Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Orange

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Orange, Bratislava'
za rok 2014

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 1 000 € Andrea Kovaľová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu Andrei Kováľovej Majme lásku ku kultúre a knihám bolo sprístupniť a zatraktívniť deťom čítanie kníh a divadlo. Vďaka projektu mohli deti z MŠ Rakárenská navštíviť divadelné predstavenia. Okrem toho vďaka dobrovoľníkom z radov pedagógov a rodičov bol vytvorený priestor, kde sa môžu oboznamovať s knihami, čítať a vzdelávať sa. Financie boli využité na nákup divadelných vstupeniek, poličiek na knihy a knihy.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Mgr. Andrea Valachová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Vďaka projektu Andrei Valachovej, Adler Park, sa podarilo zmodernizovať detské ihrisko. Šesť dobrovoľníkov, zástupcov rodín zo susedstva, osadilo na ihrisku nové herné komponenty, ktoré prispievajú ku kreativite detí, zábave a zmysluplnému využitiu voľného času. Ihrisko sa stalo obľúbeným miestom pre deti a rodičov. Financie boli využité na nákup hracích prvkov, pružinovej hojdačky, dreveného domčeka a dopadovej plochy.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Ing. Erik Makrai; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt CIK-CAK škola šitia bol zameraný na osvojenie si techniky šitia na stroji pre začiatočníkov z radov mamičiek Trnavského materského centra. Cieľom projektu bolo naučiť účastníčky samostatne ovládať šijací stroj, využívať rôzne techniky na úpravu odevov a výrobu úžitkových predmetov, podporiť ich tvorivosť, originalitu a chuť realizovať vlastné nápady. Z poskytnutých finančných prostriedkov boli zakúpené šijacie stroje, látky a pomocný krajčírsky materiál.
e) podpora vzdelávania 1 000 € RNDr. Mgr. Ida Dupačová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Idy Dupačovej, Bábka v MŠ bol zameraný na výrobu a obnovu bábok v materskej škole. Pedagógovia spolu s mamičkami detí z MŠ vytvorili strihy a obnovili bábky. Jednoduhšie bábky si zhotovovali aj samotné deti a následne s nimi hrali bábkové divadlo. Bábky budú využívané pri každodennej výchovno- vzdelávacej práci na zlepšenie komunikačných schopností detí, zvyšovanie ich sebavedomia aj na hry pre rodičov a širokú verejnosť. Financie boli využité na nákup látok a materiálu na zhotovenie bábok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Igor Hovorka; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zrealizovaný projekt priepel k stabilizácii najohrozenejších častí delovej bašty hradu Revište, ktorá slúži ako vstupná brána do horného hradu. V spolupráci so Združením na záchranu hradu Revište tak prispel zamestnanec - aktívny dobrovoľník- nielenk záchrane kultúrneho dedičstva, ale aj zvýšeniu bezpečnosti pripohybe návštevníkov na hrade. Financie boli využité na nákup podporných trámov a potrebných ručných nástrojov.
e) podpora vzdelávania 910 € Ing. Gabriel Klátik; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Svetový unikát Polonín bol zameraný na výrobu a inštaláciu 3D modelu meteoritu a informačnej tabule, ktorými budú turisti Národného parku Poloniny informovaní o vzácnom páde meteoritu Kňahyňa v tejto oblasti pred 150. rokmi. Zároveň sa na mieste inštalovala lavička, čím sa vytvorilo zaujímavé a oddychové miesto pre turistov v obci Zboj. Do prác bolo zapojených 10 dobrovoľníkov, vrátane jedného zamestnanca spoločnosti Orange. Financie boli využité na nákup materiálu na výrobu 3D meteoritu a informačné tabule.
e) podpora vzdelávania 674 € Ján Puškár; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Prostedníctvom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie Orange sa podarilo preniesť vzdelávanie v oblasti astronómie a prírodných vied priamo k deťom do priestorov škôl a škôlok. Finančné prostriedky boli využité na nákup edukačných pomôcok, ktoré nielen prinášajú odpovede na otázky, ale zároveň zatraktívňujú túto tému a zvýšujú záujem u detí, ich rodičov a pedagógov. Súčasťou projektu bolo vytváranie tematických materiálov, omaľovánok a pracovných listov, a realizácia interaktívnych prednášok, ktorých pokračovanie zaručuje udržateľnosť projektu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Jozef Fedor; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V rámci projektu Oddychová zóna Ľudovíka v lokalite Špania Dolina zamestnanca Jozefa Fedora bolo zorganizovaných päť brigád, počas ktorých bola zrevitalizovaná príslušná zóna a vytvorené kryté sedenie s príslušenstvom (stoly, lavice, ohnisko...). Táto časť bude slúžiť širokej verejnosti (turistom, bežkárom, cyklistom) pre oddych a bude súčasťou existujúceho Banského náučného chodníka, Braborskej cesty a v budúcnosti plánovaného banského skanzenu pri Šachte Ľudivíka. Do prác sa zapojilo celkom 22 občanov Španej Doliny rôznych vekových skupín. Poskytnuté finančné prostriedky boli použíté na nákup stavebného dreva a ďalšieho stavebného materiálu (cement, piesok).
e) podpora vzdelávania 619 € Ing. Marek Tyirjak; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Realizáciou projektu Malý záhradník sa v priestoroch MŠ vybudovali priestory na environmentálnu výchovu pre deti. Dobrovoľníci vybudovali skalku, na ktorých budú môcť deti pracovať a vidieť výsledky ich práce. Financie boli využité na nákup drevených záhonov, svahových tvárnic, sadeníc a ďalšieho materiálu na výrobu skalky a obnove areálu MŠ.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Ing. Mgr. Miroslava Kunicová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu Miroslavy Kunicovej, Dopravné ihrisko pre radosť našich detí bolo zabezpečiť rozvoj dopravných zručností a znalostí v oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti v cestnej premávke. Deti sa na simulácii reálnych situácií naučia, ako sa správať a dávať si pozor v premávke a ako rešpektovať aj iných účastníkov cestnej premávky. Pripravia sa tak na samostatný a zodpovedný pohyb v cestnej premávke. Dopravné ihrisko v Rači bude využívané nielen deťmi z MŠ Plickova, ale aj z ďalších materských škôl v tejto mestskej časti. Do realizácie boli zapojení aj rodičia, ktorí spoločne odpracovali na ihrisku 200 dobrovoľníckych hodín. Financie boli byužité na podklad zo štrkodrte a osadenie obrubníkov.
e) podpora vzdelávania 987,23 € Mgr. Miroslava Tareková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Vďaka projektu Lavičky Miroslavy Tarekovej sa podarilo vytvoriť nový priestor pre výučbu ako aj trávenie voľného času žiakov školy. 12 dobrovoľníkov sa podieľalo na zrevitalizovaní ďalšej časti priestorov školy, ktoré dovtedy neboli aktívne využívané a vytvorili sa tak vhodné podmienky pre pedagógov aj žiakov, v čom chce škola do budúcna pokračovať. Financie boli využité na nákup altánku a záhradného nábytku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Ing. Pavlína Kožušková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Projekt Šijeme pre radosť i úžitok Pavlíny Kožuškovej bol zameraný na pomoc matkám a ich rodinám, ohrozovaným chudobou a sociálnym vylúčením. Kúpou krajčírskeho materiálu a šijacieho stroja potrebného pre tvorivé dielne bola podporená schopnosť nezávislosti týchto matiek, ktoré dostali takto šancu, samy sa pričiniť o zlepšenie finančnej situácie svojej rodiny. Kurzy viedli 4 lektorky a na príprave a realizácii kurzov a charitatívneho predaja sa zúčastnilo 18 dobrovoľníkov. Financie boli využité na kúpu šijacieho stroja a látok. Občianske združenie Maják, s ktorým zamestnankyňa na projekte spolupracovala plánuje s kurzami a predajom pokračovať.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Ing. Peter Kocian; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Tridsať dobrovoľníkov sa podieľalo na revitalizácii detského ihriska na MŠ Kalinčiakova. Okrem osadenia nových hracích prvkov vyčistili pieskovisko, natreli hracie zostavy a vyčistili priestor ihriska. Finančné prostriedky boli využité na nákup váhovej hojdačky, trocha lavičiek a tabule na kreslenie.
e) podpora vzdelávania 645 € Petra Ševčíková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cyklus čítania Rozprávok z trávy v rámci projektu Petry Ševčíkovej Siete, ktoré spájajú sa realizoval na sídlisku Štiavnička v Podbrezovej a zároveň v areáli bývalého arboréta roľníckej školy v Brezne - Banisku v spolupráci s občianskym združením Horehronská banská cesta, ktoré tento priestor spravuje. Čítanie rozprávok s baníckou tematikou, ktoré je pre túto lokalitu charakteristické, bolo určené pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku a ich rodičov, aby sa deti naučili niečo nové o baníckej téme. Financie boli využité na závesné siete, ktoré boli umiestňované počas čítačky v ovocnom sade, ozvučenie a občerstvenie počas čítačiek.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Bc. Rastislav Nichta; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu Lesopark Slovensko zamestnanca Rastislava Nichtu bola revitalizácia lesoparku v Ćajkove. V priebehu jeho realizácie sa podarilo s pomocou 43 dobrovoľníkov, ktorí spoločne odpracovali 3 200 dobrovoľníckych hodín, osadiť nové informačné tabuľky, zrevitalizovať dve jazierka a vytvoriť pieskovisko. Park v tvare Slovenska poskytuje priestor na trávenie voľného času pre miestnych obyvateľov, turistov, ale aj na edukačné účely pre žiakov, ktorí ho spoločne s pedagógmi navštevujú počas školského roka. Grant bol využitý na nákup dreveného materiálu, návrh a tlač umelohmotných informačných tabuliek s dlhodobou zárukou.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Ing. Róbert Hykš; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zámerom projektu Pozor deti, pozor skrátka, teraz príde križovatkabolo vybudovanie detského dopravného ihriska v priestoroch MŠ Lienka na Nevädzovej. Traja zamestnanci spolocnosti Orange Slovensko v spolupráci s 18 dobrovoľníkmi z radov rodičov a pedagógov zrevitalizovali ihrisko MŠ, zamerali a navrhliu dopravné ihrisko a návrhy zrealizovali. Financie boli využité na nákup dopravného značenia, kolobežiek, odrážadiel a stojana na bicykle.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Ing. Roman Gereg; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Zamestnanec spoločnosti Orange, zároveň rodič žiaka navštevujúceho ZŠ Kežmarská 28 v Košiciach spolu s učiteľmi tejto školy upravili a zatraktívnili v rámci projektu Poďme sa učiť pod modrú oblohupriestor v jej okolí. Vytvorili tak vhodné podmienky pre environmentálnu výchovu, v rámci ktorej budú žiaci získavať vedomosti a zručnosti v reálnom prostedí. Financie boli využité na nákup sedákov na betónove múriky a kvetináče.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Ing. Roman Račák; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Vďaka projektu Krok za krokom, na ktorom spolupracovali traja zamestnanci spolocnosti Orange Slovensko sa podporil denný stacionár Kompa, kde sa starajú o deti a mládež s viacnásobným postihnutím. Vďaka grantu im boli zabezpečené prostriedky na nákup steppera a bežeckého pásu, ktoré samotní zamestnanci namontovali a spustili do prevádzky. Klienti tak budú môcť absolvovať rehabilitácie na zlepšenie pohybového aparátu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Ing. Štefan Hronček; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: V rámci projektu Štefana Hrončeka Altánok sa spojila MŠ Bukova, Občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ J. G. Tajovského, spolu s rodičmi a spoločne sa im podarilo v Podlaviciach postaviť drevený altánok , ktorý slúži deťom z MŠ na voľnočasové a vzdelávacie aktivity a tiež celej komunite v meskej časti Podlavice - Skubin. Finančné prostriedky boli využité na nákup náterového materiálu, drevenej hmoty, krytiny a stolársku prácu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Tomáš Tomešek; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Cieľom projektu zamestnanca Tomáša Tomešeka bolo vybudovanie detského dopravného ihriska. Deťom sa tým zabezpečila dôležitá dopravná výchova už od útleho veku, ako v rámci vyučovania tak aj mimo neho. Dvadsať dobrovoľníkov spoločne na základe návrhu zrealizovalo a nastriekalo dopravné značenie na betónovú plochu. Financie boli využité na nákup dopravných značiek, farby, kolobežiek a reflexných viest.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Zuzana Jagerčíková; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Vďaka projektu Učebňa v prírode získali deti v Materskej škole Švantnerova v Bratislave nový priestor na vzdelávanie a rozvoj. Tento priestor škôlka plánuje využívať počas roka na ďalšie komunitu podporujúce aktivity, ako vianočné trhy, či oslavy Dňa matiek. Altánok umožňuje presunúť mnohé aktivity do exteriéru, kde deti zmysluplne trávia čas, osvojujú si vedomosti o prírode či rozvíjajú svoju kreativitu. Finančné prostriedky boli použité na nákup potrebného vybavenia altánku, ktorý slúži ako exteriérová učebňa. Do realizácie projektu sa zapojilo spolu 10 rodičov a učiteľov, ktorí odpracovali spolu 16 dobrovoľníckych hodín.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 640 € Ing. Zuzana Peciarová; projekt podporený v Zamestnaneckom grantovom programe: Trojica zamestnankýň Zuzana Peciarová, Viera Sokáčová, Zuzana Slivková z Banskej Bystrice reallizovala projekt Úpravy priestorov prijímacej ambulancie detského oddelenia nemocnice v Brezne. Zapojených bolo 15 dobrovoľníkov, ktorí sa nielen zapojili do projektu, ale poskytli aj pomoc pri hľadaní ďalšej finančnej podpory. Vďaka projektu je na Detskom oddelení v Brezne namiesto nevľúdnej chodby a chladných stien krajina rozprávok, ktorá zavedie deti pri čakaní na vyšetrenie do farebných príbehov poskytujúcich bezpečie. Financie boli využité na nákup farieb, stierok a zdravotníckeho nábytku. Na oddelení sa uskutočnilo aj čítanie z knihy Alica v krajine zázrakov.
b) podpora a rozvoj športu 2 673 € "Medze"; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Občianske združenie Medze vybudovalo v rámci projektu Questing v oblasti Malých a Bielych Karpát 6 questingových trás, ktoré sú voľne prístupné verejnosti. Na začiatku trás nájdu návštevníci truhličky s informáciami, popisom trasy a indíciami, ktoré im postupne odhaľujú a pomáhajú spoznávať zaujímavé miesta. Postupným lúštením indícii a prechádzaním trasy sa dostanú k záverečnému pokladu. Pomocou QR kódov na stanoviskách je možné prejsť na internetové stránky s podrobnejšími informáciami. Poskytnuté finančné prostriedky boli využité najmä na zakúpenie materiálu, ktorý sa osádzal priamo v teréne, na zakúpenie techniky a materiálu na dopĺňanie máp a inštrukcií v a na tvorbu informačných letákov a web stránky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 631 € Academia Istropolitana Nova; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Academia Istropolitana Nova organizuje festival Umenie a víno – multižánrový festival s cieľom prezentovať a propagovať kultúrne dedičstvo Mesta Svätý Jur. Jedným z hlavných miest konania je mestská záhrada/park Scheidlinova záhrada. Vďaka projektu Kultivácia a skrášlenie verejného priestoru pre kultúrne podujatia v mestskej Scheidlinovej záhrade sa podarilo zrevitalizovať tento verejný priestor a osadiť funkčné vybavenie, čím sa nielen areál skrášlil, ale prispelo to aj k jeho bezpečnosti a kvalite realizovaných podujatí a trávenia voľného času. Na projekte sa podieľali obyvatelia mesta, členovia miestnych združení a spolkov a organizátori jednotlivých cezročných podujatí (miestni vinári, zamestnanci Infocentra/AINovy, lektori výtvarných krúžkov, žiaci ZUŠ a ZŠ, atď.). Financie boli využité na zakúpenie dekoratívneho mobilného osvetlenia, stolíkov, vytvorenie podsedákov a materiál na prestrešenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € ARCHEOPARK LIPTOV; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Vďaka projektu Archeoparku Liptov Oživené dejiny v pravekej osade sa podarilo vytvoriť rekonštrukciu pravekých lovcov a zberačov. Na základe archeologických nálezov združenie spoločne so 64 dobrovoľníkmi priblížili verejnosti techniky prípravy stravy, spracovania dreva, hliny, prútia či obydlí. Cieľom je pokračovať v aktivitách a vybudovať unikátny zážitkový a náučný areál pre návštevníkov regiónu. Financie boli využité na nákup surovín, dreva, techníckých pomôcok, ochranné nátery a motodické vedenie a odborné workshopy.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Cudzinci v Bratislave; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Cieľom projektu Rozdielnosť nás spája občianskeho združenia Cudzinci v Bratislave bolo riešiť aktuálny spoločenský problém založený na obavách z prijímania, akceptovania a integrácie cudzincov a azylantov na území Slovenska. V rámci projektu sa zrealizovali tri celodenné podujatia prístupné pre širokú verejnosť - počas každého podujatia sa uskutočnili jazykové dielne pre deti, tvorivé dielne pre ženy, projekcie slovenských filmov s anglickými titulkami, diskusie s azylantmi a tanečné workshopy. Všetky aktivity boli vedené bilingválne v anglickom a slovenskom jazyku. Finančné prostriedky boli použité na organizačné, materiálne a technické zabezpečenie projektu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € EnviroFuture, o.z.; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Dobrovoľníci občianskeho združenia EnviroFuture spoločne s obyvateľmi banskobystrického Sídliska skášlili a oživili svojimi aktivitami túto lokalitu. Počas dobrovoľníckych akcií, ktorých sa zúčastnilo 70 dobrovoľníkov, vysadili trvalkový záhon, opravili kvetináče a vytvorili prírodný chodník v novovzniknutej oddychovej zóne. Počas letných mesiacov zorganizovali kultúrne podujatia ako divadelné predstavenie, folkový koncert, susedské burzy, aby podporili rozvoj komunity a zapojili do svojich aktivít deti, mládež, študentov, rodičov i seniorov. Zároveň zrealizovali vzdelávacie osvetové podujatia o ochrane životného prostredia, ochrane vtákov a o dôležitosti správneho triedenia odpadu. Financie boli využité na realizáciu a propagáciu organizovaných podujatí a materiál na výsadbu, výrobu kvetináčov a chodníka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 100 € Galéria mesta Bratislavy; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Vďaka podpore Nadácie Orange Galéria mesta Bratislavy oživila nádvorie Mirbachovho paláca zeleňou a inštalovala informačný stojan o jej funkčnej fontáne Tritón a nymfa, ktorá je dominantou nádvoria. Spolu s rekonštrukciou fasády paláca tak prispela k zatraktívneniu svojich priestorov, ktoré lákajú k návšteve. Na nádvorí Mirbachovho paláca či v oboch historických palácoch Galérie mesta Bratisvavy k svojim výstavám i stálym expozíciám pripravila množstvo vzdelávacích programov aj so zaujímavými tvorivými aktivitami pre viaceré skupiny návštevníkov od seniorov, skupín ľudí so znevýhodnením, rodín s deťmi, cez mamičky na materskej dovolenke, či pre širokú verejnosť. Finančné prostriedky boli použité na materiálové a organizačné zabezpečenie tvorivých aktivít, propagáciu a na zeleň a infopanel na nádvorie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 300 € Kalvársky fond; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V Banskej Štiavnici v lokalite pod Kalváriou chýbala oddychová zóna. Preto sa OZ Kalvársky fond rozhodol vyčleniť časť svojho pozemku na vybudovanie záhrady s malým vinohradom. V rámci projektu Vinohrad pod Kalváriou pracovníci združenia s pomocou dobrovoľníkov opustenú plochu vyčistili od náletovej zelene a odpadu, celú plochu oplotili a vybudovali múriky. Priľahlé svahy skultivovali, vybudovali terasy a následne vysadili vinič. Projektu sa zúčastnilo približne 60 dobrovoľníkov, 5 pracovníci združenia a pri budovaní terás, múrikov a sadení hrozna pomáhali odborníci. Prostriedky boli využité na výstavbu oplotenia, náradie, získanie zeminy, vybudovanie múrikov a terás, zakúpenie sadeníc viniča, zaobstaranie agátových stĺpikov a nákup zariadenia na muštovanie ovocia. Počas projektu bola zorganizovaná aj premiéra komunitného podujatia s muštovaním ovocia. S pomocou projektu vznikla pekná zelená oáza oddychu, ktorá poskytne miestnym obyvateľom aj návštevníkom mesta miesto relaxu s peknou panorámou Kalvárie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € MŔTVA KOSŤ; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Občianske združenie MŘTVA KOSŤ v rámci projektu pokračovalo v rozvoji kultúrno-vzdelávacieho centra v historickej budove župného domu v Púchove - ŽUPNÝ DOM_BOD KULTÚRY. V priebehu projektu občianske združenie za pomoci dobrovoľníkov zorganizovalo v priestoroch župného domu a prilahlého parku 12 podujatí v interiéri aj exteriéri, ktoré boli určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta Púchov a priľahlého okolia. Projektom sa zvýšila návštevnosť kultúrneho centra a posilnila komunita organizujúca podujatia podobného charakteru. Na projekte participovalo cca 20 dobrovoľníkov a financie boli použité na nákup mobilného pódia, materiálu potrebného pre organizáciu podujatí, kancelárske potreby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € NAŠA SOBOTA občianske združenie; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Členovia OZ Naša Sobota v rámci projektu "Porichtuj si šurec!" zrealizovali v spolupráci so seniormi regiónu Gemer-Malohont 12 stretnutí, na ktorých spolu s členkami Ženského inštitútu tvorivosti uvarili 12 tradičných a takmer zabudnutých jedál nášho regiónu. Z oprášených pôvodných receptov vytvorili gastronomický kalendár, ktorý autenticky zachytáva nie len samotnú prípravu jedla, ale najmä súvislosti jeho prípravy v historickom kontexte. Počas 250 hodín sa 50 dobrovoľníkom podarilo okrem toho vytvoriť komunitu ľudí, ktorá má záujem o uchvoanie a šírenie skúseností sarších generácií. Financie boli využité na ingredience a materiál potrebný pri príprave jedál a na grafický návrh a tlač kalendárov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 372 € Neformálna skupina Aktívne Bytčanky v zastúpení Mgr. Jadranky Moravcovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov Aktívne Bytčanky vybudovala komunitnú záhradu pri Zariadení pre seniorov Jesienka v Bytči, ktorá poskytuje trvalo udržateľný spoločný priestor klientom tohto zariadenia, ich rodinným príslušníkom, zamestnancom, ale aj občanom mesta Bytča premenou nevyužívaného parku na záhradu plnú života. V rámci dobrovoľníckych prác vyčistili pozemok, opravili a osadili nové lavičky, zhotovili vyvýšené záhony na pestovanie a kompostovisko, vysadili bylinky, úžitkové rastliny, ovocné a okrasné dreviny. Na prácach spojených s realizovaním projektu sa zúčastnilo 60 dobrovoľníkov. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup dreva a hranolov, farieb, pracovného a záhradného náradia, pieskoviska s domčekom, záhradných kolkov, materiálu na výrobu ohniska, zeminy, semien, sadeníc a ovocných drevín.
b) podpora a rozvoj športu 2 955 € Neformálna skupina Ihrisko pre veľkáčov v zastúpení Tatiany Klempovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Rodičia z obce Bzince pod Javorinou v rámci projektu Ihrisko pre velkáčov zrevitalizovali detské ihrisko a obohatili ho o nové herné prvky, určené najmä pre staršie deti. Taktiež vytvorili dekoračné a herné prvky zo starých pneumatík a vysadili na ihrisku a v jeho bezprostrednom okolí stromy, kvety a okrasné rastliny. Na prácach sa podieľalo asi 12 dobrovoľníkov. Financie boli použité na nákup hracích prvkov a materiál potrebný na ich osadenie, na výrobu prvkov z pneumatík, a na úpravu ihriska a výsadbu a nákup zelene.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 260 € Neformálna skupina Iniciatíva Poď na dvor v zastúpení Moniky Timkovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina Poď na dvor vytvorila aktívnu susedskú komunitu na dvore medzi Tomáškovou a Kisdyho v Košiciach. Oživila zanedbaný verejný priestor, obnovila existujúce prvky v ňom. Zorganizovala 9 kulúrno-spoločenských podujatí a v organizovaní aktivít pokračujú ďalej (susedský bazár, permakultúrny workshop, spoločné susedské pikniky, výtvarné workshopy pre deti a mládež, zbierky oblečenia, výstavu fotografií, koncert). V druhej fáze projektu zhotovila variabilné objekty pre sedenie, detské hry, čítanie a komunitné pestovanie. Tieto úpravy umožnili vytvoriť priestor, v ktorom sa ľudia môžu pravidelne stretávať, spoločne tráviť čas alebo diskutovať o ďalších zmenách vo dvore. Financie boli využité na nákup materiálu potrebného pri výsadbu, zhotovenie sedenia a organizáciu workshopov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € Neformálna skupina Ľudia zo Zátoky v zastúpení Zdenka Šťastného; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov, ktorá zahŕňa aktivistov z Trenčín 21, CEA o.z., mamičky z MC SRdiečko, decká z DD Lastovička, miestnych ochranárov a ďaľších aktívnych občanov, upravila územie na brehu Váhu pod cestným mostom v Trenčíne. Vybudovali popri rieke aj chodník s lavičkami, ktorý spája územie pod Trenčianskou lodenicou s ihriskom a Zátokou Pokoja. Vďaka projektu Nábrežie sa zrevitalizovalo okolie rieky, zlepšila sa dostupnosť a bezpečnosť nábrežia Váhu priamo v centre mesta Trenčín. Na realizácií sa podieľalo približne 40 dobrovoľníkov. Finančné prostriedky boli použité na materiál na povrch chodníka, prácu techniky a lavičky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € Neformálna skupina ŠAK v zastúpení Zuzany Révészovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Cieľom projektu ŠAK leto, susedia bolo oživenie verejného priestoru v okolí ZŠ Belehradská súborom kultúrnych a spoločenských aktivít. Pomocou vysielača na krátke vlny sa organizovalo premietanie v tichom kine pomocou rádiofrekvencií. V rámci dobrovoľníckych akcií, ktorých sa zúčastnilo 30 dobrovoľníkov, bola vybudovaná komunitná lavička a hokerlíky, namaľovali sa čiary na basketbalové ihrisko aj murálna maľba. Komunita susedov, rodičov, detí a učiteľov cíti oživenie okolia aj vďaka svojmu dobrovoľnickému angažovaniu sa, pocitu z dobre vykonanej práce a ľudskej súnáležitosti. Financie boli využité na drevený materiál, povrchovú úpravu, potreby na maľovanie, sedenie, občersvenie počas akcií a honorár umelcovi.
e) podpora vzdelávania 1 437 € Neformálna skupina v zastúpení Andrei Mičíkovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov z obce Košúty v rámci projektu Zachráňme knižnicu obnovila a nanovo vybudovala knižnicu v 80 ročnej miestnej škole. O vypratávanie priestorov, maľovanie, osádzanie políc či doplnenie vhodnej literatúry sa počas 212 hodín postaralo 53 dobrovoľníkov. Knižnica s denným prístupom bude slúžiť predovšetkým deťom a mládeži, na štúdium aj voľný čas, ale aj ich rodičom a ďalším obyvateľom obce, školám a organizáciám. Okrem revitalizácie interiéru bolo súčasťou projektu osadenie knižnej búdky v areály základnej školy, ktorá bude slúžiť na zdieľanie kníh miestnej komunite. Financie boli využité na materiál spojený s rekonštrukciou knižnice, nákup políc, literatúry, konštrukciu knižnej búdky a pracovných stolov a stoličiek.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 650 € Neformálna skupina v zastúpení Anny Zajacovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálnej skupine občanov z Makova sa prostredníctom projektu Rozkvitnutá hranica pre všetkých podarilo oživiť a sprístupniť areál bývalej Masarykovej chaty stojacej priamo na hraniciach s Českou republikou. Z vyhoreného areálu, kde sa pretínajú turistické chodníky vďaka práci a podpore 80 dobrovoľníkov vytvorili verejné odpočinkové miesto. Finančný grant bol využitý na nákup materiálu a pomôcok pri úprave a spevnení terénu, budovaní skalky, osadení lavičiek a ohniska. Komunitná záhrada bude naďalej dobrovoľníkmi udržiavaná a prístupná verejnosti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 590 € Neformálna skupina v zastúpení Daniela Lorinca; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov prepojila dve oddychové zóny pri rieke Ondave. V tesnej blízkosti obce Kladzany, kde rieka vytvára jedinečnú scenériu, riečnu zákrutu s peknými výhľadmi. Počas štyroch dobrovoľníckych aktivít vybudovali 650 m dlhú trasu náučno-poznávacieho chodníka. Upravili vstupy na chodník, vysadili novú zeleň, kry a dreviny, ktoré tvoria poznávacie body chodníka. Vytvorili plochu pre prírodné klzisko, osadíli drevené prvky - lavičky, informačné panely a tabule. Skrášlená lokalita je predpokladom zvýšeného záujmu miestnych obyvateľov, návštevníkov obce a regiónu pod hradom Čičva. Finančné prostriedky boli použité na nákup a dopravu materiálu, stromov, kríkov, tesárske práce a tlač informačných tabúľ.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 760 € Neformálna skupina v zastúpení Ing. Margity Gregorovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Vďaka projektu Komunitná záhrada v malom - miesto oddychu a relaxu pre všetkých sa podarilo neformálnej skupine dobrovoľníkov vytvoriť komunitnú záhradu. V rámci realizácie sa podarilo podporiť miestnu komunitu prepojením sociálneho zariadenia, materskej školy a dobrovoľníkov, ktorí spoločne nielen vytvorili záhony, zasadili semiačka, ale aj naďalej sa starajú a spoločne udržiavajú svoju úrodu. Financie boli využité na nákup záhradného náradia, zeminy, hnojiva semiačok a dreveného materiálu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 333 € Neformálna skupina v zastúpení Lenky Kapustovej, Martiny Plevkovej, Moniky Valuchovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov z Kovariec v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi zo ZŠ Výčapy-Opatovce, vybudovala spolu s klientkami zariadenia sociálnych služieb bylinkovú záhradku. Tá slúži všetkým klientkám zariadenia ako miesto k pracovnému vyžitiu, kde pravidelne využívajú svoje vedomosti a zdatnosti zo záhradkárčenia. Vypestované bylinky klientky využívajú nielen pri výrobe domácich mydielok- v sušenej forme ale aj ako prísadu do čaju - v čerstvej forme. Záhradka umožňuje aktívne a zmysluplné využívanie voľného času stráveného v centre, čo má pozitívne dopady na fyzické a duševné zdravie klientiek. Financie boli využíté na nákup byliniek a kameňa s kôrou požitého na vytvorenie záhradky a chodníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Neformálna skupina v zastúpení Ľubice Kadlec Melišovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V rámci projektu sprístupnila neformálna skupina dobrovoľníkov v Pamiatkovej zóne Habánsky dvor Sobotište prvú pamiatku miestnym obyvateľom a turistom. Rekonštrukciou habánskej klučárne prinavrátili objektu účel, ktorému pôvodne slúžil v čase, keď bol spoločenským centrom habánskej komunity. V priestoroch objektu nainštalovali expozíciu Sobotište na historických fotografiách a informácie o význame habánskej klučárne, na nádvorí vytvorili oddychovú zónu s lavičkou a kvetinovým zátiším. Klučáreň bude slúžiť ako otvorený, verejný priestor obyvateľom aj návštevníkom obce na oddych aj vzdelávanie. Financie boli využité na prezentačné a informačné tabuĺky, dobové predmety, ako lavičky, spotrebný a pracovný materiál.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Neformálna skupina v zastúpení Mgr. Angeliky Okresovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina dobrovoľníkov v rámci projektu Spojme sily pre nás všetkých vybudovala altánok na školskom dvore materskej a základnej školy. Altánok bude slúžiť pre potreby materskej, základnej školy, detí a mládeže z obce, mladým rodinám, okrem iného aj na výučbu predmetov v exteriéry. Do projektu sa zapojilo približne 60 dobrovoľníkov, ktorými boli najmä rodičia detí z MŠ a aktivační pracovníci obce. Vytvorili tak fungujúcu spoluprácu medzi 3 objektami - školou, obcou a rodinou. Financie boli využité na výstavbu altánku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € Neformálna skupina v zastúpení Moniky Dlugošovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Cieľom projektu Chyťme sa za ruky neformálnej skupiny občanov na sídlisku Vargovo pole v Rožňave bolo oživenie anonymnej komunity, prebudenie záujmu obyvateľov o dianie v ich okolí a nadviazanie vzájomných vzťahov. Vďaka realizovaným dobrovoľníckym aktivitám zameraným na údržbu a zveľadenie verejného priestoru sídliska, ale aj voľnočasovým aktivitám určeným pre miestne deti a mládež, sa podarilo prepojiť rôzne skupiny miestnych obyvateľov, seniorov, sociálne a zdravotne znevýhodnených, deti a mládež. Financie boli využité na materiál nevyhnutný na úpravu terénu, náradie, farby, zeleň a kreatívny a výtvarný materiál na aktivity s mládežou.
b) podpora a rozvoj športu 776 € Neformálna skupina v zastúpení Rolanda Jeremiaša; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Neformálna skupina občanov v Štúrove sa dlhodobo stará o priestory ihriska ,,Dubčekova". V rámci podporeného projektu sa tridsiatim dobrovoľníkom, ktorí spoločne venovali až 500 dobrovoľníckych hodín, podarilo vytvoriť ďalší priestor pre aktívne trávenie voľného času pre deti a mládež, a zároveň prispieť k oživeniu lokálnej komunity. Finančná podpora bola využitá na nákup športových prvkov a dobudovanie ihriska.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 300 € Neformálna skupina v zastúpení Viktórie Mravčákovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Vďaka projektu Pľac neformálnej skupiny dobrovoľníkov z Košíc sa špeciálna škola otvorila komunite. Zrevitalizovaním pozemku pred školou a vytvorením komunitnej záhrady sa vytvoril priestor na susedske? popoludnia, návštevy a miesto pre deti a študentov, ktoré ho spoluvytvárali. S?tudenti zaz?ili participati?vny proces navrhovania od na?padu az? po realiza?ciu. Organizátori veria, že spolupra?ca s?koly, univerzity a okolia na tomto projekte bude vzorom pre ostatne? komunity. Financie boil využité na nákup náradia, konzultácie technických riešení a povrchové a sadové úpravy.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 700 € Neformálna skupina Združenie rodičov a priateľov detí navštevujúcich materskú školu v zastúpení Mgr. Lenky Hulínovej; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Združenie rodičov detí navštevujúcich Materskú školu v Petroviciach obnovilo priestory areálu MŠ vybudovaním multifunkčného miniamfiteátra, detského ihriska a oddychovej zóny. V spolupráci s viacerými komunitnými organizáciami fungujúcimi na území obce sa 120 dobrovoľníkom podarilo vytvoriť miesto na plnohodnotné trávenie voľného času všetkých generácií – od malých detí až po seniorov. Finančné prostriedky boli použité na nákup a montáž detských herných prvkov (kolotoč, preklápacia hojdačka a pieskovisko).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Občianske združenie - OÁZA Komoča; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt revitalizácie oddychovej zóny prispel vďaka úprave rekreačnej zóny v okolí rieky Váh k rozvoju občianskeho aktivizmu v malej obci Komoča. Spojili sa aktivisti a dobrovoľníci, ktorí svojou prácou ovplyvnili ďalšie skupiny obyvateľov, no najmä prispeli k ochrane životného prostredia a modernizácii rekreačnej zóny obce. Finančné prostriedky boli použité na obstaranie lavičiek, smetných nádob a grilov.
b) podpora a rozvoj športu 2 150 € Občianske združenie „Tramp Hubová“; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Členovia turistického klubu Tramp Hubová v spolupráci s obcou Hubová a ďalšími organizáciami projekt nového turistického náučného chodníka s názvom Hubovský okruh. Turistický náučný chodník bude slúžiť pre obyvateľov dolného Liptova, žiakov turistického krúžku na základnej škole v Hubovej a pre turistickú verejnosť. Súčasťou realizácie bolo vytvorenie obsahu 12 informačných panelov, preklad textov do angličtiny, ich osadenie a práce na priľahlej infraštruktúre turistického náučného chodníka. Finančné prostriedky boli použité na výrobu drevených stojanov na informačné panely, grafické spracovanie a ich tlač, zakúpenie licencií pre použitie umeleckých diel na informačné panely, zakúpenie vrecovaného betónu potrebného pre osadenie konzol na informačné stojany a zakúpenie dreva pre vytvorenie lavičiek a obnovu studničiek.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 143 € Občianske združenie Barlička; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt pomohol sezónu 2016 v Komunitnej záhrade Sídlisko III obohatiť o vzdelávacie aktivity, ktorých výsledkom sú nové vyvýšené záhony, exteriérové cvičenie, hmatový chodník, obnovený prístupový chodník, založené bylinné skalky slúžiace komunite obyvateľov Sídliska III, prijímateľov sociálnych služieb v blízkom zariadení, žiakov a študentov škôl ako aj detí z okolitých materských škôlok. Vrámci projektu sa podarilo zorganizovať 4 záhradné slávnosti, ktoré prepojili všetky cieľové skupiny. Na realizácii sa podieľalo 25 dobrovoľníkov z rôznych organizácií a komunity. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu pre tvorbu záhonov a prvkov, na úpravu chodníkov, na náradie pre aktivity, na lektorov vzdelávacích aktivít, na dopravu materiálu, tvorbu a tlač propagačných materiálov.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Občianske združenie Budúcnosť je zdravý život; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Členovia občianskeho združenia Budúcnosť je zdravý život a Nordic walking Klubu Lučenec realizáciou projektu prispeli k propagácii nordic walkingu ako zdravej a nenáročnej pohybovej aktivity pre širokú verejnosť. 43 dobrovoľnikov upravilo a skrášlilo priestor v mestskom lesoparku pri rekreačnej zóne Priehrada - Ľadovo. Vyvrcholením projektu bola súťaž Novohradský pohár Nordic Walking. Finančné prostriedky boli použité na nákup pracovného náradia, drobnej exteriérov architektúry, štrku na úpravy chodníkov, nordic walking palíc k zapožičiavaniu počas tréningov, vecných cien a občerstvenia pre účastníkov záverečnej súťaže.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Občianske združenie MISIA MLADÝCH; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt Po stopách Františka Skyčáka propagoval odkaz a dielo významného oravského rodáka a ekonóma, ktorý sa snažil vytvárať ekonomické nástroje pre rozvoj lokálnej ekonomiky na začiatku 20. storočia. Dielo F. Skyčáka je aktuálne dodnes a občianske združenie Misia mladých sa ho snaží pretaviť do vytvárania nástrojov pre oravské rodiny v núdzi, ktorým môžu vytvoriť vlastný zdroj príjmov (predaj zeleniny, ovocia). Projekt prezentoval verejnosti súčasné možnosti a nástroje pomoci rodinám, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách. Misia mladých zrealizovala za týmto účelom zeleninové dielne, odbornú konferenciu, súťaž pre študentov stredných škôl a tiež sa zúčastnilo letných festivalov. Financie boli použité na nákup materiálu na aktivity, výrobu informačných panelov, prenájom miestnosti a zabezpečenie občerstvenia na konferenciu, odmeny pre odborníkov, vecné odmeny pre študentov a vypracovanie elektronického zborníka.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Občianske združenie PAPUČKY; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V rámci projektu občianskeho združenia PAPUČKY v Klokočove 50 dobrovoľníkov vytvorilo priestor pre pravidelné tvorivé dielne, do ktorých sa zapojili nielen autisti, ale aj jednota dôchdocov v Klokočove a miestni remeselníci. Prostredníctvom ukážok výrobkov z regiónu sa podarilo odprezentovať najmä hrnčiarstvo a rezbárstvo. Výrobky z dielní následne prezentovali na miestnom športovom podujatí a Zemplínskom jarmoku. Celý projekt sa ukončil vernisážou výrobkov, kde sa široká verejnosť dozvedela o priebehu projektu Chyťme sa za ruky a zmeňme svet. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie technického a materiálneho zabezpečenia tvorivých dielní a propagáciu samotného projektu.
b) podpora a rozvoj športu 2 270 € Občianske združenie Zaježová; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V rámci projektu Občianskeho združenia Zaježová Šport nás spája sa vybudovalo futbalovo- volejbalové ihrisko pre obyvateľov obce. Jeho cieľom bolo podporiť spoluprácu a spoločné trávenie voľného času (nielen) pre obyvateľov Zaježovej- starousadlíkov aj novousadlíkov, deti, aj dospelých, domácich aj hostí. Podporil sa tým záujem o šport a zdravý životný štýl. Do projektu sa zapojilo 30 dobrovoľníkov, z ktorých bolo veľa detí a najmä teenagerov. Zažili tak atmosféru radostnej práce a zábavy pri tvorbe spoločného diela. Financie boli využité na zabezpečenie ťažkej techniky a potrebný materiál pri stavbe ihriska.
b) podpora a rozvoj športu 1 648 € OZ MULICA; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Zámerom projektu Cyklodielňa na kolesách Občianskeho združenia Mulica bola výroba cyklodielne na kolesách, ktorá by pomohla rozvoju služieb pre cyklistov, ale aj iným cieľovým skupinám, v školách, či na festivaloch. Svojím projektom reagovali na dopyt po workshopoch zameraných na servis bicyklov či dopravnú výchovu na miestnych školách. Vďaka projektu bola vyrobená pojazdná cyklodielňa a zrealizovaných viacero workshopow na festivaloch, verejná prezentácia na dňoch zdravia v Žiline. Financie boli využité na nákup materiálu, náhradných dielov, náradia, odmien pre špecialistov (zvárač, stolár, kováč) a propagáciu aktivít cyklodielne.
e) podpora vzdelávania 2 000 € OZ ZBOJSKÁ; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Týmto projektom dobrovoľníci a členovia OZ Zbojská v spolupráci s dobrovoľníkmi z ďalších organizácií vybudovali na existujúcom náučnom chodníku Voniaca zameranom na spoznávanie flóry a fauny Národného parku Muránska Planina dve oddychové zóny s edukačným charakterom zameraným na environmentálnu výchovu. Súčasťou oddychovej zóny špecializujúcej sa na spoznávanie biotopov horských lúk je altánok s čitárňou, ktorý doplnil bylinkovú botanickú záhradu. Druhá oddychová zóna vybudovaná v rámci projektu je zameraná na spoznávanie lesov národného parku. V tejto zóne je vybudovaný malý lesnícky skanzen s altánkom, detská preliezačka, lesná škôlka, ukážka medvedieho brlohu, ukážka lesného náradia a špeciálny panel zameraný na informácie o rozklade odpadu v lese. Peňažné prostriedky boli využité na drevenné altánky, preliezačku, úpravu chodníkov a infopanely.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 000 € PERIFÉRNE CENTRÁ; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V rámci projektu Materská-Záhrada sa čiastočne zrevitalizoval verejnosti prístupný areál bývalej materskej školy v Dúbravici. V spolupráci s miestnymi obyvateľmi, remeselníkmi, obecným úradom, produktovým dizajnérom, sochárom a dohromady za účasti asi 35 dobrovoľníkov vznikol súbor 4 rôznych úžitkových objektov, ktoré slúžia ako oddychový aj herný mobiliár predovšetkým pre deti, ale aj pre dospelých. Nové prvky tvorí: zložená multifunkčná stolička, prekrytie pieskoviska s lavicou, verejná info tabuľa a súbor prvkov-lavičiek rozmiestnených rôzne v areáli. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na nákup materiálu, na odborné práce spojené s opracovaním dreva, nákup piesku do pieskoviska a na občerstvenie pre dobrovoľníkov a realizátorov projektu.
b) podpora a rozvoj športu 2 970 € RODON Klenovec /za rozvoj obecného diania ochotných nadšencov/; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Občianske združenie RODON Klenovec /za rozvoj obecného diania ochotných nadšencov/realizovalo projekt vybudovania oddychovej zóny, poskytujúcej obyvateľom obce Klenovec v parkovom prostredí bezplatné možnosti aktívneho odpočinku v podobe záhradných hier. Vďaka úsiliu takmer 30 dobrovoľníkov bol areál oddychovej zóny úspešne vybavený zariadením pre výkon všetkých rekreačno-športových aktivít určený pre širokú verejnosť. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie vybavenia pre záhradné hry.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 855 € Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V rámci projektu Tvoríme spoločnosť pre všetkých sa úspešne zrealizovalo 6 voľno-časových aktivít: šport, tímové hry, kreatívne aktivity, tvorenie, piknikovanie, príprava nízkokalorických jedál i vzdelávanie. Vzhľadom k nedostatku príležitostí pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením tráviť aktívne a zmysluplne voľný čas v spoločnosti ostatných, tieto stretnutia boli veľkou motiváciou na ich ceste budovania samostatnosti. Stretnutia organizované vďaka projektu zvýšili motiváciu všetkých účastníkov naďalej si spoločne voľnočasové aktivity, budovať vzťahy a prepájať svet zdravých ľudí so zdravotne znevýhodnenými. Financie boli využité na cestovné náklady, materiál potrebný pri aktivitách, potraviny a prenájom priestorov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 630 € Spoločnosť komunitných centier; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: V rámci projektu Zlepšujeme, lebo chceme sa 6 mládežníckych peer skupín, tvorených predovšetkým rómskou mládežou z obcí Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja zapojilo do procesu zisťovania potrieb svojich spoluobčanov a následného plánovania lokálnych aktivít. Mládežnícke skupiny prostredníctvom dotazníkového šetrenia identifikovali témy, ktoré ich spoluobčania vnímajú ako problémové a na základe identifikovaných problémov vytvárali akčné plány, vedúce k zmene k lepšiemu. Na spoločnom workshope členovia peer skupín tieto plány obhajovali a prepracovávali do realizačných plánov a v období september - október svoje aktivity uskutočnili. Podarilo sa uskutočniť 5 lokálnych aktivít - sprístupniť futbalové ihrisko vo Vrbnici, vybudovať verejné ohnisko a posedenie pri ňom v Kecerovciach a Vtáčkovciach, podporiť výstavbu pamätníka výročia obce Janice a založiť klub zumby v obci Rankovce. Do aktivít bolo zapojených viac ako 40 dobrovoľníkov a výsledky činnosti sú verejne dostupné miestnym obyvateľom. Finančné prostriedky boli použité na cestovné, ubytovanie a stravu, lektorský honorár, materiál a kancelárske potreby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 020 € ŠAŠOVČAN; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projektom Spojme tri generácie sa podarilo zapojiť tri generácie do prípravy a realizácie ďalšieho ročníka Šášovských hradných hier. Poznatky starých mám, skúsenosti strednej generácie a fantázia mládeže prispeli k tvorbe historickej kulisy a klady, k príprave a realizácii Strašidelného lesa. Realizovala sa beseda s historičkou a tri brigády. Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie maliarskeho náčinia, na dva stolárske výrobky a textilné potreby na výrobu kostýmov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 745 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt SINAJ priespel k rozvoju komunitného života v Trstenej. Jedným z hlavných pilierov tohto rozvoja je prevádzka Komunitného centra Sinaj, ktoré prostredníctvom projektu, získalo atraktívny priestor nádvoria a zorganizovalo niekoľko aktivít pre širokú verejnosť, cez ktoré si pozitívne buduje svoje meno v komunite. Na projekte participovalo 30 dobrovoľníkov. Financie boli využité úpravu komunitného námestia, nákup mobiliáru, ozvučenia a inventáru na organizovanie susedských piknikov a spotrebný materiál na workshopy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Vstúpte, n. o.; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Malacká šošovica je projekt, ktorý prepája neziskový sektor, prináša život do centra mesta a oživuje verejný priestor. Uskutočňuje sa už tretí rok a mnohí sa na ňu tešia ako na sviatok. Tvorí lepšie Malacky, odhaľuje, akí šikovní remeselníci žijú v meste aj širšom regióne, podporuje lokálpatriotizmus. Podujatie spojilo asi 15 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali cca 400 dobrovoľníckych hodín. Zúčastnilo sa ho do štyridsať predávajúcich, odprezentovalo sa osem občianskych združení a neziskoviek. Financie boli využité na nákup mobiliára, drevené stánky, stoly a lavice, tvorivý materiál pre dielničky, ktoré budú ešte dobre slúžiť ďalšie ročníky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 090 € Združenie STORM; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Združenie STORM už po 8 krát usporiadalo letnú komunitnú akciu pre obyvateľov sídliska Klokočina v Nitre. Pracovníci združenia v spolupráci s ďalšimi organizáciami vytvorili pre ľudí pestrý celodenný program sprevádzaný hudobnými vystúpeniami. Dobrovoľníci ďalej pre obyvateľov vytvorili relaxačnú zónu s novým sedením, okrasnými rastlinami, stojanom na bicykle a maľbou reflektujúcou život na sídlisku. Vyrobené boli tabule informujúce o službách komunitného centra. Finančné prostriedky boli čerpané najmä na materiál potrebný k stavbe sedenia, okrasné rastliny, farby a spreje, občerstvenie, tlač a zapožičanie hudobnej techniky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 942 € Neformálna skupina Rada mládeže mesta Brezna v zastúpení Mareka Loceka; projekt podporený v programe Spojme sa pre dobrú vec: Projekt Rozprávam, rozprávaš, rozprávame (Oživené príbehy storočí) nebol zrealizovaný. Finančné prostriedky boli v mesiaci marec 2017 vrátené príslušnému daňovému úradu vo výške 942,00 €.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Cirkevná základná škola Narnia; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: V projekte Prvácke E-denníky trieda prvákov denne zaznamenávala svoj školský život, tvorila z neho denníky, ktoré dávala do elektronickej podoby. Priamo v triede sa vytvoril počítačový kútik, kde bolo reálne prostredie simulujúce grafické štúdio, zakladač a textové editory. Žiaci svoje zážitky, návody, nápady fotili a dokumentovali a formou e-denníka zdieľali s rodičmi, učiteľmi a inými prvákmi. Vytlačené e-denníky s učebnými materiálmi, nápadmi a návodmi dali žiaci do daru komunite sociálne znevýhodnených detí v triede, ktorej vyhorela škola. Projekt vytvoril v realite deťom systém, ktorý im pomôže bezpečne sa pohybovať v elektronickom svete. Spoluprácovalo sa s rodinami aj so školou, pri aktivitách sa prepojili rôzne prvácke triedy a umožnilo sa zdieľať cesty učenia. Výsledkom je autentický e-denník prváckej triedy z obdobia 8 mesiacov v škole. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych a výtvarných potrieb, na tlač, kopírovanie, cestovné a prepravné.
e) podpora vzdelávania 1 165 € Gymnázium Bytča; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Na Gymnáziu v Bytči v rámci projektu Kamarát Internet žiaci celej školy študovali pracovný materiál o závislosti na informačných a komunikačných technológiách a o kyberšikane. Niektorí v grafických editoroch vytvárali obrázky, grafiky, vyrábali krátke videá, iní v textových editoroch spracovali tému v podobe poviedok. Žiaci vytvorili infobrožúrku, ktorá bola určená ďalším žiakom a rodičom. Počas dňa otvorených dverí žiaci rozdávali infobrožúrku verejnosti, robili anketu a debatovali na tému bezpečnosti na internete. Všetky aktivity počas školského roka boli zverejňovaané na školskej nástenke a na web stránke školy. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie predmetov na umiestnenie loga školy a akcie, na výtvarný, študijný a kancelársky materiál, na tlač materiálov a výrobu videí, odmenu pre lektorku.
e) podpora vzdelávania 1 151 € Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Stop kyberšikane! realizovali na Gymnáziu Ivana Kraska v Rimavskej Sobote žiaci druhého ročníka, ktorí si pre svojich mladších spolužiakov a deti z Materskej školy pripravili 2 workshopy. V rámci nich im sprostredkovali nadobudnuté informácie o kyberšikanovaní hravým a zaujímavým spôsobom. Keďže išlo o rôznu vekovú kategóriu museli svoj program modifikovať a nachádzať najreálnejšie možnosti prezentovania témy, tak aby jej porozumel každý. Pre svojich spolužiakov si pripravili scénku o kyberšikanovaní z prostredia našej školy, pre detičky v Materskej škole netradičnú rozprávku o Snehulienke, ktorá čelila sociálnym útokom od zlej kráľovnej. Šírenie povedomia o tomto probléme v spoločnosti neostal tak len na pôde gymnázia. Projektové vyučovanie prinieslo výsledné produkty vo forme plagátov, dotazníkov, kulís, fotodokumentácie, ktoré boli umiestnené vo vestibule školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho a výtvarného materiálu, tlač propagáčných plagátov a tričiek s témou kyberšikany, občerstvenie a odmenu za koordináciu.
e) podpora vzdelávania 1 046 € Gymnázium Ladislava Novomeského; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci kvinty B Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici 2 v Bratislave realizovali aktivity projektu Bol raz jeden internet. V rámci projektového vyučovania informatiky sa venovali bezpečnosti internetu a jednotlivým nástrahám, rovnako prevencii pred týmito rizikami. Naprogramovali webstránku www.surfujbezpecne.com, počítačovú hru, vytvorili bábky a kostýmy a nacvičili dve divadelné predstavenia o bezpečnosti internetu, graficky navrhli náučné letáky a omaľovánky pre najmenších, pripravili a zrealizovali anketu na danú tému v uliciach mesta. Splnenie cieľov bolo zreteľné, žiaci sa naučili mnohé nové skutočnosti o bezpečnom pohybe vo virtuálnom priestore, zlepšili si svoje sociálne zručnosti, poučili svoje blízke aj široké okolie o prevencii proti nebezpečenstvám a nástrahám na internete. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok, kostýmov, kancelárskeho materiálu a polotovarov na výrobu bábok, tlač náučného materiálu.
e) podpora vzdelávania 1 490 € Gymnázium Mateja Hrebendu; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Na Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti projekt Aby ste si v roku 2030 nemuseli zmeniť meno! ponúkol študentom aktivity spojené so získaním konkrétnych zručností a skúseností ako zmysluplne využiť informačno-komunikačné technológie, ako sa nestať obeťou útoku, ako postupovať v prípade zneužitia, ako chrániť svoje osobné údaje a správať sa zodpovedne. Umožnil im reagovať na aktuálne trendy a najnovšie poznatky vo vývoji komunikačných technológií a médií a z nich vyplývajúcich nových fenoménov v spoločnosti. Študenti v rámci projektu navštívili psychiatrické oddelenie nemocnice v Rimavskej Sobote, kde sa stretli s pacientmi liečenými na závislosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup mikropočítača Raspberry Pi s príslušenstvom, výtvarný materiál, cestovné, nájom a lektorné.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Gymnázium sv. Edity Steinovej; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach zrealizovalo projekt "SecurITy". Projekt bol určený pre 150 študentov 3., 4. a 5. ročníka bilingválneho štúdia. Tematicky sa zameriavali na zavádzanie problematiky počítačovej bezpečnosti do výučby pre najstarších študentov gymnázia na primeranej odbornej úrovni. V rámci projektu riešili doplnenie informatickej knižnice o odborné publikácie, ktoré sa použili aj priamo vo vyučovaní v rámci projektových hodín, kde najstarší študenti pripravovali aktivity na hodiny pre mladších študentov. Študenti sa následne zúčastnili 4 besied s odborníkmi praxe. Na záver projektu absolvovali aj učitelia školenie zamerané na aktualizáciu ich vedomostí z oblasti počítačovej bezpečnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup odborných knižných publikácií do informatickej knižnice, tlač posterov a školiacich materiálov, odmenu koordinujúcemu učiteľovi a zakúpenie edukačných sád na praktickú výučbu problematiky Internetu vecí.
e) podpora vzdelávania 1 480 € Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri Strednej odbornej škole pre žiakov so zrakovým postihnutím internátnej; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt „Aby bol internet len našim pomocníkom“ bol realizovaný v Spojenej škole internátnej v Levoči. Počas siedmych stretnutí sa 30 žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami naučili identifikovať a diferencovať potenciálne nebezpečenstvo pri používaní internetu, v simulovaných situáciách si vyskúšali efektívne postupy ako eliminovať možnosť, že sa stanú obeťou kyberšikany alebo obchodovania s ľuďmi, zúčastnili sa tiež exkurzií v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore, kde si vypočuli zaujímavé prednášky o závislostiach a navštívili Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb a výtvarného materiálu, toneru, flipchartu, samolepiacich násteniek, odbornej literatúry, laminovačky a fólii, na zabezpečenie odborných prednášok a besied, prenájom miestností, občerstvenia, úhradu cestovného, tlač letákov v čiernotlači a braillovom písme, i tlač bannerov.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Obchodná akadémia Rožňava; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Obchodná akadémia Rožňava pripravila v rámci projektu SAFER INTERNET DAY 2016 v OA Rožňava zaujímavú školskú konferenciu, ktorá bola poučná a zároveň zábavná pre všetkých žiakov školy i pre pozvaných hostí. Aktérmi boli samotní žiaci a to ako moderátori i ako autori prezentácií a videí. Vystúpil na nej psychológ a hovoril na tému závislosti na internete. Akciu pozdravil a niekoľkými pesničkami ju spestril známy spevák zo SuperStar Robo Šimko. Žiaci vytvorili plagáty, letáky, komiks, prezentácie a videá. Najlepší boli odmenení USB kľúčmi. Najaktívnejší študenti, ktorí sa podieľali na príprave akcie, boli odmenení tričkom, ktoré navrhli členky krúžku "Internet a bezpečnosť na internete". Na konferencii boli odmenení aj talentovaní žiaci OA Rožňava a to autorka hymny školy a autor grafického návrhu tabule zobrazujúcej prierez školskými konferenciami podporenými Nadáciou Orange. O akcii sme informovali širokú verejnosť na FB stránke Obchodná akadémia Rožňava a v školskom časopise "Sršeň". Finančné prostriedky boli použité na prenájom sály, tlač pozvánok, brožúr a letákov, propagačné materiály, fotografovanie, vecné ceny a odmenu koordinátorovi projektu.
e) podpora vzdelávania 1 500 € PREVENTISTA - združenie pre bezpečnosť a prevenciu; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Prevencia IT kriminality je nesporne veľmi dôležitá v dnešnom pretechnizovanom svete. Členovia občianskeho združenia Preventista sa prevenciou, ako aj osvetou a vzdelávaním učiteľov na školách zaoberajú už 10 rokov. Vďaka podpore Nadácie Orange zrealizovalo toto združenie súťaž pre učiteľov pod názvom Najkreatívnejší deň bezpečného internetu. Kľúčovým pri týchto aktivitách je učiteľ, ktorý neraz organizuje podobné aktivity bez odmeny, často na úkor voľného času. Tento projekt myslel aj na odmenu učiteľovi, a to vo forme víkendového sústredenia pre 20 nejkreatívnejších z 46 zaregistrovaných učiteľov. Zároveň to bola možnosť na ďalšie prehĺbenie znalostí v oblasti IT kriminality vďaka odborným prednáškam a bolo to mimoriadne inšpiratívne vďaka výmene skúseností medzi pedagógmi.Finančné prostriedky z Nadácie Orange boli použité na čiastočné pokrytie nákladov víkendového sústredenia pre 20 najkreatívnejších učiteľov, realizátorov projektov na školách.
e) podpora vzdelávania 850 € Spojená škola Nováky; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci Spojenej školy Nováky absolvovali projekt s názvom Internet náš každodenný, zameraný na využívanie internetu v živote mladých. Vytvorili prezentácie a video, ktorými zaujali najmä mladších žiakov zo Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi, ale aj žiakov z iných základných škôl. Svojím aktívnym prístupom prispeli nielen k zamýšľaniu sa o nástrahách internetu, ale aj k zmenám či už vo vlastnom živote alebo v živote svojich kamarátov. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb, propagačného materiálu, zakúpenie učebného materiálu a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 850 € SPSA EBG elokované pracovisko Žiar nad Hronom; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: V rámci projektu Bezpečný život s IKT sa žiaci Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Žiari nad Hronom prostredníctvom rôznych interaktívnych a zážitkových aktivít oboznamovali s rizikami a nástrahami virtuálneho sveta. Na začiatku absolvovali Týždeň bezpečného internetu. Následne pod vedením pedagógov začali pracovať na príprave kampane Bezpečný život s IKT, počas ktorej vytvorili logo kampane, motívy plagátov, PEER program a informačné letáky a plagáty. PEER program žiaci zrealizovali pre 15 ôsmakov, ktorí prišli na exkurziu. Finančné prostiedky boli použité na nákup materiálu, pomôcok, na tlač letákov a plagátov, ceny do výtvarnej súťaže o logo kampane a odmenu pre externého lektora.
e) podpora vzdelávania 890 € Stredná odborná škola; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Bargain Hunters/Lovci zliav realizovali študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy v Tisovci. Projekt bol primárne určený študentom školy, ktorí sa zúčastnili prednášok a workshopu na tému bezpečného online nakupovania a sekundárne žiakom deviatych ročníkov základných škol a členom klubu dôchodcov. V priebehu školského roka študenti vytvorili na danú tému letáky a plagáty, animáciu, náučné videá ako aj interaktívny pracovný zošit. Finančné prostriedky boli použité na nákup temperových farieb, výkresov a kartónov, foto papiera, náplne do tlačiarne, štetcov, orezávačov, zvýrazňovačov a lineára.
e) podpora vzdelávania 1 008 € Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Bánovce nad Bebravou; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Spoločne proti kyberšikane bolo zvýšiť povedomie študentov o fenoméne kyberšikany medzi žiakmi. Žiaci absolvovali besedu s odbornými pracovníčkami z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na tému kyberšikana, workshop na tému Spoločne proti kyberšikane s modelovými situáciami jednotlivých stupňov kyberšikany. Prežili deň plný športu bez mobilu a internetu. Študenti pripravili informačné materiály, vytvorili DVD na tému ako eliminovať kyberšikanovanie na školách. Zrealizovali propagáciu projektu a jednotlivých aktivít prostredníctvo nástenky vo vstupnej hale školy a na internetovej stránke školy. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia účastníkov besedy a workshopu, magnetickú tabuľu, toner na tlačenie letákov a kancelárske potreby.
e) podpora vzdelávania 650 € Stredná odborná škola, Bystrická 4, 96681 Žarnovica; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu s názvom Nástrahy virtuálneho sveta zo Strednej odbornej školy v Žarnovici informovali žiakov 1. - 4. ročníka o bezpečnom internete a rizikách spojených s novými technológiami.Žiaci mali pochopiť, že internet je nielen zdrojom informácií a kontaktov, ale aj veľkých rizík, zapájali do projektových aktivít v rámci týždňa venovanému nástrahám virtuálneho sveta. Absolvovali prednášku s názvom Internet ako zdroj informácií, kontaktov a rizík v dnešnej spoločnosti u mladých ľudí a workshop s názvom IT kriminalita, kyberšikana, tvorili letáky, postery,urobili výstavu prác a súťažili o najlepší poster, propagovali medzinárodný deň - Deň pre bezpečnejší internet na nástenke v škole, na webovej stránke školy, cez školský rozhlas. Finančné prostriedky boli použité na tlač letákov, posterov,materiálov na nástenku, na odmeny do súťaže, na zaplatenie lektorov a odmenu pre autora projektu.
e) podpora vzdelávania 1 240 € Stredná umelecká škola Trenčín; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci Strednej umeleckej školy v Trenčíne pod pedagogickým vedením spracovali v rámci projektu Pošli to ďalej tému Nebezpečenstvo internetu tak, že vytvárali a rozširovali falošné poplašné správy, hoaxy. Tieto svoje aktivity pomenovali názvom Pošli to ďalej. Niektorí žiaci tému hoax spracovali formou videoartu, iní vytvárali krátke animované filmy, alebo plagáty. Vyvrcholením projektu bola 90 minutová prezentácia - interaktívna výstava spojená s projekciou. Všetci návštevníci prezentácie dostali malú informačnú brožúru s rovnomenným názvom hoax a tiež aj malú pozornosť v podobe originálnej tašky a nálepky, ktorých grafické návrhy vytvorili tiež žiaci umeleckej školy. Všetky práce žiakov je možné vidieť na webovej stránke školy pod záložkou aktuality. Finančné prostriedky boli požité na tlač autorských fotografií, plagátov a informačných brožúr.
e) podpora vzdelávania 553 € Súkromná stredá odborná škola CA&TS; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Študenti Súkromnej strednej odbornej školy CA&TS (Culture, Art & Tourism school) v Prievidzi, vytvorili preventívny program určený žiakom základných škôl, ktorým poukázali na možnosti predchádzania sociálno-patologickým javom ako kyberšikana, či závislosť od sociálnych sietí. Projektom STOP! tak nielen prispeli k zvýšeniu povedomia o zásadách bezpečného surfovania na internete, ale aj k rozšíreniu svojich kreatívnych zručností a technických schopností. V rámci vyučovacích hodín Fotografie a videa nasnímali sériu fotografií, pričom jasne zobrazili pozitívnu stránku face-to-face kontaktu a negatívne dôsledky neuváženého používania komunikačných technológii, či natočili náučné video vo vlastnej réžii, ktoré následne upravovali na hodinách informatiky. Fotogalériu a film napokon prezentovali na Základnej škole v Bojniciach, kde spoločne s hrami a aktivitami zameranými na pochopenie témy aplikovali preventívny program v praxi. Finančné prostriedky boli použité na nákup fotoaparátu a komponentov, tlač fotografií na PVC dosku a propagačných materiálov a zabezpečenie kancelárskych potrieb pre kreatívne aktivity.
e) podpora vzdelávania 1 150 € Bakomi; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Realita alebo Virtualita? je určený pre deti 1. - 4. ročníka základných škôl. Deti v projekte hľadali odpovede na otázky: Čo všetko v realite vnímame? Čo všetko z tejto reality sa nám vo virtualite stratí a skreslí? Čomu môžeš veriť, čomu nie? Odpovede nachádzali spoločne medzi sebou, pri stretnutiach so zaujímavými ľudmi, prostredníctvom pozorovaní očividných každodenných javov, pri dlhodobejších pozorovaniach, hrách a pod. Okrem toho mali deti možnosť učiť sa základy konštruktívnej práce s elektronickými zariadeniami, vytvorili si svoje prvé tabuľky, grafy, animácie, prezentácie. Práca na projekte bola prepojením ich školského a domáceho sveta, učili sa systematickosti v pozorovaní a v práci. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie odborníkov v oblasti IT a programovania, animácie a filmu, nákup tonerov, kvalitnej literatúry, pomôcok do školského pozorovacieho laboratória a na odmenu za koordináciu.
e) podpora vzdelávania 1 499 € Súkromné gymnázium; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Súkromné gymnázium vo Zvolene uskutočnilo projekt s názvom Adolescenti vo virtuálnom svete s cieľom zabezpečiť bezpečné využívanie informačno-komunikačných technológií. Na jednotlivých panelových diskusiách a workshopoch tvorivo študenti pracovali so softvérom a pripravovali výstupy na Konferenciu formou prezentácie. Všetky aktivity aj Konferencia prebiehali v škole. Na konferencii sa zúčastnili aj odborníci z praxe. Výstupom boli prezentácie, ktoré sa stávajú učebnou pomôckou pre ďalšie využitie v škole. Najlepšie prezentácie boli vyhodnotené a odmenené vecnými cenami a diplomami. Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru a materiálu pre uskutočnenie aktivít a na odmenu koordinátorovi projektu.
e) podpora vzdelávania 740 € Špeciálna základná škola Odborárska 2, Košice; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci Špeciálnej základnej školy na Odborárskej ulici v Košiciach realizovali projekt Zoči - voči internetu. Začali workshopom o nástrahách internetu pre starších žiakov, ktorí informácie ďalej posúvali formou peer programu. Pre rodičov bol realizovaný workshop Bezpečné správanie na nete i mimo neho. Najviac viditeľnou aktivitou bola tvorba mapy pred školou. Sieť na jej tvorbu vytvorili starší žiaci v grafickom programe, následne ju preniesli na chodník. Do maľovania mapy sa zapojili takmer všetci žiaci školy, učitelia i rodičia a zasiahli tak do verejného priestoru. Ľudia v okolí videli, že sa v škole niečo zmysluplné deje, ako sa deti zapájajú, pracujú - menili postoje k škole ako "rómskej". Zároveň sa podarilo spestriť výuku geografie. O všetkých aktivitách tvorili žiaci Projektové noviny na nástenku. Finančné prostriedky boli použité na odmenu pre lektora, nákup infovitríny, tlač materiálov a nákup farieb na maľbu mapy.
e) podpora vzdelávania 600 € Špeciálna základná škola v Hnúšti; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Špeciálna základná škola v Hnúšti v rámci prevencie oboznámila žiakov o rizikách, ktoré im s používaním internetu hrozia a tiež o spôsoboch, ako sa im účinne brániť. Hravou formou sa žiaci učili využívať počítač a internet účelne a bezpečne. Oboznámili sa s problematikou deviatich konkrétnych tém týkajúcich sa bezpečného využívania internetu. Podieľali sa na tvorbe webovej stránky a vytvorili si Denníky radosti. Naučili sa pracovať a tvoriť v jednoduchých online makeroch, textových a obrázkových editoroch zúčastnili sa besedy na tému (NE)Bezpečne na internete. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb, výtvarného materiálu a papierových pomôcok, k využitiu aktivizujúcich metód v rámci situačných a didaktických hier a na odmenu za koordináciu projektu.
e) podpora vzdelávania 1 300 € TANDEM, n.o.; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Počas projektu Virtuálna intímna zóna absolvovali členovia Žiackej školskej rady gymnázia víkendové školenie neformálnymi zážitkovými metódami, počas ktorého sme sa zaoberali témami ako intimita, intimita v online svete, virtuálna stopa, zodpovednosť a Facebook, ochrana osobných údajov. Súčasťou tréningu bolo vypracovanie projektu žiakov týkajúceho sa bezpečného používania internetu. Týmto bola zabezpečená aplikácia poznatkov zo školenia. Študenti na škole v rámci žiackeho projektu diskutovali na tému bezpečnosť v online prostredí, aká je teória a prax. Finančné prostriedky boli použité na odmenu školiteľom, zhotovenie videa o digitálnej stope účastníkov školenia, na školiaci materiál, cestovné a koordináciu projektu.
e) podpora vzdelávania 524 € Vzdelávacie združenie Gaudeamus; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Študenti Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď sa v rámci projektu Rozhovory bez emócií - nie sme roboty na hodinách slovenského jazyka a informatiky rôznymi formami oboznamovali s negatívnymi vplyvmi sociálnych sietí a ďalších služieb internetu. Mali možnosť formou slohových prác upriamiť pozornosť na reálne negatívne zážitky skutočných či vymyslených aktérov. Ďalším prínosom bol pre žiakov workshop s detskou psychologičkou Mgr. Máriou Tóthovou Šimčákovou k téme Online hrozby a závislosti na internete, účasť niekoľkých študentov na konferencii Virtuálna generácia a prednáška p. Braniša z firmy ESET. Žiaci svoje postrehy k danej problematike publikovali v školskom časopise Mihalnica, ktorý bol distribuovaný medzi žiakov, učiteľov i rodičov, rovnako je dostupný širokej verejnosti v elektronickej podobe na webovej stránke školy. Informácie o prebiehajúcich aktivitách projektu boli zverejňované na billboarde na chodbe školy, na stránke školy a v miestnych novinách. Záložku do kníh k danej problematike sme spoločne s triedou Príma vyrobili a rozdali všetkým študentom, učiteľom i niektorým rodičom ako upozornenie lepšieho využitia voľného času.
e) podpora vzdelávania 600 € Základná škola; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projektom Dôveruj, ale preveruj si žiaci Základnej školy na Ulici Sama Chalupku v Prievidzi overovali informácie, ktoré nadobudli na hodinách prírodovedy pomocou internetu a v mestskej knižnici. Prostredníctvom posterov upozornili ostatných žiakov na dôležitosť overovania si informácií nadobudnutých na internete z viacerých zdrojov. Nadobudnuté vedomosti z oblasti ľudského tela využili pri súťaži Družstvá mladých zdravotníkov, kde vďaka projektu získali pekné 3. miesto. Finančné prostriedky boli použité na kancelárske a výtvarné potreby, plátené tašky, tričká, nažehlovací papier, odmenu pre knihovníčku a učiteľa.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt e-Ľudové rozprávky riešil projektový tím Základnej školy, Dargovských hrdinov 19, Humenné pod záštitou a s finančnou podporou Nadácie Orange. Žiaci sa pokúsili o rekonštrukciu tradičných rozprávok ich prepísaním do jazyka súčasnej generácie a následnou dramatizáciou. Výsledkom boli 3 televízne relácie (3 rozprávky), ktoré boli sprístupnené verejnosti na webovej stránke školy a jej sociálnej sieti. Finančné prostriedky Nadácie Orange boli použité na nákup kancelárskych materiálov, výtvarného a dekoračného materiálu, nákup licencií a odmenu realizátorovi.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projektom "Nestraťme hlavu v mobile" žiaci Základnej školy na Levočskej ulici 6 v Starej Ľubovni zrealizovali na 2. stupni formou dotazníka prieskum o používaní mobilného telefónu a internetu. Okrem inovatívnych hodín venovaných téme mobilov sa žiaci zúčastnili besied s odbornými zamestnancami Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Polície, z ktorých sa dozvedeli o nástrahách mobilov a možných rizikách internetu v ňom. Športovo-relaxačným dňom sa pripojili k Svetovému dňu bez mobilov, v ktorom prezentovali výsledky prieskumu na škole, zahrali divadielko, pozreli si film o šikanovaní, či ukázali ostatným spolužiakom burzu nápadov, ako tráviť voľný čas. Výstupom je výstava výtvarných a literárnych prác žiakov zapojených sa do súťaže zverejnená v priestoroch školy, prezentácia venovaná rodičom o nástrahách mobilu a internetu - o šikanovaní - zverejnená na web stránke školy, zbierka námetov obsahujúca popis inovatívnych hodín v rámci vyučovania jednotlivých predmetov a aktivít realizovaných počas športovo-relaxačného dňa. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie učebných pomôcok, kancelárskych a školských potrieb, tlač materiálov, odmenu pre súťažiacich žiakov a koordinátora.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Obec Horné Semerovce; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt "Ako sme unikli nástrahám" zrealizovali žiaci spoločne s pedagógmi základnej školy v Horných Semerovciach. Zamerali ho na prevenciu nástrah informačno-komunikačných technológií, medií, reklám, ktoré sú v dnešnej dobe každodennou súčasťou života žiaka. Pomocou rôznych aktivít si žiaci vytvárali plagáty, záložky, omaľovanky, 3D nástenky ako pomôcku do budúcnosti pre využívanie moderných technológií. Okrem odborných učební žiaci navštívili aj knižnice, kníhkupectvo, divadlo. Finančné prostriedky boli použité okrem odmeny pre predkladateľa hlavne na nákup kníh, výtvarného materiálu, na náklady spojené s divadelným predstavením, na nákup spoločenských hier, ale aj na tlač materiálov.
e) podpora vzdelávania 1 075 € Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci druhého stupňa Základnej školy J. A. Komenského vo Veľkom Mederi zrealizovali projekt Digitálne stopy. Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň ochrany súkromia pri surfovaní na internete. Cez dotazníky sa urobil prieskum o používaní komunikačných technológií, vytvorili sa letáky a roll-upy, žiaci sa pokúšali vytvoriť androidové aplikácie a pripravili multimediálne prezentácie na dni osláv J. A. Komenského. Škola sa zúčastnila podujatia Deň bezpečného internetu. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok pri realizácii tvorivej dielne, tvorbe aplikácií, nákup literatúry, tlač letákov, roll-upov, dotazníkov, nálepky na zem a na koordináciu projektu.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola J. J. Thurzu Detva; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu zo Základnej školy J.J.Thurzu v Detve skúmali detské autobiografické zážitky a pocity z on-line sveta. Žiaci 9. ročníkov na hodinách výchovy umením pootvorili dvere svojho vnútorného sveta a snažili sa ho zobraziť prostredníctvom rôznych výtvarných aktivít, ktorých konečným produktom boli e-denníky. So školskou psychologičkou vytvorili dotazník pre svojich spolužiakov na tému: čo prežívam na internete, ako sa správam na internete, ktorý štatisticky spracovali. V poslednej fáze aktéri projektu vytvorili koncept oddychovej zóny, podľa ktorého toto bezpečné prostredie aj zhmotnili. Finančné prostriedky boli použité na sedacie vaky, drevené palety a farby, sedacie podušky a odkladací box.
e) podpora vzdelávania 420 € Obec Kladzany; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci zo Základnej školy Kladzany spolu so svojimi pedagógmi vrámci projektu Dva svety navštívili farmu Palomíno. Spoznali ťažkú prácu farmárov, niektorí prvýkrát držali v ruke vidly, lopatu, metlu...Všetko čo ich zaujalo na farme zachytili modernými komunikačnými prostriedkami a po návrate do školy sa pripravovali na prezentáciu, ktorou sa snažili rodičom, súrodencom sprostredkovať všetko, čo na farme videli. Žiaci si vyskúšali vystupovať pred širokou komunitou. Následne rodičia aj žiaci absolvovali prednášku na tému: Nástrahy sociálnych sietí. Výstupom bol plagát 10 pravidiel, ktoré budú žiaci aj rodičia pri práci s internetom dodržiavať. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie dopravy na farmu, na nákup kancelárskych potrieb, na odmenu pre odborného lektora aj na odmenu pre učiteľa - koordinátora projektu.
e) podpora vzdelávania 660 € Základná škola Korňa; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projektom "Aby sme boli v bezpečí" žiaci ZŠ Korňa - Ústredie prezentovali mladším spolužiakom, rodičom a priateľom školy problematiku kyberšikany. Oboznámili ich s možnými rizikami a následkami kyberšikany. Veľkú pozornosť zamerali na prevenciu a bezpečné správanie sa na internete. Prostredníctvom workshopov, vianočnej akadémie, náučného leporela a brožúry sprístupnili potrebné informácie mladším žiakom a rodičom. Využitím netradičných metód vyučovania ako: projektové vyučovanie, situačná metóda, inscenačná metóda a workshopy aktívne zapojili žiakov do riešenia konkrétnych situácií. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na výrobu náučného leporela a tlač brožúry, odbornej literatúry k danej problematike, občerstvenia pre účastníkov workshopov, uverejnenie článku v miestnom týždenníku a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 851 € Základná škola Kulíškova 8 ; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Základná škola Kulíškova v Bratislave realizovala projekt IKT pre a proti, ktorého cieľom bolo deťom podať pomerne detailnú informáciu najmä o hrozbách komunikácie s virtuálnym priateľom, ale tiež o netikete a kyberšikane vo vzťahu žiak - žiak a žiak - učiteľ. Aktivity s týmto obsahom boli realizované formou besied so školskou psychologičkou, príslušníčkou Policajného zboru, rozhlasových okienok pripravených žiakmi pod odborným dohľadom školského koordinátora pre prevenciu drogových závislostí a sociálno-patologických javov. Pridelené finančné prostriedky boli použité na kancelársky a výtvarný materiál, nákup USB kľúčov, CD nosičov, tonerov, na kopírovanie a výrobu letákov rôzneho formátu.
e) podpora vzdelávania 1 330 € Základná škola Ľudovíta Fullu; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu Full TV zo Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach v spolupráci s pracovníkmi médií inovovali vyučovanie mediálnej výchovy na 2. stupni formou praktických aktivít a zážitkového vyučovania. Projekt školskej televízie aktívne zapojil žiakov, rodičov ale aj širšiu verejnosť a predstaviteľov samosprávy. Počas hodín mediálnej výchovy žiaci nakrúcali príspevky do novovzniknutej školskej televízie týkajúce sa používania moderných komunikačných technológií a života školy a rozvíjali svoju mediálnu gramotnosť. Výstupy hodín mediálnej výchovy - reportáže Full TV sa vysielali na chodbách školy denne od 12:00 hod. Medzigeneračný dialóg o používaní moderných komunikačných technológií sa uskutočnil na Mediálnej konferencii za prítomnosti rodičov a žiakov, hostí z miestnej samosprávy a Odboru školstva Magistrátu mesta Košice. Na konferencii vystúpili lektori mediálnej výchovy, rodičia, učitelia využívajúci informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní a žiaci prezentujúci projekt FUll TV. Výstupmi projektu okrem príspevkov do školskej televízie Full TV boli plagáty informujúce o aktivitách projektu, práce žiakov vystavené na Mediálnej výstave a v zborníku z konferencie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie printových materiálov vrátane bulletinu, zabezpečenie kancelárskych potrieb, odmeny pre externých lektorov a učiteľa.
e) podpora vzdelávania 900 € Základná škola Pavla Križku, Ul.P.Križku 392/8 Kremnica; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Letom svetom s tabletom realizovali žiaci a pedagógovia na Základnej škola Pavla Križku v Kremnici. Projekt bol dobrodružným výletom do skutočného i virtuálneho sveta. Deti spoznávali výhody i nástrahy týchto svetov. Na vyučovaní sa naučili využívať tablety, výučbové programy, vzdelávacie aplikácie, e-knihy. Tvorili príspevky do elektronického časopisu a pomocou tabletov zhotovili záznamy o sebe a svojom meste. O bezpečnom využívaní informačných technológií besedovali s odborníkmi. Získané poznatky spracovali formou náučných tabúľ, ktoré dotvorili interiér počítačovej učebne. Žiakom a učiteľom sa projekt páčil a presvedčili sa, že svet je jedno krásne miesto, ak sa naučia čeliť jeho nástrahám. Finančné prostriedky boli použité na nákup výučbových programov, e-kníh, literatúry venovanej téme bezpečného využívania internetu, výtvarného materiálu a zhotovenie náučných tabúľ k téme projektu.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt s názvom Budeme sa spolu diviť aké tu máme divy a to aj bez ctrl+c a ctrl+v realizovaný na ZŠ P. O. Hviedzoslava v Trstenej bol naplánovaný pre deti mladšieho školského veku, konkrétne žiakov 2. a 4.ročníka. Prostredníctvom tohto projektu deti objavovali svoj región, jeho krásu, dominanty a jeho jedinečnosť. Celý projekt bol založený na myšlienke hľadania ORIGINÁLOV v ORIGINÁLNOM PROSTREDÍ v ktorom deti žijú. Počas niekoľkých dobrodružstiev sa aktéri projektu spolu divili aké majú na Orave divy. Objavovali ich, dokumentovali a postupne sprostredkovali tým, ktorí stále neverili, že bez ctrl+c a ctrl+v no nejde.Finančné prostriedky boli použité na cestovné, vstupné do múzeí a hradu, na spotrebný a iný kancelársky materiál a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 150 € Základná škola s materskou školou F. J. Fugu Vinné; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Zrealizovaný projekt Veselo i vážne facebookovým svetom bol určený pre žiakov 2. stupňa Základnej školy s materskou školou F. j. Fugu vo Vinnom. Žiaci sa napísaním scenára snažili osloviť spolužiakov a poukázať na výhody a riziká internetu a Facebooku. Scenár bol podkladom na prípravu krátkych scénok. Svoje scénky žiaci odohrali na prezentačnom dni pred spolužiakmi a rodičmi a takisto počas návštev v susedných školách v obciach Jovsa a Zalužice. Tento projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom rodičov a učiteľov. Na výtvarnej výchove žiaci tému výtvarne spracovali a výsledkom boli plagáty a putovná výstava. Obrázky z výstavy sa stali edukačnou súčasťou školy. Finančné prostriedky boli použité na nákup výtvarného materiálu a na cestovné.
e) podpora vzdelávania 300 € Základná škola s materskou školou Angely Merici; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci 5.-8. ročníka Základnej školy s materskou školou Angely Merici v Trnave sa v rámci projektu Deti v sieti zapojili do projektových aktivít na hodinách informatiky. Vytvorili Desatoro správneho využívania internetu. Pomocou informačných a komunikačných technológií vytvorili výučbové materiály pre mladších spolužiakov. Ich práce boli súčasťou školského časopisu Angeláci, výstavy na koncoročnom festivale a zverejnené na web stránke školy. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie tlače vytvorených materiálov, ich laminovanie a nákup kancelárskych potrieb.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou Lokca 71; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: V Základnej škole v Lokci sme počas necelých piatich mesiacov realizovali projekt pod názvom Deti v sieti. Žiaci sa dozvedeli o nástrahách, ktoré na nich striehnu na internete a o spôsoboch, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu počítačových zariadení a ich vlastného súkromia. Zároveň sa naučili, ako je možné využívať počítačovú technológiu zmysluplne a zodpovedne. V spoločnosti ESET sa dozvedeli, ako si vytvoriť bezpečné heslo, ako sa chrániť pomocou antivírusov, čo by sa na internete nemalo zverejňovať a ako predísť strate údajov. Keďže si svoje nadobudnuté vedomosti nechceli nechať len pre seba, vytvorili plagáty na danú tému, ktorými informovali aj širšiu verejnosť vo svojej obci. Vďaka projektu si vytvorili aj elektronickú verziu prednášky, ktorú sami prezentovali mladším žiakom. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie exkurzie do spoločnosti ESET, nákup výtvarného materiálu pre výrobu propagačných materiálov a nákup licencie LanSchool.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu zo Základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej oživili a spestrili vyučovacie hodiny mediálnej výchovy a aktívne zapojili do aktivít projektu skupiny mladších aj starších žiakov. Počas hodín sa učili vytvárať jednoduché námety a scenáre vlastných televíznych projektov, ktoré aj natáčali a vytvárali tak vlastné príspevky do školskej televízie. Na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali aj námety na logo školskej televízie. Žiaci sa do projektu veľmi aktívne zapájali a zúčastňovali sa všetkých aktivít, ktoré s projektom súviseli. Na záver mali možnosť zažiť aj veľkolepé oceňovanie, kde sa najlepší zo všetkých predstavili pred svojimi známymi a verejnosťou počas záverečného ceremoniálu. Vyplnili dotazník o vplyve médií na súčasnú spoločnosť a najmä na vývin mladých ľudí. Výstupy vo forme krátkych videozáznamov sa premietajú na školskej televíznej obrazovke, ktorá je umiestnená na chodbe. Finančné prostriedky boli použité na nákup strihacieho programu, materiálov na tvorbu kulís, ceny pre najlepších, záverečný výlet pre víťazný kolektív, odmenu pre profesionálneho kameramana a fotografa, učiteľa, nájom za kultúrny dom a občerstvenie pri záverečnom bankete.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: V rámci projektu Bezpečne vo virtuálnom svete, žiaci zo Základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom vytvorili školský časopis, pracovný list pre žiakov 1. stupňa, informačné letáky a infopanely. Nacvičili dramatizáciu fiktívneho rozhovoru Ľudovíta Štúra s mladými ľuďmi súčasnej doby o moderných komunikačných technológiách. Zorganizovali videokonferenciu s partnerskou českou školou, ktorá bola spojená so súťažným kvízom zameraným na klady a zápory využívania informačno-komunikačných technológií a reklamy. Uskutočnila sa beseda na tému: Riziká pri elektronickom bankovníctve. Na sociálnych sieťach viedli žiaci diskusiu o miestach spojených s činnosťou Ľudovíta Štúra. Vyvrcholením aktivít bola návšteva Modry, kde vytvorili videoreportáže, fotoreportáže i literárne reportáže. Výstupy projektu boli prezentované pred širokou verejnosťou s účasťou redaktora mestských novín. Finančné prostriedky boli použité na nákup infopanelov, cestovné a vstupné do múzea, dobový kostým a kancelárske potreby.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Predkladatelia projektu Virtuálny svet v sociálnej reklame zo Základnej školy s materskou školou Krivec, Hriňová oživili vyučovací proces mediálnej výchovy v 8. a 9. ročníku. Vyučovací proces sa stal dynamickejší a tvorivejší. Realizovaný projekt žiaci odprezentovali na Žiackej konferencii všetkým žiakom školy, pedagógom, rodičom a zástupcom mesta. Počas vyučovacích hodín sa žiaci oboznámili so zaujímavými témami rizík sociálnych sietí a sociálnej reklamy. Informácie získavali od pani psychologičky, IT špecialistu a policajtov, ktorí boli pozvaní na vyučovacie hodiny mediálnej výchovy. Výsledkom boli produkty, ktoré boli zamerané na sociálnu reklamu - reklamné pútače, plagáty, leták, roll up, tričko so sloganom a edukačné videá. Z reklamných pútačov, plagátov a roll upu sme vytvorili na chodbe školy stálu expozíciu. Celý priebeh projektu a edukačné videá sme zverejnili na stránke školy, čím sa projekt dostal do povedomia širšej verejnosti. Finančné prostriedky boli použité na nákup tričiek, na tlač: roll up, reklamné pútače, letáky plagáty a na odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 1 166 € Základná škola s materskou školou, Prakovce 307; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Oáza bezpečného internetu realizovaný na Základnej škole s materskou školou Prakovce znamenal vďaka zakúpenému softvéru vytvorenie bezpečného prostredia počítačovej učebne, akejsi oázy v rozsiahlom internete plnom nástrah, rovnako ako aj zvýšenie efektivity vyučovania. Žiaci deviateho ročníka vytvorili na hodinách informatiky pre mladších žiakov informačnú brožúrku a postery. Tie sú pre ich rodičov a širokú verejnosť zverejnené v elektronickej podobe na webovej stránke školy a obce. Žiaci 4. - 7. ročníka sa zúčastnili interaktívnych besied s psychologičkami na tému Využívanie nových komunikačných technológií a ochrana pred ich rizikami, kde sa dozvedeli čo je kyberšikana a ako jej predchádzať. Najdôležitejšie informácie o projekte boli zverejnené aj v školskom časopise Priatelia. Deviataci boli na záver odmenení sladkou odmenou - 3D tortou. Finančné prostriedky boli použité na nákup programu Lanschool, odmenu pre koordinátora a externé odborné lektorky, na zakúpenie kancelárskeho papiera a náplní do tlačiarne a na tlač posterov.
e) podpora vzdelávania 1 190 € Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci a pedagógovia Základnej školy s materškou školou, Rakovec nad Ondavou 2 realizovali v mesiacoch od decembra 2015 do mája 2016 projekt Pavučina. Získané finančné prostriedky boli použité na odmeny víťazov karnevalovej masky na tému Počítačový vírus, tlač informačných materiálov pre rodičov a občanov obce, vyhodnotenie výtvarnej súťaže, zhotovenie tričiek s logom pre kyberhliadky a cestovné na exkurzie. Projekt prispiel k tomu, aby žiaci lepšie chápali fungovanie mediálneho sveta a aby sa nestali jeho obeťou. Realizované aktivity naučili žiakov uvedomovať si negatívne vplyvy internetu. Do školy tiež zavítali odborníci, aby žiakom porozprávali o závislosti na informačno-komunikačných technológiách. Žiaci vytvorili pravidlá, pomocou ktorých upozornili spolužiakov na riziká internetu a závislosti do neho. Usilovná práca žiakov v projekte Pavučina sa zavřšila dvomi exkurziami.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Cieľom projektu Internetový svet pod kontrolou bolo, aby sa žiaci Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici naučili zodpovedne a bezpečne správať pri využívaní nových komunikačných technológií. Žiaci vyšších ročníkov poskytli svoje vedomosti, skúsenosti a zážitky prostredníctvom videí a prezentácií mladším spolužiakom, rodičom a učiteľom. Natočené videá boli pripravené ako učebné pomôcky na DVD nosičoch, scenáre a prezentácie boli umiestnené na webovej stránke našej školy. Žiaci deviateho ročníka zároveň spoznali tri fázy tvorby videa (príprava, produkcia a postprodukcia) a všetci zúčastnení žiaci sa naučili prezentovať svoju prácu a vážiť si prácu iných. Finančné prostriedky boli použité na prenájom videokamery, softvér na tvorbu a úpravu videa, DVD nosiče, kancelársky materiál a odmenu koordinátorovi projektu.
e) podpora vzdelávania 750 € Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Žiaci zo Základnej školy na Kubranskej ulici v Trenčíne absolvovali projekt Moderne a bezpečne. V spoločnosti ESET sa zúčastnili besedy s pánom Mackom a absolvovali zaujímavú exkurziu, počas ktorej sa dozvedeli množstvo nových informácií z oblasti bezpečnosti na internete, ako aj niekoľko zaujímavých tipov pri bezpečnom správaní sa na sociálnych sieťach a internete. Všetky informácie potom žiaci zaznamenali na plagátoch, ktoré zavesili na nástenky. Beseda o kyberšikane bola výborne načasovaná pre žiakov štvrtého ročníka, nakoľko je to obdobie, kedy začínajú prichádzať do styku s online svetom čoraz častejšie a musia si začať uvedomovať, čo všetko svojím správaním môžu spôsobiť. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie dopravy na exkurziu v Bratislave, na nákup násteniek, kancelárskych a výtvarných pomôcok a na tlač plagátov.
e) podpora vzdelávania 512 € Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Projekt Interente - bezpečný, či nebezpečný svet bol realizovaný učiteľmi a žiakmi Základnej školy Námestie mladosti 1, v Žiline. Spoločne vytvorili materiály a aktivíty na tému kyberšikany s využitím podnetných a kvalitných informácií z internetu, ktoré spracovali na hodinách občianskej náuky, výchovy umením a informatiky. Hlavným ťažiskom projektu bolo vytvorenie peer skupín, ktoré výsledky svojej práce odprezentovali spolužiakom, aj ostatným žiakom na 2. stupni našej školy. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál, kancelárske potreby a odmeny pre žiakov.
e) podpora vzdelávania 1 400 € Základná škola, Školská 389, Sačurov; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: V rámci projektu Animals are great friends sa žiaci zo Základnej školy v Sačurove zúčastnili prednášky Ako bezpečne používať komunikačné technológie, kde sa dozvedeli o nástrahách internetu, mobilu a sociálnych sietí. Na hodinách angličtiny a informatiky využívali spoločnú facebookovú skupinu, kde si navzájom zdieľali svoje výstupy. Žiaci spolupracovali na výrobe krátkych videí na tému Moje zvieratko, kde cez ostatní žiaci mali na Facebooku hádať, aké je to zvieratko. Druhou aktivitou bola výroba plagátov na tému Ja, ošetrovateľ v Zoo. Následne sa pripravovali prezentácie na tému Môj kamarát a na divadelnom predstavení žiaci zahrali vlastné rozprávky o zvieratkách v anglickom jazyku. Finančné prostriedky boli použité na nákup tonerov, papierov, zošitov, pier, kníh, rôzneho výtvarného materiálu a odmenu pre učiteľa.
e) podpora vzdelávania 440 € Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Na Základnej škole v Žiari nad Hronom počas projektu Nebojím sa internetu žiaci 3. ročníka pozerali a diskutovali o rozprávkach ovce.sk. Piataci zhotovili informačné plagáty na tému projektu. Žiaci 8. ročníka prostredníctvom prezentácie priblížili žiakom 4. ročníka nástrahy internetu. Siedmaci sa zúčastnili workshopu s detskou psychologičkou a deviataci zhotovili krátke video na tému kyberšikany. Výsledkom projektu boli postery a video na zadanú tému, vytvorenie hracieho koberca a realizácia hry Šikovnejší vyhráva. Finančné prostriedky boli použité na nákup koberca, kancelárskych a výtvarných pomôcok, na odmenu za zaznamenávanie aktivít na kameru a fotoaparát a za koordináciu.
e) podpora vzdelávania 1 200 € Základná škola s materskou školou; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Net-art alebo Ako sa nezapliesť do "siete" bol projekt realizovaný v Základnej škole s materskou školou v Cinobani. Cieľovou skupinou boli žiaci ako aj široká verejnosť, pričom sa kládol dôraz na oboznámenie širšej verejnosti s úskaliami internetového priestoru. Žiaci zorganizovali divadelné turné, na ktorom sa predstavili so svojou divadelnou hrou Trinásta komnata, poukazujúcou na problémy mladých ľudí a na nebezpečenstvo nesprávneho a nezodpovedného správania v rámci internetovej komunikácie. Finančné prostriedky boli použité na technicko-materiálnu podporu projektu, na výrobu kulís, zakúpenie kostýmov, financovanie divadelného turné a na zakúpenie edukačných odmien pre žiakov.
e) podpora vzdelávania 540 € ZŠ s MŠ F. J. Fugu Vinné; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Základná a materská škola Františka Jozefa Fugu vo Vinnom v zrealizovanom projekte PC na smetisko - deti na ihrisko? si vytýčila za prvoradé dosiahnuť viditeľné zmeny v rozumnom a efektívnom využívaní informačných a komunikačných technológií u žiakov. Interaktívnym vyučovaním a inovatívnymi metódami žiaci získali poznatky o bezpečnom používaní internetu, zoznámili sa s hrozbou vzniku závislosti na počítači, počítačových hrách, mobile. Spoznali klady a zápory virtuálneho sveta. Uskutočnené aktivity: tvorba rozhlasovej relácie a plagátov, písanie článkov do novín a na webovú stránku školy, fotografická súťaž, komplexne rozvíjali osobnosť žiakov a reálne ich pripravovali na rôznorodé životné situácie. Finančné prostriedky z grantu boli použité najmä na odmeny pre žiakov a materiálne zabezpečenie projektu.
e) podpora vzdelávania 729,35 € ZŠ s MŠ s VJM Alapiskola és Óvoda Vlčany; projekt podporený v programe e-Školy pre budúcnosť: Na Základnej škole s materskou školou vo Vlčanoch sa deti v rámci projektu Páchateľ alebo obeť zapojili do aktivít, počas ktorých vytvorili pracovné listy k téme bezpečného používania komunikačných technológií. Žiaci diskutovali v skupinách, hrali situačné hry na tému kladov a záporov internetu a osobnej komunikácie. V rámci širšej diskusie sa do projektu zapojili aj rodičia a obecná komunita. Jedným z výstupov projektu je brožúra s materiálmi, fotkami a videami, ktorá sa bude používať aj naďalej pri vyučovacom procese. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych a výtvarných potrieb, tonerov a na odmenu za koordináciu projektu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Adriana Fontányová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Adriana pripravila pre mamičku Martinu a jej 2 synov krajšie Vianoce, pretože sú sami, bez otca. Navyše jeden zo synov trpí autizmom. Z finančnej podpory im nakúpila didaktické pomôcky, potraviny, ozdoby, posteľnú súpravu a plienky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Občianske združenie Dom nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Občianske združenie Dom nádeje vďaka projektu Poteš moje srdiečko zabezpečil sviatočnú večeru pre svoje klientky, týrané ženy s deťmi. Pre niektoré z deti to boli prvé Vianoce, ktoré prežívali pri vianočnej večeri a s darčekmi. Financie boli využité na nákup potravín a drobných darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Alena Janečeková, Mgr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Alenka pracuje s mentálne postihnutými žiakmi. Vďaka svojmu príbehu obdarovala darčekom nielen ich, ale spolu so žiakmi navštívila družobné sociálne zariadenie a DeD, a obdarovali klientov zvončekmi, ktoré vyrobili v tvorivých dielňach. Financie boli využité na nákup surovín na medovníčky, darčeky- lopty, knihy, a materiál na tvorivé dielne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Alena Vargová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt Trblietavé Vianoce bol určený deťom ŠMŠ, rodičom a pedagogickému kolektívu, s cieľom vytvorenia priestoru na príjemné stretnutie v priestoroch ŠMŠ. Z finančnej podpory boli zakúpené svetielka, vianočný stromček a výzdoba.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alexandra Hasalová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Alexandra pomohla mamičke, ktorá zostala sama so svojim synom. Žijú len z príspevkov v sociálnom byte. Za finančnú podporu nakúpila potraviny a vianočný umelý stromček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Alžbeta Zemanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Alžbeta pomohla matke s 3 deťmi, ktoré žijú v skromných sociálnych pomeroch. Nakúpila pre nich potraviny, oblečenie pre deti, obuv a hračky
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Alžbeta Zemanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pomoc od pani Alžbety bola zameraná na šesť člennú rodinu žijúcu v skromných sociálnych pomeroch. Vďaka finančnej podpore sa zakúpili stoličky a potraviny, a vďaka pomoci ľudí sa k rodine dostal aj jedálny stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Alžbeta Zemanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Alžbeta pomohla 6 člennej rodine vo veľmi zlej situácii, ktorá žije v skromných sociálnych pomeroch. Za finančnú podporu im nakúpila potraviny. Od známych dostali aj televízor, na ktorom deti mohli sledovať vianočné rozprávky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € A-megan, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Klienti denného stacionára Dúhový domček si vďaka projektu Vianoce v domčeku užili vianočnú atmosféru so svoju ,,domčekovskou" rodinou. Vyzdobili si priestory, vyrobili darčeky a pripravili vianočnú večeru. Financie boli využité na nákup materiálu na výzdobu, darčeky a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Andrea Drábová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Andreiným cieľom bolo pomôcť v ťažkej životnej situácii trom rodinám, v ktorých sa nachádzajú deti. Andrea, spolu s priateľmi a rodinou vďaka finančnej podpore projektu pripravila pre každú rodinu balíček pozostávajúci z oblečenia, darčekov a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Andrea Havrillayová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Študentky Andrea a Tatiana klientom z Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže spríjemniť Vianočné sviatky. Z finančnej podpory nakúpili ozdoby na výrobu vianočného stromčeka, vianočný stromček a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Andrea Lattáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Andrea pomohla malému šikovnému chlapcovi na invalidnom vozíku tým, že mu z finančnej podpory zakúpila notebook, ktorý mu pomáha spojiť sa s okolitým svetom a pre školské potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Andrea Mičíková, PaedDr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt podáva pani učiteľka miestnej základnej školy. Obdarovanými sú deti z rómskych rodín. Tieto deti výrazne zaostávajú v rozvoji jemnej motoriky a práve preto sa pani učiteľka rozhodla obdariť deti pracovnými zošitmi a školskými pomôckami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Andrea Mičíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Andrea pomohla Aničke, ktorej sa stráca z tela draslík. Vďaka finančnej podpore pre ňu pripravila 3 dňové prekvapenia v podobne liekov, potravín bohatých na kálium, doplnkov výživy a výhrevnej deky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 390 € Anežka Kútiková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Kolektív kolegov z Piaristickej spojenej školy priniesol do rodín svojich školských zverencov darčeky nielen pre deti, ale i pre ich rodičov. Okrem hračiek sa do rodín dostala drogéria, ale i prútené dekoratívne srdce, šálky, krížik, poukážky na knihy a potravinový balíček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Angela Smiková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Angela pracuje ako sociálna pracovníčka v dennom stacionári, ktorý navštevuje 20 zdravotne postihnutých a starých ľudí. Zámerom bolo z finančných prostriedkov kúpiť materiál na výrobu vianočných predmetov a uvariť kapustnicu. Spoločne sa stretli a obdarovali sa darčekmi, ktoré vyrobili.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 225 € Anna Kropáčová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; O podporu žiadala Anna Kropáčová pre rodiny žijúce v chudobe a bezdomovcov. Pani Anna spolu s ďalšími dobrovoľníkmi napiekla a odniesla týmto ľuďom vianočné koláčiky a ovocie. Z finančnej podpory nakúpila suroviny na koláče, tašky a krabice na koláče, a ovocie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Anna Majtaníková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Anna pre skupinu osamelo žijúcich seniorov zorganizovala návštevu pútnického miesta v Rajeckej Lesnej. Pre pamiatku na tento deň dala vyhotoviť spoločnú fotografiu a po zarámovaní ňou obdarila účastníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Anna Nálešníková, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Týmto projektom pani Anna pomohla mladej žene, ktorá ostala sama so štyrmi deťmi. Finančné prostriedky boli použité na nákup sladkostí, ovocia, surovín na varenie a pečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Anna Smitková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani učiteľky z cirkevnej materskej školy boli s deťmi potešiť seniorov v charitnom dome. Finančné prostriedky boli použité na nákup svietnikov a na výrobu vianočných pozdravov. Spolu bolo obdarovaných 35 klientov charitného domu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Anton Piták; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Anton pomohol deťom, ktoré trávili sviatky na detskom oddelení v Martinskej nemocnici. Z finančnej podpory nakúpili školské pomôcky, stôl a stoličky na sedenie, drobné hračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 275 € Archa, n. o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; 25 klientov DSS Archa si spolu s personálom vytvorilo výzdobu v celom zariadení. Z finančných prostriedkov boli zakúpené arteterapeutické pomôcky, sladkosti a vitamíny, ktoré boli klientom podarované na vianočnom posedení.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 25 € Barbora Hollá; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Barbora pomohla rodine, ktorej mama sa dostala do nemocnice a otec zostal s 3 deťmi sám. Nakúpila formičky na perníky a cesto, servítky, rôzne pomôcky na dekorácie a spolu si vyrábali vianočné pohľadnice.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Barbora Vašková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Barbora prostredníctvom grantu splnila vianočné priania detí, ktoré navštevujú Komunitné centrum v Handlovej. Financie boli využité na nákup hračiek- futbalové lopty, bábiky, autá a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Beata Babicova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Beata v detskom domove pomohla deťom vyrobiť darčeky pre ich rodičov. Z poskytnutých finančných prostriedkov zakúpila materiál na výrobu vianočného darčeka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Boris Michnovič; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Boris pomohol mladému nezamestnanému páru, ktorý sa po dlhej dobe dočkal vytúženého dieťaťa. Z finančnej podpory nakúpil potrebné veci pre bábätko, oblečenie i pre rodičov a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Centrum sociálnych služieb KA; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zorganizovaním besiedky sa zamestnancom CSS podarilo zabezpečiť príjemnejšie prežitie sviatkov pre tri matky s deťmi. Financie boli využité na nákup potravín a oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 290 € Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka projektu Objavme vôňu Vianoc Centrum voľného času v Handlovej priblížilo atmosféru Vianoc deťom z komunitného centra. Okrem kreatívnych dielní a spoločného pečenia medovníkov, vyzdobili spoločné priestory a vyrobili si darčeky. Financie boli využité na potraviny na pečenie a kreatívny materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Dana Šandorová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani triedna učiteľka pre svojich 7 rómskych žiakov z finančných prostriedkov nakúpila oblečenie, hračky a detské knihy. Po odovzdaní darčekov všetci spoločne strávili čas s hraním hier, skúšaním oblečenia a tancom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Daniela Huňáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Daniela chcela pomôcť trom rodinám. Tieto rodiny sú na sociálnych dávkach. Finančné prostriedky boli použite na zakúpenie potravín, počítaču a darčekov pre všetky 3 rodiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Darina Kandrová, Mgr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Dve pani učiteľky pomohli starým rodičom, ktorí sa starajú o deti svojej dcéry. Deti navštevujú ich školu. Boli zakúpené potraviny na vianočné sviatky, potrebné oblečenie pre deti a hračka
c) poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Daša Filčíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; O pomoc pre deti z krízového centra žiadala Dáša, ktorá zorganizovala podujatie a z finančných prostriedkov kúpila knihy, spoločenské hry, sedavé vankúšiky a občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Diecézna Charita Rožňava; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Diecézna Charita Rožňava v spolupráci s klientmi z útulku a nocľahárne vytvorila príjemnú sviatočnú atmosféru pre ľudí žijúcich na periférii spoločnosti. Pripravila pohostenie, ktorá sa skladalo z tradičnej vianočnej kapustnice, koláčov a ovocia. Celkom obdarila 50 občanov bez domova. Financie boli použité na užitočné darčeky, čiapky, rukavice a ponožky pre ľudí bez domova.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Domov sociálnych služieb Méta; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka projektu Naše svetové Vianoce mohli klienti DSS Méta prežiť príjemnejšie Vianoce. Ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí nemohli stráviť Vianoce doma, sa aktívne zapojili do realizácie podujatia. Spoločne vyrábali vianočné ozdoby, pripravovali vianočné oblátky, a v rámci aktivít mali možnosť zažiť Vianoce, ako ich oslavujú v rôznych krajinách sveta. Financie boli využité na nákup materiálu na kreatívne dielne a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Dušan Tokarčík; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Dobrovoľník z obce Klčov pripravil pre dôchodcov vianočné balíčky a program, ktorý pripravili deti zo ZŠ. V balíčku ich čakalo ovocie, kalendár, ponožky a malý ručne robený svietnik.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Erika Drahošová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pomoc bola určená pre susedov pani Eriky, ktorí zostali v hmotnej núdzi a k tomu sa im pokazila chladnička. Z finančnej podpory sa preto zakúpila nová chladnička plná potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Erika Horniaková, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Nákupom hygienických potrieb, vecí do domácnosti a darčekov od pani Eriky v podobe kozmetických kaziet, bol určený starej matke a jej nepočujúcej vnučke, ktoré spolu žijú v skromných sociálnych podmienkach.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Erika Katonová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Erika pomohla rodine, ktorá mala nesplnený sen- práčku. Z finančných prostriedkov po rozhodovaní kúpila práčku a prací prach.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Erika Katonová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Erika pomohla slobodnej matke, žijúcej s tromi maloletými synmi v chudobných pomeroch tým, že pre nich z finančnej podpory kúpila sporák, forma na muffiny a pekáč.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Erika pomohla rodine, kde vyrastajú 2 maloleté deti a rodičia nie sú zamestnaní Z finančných prostriedkov bol zabezpečený nákup športového oblečenia pre staršieho chlapca, pre mladšieho to bolo detské oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka pani Erike mohla 14-členná domácnosť v nepriaznivej sociálnej situácii vykurovať počas celého zimného obdobia. Z finančných prostriedkov kúpila vykurovacie palivo a školské potreby pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vianočný dar od pani Eriky bol určený pre 5-člennú rodinu, v ktorej je mentálne postihnutý chlapec. Finančné prostriedky boli použité na nákup jednej tony drevených brikiet a zimného oblečenia pre maloletých chlapcov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Erika zabezpečila viacčlennú rodinu 2 tonami brikiet. Z finančných prostriedkov okrem toho boli poskytnuté aj školské potreby, hračky pre deti a hygienické potreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Klaudia žije vo veľmi zlých podmienkach, bez vody, elektriny a plynu. Pani Erika pre pani Klaudiu zabezpečila nákup zimného oblečenia a potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vianočný dar žiadala pani Erika pre pani Klaudiu a jej rodinu. S partnerom vychováva 3 deti. Finančné prostriedky boli použité na nákup elektrického holiaceho strojčeka pre najstaršieho syna, školské potreby a batoh pre dievčatá.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Erika pomohla mladej Monike, ktorá žije so svojimi rodičmi v osade v skromných podmienkach, kde sa predovšetkým trápia s existenčnými problémami. Finančné prostriedky boli využité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Erika pomohla pracujúcej matke a jej nezamestnanej dcére žijúcim v zlých podmienkach, zabezpečila pre ňu a jej dcéru drevené brikety. K vianočným sviatkom prispela aj nákupom potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Erika pomohla 4 člennej rodine, ktorá prišla o svojho otca. Finančné prostriedky boli použité k nákupu oblečenia, školských potrieb, hračiek pre maloleté deti a potravín k štedrovečernému stolu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vianočný dar žiadala pre pani Moniku a jej tri deti, ktoré sa ocitajú v stave hmotnej núdze a existenčných problémov. Rodičia sú rozvedení a pani Monika je navyše nezamestnaná. Finančnú podporu využila pani Erika na nákup potravín pre rodinu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Erika pomohla 5 člennej rodine, kde obidvaja rodičia sú nezamestnaní a vychovávajú 3 deti. Ide o rómsku rodinu, ktorá žije v skromných bytových pomeroch a žijú skromne s nízkym príjmom. Za finančnú podporu sa nakúpili nové školské školské potreby pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Dušan a jeho manželka majú nepriaznivý zdravotný stav, napriek tomu pomáhajú druhým. Žijú spolu s ich dcérou. Pre rodinu Dušana boli od pani Eriky zabezpečené drevené brikety na vykurovanie zimného obdobia. K spríjemneniu vianočných sviatkov prispeli aj potraviny, ktoré sa z finančných prostriedkov nakúpili.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Rómska 6-členná rodina sa ocitla v nepriaznivej finančnej situácii. Otec je na invalidnom dôchodku, pani manželka je nezamestnaná a s nimi žije ich vydatá dcéra s 2 deťmi. Pani Erika im z finančných prostriedkov za bezpečia vykurovacie palivo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Rodina pána Ladislava je trojčlenná. Príjem rodiny s malou dcérou je z invalidného dôchodku. Pani Erika im z finančného príspevku zakúpila vykurovanie palivo a z vlastných prostriedkov potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Margita vychovala vo veľmi skromných podmienkach spolu so svojim manželom 7 detí. Pani Erika sa rozhodla z finančnej podpory nakúpiť im vianočné potraviny k štedrovečernému stolu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Erika Moháriová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vianočný dar bol určený pre pani Helenu. S pani Helenou žije vnuk, ktorý je jej opatrovníkom. Pani Erika im zabezpečila nákup vianočných potravín, ktoré ich odbremenia od starostí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 270 € Erika Vagaská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Zuzana je sama s 5 deťmi, z ktorých 5-ročný Jarko je nepočujúci. S finančnou podporou učiteľka s asistentkou v škole deťom pani Zuzany zabezpečili drevo na vykurovanie, nakúpili potraviny a oblečenie pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 248 € Erika Vagaská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Petrina učiteľka s asistentkou sa rozhodli zmierniť bolesť straty mamky pre 4 deti, o ktoré sa teraz stará babka. Vďaka finančným prostriedkom im pomohli kúpou palivového dreva, potravín, oblečenia a vecí pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Eva Eliášová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Helena sa ocitla v útulku pre bezdomovcov. Pani Eva jej vďaka finančným prostriedkom mohla zakúpiť základné ošatenie, ktoré bude patriť len jej.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Eva Jančušková, Mgr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Terénna sociálna pracovníčka Eva spolu so svojimi kolegyňami obdarovali darčekom ľudí bez domova (hygienické potreby, trvanlivé jedlo, káva, lieky, ponožky, spodné prádlo). Z finančných prostriedkov zakúpili darčeky, potraviny a výzdobu do nocľahárne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Eva Kňažníková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Eva pomohla susedovi pánovi Karolovi s nákupom potravín a prípravou štedrej večere. Pán Karol žije sám a chcel pozvať svoje deti na štedrú večeru. Z finančných prostriedkov sa zrealizoval nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Eva Kuklová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Kuklová sa rozhodla obdarovať pána Miroslava. Bývalý bezdomovec sa mohol na Vianoce tešiť z nového oblečenia. Financie boli využité na nákup topánok a zimného oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Eva Murančanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; O Jurka sa stará jeho stará mama, pretože jeho vlastná mama od neho odišla. Stará mama ho vychováva v skromných podmienkach. Pani Eva sa preto rozhodla z finančnej podpory kúpiť im elektrický sporák.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Eva Murančanová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Ľubko je chlapec, ktorý žije so svojimi staršími rodičmi v jednej izbe rodinného domu. Z finančnej podpory zakúpila pani Eva zimné oblečenie, obuv, drobnú hračku a rybársku sadu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Eva Okšová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Simona a Júlia sú v ústavnej starostlivosti od narodenia, nemajú možnosti ako žiť v prirodzenom domácom prostredí. Finančné prostriedky boli využité na návštevu kaderníčky, kozmetičky a manikérky a na nákup kozmetických balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 225 € Eva Raffajová, PaedDr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Eva spravila radosť rómskym deťom. Počas tvorivých dielní si vyrábali rôzne darčeky, pozdravy. Suma bola použitá na pečenie medovníkov, nákup cesta, ozdoby, pomôcky na pečenie, vstupné na vianočné dielne na Kežmarský hrad a nákup materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Eva Salvová, Mgr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Predkladateľka projektu realizáciou projektu pomohla rómskej rodine, ktorá sa ocitla v nepriaznivej situácii, nakoľko otec rodiny utrpel vážny úraz a zostal imobilný. Zakúpením hrazdy nad posteľ mu uľahčí manipuláciu a odbremení príbuzných. Aby im na vianočnom stole nič nechýbalo, spolu s manželkou obdarovaného urobila nákup potravín podľa ich potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Eva Salvová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zámerom projektu pani Evy bolo pomôcť mladej rómskej rodine, ktorej členovia majú vážne zdravotné problémy. Prostredníctvo projektu im zakúpila lieky a vitamínové doplnky pre celú rodinu a potraviny, ktoré pomohli pri príprave Vianoc.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € ,,Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Cieľovou skupinou projektu Prameň ľudskej blízkosti boli prijímatelia sociálnych služieb žijúci v zariadení sociálnych služieb prevažne v dôchodkovom veku, ktorí práve počas vianočných sviatkov môžu pociťovať osamelosť, smútok zo straty blízkych ľudí a svojich chorôb. Zamestnanci zariadenia im pripravili kreatívne dielne, počas ktorých nielenže trávili čas spoločne, radostnejšie, ale rozvíjali si aj voje schopnosti. Financie boli využité na nákup materiálu na kreatívne dielne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Hanka Vorobjov; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Kultúrnej referentke Hanke sa podarilo zorganizovať pre 79 žiakov školu cirkusu. Žiaci zažili vystúpenie žonglérov a akrobatov a následne dostali možnosť si techniky vyskúšať. Z finančnej podpory boli zabezpečení lektori a materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 190 € Helena Katonova; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Helena pomohla matke, ktorá sa stará o svoju zdravotne postihnutú dcéru už 50 rokov. Pani Helena nakúpila kombinovaný sporák MORA pre rodinu Vargovú. Zabezpečila montéra plynových spotrebičov, ktorý dodal ešte chýbajúce súčiastky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Občianske združenie Chránené bývanie a chránené dielne; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zariadenie sociálnych služieb vďaka projektu spríjemnilo vianočné sviatky svojim 22 klientom. Počas odovzdávania darčekov mali klienti pripravený program pre príbuzných. Financie boli využité na nákup oblečenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Ida Hantabálová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Ida je učiteľka na dôchodku a chcela obdarovať starú, chorú a opustenú kolegyňu, ktorej amputovali nohu. Za získané prostriedky jej nakúpila potraviny, stromček a vianočné darčeky - tielka, pyžamo baterky do lampičky a vitamíny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Ildikó Belová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zámerom Ildiko bolo vytvoriť príjemnú vianočnú atmosféru pre ľudí zo sociálne znevýhodnených skupín. Na príprave tradičnej vianočnej kapustnici sa podieľali i samotní klienti. Finančná podpora bola použitá na nákup potravín a surovín na varenie kapustnice.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Ivana Fafráková, Ing. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Žiačky tretieho ročníka na OA sa rozhodli pomôcť svojmu spolužiakovi v ťažkej finančnej situácii. Chcel sa vzdať stužkovej, ony mu ju zaplatili. Z finančných prostriedkov zakúpili oblek, kravatu a košeľu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 145 € Ivana Kováčiková, Bc.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zamestnankyňa Denného stacionára pripravila s kolegami pre svojich klientov vianočnú besiedku. Popritom spoločne zdobili vianočný stromček, tkali na krosnách a pripravovali obed. Z finančných prostriedkov sa kúpil materiál na tkanie a občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Ivana Lechanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Ivane sa podarilo vyčarovať teplé Vianoce pánovi Jaškovi. Z finančnej podpory mu kúpila hygienické a kozmetické potreby, maliarske plátno a pomôcky na maľovanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Ivana Lechanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Ivana chcela pomôcť a ušetriť peniaze bezdetnému manželskému páru Karchovcom. Pripravila im vianočný košík plný drogérie, vitamínov, objednala predplatné krížoviek na každý deň a zakúpila posteľnú súpravu, deky a rádio s CD mechanikou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Ivana Lechanová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Ivana chcela splniť sen pánovi Savarymu, 66-ročnému slobodnému mužovi, ktorý žije v zariadení pre seniorov. Rozhodla sa splniť mu sen zakúpením záhradníckeho náradia a vianočného košíka s kozmetikou a potravinami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Ivana Vojtašeková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Dar bol určený neúplným rodinám v zariadení. Z finančnej podpory boli zakúpené dary v podobe oblečenia pre deti, čistiacich prostriedkov a drogérie pre matky, spoločenských a edukačných hier, ovocia a sladkostí, vianočný stromček a suroviny na pečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Ivana Zimenová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zdravotná sestra Ivana pomohla skupine ľudí v núdzi. V 25 balíčkoch, ktoré potešili obdarovaných, bolo niekoľko druhov čerstvého a sušeného ovocia, oriešky, salónky a sviečka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Iveta Vargicová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pracovníčka komunitného centra pripravila pre ľudí z centra súťaže, tvorivé dielne, diskotéky a občerstvenie. Z finančných prostriedkov boli nakúpené suroviny na pečenie, drogéria, školské potreby, knihy, potreby pre seniorov a občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Ján Kovarčík, Ing. , MBA; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Ján obdaril pána Michala, ktorý nemá rodinu a dôchodok má veľmi nízky. Je to skromný človek s malými nárokmi. Z finančných prostriedkov mu nakúpil potrebné oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Ján Maďar; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Ján sa v rámci projektu rozhodol, že spestrí život zdravotne postihnutým klientom v Dennom stacionári Alžbetka. Z finančnej podpory im zakúpil stolný futbal, aby im spríjemnil krátke zimné dni.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Ján Štefkovič; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Ján sa rozhodol obdarovať 11 klientov zo ZSS Harlekýn. Finančné prostriedky, ktoré získal boli použité na nákup spoločenských hier a CD.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Jana Fajčíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Jana žiadala pomoc pre osamelých rodičov s deťmi, spolu s p. Ivanou nakúpili všetky potrebné potraviny a asistovali pri pečení medovníkov. Spolu bolo obdarovaných 19 ľudí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 256 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Matka s dvoma deťmi žijú v skromných podmienkach. Vďaka finančnej podpore sa im podarilo kúpiť potraviny nie len tie, ktoré potrebovali, ale aj tie, ktoré chceli.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Starká sa stará o dvoch vnukov a jednu vnučku. Deti majú zdravotné problémy a málo peňazí. Preto sa pani Jana rozhodla kúpiť im z finančných prostriedkov potraviny a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 105 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Ivan a Lenka sú dvaja postihnutí manželia, ktorí vychovávajú zdravého syna. Podstatná časť starostlivosti je na otcovi. Z finančných prostriedkov im pani Jana nakúpila potraviny k štedrému stolu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 295 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Matka zostala po tragickej smrti manžela sama s dvoma deťmi. Napriek tomu, že sa s nimi pani Jana nikdy nestretla im z finančnej podpory kúpila potraviny, pre matku wellness, kaderníčku, kozmetičku, drogériu, pre deti knihy a obliečky a obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 145 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Miško musel s matkou odísť od agresívneho otca a bývajú u starkej. Vďaka finančnej podpore si mohol vybrať slúchadlá, hry, oblečenie, praktické veci do školy a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jana Micháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Adam je chlapec, ktorý bol šikanovaný v triede pre svoju tichú povahu a nepriebojnosť. Pani Jana finančné prostriedky využila na kúpu kolieskových korčúľ preňho a pre jeho sestru Mišku a takisto hry.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Jana Šuvadová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Cieľom pani Jany bola istá forma podpory opustených ľudí. Spoločne napečené oblátky, tradičným spôsobom, boli roznesené po ostatných rodinách. Za finančnú podporu nakúpila suroviny na výrobu oblátiek a občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 € Jana Torhanova, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Jana chcela spraviť radosť mentálne postihnutej Bijke, ktorá má 49 rokov a žije od mala v rôznych zariadeniach. Spolu s pracovníčkou za finančné prostriedky nakúpili navliekacie šnúrky a koráliky
c) poskytovanie sociálnej pomoci 360 € Jana Tráčová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Členovia neformálnej skupiny chceli obdarovať 180 seniorov zo Zariadenia sociálnych služieb. Z finančnej podpory nakúpili pre všetkých seniorov zariadenia sprchové šampóny a telové mlieka, ktoré boli súčasťou darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Jana Vreštiaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vychovávateľky detského domova dopriali deťom zažiť deň na vianočných trhoch v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskych potrieb na realizáciu spomínanej aktivity, na cestovné náklady a kúpu darčekov pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Janka Šuchaňová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Janka zakúpila vianočný darček s hygienickými potrebami pre ľudí bez domova. Pre všetkých kúpili vysávač a multifunkčné zariadenie na tlačenie dokumentov, potraviny na prípravu vianočných sladkostí a vianočných jedál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Jarmila Dragulová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Cieľom pani Jarmily bolo pomôcť štyrom zdravotne postihnutým deťom a ich rodinám, ktoré sú dlhodobo finančne a sociálne poddimenzované. Z finančných prostriedkov zakúpila ovocie a oriešky, cukrovinky, obuv, oblečenie, knihy a darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Jarmila Krošláková, Mgr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pracovníci ZSS pripravili pre 20 ľudí s mentálnym postihnutím stretnutie na Vianočných tvorivých dielňach. Pani Jarmila použila získané finančné prostriedky na zakúpenie výtvarných a kreatívnych pomôcok pre Vianočné tvorivé dielne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Jarmila Prelichová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Mladá učiteľka pomohla dôchodcovi, ktorý sa stará o 2 neplnoleté deti. P.Otovi pani Jarmila z finančného daru od Nadácie Orange nakúpila potrebné potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Jarmila Prelichová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Jarmila pomohla dvom rodinám, ktoré žijú vo veľmi skromných podmienkach zakúpiť z finančných prostriedkov potraviny na prípravu štedrej večere a pripraviť malé prekvapenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Jarmila Prelichová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Jarmila kúpou brikiet uľahčila vykoruvaciu sezónu pre pána Imricha a zároveň zlepšila jeho životný priestor, v ktorom sa pohybuje keďže jeho zdravotný stav si vyžaduje prostredie bez prachu, pilín a nečistôt.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 110 € ,,JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zariadenie sociálnych služieb "JESEŇ ŽIVOTA" Levice pripravilo pre svoju klientku Mirku vianočné prekvapenie v podobe detského domčeka. Mirka má 18 rokov a je umiestnená v prevažne seniorskom zariadení. Financie boli využité na nákup domčeka a koberčeka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € ,,JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zariadenie sociálnych služieb ,,JESEŇ ŽIVOTA" vďaka projektu obdarovali syna jednej z klientiek, ktorý je z dôvodu jej nepriaznivého stavu v pestúnskej starostlivosti. Financie boli použité na nákup oblečenia, kníh a hier.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Jozef Brigan; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Jozef zorganizoval vianočný obed pre 100 rómskych detí. Finančná pomoc Nadácie Orange bola použitá na nákup surovín potrebných k obedu, na nápoje, keksíky a oriešky, ktoré deti dostali po obede. Každé dieťa dostalo osobitý darček so svojim menom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Judita Godžáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Judita zorganizovala pre mladé ženy krátky kurz drôteného šperku. Spolu vyrábali vlastné šperky a vianočné ozdoby. Zakúpila základnú sadu na vyrábanie šperkov: šperkárske kliešte, koráliky, drôty, poplamuchy a oblátky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Júlia Salašová, Mgr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pomoc bola určená osamelej matke Ľudmile a jej 13. roč. dcére. Nakúpením potravín z finančnej podpory obohatila ich vianočný stôl. Potešili ich aj potreby pre domácnosť (vysávač, mixér, nová kuchynská tanierová súprava).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Július Radič; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Odborný garant komunitného centra spolu s dobrovoľníkmi pripravili vianočný program určený pre seniorov a osamelých starších občanov. Zároveň pripravili vianočné občerstvenie a nechýbali ani vitamínové balíčky kúpené z finančnej podpory.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 220 € Juraj Daniš; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zakúpením a darovaním troch rehabilitačno - relaxačných sedacích vakov a CD pán Juraj obdaroval obyvateľov ZSS Harlekýn v Topoľčanoch. Jeho priateľ Peter vyrastal bez rodiny a jeho jediným domovom navždy zostane zariadenie sociálnych služieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Juraj Olšiak; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka príbehu pána Juraja sa podarilo spríjemniť sviatky desiatim deťom z detského domova. Financie boli využité na zakúpenie balíčkov sladkostí a ovocia, surovín na pečenie a zdobenie vianočného pečiva. Zároveň uhradené aj ročné predplatné detských časopisov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Juraj Olšiak; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Juraj sa rozhodol pomôcť skupine ľudí, ktorá žije v skromných podmienkach. Ľuďom v núdzi boli zakúpené hygienické potreby a kozmetika a deťom vianočné balíčky a ovocie. Dobrovoľníci navyše zabezpečili ďalších 10 balíčkov sladkostí a 10 balíčkov hygienických potrieb. Zároveň deti potešili detskými knižkami a časopismi, ako aj teplými čiapkami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Katarína Čarnogurská ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zámerom bolo spríjemniť predvianočné chvíle dôchodcom, ktorí poväčšine žijú v domácnostiach sami. Deti im pripravili program a spoločne si posedeli pri káve a zákusku. Z finančnej podpory sa zakúpili potraviny na prípravu kapustnice, občerstvenie a darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Katarína Čarnogurská ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Realizáciou tohto projektu zmiernila pani Katarína neľahkú životnú situáciu otcovi , ktorý vychováva sám dvoch synov. Pre týchto životom skúšaných ľudí nakúpila z finančnej podpory zimné oblečenie a obuv a potraviny
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Katarína Kúdelová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Cieľovou skupinou boli deti s rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Týmto rodinám sa vďaka pani Kataríne a finančnej podpore zabezpečili darčeky v podobe hygienických a školských potrieb. Každé dieťa malo v balíčku aj drobnú hračku, kefku a zubnú pastu a knižku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Katarína Kúdelová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Cieľovou skupinou, ktorej bol projekt určený boli rómske rodiny. Po vzájomnom rozhovore sa z finančnej podpory zakúpili potraviny. K potravinám mali aj balíček vianočného pečiva a deti v rodinách dostali knižky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 167 € Katarína Lafférsová, Ing. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Obdarovaná rodina vďaka príbehu Na Vianoce s úsmevom mohla mať nakúpené potraviny nie len na Štedrý deň, ale na celé vianočné sviatky. Do projektu sa zapojila celá rodina žiadateľky Kataríny. Spoločenská hra a darčekové poukážky do nákupného centra urobili radosť najmä dvom tínedžerom - obdarovaným dvojičkám, rodinu potešili aj oblečenie a kozmetika od rodiny žiadateľky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Katarína Michalková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Katarína Michalková, opatrovateľka v Stredisku sociálnych služieb BB urobila darčekom zimnej obuvi a doplnkov radosť osamelo žijúcej pani Darinke. Finančné prostriedky boli použité na nákup zimnej obuvi, pančúch a ponožiek.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Katarína Tomulcová, PaedDr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt Vianoce v krízovom centre bol určený klientkám krízového centra Domu Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu a ich deti, ktoré sa v živote stretávali s domácim násilím a pokojné Vianoce pre nich nie sú samozrejmosťou. Cieľom projektu bolo realizovať tvorivé vianočné dielne - výroba vianočných pozdravov, darčekov a cukroviniek. Pani Katarína použila finančnú podporu na nákup potrieb a dekorácii.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Komunitné centrum, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Komunitné centrum z Čierneho Balogu, v spolupráci s ďalšími organizáciami z obce, vďaka projektu zrealizovalo predvianočné posedenie pre ľudí osamelých seniorov a zdravotne ťažko postihnutým občanom rozniesli balíčky s vitamínmi. Financie boli využité na nákup potravín na prípravu večere a vitamíny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Kornelia Koščáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Kornélia vďaka projektu Čaro Vianoc pomohla rodine pani Evky, ktorá má zlý zdravotný stav a je v sociálnej núdzi, prežiť krajšie a plnohodnotnejšie sviatky. Financie boli využité na nákup potravín, teplého oblečenia a stolík.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Kornelia Koščáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Kornélia vďaka projektu Najkrajšia Vianoce podporila matku šiestich detí, ktorá mohla zažiť krajšie a pokojnejšie sviatky. Financie boli využité na nákup potravín, teplého oblečenia a darčekov pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Kristína Dugasová, MUDr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Kristína sa rozhodla darovať Žanetke televízor. Pomáha mame s troma súrodencami, kde jej najstarší brat má autizmus a najmladší má DMO.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 420 € Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; V rámci projektu Darujme deťom radosť zažilo 28 detí z krízového centra príjemnejšie Vianoce. Sviatky nemali možnosť tráviť doma a tak im zamestnanci pripravili kreatívne dielne, spoločne skrášľovali priestory centra, a zorganizovali vianočné posedenie. Financie boli využité na potrebný materiál a nákup kozmetických balíčkov a darčekov pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Lenka Dolinská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Peťo prišiel do zariadenia ŠZ Kotva veselý, avšak po správe o úmrtí jeho otca výrazne schudol. Preto sa mu pracovníčky zariadenia rozhodli kúpiť nové oblečenie, aby v ňom mohol chodiť na podujatia, ktoré ho rozveselia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Lenka Kaľavská Patzová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Lenka vďaka projektu pomohla rozvedenej mame Silvii a jej 5 deťom. Pod stromčekom si každé dieťa mohlo nájsť vlastný darček. Finančné prostriedky sa využili na kúpu potravín, drogérie, pomôcok pre Timeu a darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Lenka Kapustová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Cieľovou skupinou boli klientky zariadenia sociálnych služieb, ktoré trpia mentálnym a psychickým postihnutím. Žiaci spolu s klientkami vyrábali vianočné darčeky a piekli medovníčky. Finančné prostriedky boli použité na materiál potrebný na výrobu darčekov .
c) poskytovanie sociálnej pomoci 420 € Lenka Sedláčková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zmyslom projektu pani Lucie nebolo len nakúpiť vianočné darčeky, ale najmä spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pripraviť deťom z azylového domu vianočnú atmosféru. Súčasťou projektu bola návšteva sv. Mikuláša, výzdoba domu, vianočné pečenie i príprava sviatočného programu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Liptovský Anjel, n.f.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Liptovský anjel , n.f. vďaka projektu zabezpečil prežitie sviatkov pre rodiny, osamelé matky s deťmi či jednotlivcov, ktorí sa ocitli v ťažkých a dlhotrvajúcich situáciách. Financie boli využité na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Lívia Stanovičová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Prostredníctvom tohto projektu chcela Lívia pomôcť pani Martine a jej dcérke Nikolke, ktoré sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na nákup potravín potrebných na prípravu štedrej večere a taktiež základných potravín do zásoby
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Ľuboslava Vranovská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Vranovská pripravila prekvapenie invalidnej dôchodkyni Marte. Keďže sa musela vzdať svojich domácich zvierat, pani Vranovská jej dala vyrobiť vankúše s potlačou ich fotografií. Okrem toho zakúpila luster, ktorý nahradil pani Marte žiarovku visiacu zo stropu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Ľuboš Milanec; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Ľuboš bol žiadateľom pomoci pre jemu srdcu blízkej rodine o uhlie na zimu, pretože nemajú peniaze pre pre zlepšenie bývania. Rozhodol sa im nakúpiť množstvo uhlia na zimné mesiace
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Lucia Miháliková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt bol zameraný na obdarovanie dvoch ľudí pani Luciou. Jedna z obdarovaných prekonáva zdravotné komplikácie a obáva sa znížených príjmov kvôli práceneschopnosti. Finančné prostriedky z projektu boli použité na zaplatenie nájomného na tri mesiace.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Magdaléna Hrivniaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Skupinka dobrovoľníkov pod vedením p. Hrivniakovej sa rozhodla pripraviť vianočné tvorivé dielne pre ľudí s mentálnym a fyzickým postihnutím v DSS Giraltovce. Z finančných prostriedkov sa zakúpil materiál a potreby na výrobu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 180 € Magdaléna Hrivniaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Skupina dobrovoľníkov sa rozhodla pripraviť sladké vianočné pečivo a malé darčeky pre bezdomovcov v okolí železničnej stanice Košice.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 274 € Marcela Matejovová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pre zdravotne, ale i sociálne znevýhodnených žiakov ušila Emka vianočné vrecúška, ktoré naplnila zakúpenými ponožkami, tričkom, teplákovou súpravou, či teniskami. Z finančných prostriedkov sa nakúpili potreby na šitie, oblečenie a obuv.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Marcela Vlčková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pomoc bola určená pre rodinu, ktorá má dve deti, jedno z nich je s ťažkým stupňom postihnutia, potrebuje výukové pomôcky ako je stavebnica na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. Pani Marcela z finančnej podpory kúpila stavebnicu a darčekové poukážky na nákup potravín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Marek Petro Monocký; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; O pomoc žiadal Marek, pracovník denného stacionára MIMA, pre klientov so zdravotným znevýhodnením a odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby. Vianočným darčekom boli balíčky, ktoré obsahovali kozmetiku, vitamíny, ovocie, sladkosti a iné.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Margaréta Huljaková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt bol určený pre 12 detí z krízového centra. Nakúpil sa materiál potrebný na tvorivé dielne a darčeky pre deti. Realizovali sa tvorivé dielne, na ktorých deti vyrobili darčeky pre mamy a ozdoby na stromček. Bolo zabezpečené občerstvenie pre deti počas dielní.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Margaréta Žigová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Margaréta obdarovala nedoslýchavú pani Ľudmilu, ktorá prešla mnohými životnými skúškami. Pani Margaréta pre Ľudmilu nakúpila potraviny a niekoľko potrieb do domácnosti a spolu s priateľom navštívila v jej skromnom príbytku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € Margaréta Žigová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Margaréta sa rozhodla obdarovať rodiny, v ktorých majú ťažko zdravotne postihnutého člena. Nakúpila potraviny a sladké vianočné ozdoby. Ďalším 15 rodinám, ktoré si nemôžu dovoliť väčšie vianočné výdavky, venovali vianočné kolekcie alebo salónky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Mária Baďurová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zámerom pani Márie bolo aspoň trošku pomôcť obdarovanej, ktorá je onkologická pacientka. Obdarovanej sa z finančnej podpory podarilo zabezpečiť potraviny, ovocie, lieky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Mária Bošková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zámerom tohto projektu bolo uľahčiť prácu pri obliekaní postihnutej Barborky, ktorá je ležiaca a rada trávi svoj čas na prechádzkach v každom ročnom období. Zakúpením nepremokavého fusaka sa uľahči práca rodičom pri namáhavom obliekaní. Z finančnej podpory sa zakúpili i knihy pre všetkých.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Mária Krausová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Mária projektom Dotyk ľudskej ohľaduplnosti pomohla pánovi, ktorý dlhodobo trpí zákerným onkologickým ochorením. Finančné prostriedky poskytnuté nadáciou Orange použila na zakúpenie odšťavovača a vitamínových preparátov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou jeho liečby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mária Kloknerová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Susedka obdarovala svoju susedu, ktorá má vážne zdravotné problémy a väčšinu svojich finančných zdrojov používa na liečbu. Suseda nakúpila rôzne vitamínové doplnky, zdravé potraviny, bylinkové čaje, drogériu a hygienické potreby a všetko odovzdala v darčekovom prútenom koši.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Mária Levická; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt Vianoce plné radosti spríjemnil vianočné sviatky pani Márii a jej dvom deťom. Rodina sa nachádza v ťažkej životnej situácii. Vďaka grantu si mohli nakúpiť potraviny a spoločne ozdobovať vianočný stromček. Z financií boli nakúpené potraviny a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mária Levická; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zámerom projektu Vianoce pre Moniku bolo pomôcť pani Monike a jej deťom . Pani Monika sa ocitla v ťažkej životnej situácii. Vďaka podporenému projektu mohli spoločne nakúpiť potrebné potraviny pre Moniku a jej deti, vianočný stromček a oblečenie pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Mária Majirská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Realizáciou projektu Vôňa Miladiných Vianoc sa podarilo dvom kolegyniam potešiť priateľku Miladu, ktorá sa vplyvom viacerých okolností dostala do nepriaznivej životnej situácie. Z finančných prostriedkov sa kúpil vianočný stromček, darček a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mária Majirská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projektom Vianočná úľava sa pomohlo mladej rodinke s piatimi deťmi uľaviť v rodinnom rozpočte z finančnej podpory darčekovými poukazmi na potraviny a plienkami. Zároveň sa im prispelo na aktívne využitie voľného času zakúpením kreatívnych potrieb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 380 € Mária Melicherčíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Mária požiadala o pomoc pri naplnení zámeru dopriať siedmim sociálne slabým rodinám plný štedrovečerný stôl. Vďaka schválenej sume a mimoriadnym zapojeným darcom sa podarilo p. Márii nakúpiť všetky potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Marián Dunda, Ing. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; O pomoc žiadal koordinátor aktivačných činností ÚPSVaR, rozhodol sa pre matku s dvoma deťmi, ktorých osud ho veľmi zasiahol. Z finančných prostriedkov nakúpil potraviny, drogériu a oblečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Marta Grexová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt bol určený pre 12 telesne, psychicky a kombinovane postihnutých detí, ktoré sú umiestnené v Domove sociálnych služieb v obci Málinec. Cieľom projektu bolo zabezpečenie príjemného prežitia vianočných sviatkov.Vďaka finančnej podpore nakúpili materiál na výzdobu a prácu v dielňach, vianočný stromček, potraviny a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Martin Kročitý; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Martin sa chcel aj s jeho bratom vďaka finančnej podpore poďakovať pani Evka, ktorá sa o nich starala od detstva, pretože nemali rodičov. Je veľmi chudobná, preto jej nakúpil potrebné potraviny
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Martina Striežencová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Učiteľka požiadala o pomoc pri zrealizovaní vianočného darčeka pre svojho žiaka Romanka. Vychovávajú ho starí rodičia. Za peniaze z finančnej podpory sa Romankovi kúpil bicykel a zámok naň.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Martina Veselá; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Martina nakúpila potraviny na celý mesiac, potrebné oblečenie, varnú kanvicu a deky pre rodinu v hmotnej núdzi, jedna z dcér je zdravotne postihnutá.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € "Svetlo" Zariadenie sociálnych služieb Olichov ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zariadenie sociálnych služieb Svetlo vďaka projektu Darujme si radosť pripravilo svojim klientov kreatívne dielne na výrobu hlinených výrobkov. Tým si mohli nielen rozvíjať svoje zručnosti, ale aj získať zážitok a prežiť príjemné sviatočné chvíle v zariadení. Financie boli využité na nákup materiálu na tvorivé dielne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Michaela Adamčíková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Partia dobrovoľníkov sa rozhodla zorganizovať pobyt pre deti z detského domova počas prázdnin. Zrealizovali pobyt na chate v Kostolnej Vsi. Keďže deti dlhodobo poznajú, pripravili pre ne množstvo aktivít, ktoré majú deti rady. Z financií získaných z grantu boli nakúpené potraviny, oblečenie a darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Michal Smädo; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Michal pripravil pre svojich klientov prekvapenie v podobe Mikuláša s harmonikou. Z finančných prostriedkov nakúpil a pobalil balíčky a vybral sa na návštevu do Dúhového domčeka ako Mikuláš.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Milan Gunár; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Situácia v obdarovanej rodine e je dosť vážna, preto sa pán Milan rozhodol pomôcť jej. Pracuje ako terénny sociálny pracovník a z finančnej podpory sa rozhodol im kúpiť potraviny na sviatky vianočný stromček a kapra.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Milan Lakatoš; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Milan spolu s manželkou vybrali túto rodinu, pretože vedeli v akej skromnosti žijú. Rodine pána Jána pomohli zrealizovať nákup, z finančnej podpory nakúpili potraviny a pre synov pripravili prekvapenia pod stromček- mobily.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Miroslav Kubičár, PaedDr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Hlavným cieľom projektu bola podpora empatie žiakov gymnázia, spríjemnenie vianočného času pre postihnuté deti a ich obdarovanie. Cieľom bolo zorganizovať spoločné stretnutie s hrami a malými vystúpeniami. Druhotné sú darčeky, lopty a pastelky, aby mali deti z DSS radosť. Z finančnej podpory boli nakúpené lopty, pastelky, kolky, sladkosti a čiapka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 140 € Miroslav Mager; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zámerom žiadosti bolo urobiť deťom z maličkej školy nezabudnuteľné Vianoce, pravdepodobne bude vyradená zo siete škôl nakoľko sa jej znižuje počet žiakov. Deťom sa z finančnej podpory nakúpili darčeky, ktoré sa im cez akciu rozdali.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Miroslava Bugárová, Bc. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Klienti a zamestnanci Denného stacionára mohli pripraviť pre klientov s celoročným pobytom Vianoce výzdobou priestorov, prípravou programu, ale aj výrobou darčeka. Z finančnej podpory boli zakúpené stuhy, nite, motúzy a baliaci materiál
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Miroslava Debnáriková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Mirka Debnáriková s neformálnou skupinou pripravila vianočnú rodinnú atmosféru pre klientov Domova sociálnych služieb vo Vidinej. Počas adventu pripravili tvorivé dielne, v ktorých piekli s klientmi vianočné pečivo a tvorili vianočné ozdoby. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín a materiálu na vyrábanie ozdôb. Spolu bolo obdarovaných 17 klientov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Miroslava Fontanyova Dis, Mgr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Miroslava žiadala o pomoc pre rodinu, ktorá žije len z rodičovského príspevku a rodinných prídavkov. V rodine sú 4 maloleté deti z toho jedno novorodeniatko. Z finančného príspevku zakúpili potraviny, plienky, hygienické potreby a vianočné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 240 € Miroslava Galádová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zamestnanci združenia Za dôstojný život pre každého obyvateľa zariadenia pripravili potravinový vianočný balíček. Finančné prostriedky boli použité na nákup tovaru do potravinových vianočných balíčkov. Spolu bolo obdarovaných 20 rodín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Dlugošová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt pani Moniky mal byť pre onkologického pacienta Rudolfa, ktorý už druhý krát bojoval s rakovinou. Žiaľ, v čase schválenia dobojoval. Rozhodla sa preto použiť finančné prostriedky na nákup darčekov pre deti pána Rudolfa
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Dlugošová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; V obci Pača požiadala Monika o príspevok na vianočné posedenie pre ľudí, ktorí sa vplyvom osudu ocitli na hranici biedy .V čase Vianoc si ich uctili pohostením a drobným darčekom, ktoré boli zakúpené z finančnej podpory.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Monika Dlugošová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Obdarovanou, pre ktorú napísala projekt pani Monika, bola pani zo Svitu a jej 3 vnúčatá, o ktoré sa stará. Rodina obdržala potraviny, školské a športové potreby, hračky, drogériu a darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Monika Stašková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Monika a Silvia sa rozhodli obdarovať kamarátku Mirku, ktorá bojuje s rakovinou a kvôli chorobe sa dostala do finančných problémov. Z finančnej podpory nakúpili potraviny pre bezjódovú diétu, vodu a rôzne kreatívne potreby pre výrobu Vianočných darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Monika Styková, Mgr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Monika pracuje v sociálnych službách. Vianočné prekvapenie darovala Róbertovi- 19 ročnému mladíkovi s mentálnym postihnutím, ktorý žije v zariadení sociálnych služieb. Za poskytnuté finančné prostriedky mu zakúpila nové ošatenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Monika Styková, Mgr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Desať klientov ZSS Harlekýn sa rozhodlo prípravou vianočného pečiva spríjemniť vianočné sviatky 20 kamarátom, ktorí najkrajšie sviatky v roku strávili v zariadení. Za poskytnuté finančné prostriedky nakúpili suroviny na prípravu vianočného pečiva.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mravec, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Nezisková organizácia Mravec pripravila spoločné posedenie pri stromčeku a kapustnici pre osamelých a ťažko chorých ľudí z obce v ťažkej životnej situácii. Financie boli využité na nákup potravín na kapustnicu a vianočné pečivo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 111 € Natália Kavecká; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Natália spolu Martinou žiadali pomoc pre sestry, ktoré sa spolu s matkou ocitli v azylovom dome. Vďaka ich projektu im umožnili stráviť jeden deň mimo tohto prostredia a prežiť ho inak. Vďaka finančným prostriedkom ich vzali na obed, klzisko, vianočné trhy, do kina a na záver im odovzdali darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 60 € Natália Svitoková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Natália sa rozhodla urobiť krajšie Vianoce Máriovi - mladému mužovi s diagnostikovaným autizmom. Za finančné prostriedky zakúpila nový CD prehrávač.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 290 € Natália Topoľská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zamestnanec organizácie chcel obdarovať klientov útulku a zariadenia núdzového bývania zabezpečením potravín na pečenie vianočných koláčikov a štedrú večeru a zabezpečením materiálu na výrobu vianočných ozdôb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Nikola Sabolová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Nikola žiadala financie pre mladú rómsku rodinu. Nakúpila im potraviny na štedrú večeru a trvanlivé potraviny, pre rodičov hygienické veci, oblečenie a pre deti oblečenie, hračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zamestnanci pre pacientov Detského oddelenia NsP Sv. Jakuba pripravili v spolupráci so Súkromnou ZUŠ posedenie s kultúrnym programom. Z finančných prostriedkov ich obdarovali balíčkami s vitamínmi, hygienickými potrebami, cukrovinkami a drobnosťami pre potešenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie – Serafím; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Členovia Združenia Serafím sa rozhodli urobiť radosť zdravotne postihnutým a osamelým starším ľuďom. Obdarovali 3 rodiny, ktoré sú v ťažkých životných situáciách. V rámci projektu sa z finančných prostriedkov zakúpil digitálny fotoaparát, pracie prostriedky, drogéria a dlhotrvajúce potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie Aktiv-Relax; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Získaný grant bol určený pre pomoc a potešenie detí a matiek zo Zariadenia núdzového bývania a osamelé seniorky a pravidelné účastníčky cvičebných programov. Finančné prostriedky boli použité na technicko-materiálne zabezpečenie tvorivej dielne, darčeky pre deti a slávnostné občerstvenie pre všetkých.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 318 € Občianske združenie Bocianie deti; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; OZ Bocianie deti pomáha klientom v zariadeniach náhradného bývania vo Svidníku a vo Vranove Nad Topľou. Aktivisti OZ im priniesli Vianoce - posedenie pri malom občerstvení, ale aj hygienické balíčky, zakúpené z finančných prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Brána do života - Krízové stredisko DOM; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt Vianočná večera bol pre mladých dospelých, ktorí strávili Vianoce v krízovom stredisku DOM. Vďaka projektu sa usporiadala spoločná slávnostná Vianočná večera a potraviny boli nakúpené z finančnej podpory.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Občianske združenie Čakra učenia; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka projektu Ježiško v chatrči sa občianskemu združeniu Čakra učenia podarilo spríjemniť vianočné sviatky viac ako 90 deťom z rómskej osady, ktoré žijú v ťažkej životnej situácií. Z finančnej podpory sa kúpili darčeky, školské potreby a občerstvenie na zorganizované kultúrne podujatie pre deti a ich rodičov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie ĎAKUJEM- ,,PAĽIKERAV"; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; V rámci projektu Nech sú to najkrajšie Vianoce bola podporená babička, ktorá sa od narodenia stará o svoju vnučku. Vďaka finančnej podpore si mohli nakúpiť potraviny a darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Dlhovekosť; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pacienti, hospitalizovaní v psychiatrickej nemocnici, sa venovali spolu s psychologičkou a sestričkami výrobe vianočných pohľadníc, darčekov a dekorácií a zorganizovali vianočné posedenie. Z finančných prostriedkov sa kúpil materiál na výrobu, občerstvenie, CD a hra.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Občianske združenie Dom v stráni; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Občianske združenie pre každého obyvateľa ZSS,,DOMUM" Krškany pripravilo Vianočný darček. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie pánskej kozmetiky, ktorá bola darčekom pre každého.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie DOMOV pri Špecializovanom zariadení Kotva v Brezne; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Občianske združenie Domov obdarovalo 20 klientov špecializovaného zariadenia Kotva v Brezne. Získané finančné prostriedky boli použité na nákup darčekov každodennej potreby, ako hygienické potreby a holiace strojčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Dúha pre deti; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Počas Vianočného dňa OZ Dúha zrealizovalo vianočné tvorivé dielne pre telesne aj mentálne postihnutých klientov Domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci. Z finančnej podpory sa nakúpil materiál, občerstvenie a darčeky pre klientov a výzdoba.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 349 € Občianske združenie EDUJOY; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Študenti Gymnázia Jozefa Lettricha nacvičili vianočné pásmo a divadelné predstavenie, ktorým potešili deti bezdomovcov žijúcich v kempe. Z finančných prostriedkov sa nakúpili kostýmy, kulisy a vianočné balíčky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Chrabromil; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; OZ Chrabromil chcelo obdarovať ťažko zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v zariadení. Z finančnej podpory kúpili kvalitné zdravotné termoponožky, ktoré v tomto chladnom období potrebujú, hrnčeky, kávu, čaj a cukor.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 830 € Občianske združenie K-7 Psovodi - záchranári SR; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Občianske združenie K-7 Psovodi- záchranári SR pripravili darčeky pre klientov, mužov a chlapcov centra EDEN, kde pravidelne realizujú pre klientov terapie so psami. Z financií nakúpili kozmetiku, oblečenie, sladkosti a hračky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 120 € Občianske združenie Loďka nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Alene a jej rodine chcelo OZ Loďka nádeje pomôcť v ťažkej finančnej situácii. Deti si našli pod Z finančných prostriedkov bol kúpený vianočný stromček, oblečenie, obuv, hračky, drogériu, pani Alena si nakúpila potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 495 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt bol zameraný na rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi z Majáku nádeje, ide predovšetkým o osamelé matky s deťmi a viacpočetné chudobné rodiny. Prostredníctvom projektu zakúpili materiál potrebný na predvianočné tvorivé dielne, a to korálky a látky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka projektu Byť fit a sýty zabezpečilo združenie Maják nádeje novú indukčnú varnú dosku do rodiny v núdzi, kde sa matka príkladne stará o svojho syna. Vďaka tomu bude môcť ušetriť na energiách a znížia sa jej náklady na bývanie v sociálnom byte.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 80 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Cieľom projektu OZ Maják nádeje bolo zakúpenie kuchynského stola so stoličkami, nakoľko si to rodina z nízkeho príjmu nemôže dovoliť. Stravovali sa len za malým stolíkom, keďže kvôli zlej finančnej situácii si nemohli dovoliť veľký stôl so stoličkami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie Maják nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Matka s deťmi žijú v chatke v chudobných pomeroch, občianske združenie Maják nádeje sa preto rozhodlo, že z finančnej podpory im nakúpia poschodovú posteľ, kanvicu, potraviny, oblečenie, praktické veci a mesačný lístok na MHD.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie Odyseus; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Tím OZ Odyseus si pre ľudí v núdzi prichystal pohostenie priamo v teréne na ulici a rozdal rukavice. Pohostenie a medovníky pripravovali pracovníci a pracovníčky spolu s dobrovoľníčkami. Z finančných prostriedkov sa nakúpilo občerstvenie a rukavice.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie OZVENY; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Dobrovoľníci občianskeho združenia OZVENY obdarovali seniorov z obce Hrachovo a z mesta Hnúšťa. Zorganizovali pre nich dve vianočné posedenia, z finančných prostriedkov sa kúpili suroviny na kapustnicu, punč, vianočná výzdoba a zaplatili koledníci.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Občianske združenie Periférie; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt bol určený pre 24 klientov Domova Seniorov. OZ Periférie ich prekvapilo koledami a darčekmi zakúpenými z finančného príspevku. Cieľom projektu bolo potešiť starčekov a starenky, ktorí v dôsledku staroby a choroby sú vo veľkej miere odkázaní na pomoc druhých
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie Permeo; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Občianske združenie Permeo zorganizovalo vianočné posedenie pre seniorov z obce Plášťovce. Z finančných prostriedkov nakúpili ovocie, med, klobásky, uvarili vianočnú kapustnicu, čím obdarovali osamotených dôchodcov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie Prístav nádeje; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Občianske združenie Prístav nádeje prostredníctvom projektu pomohol rodinám, ktoré sa nachádzali v sociálnej alebo v hmotnej núdzi. Financie boli využité na výrobu balíčkov, ktoré obsahovali potraviny dlhodobej spotreby.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 75 € Občianske združenie Senior pri Domove MÁRIE; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; OZ Senior pri Domove MÁRIE žiadalo o finančný príspevok pre pána Daniela. Ten poslúžil na zakúpenie fotoaparátu, vďaka ktorému sa Daniel môže začať venovať svojmu koníčku – fotografovaniu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € Občianske združenie ÚSMEVY PRE DETI - pomoc onkologicky chorým deťom; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Občianske združenie ÚSMEVY PRE DETI spríjemnilo vianočné sviatky malým onkologickým pacientom. K danej pomoci sa pridali hasiči z DHZ Bytča, ktorí zakúpili hygienické potreby, oblečenie, hračky a čističku vzduchu. Finančné prostriedky boli použité na predstavenie pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 350 € Občianske združenie VAGUS; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; O pomoc žiadala koordinátorka Denného a integračného centra, v ktorom pracuje s ľuďmi bez domova. Spoločne s klientmi si spravili posedenie. Z finančných prostriedkov nakúpili potraviny i darčeky pre klientov-ponožky, bielizeň a hygienický balíček.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Občianske združenie Zdravie v pohybe; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Občianske združenie Zdravie v pohybe pomohlo deťom z Krízového centra v Banskej Bystrici. V Škole športu Labrador môžu navštevovať športové krúžky zdarma. Finančné prostriedky boli využité na nákup športových potrieb a vecí, vďaka ktorým budú motivované k pravidelnému športovaniu a uniknú tak na chvíľu z ťažkej reality.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Občianske združenie Žilinský štart; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Ľudia bez domova prežili Vianoce spoločne s pracovníkmi útulku. Upiekli spoločne koláče a pripravili štedrú večeru. Finančné prostriedky získané z grantu boli použité na nákup surovín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Otília Sabolová, PaedDr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Otília chcela obdarovať jej 2 žiačky, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vzala ich preto na výlet, kde im nakúpila oblečenie, školské pomôcky, potraviny a sladkosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Otília Sabolová, PaedDr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka projektu pani učiteľka obdarovala Angiku - 8 ročné dievčatko, ktoré trpí mozgovou obrnou a epilepsiou. Z finančnej podpory jej zakúpila kozmetiku, oblečenie a jej trom súrodencom sladkosti a napečené medovníčky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Otília Sabolová, PaedDr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Sedem detí s koledami a vinšami navštívilo osamelo žijúcich seniorov. Obdarovali ich darčekovými sadami čajov, pozdravmi a sladkosťami, nakúpenými z finančnej podpory.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Patrik Harman; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; O pomoc žiadal Patrik pre kamarátku Veroniku a jej mamku. Veronika je postihnutá, od narodenia leží a stará sa o ňu celodenne jej mama. Ich situáciu im uľahčil nákupom plynového sporáka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Pavel Perašín; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Grant bol pridelený Pavelovi a Eve na navarenie slávnostného jedla počas Vianoc pre 20 ľudí bez domova v Liptovskom Mikuláši. Z grantu nakúpili potrebné suroviny a pre každého drobný darček, čiapku a teplé ponožky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Peter Frolo; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt bol zameraný na zabezpečenie štedrej večere pre ľudí bez domova. Na základe projektu sa podarilo zabezpečiť okrem štedrej večere aj pohostenie na stoly a do balíčkov s ovocím a koláčmi, ale i plastový príbor a vianočné CD.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 230 € Peter Sládeček; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Peter spolu s kolegami dopomohol ku krásnym Vianociam mladej matke s 2 deťmi. Z finančnej podpory zakúpil chladničku, bez ktorej sa im veľmi ťažko žilo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Peter Zátroch; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Cieľom projektu Útulný vianočný domov bolo priniesť štedré a príjemné Vianoce 22 ľuďom bez domova. Spoločne s klientmi vyzdobili priestory a pripravili večeru. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, ozdôb a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Petra Drábová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Petra Drábová spolu so svojou rodinou žiadala o podporu pri zorganizovaní štedrej večere pre ľudí bez domova v Prievidzi a Trenčíne. Z finančných prostriedkov sa nakúpilo jedlo a pripravila štedrá večera.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Renáta Majtényi; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Renáta chcela obdarovať Dávida a rodinu svojej dlhoročnej kamarátky, ktorá tento rok podľahla rakovine. Spoločne nakúpili vianočné ozdoby, aby tak vytvorili aspoň trochu vianočnú atmosféru. Napiekli vianočné pečivo. Za získané peniaze nakúpili vianočné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Renáta Železňáková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani učiteľka spolu so žiakmi prejavila empatiu a pripravili program, vytvorili darčeky na burzu vianočných výrobkov. Z poskytnutého finančného daru zakúpila balíčky potravín a školských potrieb pre rodiny v zlej finančnej situácii.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Róbert Grundza; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka finančnej podpore mohol pán Róbert pomôcť priateľovi Danielovi a spríjemniť mu vianočné sviatky. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, zimného oblečenia a granule pre jeho psíka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 230 € Róbert Szakács; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Zamestnanec a zároveň dobrovoľník Centra Slniečko požiadal o pomoc pre klientov Krízového strediska Centra Slniečko. Cieľovú skupinu predstavujú obete domáceho násilia - matky s deťmi. Financie z projektu boli použité na nákup spoločného vianočného darčeku - televízoru. Podarilo sa tiež zorganizovať spoločné pečenie a zdobenie medovníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 110 € Rodinný detský domov, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka projektu bola zrealizovaná vianočná večera pre dve deti, súrodencov z detského domova s ich biologickými rodičmi. Dobrovoľníci pomohli s nakúpením hračiek pre deti, darčekovej poukážke na kúpu topánok, ktoré boli zakúpené z finančnej podpory a s uvarením vianočnej večere.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 440 € Samuel Bencső; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Samuel pomohol mamičke a jej chorej dcére, ktoré sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Z finančnej podpory nakúpil potraviny na štedrovečerný stôl podľa jedálneho lístka dcéry, darčeky a uhradil potrebné poplatky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 210 € Silvia Bubeníková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; O pomoc žiadala pani Silvia pre rodinu s chorým chlapcom, liečeným na cukrovku. Pani Silvii sa nákupom vysnívaného bicykla a potrebných prúžkov do glukomeru aspoň na krátku dobu podarilo zmierniť finančnú tieseň, koláčmi ušetriť čas v kuchyni a rozveseliť zdravých členov rodiny
c) poskytovanie sociálnej pomoci 147 € Silvia Václavíková, Mgr.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Autorka projektu pod názvom Srdce na dlani pomohla trom rodinám nachádzajúcim sa v ťažkej životnej situácií. Zakúpením potravín na štedrú večeru, zimným oblečením, či malého darčeka, tak pomohla prispieť k zmierneniu neľahkého osudu rodín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € Silvia Václavíková, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Z finančných prostriedkov pani Silvia zabezpečila invalidnej dôchodkyni vysávač, ktorý je jej dobrým pomocníkom pri upratovaní. Tým jej pomohli zmierniť jej neľahkú zdravotnú a sociálnu situáciu v ktorej sa nachádza.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 50 € Simona Čankyová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Terénna sociálna pracovníčka zrealizovala projekt zameraný na kúpu potravín ku štedrovečernému stolu pre trpiacu rodinu. V rámci projektu boli nakúpené potraviny na prípravu štedrej večere pre celú rodinu, tiež boli rodine odovzdané recepty na tradičné vianočné pokrmy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Simona Mitrášová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Finančná pomoc smerovala na pomoc rodine, ktorá sa snaží žiť slušným životom a byť príkladom pre svoje šikovné deti. Finančná podpora slúžila na kúpu materiálu na prerábku chodby, nákup potravín a darčekov pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Slavomíra Radičová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Mamička na materskej dovolenke pomohla spríjemniť a stráviť štedré Vianoce a spoločný čas so staršou a osamelou osobou, ktorá ma zdravotné a finančné obmedzenia. Z finančnej podpory kúpila tlakomer, vitamínové doplnky a potraviny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Slovenský Červený kríž; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; SČK sa rozhodol prostredníctvom projektu Darujte Vianoce obdarovať týrané ženy a deti, ktoré sú v zariadení núdzového bývania. Vďaka finančnej podpore nakúpili drogériu, súpravu na maľovanie, darčeky pre deti a silvestrovskú výzdobu
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 € Soňa Hlaváčová, PhDr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt je príbehom trojročného chlapčeka, ktorý aj keď je veľmi milovaný, musí žiť pre nepriaznivú situáciu otca v detskom domove. Prostredníctvom finančnej podpory mohla pani Soňa pre Paťka kúpiť lego stavebnicu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Soňa Poprocká; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Žiaci CZŠ Narnia chceli pomôcť a obdarovať svojich rovesníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Podarilo sa im naplánovať Vianočné dielne vo svojej triede spolu s rodičmi a pripraviť rovnaké pre deti v Turni. Z finančnej podpory nakúpili hrnčeky a fixky, suroviny na punč, kreatívny materiál a varnú kanvicu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Soňa Škultétyová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pomoc od pani Soni bola určená pre klientov Zariadenia podporovaného bývania TEKLA, ktorí majú psychiatrické diagnózy, navyše sú bez rodinného zázemia. Za finančný príspevok nakúpili potraviny, z ktorých upiekli vianočné koláče a pripravili vianočné jedlá.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 170 € Spojená škola internátna; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Spojená škola internátna v Snine pripravuje na budúce povolanie mentálne postihnutú mládež. Ide väčšinou o deti z detských domovov a deti zo sociálne slabých rodín. Spolu navštívili Domov pokojnej staroby, kde si spolu zaspievali koledy, rozdali sa darčeky a koláče zakúpené z finančnej podpory.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Spokojnosť - centrum sociálnych služieb, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Centrum sociálnych služieb Spokojnosť sa snaží počas celého roka pomáhať svojim klientom zvládnuť ich neľahkú životnú situáciu. Dvadsať mnohopočetných rodín zo sociálne slabšieho prostredia počas Vianoc obdarovali balíčkami s trvanlivými potravinami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 280 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Regionálna pobočka pre BB kraj Úsmev ako dar pripravila spoločné predvianočné podujatie Vianoce s Úsmevom pre rodiny v kríze, spoločne si pochutnali na kapustnici, medovníčkoch a koláčoch. Z finančných prostriedkov sa nakúpili darčeky pre deti, suroviny, výzdoba a potrebný materiál.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 260 € Stanislava Jonášová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Prostredníctvom projektu Radosť v detských očiach pani Stanislava spríjemnila Vianoce rodine, kde je desať detí. Spolu s dobrovoľníkmi z obce pripravili hry, bábkové divadlo, vianočný stromček s darčekmi a večeru. Z financií boli zakúpené potraviny a darčeky pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 400 € Stredná odborná škola; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Cieľom projektu SOŠ bolo pripraviť Vianoce bezdomovcom a týraným ženám s deťmi. Vyrobili darčeky, zabezpečili jedlo a kapustnicu, pripravili program. Žiaci previedli kozmetické a kadernícke úpravy. Z finančných prostriedkov sa nakúpili potraviny, materiál na výrobu a kadernícke a kozmetické prípravky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Špecializované zariadenie Tereza Hronec; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; O pomoc žiadali zamestnanci ŠZ Tereza Hronec pre svojich klientov. Zamestnancom sa podarilo zrealizovať obdarovanie klientov pri stromčeku s následným posedením s občerstvením. Z finančných prostriedkov boli nakúpené hrnčeky, čaj a občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Špeciálna základná škola; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pre 107 žiakov na špeciálnej základnej škole bola pripravená naozajstná atmosféra Vianoc. Všetci si našli darčeky pod stromčekom, ktoré vďaka projektu mohli zabezpečiť pedagogičky, ktoré z finančných prostriedkov objednali sladkosti a ovocie do balíčkov pre deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Tomáš Miňo; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Skupina 7 dobrovoľníkov obdarila 7 ľudí bez domova hygienickými potrebami; spolu posedeli pri vianočnej kapustnici, ktorú spoločne navarili a k tomu si venovali jedno poobedie pri neformálnej debate o živote. Z finančnej podpory sa nakúpili darčeky, suroviny a občerstvenie, misky a lyžice .
c) poskytovanie sociálnej pomoci 130 € Tomáš Palenčár; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Tomáš obdaroval ľudí v núdzi. Spoločným varením a stolovaním sa zachovala tradícia a ľudia sa rozprávali o svojich zážitkoch z čias minulých. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín na štedrú večeru a drobné darčeky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Trnavská arcidiecézna charita; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Trnavská arcidiecézna charita mala záujem zabaviť a odreagovať deti od náročnosti dní žijúcich v Azylovom dome práve vo vianočnom období. Vďaka projektu sprostredkovali 20 deťom premietanie 5D kina. Pracovníci charity zorganizovali prepravu a rezerváciu kina. Financie boli využité na nákup lístkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Valéria Várköziová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Terénne sociálne pracovníčky predvianočnú slávnostnú večeru pripravili rómskym matkám z obce Veľká nad Ipľom pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia, ktoré vzhľadom na nepriaznivé rodinné ťažkosti nemajú žiadne možnosti spoločného stretnutia. Finančné prostriedky boli použité na nákup ovocia, občerstvenia, nápojov,
c) poskytovanie sociálnej pomoci 86 € Veronika Gavláková; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Prostredníctvom projektu študentky obdarovali 13 ročného postihnutého chlapca Ajka s Downovým syndrómom, DMO, autizmom a prejavujúcimi sa záchvatmi epilepsie a jeho rodinu pracím práškom, plienkami a hračkami pre Ajka a potravinami na sviatočný vianočný stôl.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Veronika Muránska; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka Veronike dostali 2 rodiny v hmotnej núdzi a so zdravotnými problémami 8m2 dreva na vykurovanie počas zimného obdobia, ktoré bolo medzi nich rozdelené po 4m2. Drevo pomohli napíliť 2 dobrovoľníci.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 230 € Veronika Muránska; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka podpore projektu sa podarilo pomôcť 9 občanom z obce Vyšný Skálnik, ktorí sú sociálne, zdravotne aj finančne znevýhodnení. Z finančných prostriedkov za pomoci 2 dobrovoľníčok Veronika napiekla 2 druhy medovníkov, navarila kapustnicu a pripravila potravinové balíky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 70 € VIERA reštart, n.o.; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka projektu Kúzelné 2D Vianoce prežili klientky neziskovej organizácie VIERA reštart krajšie predvianočné chvíle. Ženy trpiace depresiami, sociálne vylúčené, z ekonomicky slabšieho prostredia mohli na chvíľu zabudnúť na negatívne veci a dennodenné problémy, s ktorými sa stretávajú. Financie boli využité na nákup lístkov do kina na predstavenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € ,,VINIČKY" Zariadenie sociálnych služieb Nitra; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; ,,VINIČKY", zariadenie sociálnych služieb Nitra zabezpečilo vďaka projektu Vianočné svetielko pravú vianočnú atmosféru svojim klientom. Klienti sa podieľali na prípravách, zdobili vianočné stromčeky a piekli a zdobili vianočné pečivo. Financie boli využité na nákup vianočných stromčekov a ozdôb.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € Vivien Kubicová; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Mladá študentka pomohla 5-člennej zadlženej rodine s postihnutou dcérou spríjemniť chvíle Vianoc odbremenením od finančných povinností ohľadom Vianoc. Nakúpila deťom Vianočné darčeky, oblečenie, pomôcky pre Katarínku a z vlastných prostriedkov obdarovala aj rodičov. Pomocou projektu sa jej podarilo rodine ušetriť peniaze na časť dlhu z nájmu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Vladimír Kováč, Bc. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pán Vladimír obdaroval 30 mladých ľudí, odchovancov detských domovo. Tí sa po ukončení ústavnej starostlivosti ocitli v Dome na polceste, kde sa učia pracovným návykom, zručnostiam a tým aj integrovať sa do spoločnosti. Financie boli využité na nákup drogérie a čistiacich prostriedkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Základná organizácia JDS Rožkovany; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Základná organizácia JDS Rožkovany vďaka projektu Iskierky nádeje spríjemnila vianočné sviatky svojim členom, osamelým seniorom z obce. Deti z miestnej materskej a základnej školy pripravili kultúrny program a seniorom obdarovali symbolickým darčekom. Financie boli využité na nákup potravín a materiálu na výrobu darčekov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Základná škola Bytča, Ulica Eliáša Lániho; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Učitelia zo ZŠ v Bytči podporili svojich mimoriadne talentovaných žiakov. Vďaka projektu im boli zakúpené pomôcky, ktoré im pomôžu v rozvoji ich talentu. Financie boli využité na nákup športového oblečenia, obuvy, výtvarných potrieb a rôzneho didaktického materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Základná škola Gabčíkovo; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Základná škola v Gabčíkove pripravila pre šesť rodín vianočné prekvapenie. Učitelia, žiaci a dobrovoľníci napiekli medovníky, pripravili kultúrny program. Na vianočnom posedení pohostili deti a ich rodiny, odovzdali im darčeky vo forme potravinových balíčkov. Financie boli využité na nákup potravín pre rodiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 90 € Základná škola Gabčíkovo; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Žiaci ôsmeho ročníka ZŠ v Gabčíkove v rámci netradičnej triednickej hodiny navštívili 40 klientov v Domove sociálnych služieb v Gabčíkove. Žiaci si pripravili kultúrny program - divadielko s vianočnou tematikou. Prostredníctvom tohto projektu žiaci obdarovali klientov DSS balíčkami s čajom, kávou či ovocím zakúpenými z grantu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Základná škola Milana Rastislava Štefánika; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; ZŠ M. R. Štefánika vďaka projektu Kučeravá Jessika pomohla Jessike a jej rodine zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zabezpečili sa jej základné a nevyhnutné potreby ako strava v školskej jedálni, nákup školských pomôcok, školský hygienický balíček, čím škola prispela k zmierneniu vplyvov sociálneho prostredia na fungovanie dieťaťa v školskom prostredí. Financie boli využité na nákup školských pomôcok a zaplatenie obedov v školskej jedálni.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Cieľom projektu Orange prináša radosť všetkým realizovaným ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír, bolo spríjemniť predvianočný čas obyvateľom Centra sociálnych služieb v obci Drienov. Žiaci si pripravili vianočný program a počas tvorivých dielní vyrobili pre klientov centra vlastnoručné darčeky. Financie boli využité na nákup spotrebného materiálu a surovín na pečenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € Základná umelecká škola; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; V rámci projektu Čaro pravých Vianoc žiaci zo Základnej umeleckej školy prichystali program a obdarovali klientov Domova sociálnych služieb v Spišskom podhradí. Pripravili im kultúrny program a balíčky s darčekmi. Financie boli využité na nákup hrnčekov pre klientov, cukroviniek a materiálu na pečenie medovníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Personál zariadenia pre seniorov a DSS spríjemnilo vianočné sviatky klientom prostredníctvom kreatívnych dielní, na ktorých vyrábali ozdoby, vianočné pohľadnice a piekli vianočné pečivo. Z výrobkov pripravili balíčky pre žiakov miestnej základnej školy, ktorí im prišli sviatočné chvíle spríjemniť koledami. Financie boli využité na nákup potravín a materiálu na kreatívne dielne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Zdenka Machyňáková, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Klienti v dennom stacionári trpia rôznymi mentálnymi, ale aj fyzickými postihnutiami. Prostredníctvom projektu im umožnila pani Zdenka prežiť krásne sviatočné obdobie pečením vianočného pečiva prípravou tradičnej vianočnej kapustnice. Z finančných prostriedkov boli zakúpené suroviny na pečenie a varenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 160 € Združenie priateľov a rodičov pri DSS Topoľčany; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka projektu Vianočné pečenie spríjemnili zamestnanci DSS Topoľčany vianočné sviatky svojim 40 klientom. Prichystali im vianočné tvorivé dielne, v rámci ktorých vytvárali s rodičmi a personálom vianočné dekorácie a piekli vianočné pečivo. Financie boli využité na nákup materiálu a surovín na kreatívne dielne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Združenie Sofia Bratislava; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Vďaka projektu Divadlo pre hendikepovaných mali možnosť jedenásti členovia Združenia Sofia s duševnou poruchou, možnosť navštíviť divadelné predstavenie. Často pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a divadlo si z vlastných prostriedkov nemôžu dovoliť. Financie boli využité na nákup lístkov na divadelné predstavenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € ZPP Radosť; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Rehabilitačné stredisko pre duševné zdravie Radosť svojim klientom, ich príbuzným a dobrovoľníkom združenia spríjemnili predvianočný čas, ktorý strávili zmysluplne. Pre ľudí s duševným ochorením boli pripravené tvorivé dielne, spoločné prípravy vianočnej výzdoby zariadenia, a prípravy kapustnice. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu na tvorivé dielne na výrobu vlastných darčekov a malé občerstvenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € ZŠ Horný Vadičov; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Základná škola v Hornom Vadičove prostredníctvom projektu Nielen na Vianoce pomohla svojim bývalým žiakom, dvojičkám, stráviť príjemné predvianočné obdobie. Kvôli nepriaznivej situácii v rodine sa dostali do detského domova. V rámci projektu navštívili svoju bývalú školu, prežili spoločné chvíle so spolužiakmi a ako darček si odniesli teplé oblečenie zakúpené z grantu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Zuzana Angletová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Učiteľka ťažko zdravotne postihnutej žiačky Veroniky, ktorá potrebuje denný prísun vitamínov pre udržanie dobrej imunity, žiadala pomoc pre mamu, aby si denne mohli pripravovať ovocné a zeleninové šťavy. Veronku chcela potešiť bábikou, ktorá vydáva rôzne zvuky. Finančné prostriedky učiteľka použila na nakúp odšťavovača, bábiky so zvukmi a darčekového papiera.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Zuzana Beregházyová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Marta je matkou dvoch detí, s ktorými žije sama. Je na plnom invalidnom dôchodku s diagnózou manická depresie. Pani Zuzana kúpou potravín na prípravu štedrovečernej večere a kúpou lampy pomohla vytvoriť tejto rodine Vianoce plné úsmevov, radosti a pohody.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 250 € Zuzana Beregházyová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Imko a Lukáš sú súrodenci, ktorí žijú spoločne so svojimi rodičmi vo veľmi skromných pomeroch. Rodičia majú zdravotné problémy a problém sa zamestnať. Pani Zuzana dvom chlapcom zabezpečila notebook, ktorý im bude spoločne slúžiť pri plnení si svojich školských povinnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 199 € Zuzana Beregházyová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Kúpa biolampy bola určená pre pani Martu, ktorá je úžasnou matkou a manželkou ale pribúdajúce ochorenia jej spôsobujú zdravotné komplikácie, ktoré obmedzujú radostné prežívanie každodenných maličkosti života.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 150 € Zuzana Šimuniová, Mgr. ; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Projekt bol venovaný klientke Monike, ktorá trpí detským autizmom v kombinácií s ťažkou mentálnou retardáciou. Monika prejavuje najväčší záujem o pohybovú terapiu na trampolíne a preto cieľom žiadosti bolo obdarovať Moniku trampolínou. Tento pohyb nie je pre ňu len druh zábavy a trávenia voľného času ale upokojuje jej agresívne správanie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 55 € Zuzana Šmijovská; žiadosť podporená v programe Darujte Vianoce; Pani Zuzana vďaka projektu Myšlienka ľudskosti pomohla dôchodkyni, ktorá trpí neurologickými problémami. Finančné prostriedky použila na zakúpenie masážnej vaničky na chodidla.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 012,77 € 120 žiadostí podporených v 2. fáze programu Darujte Vianoce realizovaných v spolupráci s organizáciou WellGiving. Suma bola prerozdelená v rámci "štartovného daru" medzi žiadosti cez darcovskú stránku www.dakujeme.sme.sk; Finančné prostriedky boli použité na nákup vianočných darčekov pre osoby nachádzajúce sa v ťažkých životných alebo zdravotných situáciách.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Liga za duševné zdravie SR, o.z.; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: Udelenie Ceny Nadácie Orange prinieslo Lige za duševné zdravie celospoločenské uznanie prospešnosti projektu na posilnenie zručností u 5-7 ročných detí (Zippyho kamaráti), ktorý implementuje v Slovenskej republike už 4.školský rok. Vďaka finančnej podpore spojenej s udelením Ceny Nadácie Orange Liga za duševné zdravie geograficky rozšírila realizáciu programu Zippyho kamaráti a uviedla do praxe nový aktualizovaný programový manuál pre učiteľov a ostatných odborných zamestnancov, ktorí program realizujú. Finančné prostriedky boli použité na spracovanie textov, redesign materiálu Zippyho kamaráti, cestovné, na redakciu webu, prevádzkové náklady.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Nové školstvo; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: Vďaka finančnej podpore udelenej spolu s Cenou Nadácie Orange sa občianskemu združeniu Nové školstvo podarilo realizovať pokračovanie kľúčových aktivít kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku na jeseň 2016. Na okrúhlom stole venovanom téme Regulácia, riadenie a (samo)správa vzdelávacieho systému mali dve desiatky expertov možnosť navzájom diskutovať o potrebných zmenách vzdelávacieho systému na Slovensku. Viac než 4000 odberateľov dostávalo aj počas jesene týždeň čo týždeň do svojej mailovej schránky informácie o aktuálnom dianí v školstve nielen na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na mzdové odmeny, licenciu pre aplikáciu na hromadné rozosielanie mailov, grafickú úpravu, koordináciu aktivít a prevádzkovú réžiu.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Združenie STROM; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: Združenie STROM zorganizovalo týždňové matematické sústredenie pre 32 najlepších riešiteľov Malynáru. Na tomto sústredení sa žiaci 4.-6. ročníka základných škôl naučili mnoho nového a zahrali si veľa zaujímavých hier, ktoré boli pre nich odmenou za snaženie a motivácia do budúcna. Dobrovoľníci tohto združenia si taktiež zorganizovali týždňový tábor pre vedúcich, kde starší, skúsenejší vedúci predávali skúsenosti a vedomosti novým. Na tomto tábore sa stretlo 35 dobrovoľníkov združenia, ktorí dohodli mnohé organizačné veci a pripravili semináre fungovania na najbližší školský rok. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie sústredenia aj táboru a ako príspevok na ubytovanie pre účastníkov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Súkromná pedagogická a sociálna akadémia zriadená Kultúrnym združením občanov rómskej národnosti Košického kraja, n.o.; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, ktorá získala špeciálnu cenu v kategórií vzdelávanie v rámci Ceny Nadácie Orange použila finančný dar pre svojich študentov, ktorým bola zriadená nová učebňa na výtvarnú výchovu a zakúpené učebné pomôcky k predmetu výtvarná výchova a biológia a starostlivosť o zdravie, čo je pre žiakov nesmiernym prínosom, keďže v budúcnosti sa budú venovať najmä práci so sociálne znevýhodnenou rómskou komunitou obyvateľstva.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: ETP Slovensko nadviazalo spoluprácu s mestom Košice, mestskou časťou Luník IX a ďalšími subjektmi, ktoré poskytujú sociálne, bytové, vzdelávacie a komunitné služby obyvateľom Luníka IX za účelom realizácie Komplexného riešenia situácie na Luníku IX. Súčasťou komplexného riešenia je aj prestupné bývanie a svojpomocná výstavba rodinných domov do osobného vlastníctva. ETP Slovensko v spolupráci s terénnymi pracovníkmi mