráky.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Loďka nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre 7 detí zo Zeleného domu; finančné prostriedky boli použité na tablety a darčeky pre deti.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Špecializované zariadenie Nemocnice s poliklinikou Trebišov, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre klientov sociálneho zariadenia so psychickými poruchami; finančné prostriedky boli použité na potraviny, pochutiny a drogistický tovar.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Špeciálna základná škola; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelú seniorku z domu opatrovateľskej služby; finančné prostriedky boli použité na drogistický tovar, potraviny, oblečenie, nástenné hodiny, rýchrovarná koncica, termoska, prenosné rádio, lieky.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Deti z Prašníka; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z rómskej osady Prašník; finančné prostriedky boli použité na knihy, hračky, školské potreby a pomôcky, pochutiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Špeciálna základná škola, Fraňa Kráľa 3, Levoča; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre žiakov v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny, obuv.
poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Špeciálna základná škola, Krompachy; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ťažko zdravotne postiunutého Martinka zo sociálne znevýhodnenej rodiny; finančné prostriedky boli použité na špeciálna stolička.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Špeciálna základná škola, Krompachy; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ženu s neľahký životným osudom; finančné prostriedky boli použité na potraviny, oblečenie a mikrovlná rúra.
poskytovanie sociálnej pomoci 69 € Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodičov študentov Spojenej školy; finančné prostriedky boli použité na výtvarný a kratívny materiál, dekoračné predmety.
poskytovanie sociálnej pomoci 55 € Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre študentov Spojenej školy; finančné prostriedky boli použité na výtvarné a kreatívny potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Základná škola Jozefa Cígera Hronského Krupina; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelým seniorom v Domove sociálnych služieb Nádej v Krupine; finančné prostriedky boli použité na kancelárske potreby a kreatívny materiál, tlač.
poskytovanie sociálnej pomoci 30 € Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre žiakov ZŠ; finančné prostriedky boli použité na tvorivý materiál.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre osamelých seniorov, dievčatá z detských domovov a ľudí z denného stacionára; finančné prostriedky boli použité na drogistický tovar a potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 84 € Základná škola s materskou školou Košeca; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre seniorov, chorých a zdravotne ťažko postihnutých občanom Košece; finančné prostriedky boli použité na dekoračné predmety, kreatívny a dekoratívny materiál, bavlnené čipky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Základná škola Zvolen; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí bez domova z Charity svätej Alžbety vo Zvolene; finančné prostriedky boli použité na výtvarný a kreatívny materiál, potraviny, doprava, tlač materiálu a darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 89 € ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti z Detského domova Horný Kelčov; finančné prostriedky boli použité na doprava, tlač, stavebnica, hry, športové potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Svetielko nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti na onkológií; finančné prostriedky boli použité na dekoračné predmety, darčeky, štedrovečerná večera.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € ZŠsMŠ Oravská Polhora 130; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre telesne, zdravotne a mentálne postihnuté deti; finančné prostriedky boli použité na výtvarný a kreatívny materiál, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 330 € Kultúrna výchovná organizácia Róma- východ, Rázusova 103,093 01 Vranov nad Topľou; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na darčeky a oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Špeciálna základná škola s materskou školou; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti; finančné prostriedky boli použité na iPad.
poskytovanie sociálnej pomoci 375 € SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb,n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodiny s deťmi žijúcim v segregovanej komunite; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 400 € OZ Dom nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodiny s deťmi v ťažkej životnej situácií; finančné prostriedky boli použité na potraviny, hračky a darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € A-megan,n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí z denného stacionár s rôznym zdravotným postihnutím; finančné prostriedky boli použité na potraviny a občerstvenie, darčeky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Základná škola; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre seniorov vo Vranove nad Topľov; finančné prostriedky boli použité na dekorácie, kreatívny a výtvarný materiál, potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Občianske združenie Odyseus; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v pouličnom sex-biznise; finančné prostriedky boli použité na oblečenie, potraviny, pochutiny a jednorázový riad.
poskytovanie sociálnej pomoci 600 € Kristián Lesko; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre žiakov v škole na Bieloruskej ulici v Bratislave; finančné prostriedky boli použité na šatňové skrine a lavičky.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € OZ Vagus; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudi bez domova v integračnom centre; finančné prostriedky boli použité na darčeky a potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 20 € Fénix, Zariadenie sociálnych služieb Levice; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pani Máriu, prijímateľku sociálnych služieb; finančné prostriedky boli použité na knihy.
poskytovanie sociálnej pomoci 80 € CSS NÁRUČ ZÁCHRANY Senior&Junior Dúbravka; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre seniorov s demenciou a Alzheimerovou chorobou; finančné prostriedky boli použité na pomôcky na kognitívnu aktiváciu.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € 4U; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rómske deti; finančné prostriedky boli použité na oblečenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Depaul Slovensko, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí bez domova; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 72 € Elpis - Nádej občianske združenie; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti; finančné prostriedky boli použité na cukrovinky.
poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Základná škola s materskou školou; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre seniorov; finančné prostriedky boli použité na potraviny, kancelárske a výtvrené potreby, kreatívny materiál.
poskytovanie sociálnej pomoci 98 € Prístav nádeje, o.z.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti so zdravotným postihnutím v sociálnej alebo hmotnej núdzi; finančné prostriedky boli použité na cukrovinky, potraviny, prenájom kostímov.
poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Prístav nádeje, o.z.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre ľudí a rodiny v ťažkej životnej situácii; finančné prostriedky boli použité na potraviny.
poskytovanie sociálnej pomoci 125 € Obec Pinciná; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre seniorom nad 80 rokov a chorým obyvateľom obce Pinciná; finančné prostriedky boli použité na potraviny a pochutiny.
poskytovanie sociálnej pomoci 78 € Organizácia muskulárnych dystrofikov; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre Eriku Kostovú so svalovou atrofiou; finančné prostriedky boli použité na digitálny fotoaparát, USB kľúč, servis multifunkcie Samsung CLX-3175N a výmena prenosového pásu, poštovné.
poskytovanie sociálnej pomoci 250 € ŠOK, o.z.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre rodinu Švecových v núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny, drogistický tovar, oblečenie, posteľné prestieradlá, prikrývka a vankúše.
poskytovanie sociálnej pomoci 116 € Občianske združenie Málinec; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre opustené deti; finančné prostriedky boli použité na tvorivý materiál, potraviny a pochutiny, darčeky a stromček.
poskytovanie sociálnej pomoci 150 € OZ Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre viacčlennej rodine s onkologicky chorým dievčatkom; finančné prostriedky boli použité na osteľná bielizeň a drevo na kúrenie.
poskytovanie sociálnej pomoci 100 € OZ Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre viacpočetnú rodinu v núdzi; finančné prostriedky boli použité na paplóny, vankúše a posteľné prádlo, drogistický tovar.
poskytovanie sociálnej pomoci 200 € OZ Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre viacpočetnú rodinu v núdzi; finančné prostriedky boli použité na potraviny, drevo na kúrenie, pračka.
poskytovanie sociálnej pomoci 70 € ZŠ s MŠ s VJM Alapiskola és Óvoda Vlčany; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre pre mladú osamelú mamičku s troma deťmi; finančné prostriedky boli použité na hračky, oblečenie, obuv, kuchynské potreby.
poskytovanie sociálnej pomoci 387 € Sme takí, akí sme /Občianske združenie/; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; pomoc určená pre deti a mládež; finančné prostriedky boli použité na darčeky, potraviny, materiál na výrobu ikebán.
podpora vzdelávania 8 000 € Človek v ohrození, o.z., nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: Človek v ohrození vďaka získaniu grantu za 1. cenu Nadácie Orange za vzdelávanie realizoval viaceré prebiehajúce projekty, v rámci ktorých boli vytvorené príručky pre učiteľov stredných škôl, začali pracovať s budúcimi učiteľmi na skvalitňovaní systému vzdelávania na vysokých školách a rozšírenie vzdelávania aj o globálne témy a súvislosti. V septembri sa stretli s kolegami z iných neziskových organizácií, aby prezentovali svoju prácu a vymenili si pohľady a skúsenosti v oblasti Globálneho vzdelávania na Slovensku a v Čechách. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskej a prezentačnej techniky, technické a obsahové úpravy webovej stránky, režijné náklady, networking, strategické plánovanie.
podpora vzdelávania 5 000 € Indícia, n.o., nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: Indícia, n.o., zapojila slovenské učiteľky do certifikačného programu bežiaceho v Čechách. Cieľom bolo vyškoliť lektorov na vyučovanie matematiky metódou, ktorá rozvíja osobnosť žiaka, jeho logické myslenie a ďalšie zručnosti. V rámci certifikačného procesu sa lektorky zúčastnili workshopov, konzultácií a otvorených hodín. Zároveň tiež sami viaceré školenia viedli, a aj prostredníctvom toho neustále pracovali na zlepšovaní svojich lektorských zručností pod dohľadom skúsenej tútorky. Certifikačný proces našich lektoriek, ktorý prebiehal pod dohľadom P-MATu, preukázal, že aj na našich školách sú kvalitné lektorky, ktoré budú plnohodnotnými členkami ""komunity rozširovateľov"" Hejného metódy. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-organizačné zabezpečenie školenia pre lektorov.
podpora vzdelávania 2 000 € INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o.z., nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: V rámci projektu boli aktualizované dátové údaje na vzdelávacom portáli Cena štátu, ktorý je pravidelným zdrojom informácií o verejných financiách pre mnohé skupiny. Učitelia ju už takmer dekádu používajú vo výučbe pri vysvetľovaní finančného vzťahu medzi občanom a štátom. Novinári ju používajú ako nástroj pri hľadaní aktuálnych dát ohľadom rozpočtu a výdavkoch verejnej správy a vhodných proporčných porovnaní. Experti ju používajú kvôli pravidelnej aktualizácii a prehľadnému spôsobu spracovania, ako aj jednoduchému zisťovaniu časových trendoch v príjmoch a výdavkoch verejných financií. No a v neposlednom rade široká verejnosť portál používa pri verifikácii tvrdení predstaviteľov verejnej správy či vlastnom dovzdelávaní sa. Súčasťou projektu bola aj každoročná aktualizácia powerpointovej prezentácie Cena štátu pre účiteľov. Finančné prostriedky boli predovšetkým použité na aktualizáciu tabuliek, údajov na web stránke organizácie a aktualizáciu prezentácie Cena štátu.
podpora vzdelávania 2 000 € Divadlo Pôtoň, n.o., nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: Projekt Psota na Slovensku 2015, ktorý realizovalo v priebehu celého kalendárneho roka 2015 Divadlo Pôtoň v Bátovciach, bol primárne zameraný na znižovanie rasistického , diskriminačného a xenofóbneho správania sa mládeže Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Počas trvania projektu sa uskutočnilo viac než 100 aktivít, ktoré slúžili na dosiahnutie zmien v kritickom myslení mladých ľudí. Finančné prostriedky boli použité na financovanie časti prevádzkových nákladov, ktoré súviseli s divadelným predstavením.
poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, občianske združenie, o.z., nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: OZ Integra zo získaných finančných prostriedkov skvalitnila služby poskytované ľudom s problémami duševného zdravia. Podarilo sa jej vybudovať novú spoločenskú miestnosť pre ubytovaných v zariadení podporovaného bývania, ktorá slúži na komunitné stretnutia, edukačné aktivity, skupinové psychoterapie, muzikoterpiu, sledovanie filmov, voľnočasové aktivity, a pod. V rámci dielní Integra zriadila novú kuchyňu, v ktorej sa klienti Integry učia pripravovať jednoduché jedlá a nacvičujú si stravovanie. Pracovnú činnosť klientov rehabilitačného strediska Integra rozšírila o nové techniky v rámci ergoterapie, zakúpila nové formy a materiál na výrobu hlinených výrobkov a materiál pre šitie nových výrobkov. Vyrobené výrobky klientov Integra prezentovala na októbrovej výstave "Moja duša" v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach. Z finančných prostriedkov Integra zrealizovala aj čiastočnú úhradu nákladov na trojdňový rekondično-rehabilitačný pobyt pre svojich klientov v Žiarskej doline. Najväčšia časť fin. prostriedkov bola použitá na úpravu interiéru novej spoločenskej miestnosti, vybavenie kuchyne, cestovné a materiál na ergoterapiu.
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Proti prúdu, o.z., nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: OZ Proti prúdu použilo finančný dar na tlač časopisu Nota bene, ktorý je od roku 2001 hlavným nástrojom organizácie pre prácu s ľuďmi bez domova a širokou verejnosťou. Projekt Nota bene umožnil v roku 2015 viac ako 340 klientom získať dôstojný príjem, sebaúctu a sociálne kontakty prostredníctvom predaja v uliciach Bratislavy a ďalších 16 slovenských miest. Predajcovia v Bratislave získali kvalifikovanú pomoc pri riešení svojich problémov - základné sociálne poradenstvo, pomoc pri ochrane práv a právom chránených záujmov, bezplatnú možnosť telefonovania a prístupu na PC a internet pri hľadaní práce, ubytovania a kontaktovaní rodiny, možnosť zasielania osobnej pošty, príspevky na zdravotné potreby, poskytovanie špecializovaného poradenstva, tréningy na rozvoj zručností. Vďaka Nota bene boli v každodennom kontakte so soc. pracovníkmi na výdajni časopisu. Cena Nadácie Orange spojená s finančným darom umožnila použiť zdroje z príjmov združenia - príspevkov za časopisy - na iné tohtoročné rozvojové projekty: náklady spojené s intenzívnou tvorbou a komunikáciou návrhu prvej Národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva na Slovensku, na výdavky spojené s rozvojom a zabezpečovaním projektu Nosiči batožín na bratislavskej Hlavnej stanici (aj s podporou nórskych fondov).
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, 2 000 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o.z., nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vďaka podpore z Nadácie Orange dofinancovala nákup dvoch skríningových autorefraktometrov. Tieto prístroje sú určené na realizáciu skríningových vyšetrení zraku u detí predškolského veku. Vďaka týmto prístrojom môžu byť aktivity v tejto oblasti rozšírené na celé územie Slovenska. Časť poskytnutých finančných prostriedkov bola použitá aj poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Tieto sociálne služby majú pre ľudí so zrakovým postihnutím nezastupiteľné miesto v procese ich prekonávania následkov zrakového postihnutia a zvyšovania ich samostatnosti a následného zlepšenia kvality ich života.
ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Priatelia trstenskej prírody, o.z., nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: Priatelia trstenskej prírody vďaka Cene Nadácie Orange zakúpili ochranné, pracovné pomôcky a materiál pre svoj projekt Včelárenie - sladké, zdravé, užitočné - skús si to s nami, v ktorom propagujú včelárenie a ponúkajú záujemcom - včelárom začiatočníkom z regiónu prenájom včelstva a spoločné vzdelávanie. Foto-pasce pomôžu pri identifikácii poškodzovateľov životného prostredia a externý disk pri správe bohatej foto a video-dokumentácie z aktivít združenia. Finančné prostriedky boli použité na výbavu na včelárenie, 2 fotopasce a režijné náklady.
podpora vzdelávania 8 000 € Svatobor, o.z., nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: Za získané finančné prostriedky občianske združenie Svatobor uskutočnilo činnosti zamerané na vzdelávanie rómskych komunít v oblasti rozvoja ich ekozáhradníckych zručností a vedomostí. Aktivity mali podobu hlavne praktickej záhradníckej činnosti spojenej s prednáškami a besedami. Na základe osvojenia zručností a vedomostí u účastníkov a cez výsadbu úžitkových (hlavne ovocných) drevín sa podporila potravinová sebestačnosť chudobných rómskych rodín. Plody, ktoré budú prinášať ovocné stromy alebo rôzne iné stromy pomôžu spestriť jedálny lístok ľudí žijúcich v hmotnej núdzi, čím sa tiež podporí zlepšenie ich zdravotného stavu. Cez výsadbu okrasných drevín sa skrášlili verejné priestory (parky, cintoríny, okolie základných a materských škôl) vo vybraných obciach. Vzdelávania sa v 21 lokalitách Prešovského kraja zúčastnilo 311 účastníkov (240 detí a mládeže a 71 dospelých). Finančné prostriedky boli použité na kúpu záhradných strojov, náradia, pohodnných hmôt do záhradných strojov, osív, priesad, drevín, dvoch notebookov, kancelárskych potrieb, a režijných nákladov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € TRIPTYCH, nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: Výsledkom projektu Activator bolo 15 nedeľných koncertov a 9 workshopov na Hideparku. Takýto program súbežne bežal v ďalších dvoch kultúrnych centrách (PL,DE). Nedeľné koncerty boli zamerané na mladú generáciu. Pre rodiny s deťmi bol vytvoriný priestor na stretávanie sa cez deň pri dobrej hudbe a zároveň so svojimi ratolesťami a priateľmi. Workshopy pritiahli aj seniorov, ktorí pracovali s deťmi. Najväčšim plusom medzinárodného projektu Activator, bolo to, že sa Hidepark posunul v ponuke programu pre denných návštevníkov. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmien pre umelcov, ktorí sa podieľali na realizácií koncertov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Nástupište 1-12, o.z., nominácia ocenená v Cene Nadácie Orange: Občianskemu združenie Nástupište 1-12 sa s pomocou finančných prostriedkov poskytnutých Nadáciou Orange podarilo dobudovať infraštruktúru Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12. Ten už niekoľko rokov patrí medzi najdôležitejšie inštitúcie pôsobiace v oblasti súčasného umenia na Slovensku. Dobudovaním skladových priestorov, toaliet, galerijného závesného systému a renováciou viac ako 100m2 stien za účelom realizácie ďalších site specific nástenných malieb tak združenie výrazne skvalitnilo služby poskytované v rámci programu Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 širokej verejnosti ako aj komunite súčasných umelcov v Topoľčanoch. Finančné prostriedky boli použité na materiálové rekonštrukčné náklady, honoráre a závesný systém.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Autistické centrum Andreas, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Cieľom projektu Bude ako nebolo II. bolo nadviazať na podporu starostlivosti o deti s PAS s upriamením pozornosti na metodiku ABA, na podporu spolupráce s rodičmi a na udržateľnosť centra Andreas. Samotná práca s dieťaťom s PAS prebiehala formou špecializovaných individuálnych terapií, prevažne v centre Andreas. Pravidelné terapie poskytovali dve terapeutky siedmym deťom, minimálne 3x do týždňa. V rámci projektu sa ďalej uskutočnilo 7 seminárov a stretnutí pre rodičov, odborníkov, ako aj pre pedagógov na posilnenie vzťahu rodič - pedagóg - dieťa. Bolo vyškolených 89 rodičov a pedagógov a iných odborníkov v téme autizmus. Finančné prostriedky boli použité na režijné náklady, komunikačné náklady, didaktické pomôcky, doplnkové terapie, kancelárske potreby, knihy, nábytok, mzdy.
ochrana ľudských práv 10 000 € Nadácia Pontis, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Fond pre transparentné Slovensko v Nadácií Pontis v roku 2015 podporilo 17 firiem. Tie spája záujem pomôcť mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú oblasti boja proti vysokej korupcii, transparentnosti fungovania štátu a boji proti únosu štátu. Fond v roku 2015 podporil realizáciu projektov 5-tich organizácií - Aliancia Fair-play, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, VIA IURIS a transparency International Slovensko. Tie sa venovali rôznym watchdogovým alebo advokačným aktivitám. Všetky podporené projekty boli realizované v súlade s projektovými zámermi, ktorými sa mimovládne organizácie uchádzali o podporu. Finančné prostriedky boli použité na grantové kolo, finančné prostriedky Nadácie Orange konkrétne pre aktivity organizácie VIA IURIS.
podpora vzdelávania 4 000 € Indícia, n.o., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: V rámci projektu Dávame škole zmysel pre 21. storočie pod záštitou NO Indícia boli zrealizované dve hlavné podujatia pre učiteľov a riaditeľov škôl zamerané na šírenie inovatívnych myšlienok a zdielanie skúseností. V marci 2015 sa konala 3 dňová konferencia Učíme pre život, v rámci ktorej usporiadatelia ponúkli široké spektrum odborného programu. V októbri 2015 bolo zrealizované víkendové stretnutie škôl Pallas Athena zamerané na zvýšenie iniciatívy členských škôl a networking. Prostredníctvom podujatí sa zvýšila motivácia učiteľov a riaditeľov škôl k zodpovednosti, samostatnosti, tvorbe vlastných vzdelávacích programov, vrátane nástrojov hodnotenia. Aktivít sa zúčastnilo približne 300 učiteľov a riaditeľov škôl. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-organizačné náklady na konferenciu, stravu, ubytovnie, cestovné.
podpora vzdelávania 13 000 € Občianske združenie Detský čin roka, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: 15. jubilejný ročník projektu Detský čin roka 2015 sa konal pod záštitou prezidenta SR pána Andreja Kisku a pod záštitou MŠVVaŠ SR. Pdujatie bolo veľmi úspešné, aktivity sa konali od marca do decembra 2015 s rekordnou účasťou 168 488 zapojených detí, 845 zapojených škôl, 36 475 hlasov v online hlasovaní. Výročie bolo obohatené špeciálnou aktivitou. Iniciované boli vybrané školy, v ktorých bol zrealizovaný jeden z dobrých nápadov detí v 12 školách na Slovensku. Projekt Dobry nápad bol zameraný na darovanie hračiek do detského strediska. V spolupráci s organizáciou LEAF bola realizovaná aktivita Malí Veľkým, kde dospelí reflektovali nad príbehmi detí z iných uhlov pohľadov a motivovali tak dospelých čitateľov. Taktiež boli realizované tvorivé dielne a v spolupráci s chránenou dielňou vytvorené puzzle Skladáme svet z dobrých skutkov. V koprodukcií s RTVS bol natočený 50 min. dokumentárny film Detský čin, o zmysle dobra a deťoch, ktoré 15 rokov dobro konali. Finančné prostriedky boli použité na mediálne a organizačné zabezpečenie podujatia. Najvyššia suma bola určená na natočenie dokumentárneho filmu a vyhodnotenie aktivít.
podpora vzdelávania 10 000 € Nezisková organizácia Voices, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Neformálnu konferenciu Jump Slovensko sa Voices, n.o. rozhodla po prvýkrát zorganizovať v roku 2012 a v roku 2015 sa konal už 4. ročník tohto podujatia. Podujatie sa konalo 29. apríla 2015 v Košiciach. Podujatia sa zúčastnilo 185 účastníkov, medzi ktorými boli zástupcovia neziskových organizácií a iniciatív, firiem, tiež študenti stredných a vysokých škôl. Okrem veľkej konferencie sa podarilo v Trenčíne, Poprade a Bratislave zrealizovať aj tzv. Malé Jumpy. Študenti OA v Trenčíne, Strednej zdravotníckej školy v Poprade a 1. súkromného gymnázia v Bratislave si mali možnosť pozrieť krátke filmy z produkcie Voices a spoznať ľudí, ktorí robia niečo pre druhých. Každého Malého Jumpu sa zúčastnilo 70-80 študentov. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre projektového koordinátora, grafické práce, komunikáciu, tlač, prenájom priestorov, cestovné náklady, ubytovanie, občerstvenie, odmeny pre lokálnych partnerov.
poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € OKRAJ občianske združenie, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Hlavným cieľom projektu Master Work bolo zabezpečenie udržateľnosti chodu chránenej dielne, v ktorej je aktuálne zamestnaných 5 ľudí. Pracovníci sa nachádzajú v ťažkej životnej situácií nielen kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu. Chránená dielňa Okraj poskytuje týmto ľuďom možnosť zamestnať sa a byť finančne sebestačným. V rámci predvianočného obdobia sa klienti dielne zúčastnili na niekoľkých vianočných trhoch a bazároch, kde mali možnosť predávať svoje výrobky za dobrovoľný príspevok. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie mzdových nákladov pre zamestnancov chránenej dielne a pracovného asistenta.
poskytovanie sociálnej pomoci 23 000 € Návrat,o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt Detstvo potrebuje smiech uzavrel trilógiu jednoročných projektov Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech. Tento rok bol zameraný na samotných rodičov, ich prežívanie rodičovstva, psychohygienu... Od apríla do novembra prebiehali konkrétne aktivity, pre náhradných rodičov i širšiu verejnosť. Bola vytvorená web stránka www.rodicvpohode.navrat.sk, ktorá sa stala ústredným priestorom na komunikáciu témy a spätnej väzby. Ďalej vznikol cenný krátky dokument, videorozhovor s českým profesorom Zdeňkom Matějčekom. Podarilo sa vydať knihu Od strachu k láske, ktorá vysvetľuje poznatky z neurovedy pre rodičov traumatizovaných detí. Bolo zrealizovaných 10 seminárov/diskusií pre verejnosť v celkovom počte 500 rodičov, bolo pripravených 169 dospelých na adopciu a pestúnstvo, 300 rodičom boli poskytnuté odborné služby, vydaná kniha a web stránka. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady, tlač informačných materiálov, koordináciu aktivít, komunikáciu, web stránku a odborné služby.
podpora vzdelávania 24 000 € Nové školstvo, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku prebiehala kontinuálne od januára 2014. Aj v roku 2015 kampaň vytvárala priestor pre širokú verejnú diskusiu o vzdelávaní, do ktorej sa zapojila nielen odborná, ale aj laická verejnosť. Prostredníctvom pravidelného týždenného newslettra boli prinášané súhrnné pravidelné spravodajstvo o kampani a o dianí v oblasti vzdelávania a školstva doma i vo svete pre cca 5000 online adresátov. V rámci kampane bolo zrealizovaných viacero workshopov (2 v Bratislave, 2 v Poprade), odborných konferencií a diskusií s mladými ľuďmi na festivaloch. V závere školského roka iniciátori kampane predstavili 4 správy o zisteniach z reprezentatnívneho prieskumu verejnej mienky o vzdelávaní na Slovensku, ktorý pre kampaň na prelome apríla a mája 2015 zrealizovala agentúra TNS Slovakia. V podobe Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorý ponúka aktérom vzdelávacej politiky relevantné zistenia pre koncipovanie reformnej stratégie v oblasti školstva, boli zmapované predstavy širokej verejnosti o vzdelávaní. Aktivity kampane boli komunikované preostredníctvom webu a médií. Slávnostné predstavenie Atlasu sa uskutočnilo dňa 30.11.2015 v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité na náklady súvisiace s funkčnosťou web stránky kampane, náklady na týždenný newsletter, workshopy a prezentácie, tlač Atlasu a slávnostné podujatie - predstavenie Atlasu.
podpora vzdelávania 2 500 € HARPÚNA, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Zámerom projektu Budovanie kľúčových znalostí pod záštitou OZ Harpúna bola príprava predmetu programovanie pre Android pre základné školy a jeho následné zavedenie do praxe. Cieľom bolo zvýšenie záujmu žiakov o technické odbory a prihlasovanie sa na odborné stredné či vysoké školy. Reakcia škôl na ponúkaný program bola veľmi pozitívna. Školy kontaktujú organizáciu s požiadavkou výučby. Na Facebooku podporilo aktivity Harpúny viac ako 3 500 užívateľov a samotné aktivity navštívil aj minister školstva. Hlavnými aktivitami podporeného projektu bolo vypracovanie materiálov na výuku, oslovenie škôl, veľká informačná kampaň, najmä na Facebooku, výber škôl, kde sa výuka odohráva, výber žiakov, ktorí sa vzdelávacieho programu zúčastnili. Projekt, resp. aktivity pokračujú aj v školskom roku 2015/2016. Výstupom je plnohodnotný vzdelávací materiál na 31 týždňov výuky, ktorý obsahuje vzdelávacie osnovy, zadania pre domáce úlohy, slovnú zásobu. Finančné prostriedky boli použité na obstaranie učebných materiálov, podkladov a osnov, reklamný kredit na Facebooku a informačný systém na riadenie výuky.
podpora vzdelávania 911,7 € Nadácia Centra pre filantropiu, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt ReŠtart nadväzoval na 2 úspešné ročníky, ktoré v roku 2013 a 2014 realizovalo CpF. ReŠtart ponúkol tým, ktorí sa chcú angažovať v prospech občianskej spoločnosti, príležitosť spojiť sa s IT komunitou a spoločne pretaviť svoje nápady do funkčných webových a mobilných riešení. Do súťaže sa prihlásilo 16 iniciatív, z toho 8 postúpilo do finále, v ktorom získavali podporu verejnosti prostredníctvom crowdfundingových kampaní. Projekty s najvyšším počtom darcov sa umiestnili na finančne ocenených miestach, 1. miesto - 5 000 € získal projekt (Ne)formálne, 2x2. miesto - 2 500 € projekty Susedský trh a Chcemvediet.sk. Projekt Chcemvediet.sk získal navyše aj právne poradenstvo v hodnote 3 500 € a projekt Prečo škola získal cenu Nadácie Orange v hodnote 1 000 €. Finančné prostriedky boli použité ako ocenenie špeciálneho umiestnenia.
podpora vzdelávania 4 706,94 € 3lobit, o. z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: OZ 3lobit zastrešoval vznik nového školiaceho centra Snoezelen v Trenčíne. Toto centrum má odborníkom z radov pracovníkov školských a predškolských zariadení, zariadení sociálnych služieb a poradenských centier na Slovensku predstaviť možnosti ďalšieho odborného vzdelávania v téme využívania multisenzorických miestností s dôrazom na prácu s metódou Snoezelen. Školiaca miestnosť v súčinnosti s multisenzorickou miestnosťou Celestínka v Detskom mestečku v Zlatovciach tvoria ideálny priestor na vzdelávanie pracovníkov. Finančné prostriedky boli použité na vybavenie špeciálnej učebne, školiacej miestnosti a tvorbu curricula vzdelávacieho programu - ucelenej série nadväzujúcich školení pod vedením p. Hrčovej, ktorý sa od roku 2015/2016 stáva súčasťou školení novej Sensa akadémie OZ 3lobit.
podpora vzdelávania 15 000 € Indícia, n.o., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Zámerom projektu Naše internetové deti a čo s tým? bolo naučiť deti správať sa bezpečne pri používaní mobilu, počítača a internetu. Pre deti boli prirpavné rôzne aktivity, ktoré ich upozornili na odporúčané pravidlá zodpovedného správania sa a bezpečnosti na internete. Pre učiteľov a rodičov sa uskutočnili série prednášok a seminárov. Odborný tím lektoro pod vedením Mgr. Márie Tóthovej Šimčákovej sa prezentoval na rôznych podujatiach, kde lektori tlmočili dôležitosť problematiky bezpečného používania internetu a rizík kyberšikanovania. Celkovo bolo zrealizovaných 405 prednášok na školách, na ktorých sa zúčastnilo 5 230 žiakov, 280 rodičov, 82 vysokoškolských študentov a 245 učiteľov. Na konferencií sa zúčastnilo 560 účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov, cestovné a ubytovanie pre lektorov a meteriálno-organizačné zabezpečenie prednášok a konferencií.
podpora vzdelávania 14 000 € IPčko, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: V rámci projektu Virtuálna generácia predkladatelia pokračovali v prevádzke internetovej poradne IPčko.sk a zorganizovali konferenciu Virtuálna generácia pre pracovníkov pracujúcich s mladými ľuďmi, zástupcov mládežníckych organizácií, ministerstiev, študentov pomáhajúcich profesií, ostatných zainteresovaných odborníkov a záujemcov, s cieľom rozšíriť formy práce s mladými ľuďmi, preventívne pôsobiť proti negatívnemu využívaniu virtuálneho priestoru mladými ľuďmi a šíriť poznatky o práci s mladými ľuďmi vo virtuálnom priestore medzi odbornou aj laickou spoločnosťou. Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odmien pre koordinátorov, garanta, supervízorku projektu a dalšie personálne náklady.
podpora vzdelávania 3 000 € EKOrast, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Green Day Slovensko sa konalo v nákupnom centre Avion v Bratislave dňa 25.9.2015 pri príležitosti Medzinárodného týždňa mobility a Svetového týždňa zelených budov. Na ploche pri klzisku spolu 14 organizácií pripravilo bohatý program pre takmer 300 ľudí, verejnosť a žiakov stredných škôl, ktorí sa dozvedeli o environmentálnych témach akými boli napr. triedenie odpadu, problematika elektroodpadu, šetrenie vody, udržateľná architektúra alebo ochrana včelstva. Na podujatí prebiehala zbierka mobilov, fotenie pred stenou Green Wall spolu s konkrétnym záväzkom na ochranu životného prostredia. Pre návštevníkov bolo pripravených mnoho sprievodných podujatí. Na podujatí sa zúčastnilo približne 220 žiakov stredných škôl a 20 ľudí zo širokej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie, tlač plagátov a grafickú prípravu materiálov.
podpora vzdelávania 2 500 € Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: V období máj - november 2015 organizácia INEKO realizovala v dvoch fázach aktualizáciu informácií na portáli o školách www.skola.ineko.sk o najnovšie dostupné údaje. Podarilo sa zlepšiť metodiku hodnotenia, upraviť programovú časť portálu, zverejniť hodnotenia za malé školy, pridať dva nové ukazovatele o školách. Prostredníctvom dvoch blogov pre širokú verejnosť a dvoch newslettrov pre približne 6-tisíc užívateľov portálu zverejnili priebežné a finálne hodnotenie výsledkov. Zaznamenali viac ako 100 mediálnych výstupov informujúcich o výsledkoch projektu, viac než 50-tisíc návštevníkov portálu a viac než 600-tisích prezretých stánok. Finančné prostriedky Nadácie Orange pokryli približne tretinu nákladov potrebných na realizáciu projektu. Konkrétne boli použité na odmenu pre finančného manažéra, 2 výskumníkov a programátorov, úhradu nájmu, internetu a energií.
poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € MAGNA Deti v núdzi, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt pomoci obetiam zemetrasenia v Nepále prispel k zlepšeniu kritickej zdravotnej situácie, a to zvýšením prístupu obetí k zdravotným službám a zabezpečením základnej zdravotnej starostlivosti pre deti, ženy a ich rodiny v zasiahnutých oblastiach. Okrem mobilného zdravotného tímu poskytoval tím expertov psychosociálnu pomoc, ktorá systematicky rehabilitovala mentálne zdravie obetí. Súčasťou pomoci bolo aj vytvorenie podporných skupín a centier pre deti a matky. Projekt zároveň poskytol aj profesionálne školenia pre vládnych zamestnancov a zdravotných pracovníkov, ktorí budú aj naďalej zabezpečovať starostlivosť po skončení projektu Magny. Celkovo bola pomoc poskytnutá 38 152 ľuďom, distribuovalo sa 19 669 hygienických balíčkov, bola poskytnutá zdravotná starostlivosť 3 336 pacientom, zaškolilo sa 113 ľudí a bola poskytnutá psychosociálna pomoc 15 034 ľuďom. Finančné prostriedky boli použité na zdravotnícky materiál, logistické náklady.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Občianske združenie WellGiving, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt Móda pomáha s podtitulom Cit pre krásu a dobro sa nevylučujú prebiehal od 22.5. do 12.6.2015 v priestoroch shopping centra Aupark. Jeho výstupom bola zbierka, v rámci ktorej sa podarilo získať pomoc pre 14 rodín s deťmi s postihnutím a to v celkovej výške 9 843 €. Zbierka prebiehala prostredníctvom predaja značkových šiat a iných kúskov oblečennia, šperkov a to každý deň od 10.00 do 22.00 počas 3 týždňov v shopping centre Aupark. Vedi do pop-up bazáru Móda pomáha venovali známe osobnosti Slovenska ako napr. Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Anna Šišková, Saša Šmidáková a ďalšie dámy. Garantkou projektu bola Marika Beňaduj Majorová, známa módna návrharka. Finančné prostriedky boli použité na odmenu pre dobrovoľníčky za ich prácu v predajnom stánku a grafické práce.
podpora vzdelávania 3 000 € Galéria mesta Bratislavy, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt Vzdelávanie umením 2015 podporuje vzdelávanie rôznych cieľových skupín v oblasti umenia. Galéria mesta Bratislavy pravidelne organizovala programy pre rodiny s deťmi a projekt Spravme hodinu inak! určenú pre školské skupiny. Programy podnecovali vnímanie, reflektovanie a interpretovanie umenia v kontexte s bežným prežívaním životných situácií a prepájaním školského učiva odborných predmetov s umením v galérií. Projekt Spravme hodinu inak! naštartoval konzultáciami s pedagógmi a odborníkmi tvorbu nových programov. Celkovo bolo zrealizovaných 45 programov pre školy, celkový počet účastníkov bol cca 900 žiakov a 8 programov pre rodiny s deťmi, na ktorých sa zúčastnilo cca 180 účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup tvorivého, výtvarného materiálu a pomôcok k vzdelávacím programom, honoráre pre konzultantov, pre galerijných a výtvarných pedagógov a tlačové materiály.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € KASPIAN, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Vďaka podpore aktivít organizácie KASPIAN bolo možné naďalej poskytovať deťom a mladým ľuďom v rámci klubu sociálne služby, neformálne vzdelávanie, preventívne, participatívne a voľnočasové aktivity na profesionálnej úrovni. Počas realizácie projektu bol klub otvorený 50-krát, služby využilo 84 detí a mladých. S aktivitami pomáhalo 13 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie mzdových nákladov dvom sociálnym pracovníčkam, vďaka ktorým bola zabezpečená kontinuita naštartovaných aktivít.
poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Mládež ulice, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Sociálni pracovníci spoločne s dobrovoľníkmi realizovali 5x do týždňa v 4 bratislavských lokalitách nízkoprahové programy v rámci terénnej sociálnej práce pre deti a mládež a tiež prácu v škole. Cez voľnočasové aktivity budovali vzťahy a bezpečný priestor na rozhovory a poskytovanie sociálnych služieb v ťažkých životných chvíľach klientov. Venovali sa aj doučovaniu, predškolskej príprave či preventívnym aktivitám. Deti a mladí dostali podporu na zorganizovanie komunitných aktivít. Zapojilo sa približne 80 detí a mladých, 30 rodinných príslušníkov a 11 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na pokrytie mzdových nákladov troch sociálnych pracovníkov.
zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € BONA FIDE o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Tabačka Kulturfabrik od septembra naplno rozbehla prevádzku všetkých nových priestorov. Kampaňou komunitného financovania na stránke www.startlab.sk sa podarilo vyzbierať od podporovateľov 7 270 € a túto sumu znásobiť príspevkom Nadácie Orange vo výške 5000 € na celkovú sumu 12 270 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup techniky a svetelného parku, ktorý bol nevyhnutný na realizáciu ich komunitných akcií. Vďaka partnerstvu s NO bolo možné motivovať väčšiu skupinu prispievateľov k darcovstvu a podpore lokálnych projektov.
podpora vzdelávania 20 000 € Do pohody o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Realizácia projektu Optimistan - miesto pre optimistov prebiehala v troch fázach. Samotná realizácia aktivít projektu prebehla v rámci multižánrového festivalu Pohoda v Trenčíne v dňoch 9.-11. júla 2015 v podobe zastrešenia jednej z festivalových scén - Optimistanu Nadácie Orange. V rámci programu bolo zrealizovaných 12 debát a dve divadelné predstavenia. Cieľom programu bolo podporiť a prezentovať mladých ľuďom neziskové projekty a možnosti väčšej aktivity v rámci občianskej spoločnosti v spojení s neformálnou prezentáciou umenia, ktorú letný festival ponúka. Program v Optimistane navštívilo celkovo približne 14 000 návštevníkov. Počas festivalu prebiehala pre verejnosť aktivita pod názvom Kvetinový výsadok prostredníctvom ktorej nadácia rozdelila medzi 3 organizácie sumu 4 100 €. Finančné prostriedky boli použité na organizačno-technické zabezpečenie podujatí prebiehajúcich v Optimistane.
podpora vzdelávania 4 000 € OSMIJANKO, n.o., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Osmijankovo veľké literárne stopovanie zahŕňa aktivity, ktoré už 12 rokov cielene oslovujú stovky základných škôl a knižníc svojou originálnou hravou koncepciou zameranou na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na 1. stupni ZŠ. Celkovo bolo zrealizovaných 7 vzdelávacích podujatí pre pedagógov, knihovnikov a študentov v KOS Nitra, Kysuckej knižnici Čadca, Mestskej knižnice pre mládeť mesta Košice, v Lučenci, v Senci, v Piešťanoch a Stupave. Spolu sa ich zúčastnilo 334 účastníkov. Na aktivitách pre žiakov sa zúčastnilo 650 žiakov. Účastníci aktivít sa dozvedeli o praktických návodoch hravej a tvorivej práce s literárnym textom, boli inšpirovaní zaujímavou detskou literatúrou. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie aktivít, cestovné náklady, polygrafické služby a odmeny.
zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € Nadácia - Centrum súčasného umenia, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: 6. ročník festivalu BLAF nadväzoval na úspešné predošlé ročníky. Projekt je atraktívny svojim jedinečným zameraním a vypĺňa na scéne chýbajúcu prezentáciu vizuálneho umenia a jeho rôznych podôb. Ťažisko festivalu bolo koncentrované na vlastný program galérií, vzdelávacie aktivity a sprievodné podujatia. Na otváracom koncerte v priestoroch Berlinky SNG sa zúčastnilo cca 500 návštevníkov. Cca 2500 návštevníkov sa zúčastnilo výstav a programov galérií a cca 1500 návštevníkov prišlo na výstavy v SNG počas festivalu. Na projekte spolupracovalo 28 galérií a konalo sa 17 sprievodných podujatí. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov, tlač propagačných materiálov, medializáciu.
podpora vzdelávania 19 850 € Liga za duševné zdravie SR, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt Zippyho kamaráti na Slovensku - pokračovanie je medzinárodným programom Zippy´s friends, ktorý vytvorila britská organizácia Partnership for Children. Na Slovensku prebieha už 3. rok, aj vďaka finančnej podpore Nadácie Orange. Počas tohtoročnej realizácie aktivít sa podarilo dosiahnuť stanovené ciele - tréning učiteľov, príprava a tlač manuálu, realizácia časti projektu Zippyho kamaráti na Slovensku v zúčastnených materských a základných školách. Uskutočnili sa 2 tréningy, bolo vyškolených 87 učiteľov a do aktivít sa zapojilo 450 detí. Po absolvovaní programu deti vedia ľahšie zdieľať svoje pocity, sú empatickejšie voči druhým nielen v škole, ale aj doma. Finančné prostriedky boli použité na trénerov programu, tlač manuálu, koodinátora a manažére projektu, supervízora, licencie programu a cestovné.
podpora vzdelávania 2 000 € Projekt Slamka, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Konferencia svetového formátu TEDx sa konala v meste Trenčín 2. krát. Tentoraz sa niesla v téme V ríši divov, ktorá motivovala účastníkov, aby si uvedomili všetky divy vôkol nás. 173 nadšených účastníkov si vypočuli inšpiratívne prednášky 13 rečníkov a pozreli 5 videí z oblasti umenia, vedy, psychológie, technológie a dizajnu. Netradičné sprievodné aktivity zas otestovali myseľ a pobavili. Podujatie prebiehalo v lukratívnych priestoroch Trenčianskeho hradu pod záštitou organizátora OZ Projekt slamka. Akciu realizovalo 25 dobrovoľníkov z Trenčína a okolia, ktorí odpracovali viac ako 3100 dobrovoľníckych hodín. Medzi 13 rečníkmi sa objavili mená ako Tina Ličková, Zoltán Galáž, Matúš Kováčik, Lucia Bustin a iní. Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie podujatia a prenájom stanu na catering.
organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 200 € Centrum dobrovoľníctva, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Od stredy 16. septembra 2015 do utorka 22. septembra mali ľudia v celom Banskobystrickom kraji možnosť už po tretíkrát nazrieť do farebného sveta dobrovoľníctva a pomôcť dobrej veci. Kampaň prekonala účasť z minulého roka. 1891 dobrovoľníkov v 81 organizáciach po celom kraji odpracovalo spolu 9733 hodín. Sprievodných podujatí sa zúčastnilo ďalších viac ako 1358 účastníkov. Tohtoročné motto "Vyfarbi ho s nami" sa odrazilo v množstve pestrých aktivít. Vymaľovali ulice, lavičky, preliezky, verejné priestory... Okrem toho sa zrealizovali diskusie o dobrovoľníctve. Týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil záverečnou párty pre dobrovoľníkov v Záhrade - Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici. Týždeň dobrovoľníctva sa uskutočnil pod záštitou Centra dobrovoľníctva. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, kampaň, propagačné video a zabezpečenie sprievodných podujati.
poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 € MAGNA Deti v núdzi, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Projekt Pomoc obetiam utečeneckej krízy 2015 prispel k zníženiu zraniteľnosti utečencov a migrantov a k zlepšeniu ich zdravotného a psychického stavu počas pobytu v tranzitnom tábore Opatovac na chorvátskej strane chorvátsko-srbskej hranici. Utečencom bola poskytnutá lekárska, psychosociálna pomoc, boli im distribuované hygienické balíčky, materiálna pomoc vo forme stanov, prikrývok a teplého oblečenia, najmä deťom. Celkovo bolo ošetrených 32 184 pacientov, 8 046 detí, distribuovaných 2500 hygienických balíčkov, 60 stanov, 2500 diek a v teréne pracovalo 157 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na nákup zdravotného materiálu, cestovné a logistické náklady, zdravotnú pomoc.
poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € KASPIAN, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Obsahom projektu Podpora dlhodobej práce s mládežou, ktorú OZ Kaspian vykonáva v Petržalke už 18 rokov bolo zachovanie poskytovania služieb v nízkoprahovom centre. Počas projektu sa deťom a mládeži, ktorí navštevujú klub poskytli sociálne, voľnočasové i preventívne služby a neformálne vzdelávanie. Dobrovoľníci boli v kontakte so 145 deťmi a mladými, celkovo 143 krát. Deťom ukázali bezpečný priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie personálnej resp. mzdovej stránky organizácie.
poskytovanie sociálnej pomoci 3 798 € Občianske združenie Z dobrých rúk, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Zámerom projektu Made by Z Dobrých rúk bola výroba vianočných produktov a prianí, ktoré boli vyrobené ľuďmi so sluchovým postihnutím. Celkovo bolo vyrobených 1000 ks vianočných prianí a 1000 ks vianočných produktov a to šiestimi ľuďmi z chránenej dielne. Vianočné produkty boli vyrobené ručne pod dohľadom profesionálneho dizajnéra. Počas vianočných sviatkov boli produkty a pozdravy odoslané poštou ľuďom, ktorí sa rozhodli pomôcť iným. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu, obálok, vianočných prianí, úhradu poštovného.
zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Nadácia Centra pre filantropiu, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Na Slovensku vznikla jedinečná nekomerčná crowdfundingová platforma s názvom Start Lab, prostredníctvom ktorej sa môžu startupové skupiny registrovať so svojim verejnoprospešným nápadom. Platforma bola spustená v marci 2015 a doposiaľ ide o najúspešnejšiu CF platformu na Slovensku tak do množstva projektov ako aj naplnenie percenta podpory. Počas roka 2015 bolo na StartLab.sk zverejnených 19 verejnoprospešných projketov. 6 z nich bolo v rámci súťaže ReStart Slovensko, vyzbierali 14 113 €. Ďalších 9 projektov bolo vo svojej kampani úspešných a vyzbierali 49 889 €. 4 projekty neboli úspešné, 3 sú aktuálne v rozpracovanej verzii. Celkovo sumou 64 002 € prispelo na 15 projektov 2279 darcov. 3 projekty vyzbierali viac ako 200 % z cieľovej sumy. Finančné prostriedky boli použité na mzdu pre projektového koordinátora platformy, propagáciu platformy a režijné náklady súvisiace s prevádzkou.
podpora vzdelávania 5 160 € OZ Vagus, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Počas projektu Dobrá šanca v Dobre&Dobré (OZ Vagus) sa zrealizovalo vzdelávanie 7 sociálnych pracovníkov v akreditovanom vzdelávacom programe Motivačných rohovorov pod vedením skúseného lektora. Klienti zapojení do projektu boli vybraní výberovým procesom a začali navštevovať skupiny s odbornými lektormi, so zameraním na zlepšenie ich osobných a sociálnych zručností (komunikáciu, konflikty, spätná väzba...). Taktiež klienti absolvovali odborné školenia na zlepšenie ich profesných zručností (obsluha zákazníkov, príprava kávy...). Celý proces bol koordinovaný koordinátorkou, ktorej úlohou bol výber pracovníkov, odborníkov, dohľad pri tréningoch a v kaviarni. Do integračného procesu bolo zapojených 5 ľudí bez domova. Finančné prostriedky boli použité na vzdelávací program pre klientov, vzdelávacie kurzy pre sociálnych pracovníkov, odmenu pre koordinátora aktivít.
poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Slovenský paralympijský výbor, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: V roku 2015 Slovenský paralympijský výbor pokračoval v úspešnom projekte Paralympijského motivačného centra v Kováčovej. Motivátori z centra pracovali s klientami Národného rehabilitačného centra a Špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Využívali metódu pozorovania, rozhovoru, prípadové štúdie. Klienti si osvojili vedomosti, ktoré mohli zlepšiť ich vyhliadky na riadne zaradenie sa po úraze do spoločnosti. Poradenstvo využilo 150 klientov mesačne a priemerne sa na besedách/prednáškach zúčastňovalo 35 klientov. Finančný príspevok Nadácie Orange bol použitý na pokrytie mzdových nákladov pre motivátorov a propagáciu.
podpora vzdelávania 2 000 € IPčko, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Konferencia VIRTUÁLNA GENERÁCIA bola určená pre odborných pracovníkov, ale aj laických pracovníkov s deťmi a mládežou. Inšpiráciou pre zrealizovanie prvého ročníka tejto konferencie boli konkrétne skúsenosti, ale aj vynárajúce sa otázky a dilemy z praxe internetovej poradne IPčko.sk, ktorá poskytuje internetové chatové poradenstvo mladým ľuďom v nepriaznivých životných situáciách. Témy konferencie boli užitočné pre každého, koho zaujíma, ako netradične a pritom dostupne pracovať s deťmi a mládežou s využitím moderných technológií – psychológov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, psychiatrov, študentov pomáhajúcich profesií, dobrovoľníkov, koordinátorov občianskych združení a neziskových organizácií, ale aj pracovníkov štátnej správy a verejnej správy, ktorých sa práca s deťmi a mládežou bezprostredne dotýka. Konferencia prebiehala dňa 13.11.2015 v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, konferenčné materiály pre účastníkov konferencie, tlač letákov, materiálov, grafické služby, prevádzku webu, zostavenie a vydanie elektornického zborníka príspevkov z konferencie.
zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Bábkové divadlo na Rázcestí, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: STOP EXTRÉMIZMU! je projekt Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, ktorý sa skladá z predstavenia List čiernemu synovi a diskusie o xenofóbii a rasizme, pod vedením lektora z organizácie Amnesty International. Vystúpenie bolo celkovo zahrané 11 krát, z toho 8 krát za finančnej pomoci Nadácie Orange. Vystúpení sa celkovo zúčastnilo 600 divákov, najmä študentov a študentiek stredných škôl, ale aj širšia verejnosť. Hlavným zámerom bolo mladým ľuďom sprostredkovať kultúru bábkového a alternatívneho divadla, otvorene hovoriť o ľudsko-právnych témach. Tieto zámery sa podarilo naplniť a do diskusie sa zapájalo mnoho diskutérov. Divadlo bude pokračovať aj v roku 2016. Finančné prostriedky boli použité na tlač propagačných materiálov, grafické služby, video spoty, výrobu zájazdovej scény, ubytovanie účinkujúcich, prenájom áut a pohonné hmoty.
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Neinvestičný fond Kliniky detí a dorastu, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Oddelenie pediatrickej intenzívnej medicíny Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice v Martine zabezpečuje kompelxnú špecializovanú liečebnú starostlivosť do veku 18 rokov 364 dní. V rámci SR patrí medzi 4 pracoviská, kde sú liečené kriticky choré deti a najťažšie riešiteľné stavy. Zakúpenie monitoru životných funkcií MX400 Philips kompatibilného s existujúcim monitorovacím systémom na pracovisku a integrovateľného do existujúceho monitorovacieho systému na izolačný box oddelenia zlepšilo a zlepší monitoring intenzívnych detských pacietnov.
poskytovanie sociálnej pomoci 11 230 € Občianske združenie WellGiving, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Program Darujte Vianoce prebiehal od 20.10.2015 do 31.12.2015. Podpora žiadostí prebiehala v niekoľkých fázach. Nadácia Orange spolupracovala na admnistrácií programu s organizáciou Wellgiving, ktorá zabezpečovala komunikáciu so žiadateľmi, administratívne činnosti súvisiace s vystavovaním zmlúv, vyúčtovaním, koordináciou programu. Finančné prostriedky boli použité na administratívne manažovanie grantového programu resp. na finančné odmeny pre administrátorov.
poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Autistické centrum Andreas, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Centrum Andreas dlhodobo poskytuje pomoc deťom a rodičom s autizmom. Udržateľnosť chodu centra je však náročná. Vďaka projektu Andreas - podpora udržateľnosti aktiviít a samotnej organizácie sa podarilo kúpiť testovací logopedický materiál pre mladšie deti s autizmom, didaktické pomôcky na hru, prostredníctvom ktorých sa môžu klienti s Aspergerovým syndrómom viac otvoriť pri terapii, dve kreslá pre klienta a psychoterapeutku, prenosný počítač na písanie správ a komunikáciu s klientom. Dve tretiny príspevku boli použité na časť mzdových nákladov terapeutov a zamestnancov centra Andreas, najmä na supervíziu, diagnostiku, doplnkové terapie a manažéra aktivít a činnosti centra. Menej ako pätina príspevku bola použitá na režijné a komunikačné náklady.
poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Bazár chalaňov, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Bazár chalaňov, o.z., organizoval 6. ročník charitatívnej akcie Vianočný bazár chalaňov, ktorý sa konal 11.-13.12.2015 vo V-clube v Bratislave. 11.12. nosila verejnosť veci, ktoré boli 12.12. predmetom predaja/bazáru. Na bazáre si mohli ľudia nakúpiť, stretnúť známe osobnosti či podebatovať. Celá charitatívna akcia vyvrcholila 14.12. benefičným koncertom, na ktorom vystúpilo veľa známych umelcov, spevákov, hercov, hudobných skupín a ďalšie osobnosti zo spoločenského a kultúrneho života. Tzv. Žúr chalaňov sa konal v Starej tržnici na Námesti SNP. Na podujatí sa zúčastnilo cca 4000 ľudí a 1000 ľudí na benefičnom koncerte. Viac ako 50 osobností z umeleckého života, bez nároku na honorár, sa zúčastnilo podujatia. Víťažok z podujatia bude venovaný 4 projektom, cca pre 180 ľudí. Finančné prostriedky nadácie boli použité na technické zabezpečenie podujatia.
podpora vzdelávania 9 954,9 € Aliancia Stará tržnica, n.o., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: V decembri 2015 sa rozbehla dlhodobá spolupráca Nadácie Orange s Alianciou Stará tržnica, o.z. Všetky decembrové aktivity prebiehali podľa časového harmonogramu. Podľa plánu sa podarilo objednať laserovú rezačku, ploter, 2x 3D tlačiareň. Zároveň boli zakúpené prvé stoly a stoličky do priestorov. Taktiež sa začal formovať tím, ktorý sa bude starať o fungovanie a dramaturgiu projektu. Noví členovia prejavili záujem o spoluprácu. Časť finančných prostriedkov bola použitá na nákup nábytku a technického zariadenia. Aktivity projektu pokračujú naďalej.
podpora vzdelávania 10 950 € Liga za duševné zdravie SR, o.z., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Program Zippyho kamaráti na Slovensku je medzinárodným programom Zippy´s friends. Projekt bol určený pre deti vo veku 5-7 rokov a Liga za duševné zdravie v rámci ho realizuje už druhý školský rok. V rámci projektu ,, Zippyho kamaráti na Slovensku - pokračovanie " sa tento program uskutočnil v šk. roku 2014/2015 v 30 základných školách, 4 krajov Slovenska - Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom. Prostredníctvom tohto projektu si deti hravou formou posilňujú sociálne zručnosti. Deti sú lepšie vybavené do ďalšieho života v riešení konfliktov, tvorbe a udržiavaní priateľstiev, zvladaním zmeny a straty a celkovo vo zvládaní záťažových situácií. Projekt Zippyho kamaráti na Slovensku úspešne pokračuje, doposiaľ plánované ciele boli dosiahnuté a žiadateľská organizácia pokračuje v jeho realizácií. Finančné prostriedky boli použité na úhradu cestovného pre supervízora a evaluátorov, na odmenu pre supervízora programu, koordinátora, manažéra programu a evaluáciu programu.
podpora vzdelávania 10 000 € Indícia, n.o., projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Zámerom projektu Mobil, počítač a internet v rukách detí bolo naučiť deti bezpečne a zodpovedne používať mobil, počítač a internet. Aktivity prebiehali počas prednášok a seminárov pre deti, rodičov a učiteľov. Na stránke e-deti.sk pribudli vďaka projektu mnohé nové materiály využiteľné na komunikáciu s cieľovými skupinami, množstvom vedomostných a hravých aktivít, pracovných materiálov pre deti a mládež, či pracovných listov pre učiteľov. Zároveň bola na webovej stránke vedená poradňa, kde odborník odpovedal na otázky detí a rodičov. Odborní lektori sa pod vedením Mgr. Márie Tóthovej Šimčákovej, zapojili do rôznych podujatí spoluorganizovaných nadáciou a prezentovali na nich problematiku bezpečného používania internetu a rizík kyberšikany. Aktivity prebiehali na rôznych školách počas niekoľkých mesiacov. Celkovo sa do aktivit zapojilo cca 6 000 žiakov, rodičov, učiteľov. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-organizačné zabezpečenie prednášok, elektronickú komunikáciu a verejné stretnutia s odborníkmi na konferenciach.
poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Slovenský výbor pre UNICEF, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: Počas trvania projektu sa podarilo poskytovať distančné poradenstvo non-stop, anonymne a bezplatne na území celého Slovenska. Z celkového počtu kontaktov bol poskytnutý priestor pre 321 konzultácií spojených s témou bezpečnosti na internete a virtuálnou realitou. Cieľovou skupinou boli primárne deti a mladí ľudia, sekundárne dospelí volajúci v záujme dieťaťa. Súbežne s poskytovaním služby sa organizácia zamerala na skvalitnenie interných procesov a zefektívnenia on-line poradenstva. Finančné prostriedky boli použité na odmenu pre koordinátora aktivít, konzultantov a operátorov, ktorí zachytávali ohrozené skupiny detí pohybujúcich sa na internete.
podpora vzdelávania 10 000 € Občianske združenie Za trvalo udržateľný rozvoj, projekt podporený v programe Špeciálne príležitosti: V doobedňajších hodinách Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm 2014/2015 o trvalo udržateľnom rozvoji prebiehal Junior festival v rámci súťažného festivalu v dvoch mestách - Bratislava, Banská Bystrica a v rámci TOUR v deviatich mestách na celom Slovensku. Išlo o proces vzdelávania žiakov a študentov základných a stredných škôl, realizovaný zážitkovou formou prostredníctvom filmového a sprievodného programu. Hlavným zámerom bolo osloviť mladú generáciu s problematikou ochrany životného prostredia, edukovať, šíriť osvetu a informovať. Možnosť zúčastniť sa kultúrneho zážitku využilo počas septembra 2014 - októbra 2015 viac ako 27 000 žiakov a študentov, so vstupom zadarmo. Mladá generácia dostala možnosť vidieť širokú škálu environmentálnych filmov a vychutnala si sprievodný program vo forme diskusií, besied, prezentácií, interaktívnych hier. Počas Junior festivalu, v spoluprácie s Nadáciou Orange a spoločnosťou Orange prebiehal aj zber starých mobilov. V spolupráci so základnými a strednými školami sa vyzbieralo od septembra 2014 do októbra 2015 1800 starých mobilných telefónov. Finančné prostriedky boli použité na technické a personálne zabezpečenie festivalu a premietanie filmov a marketing.
Spolu 727 415,4 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder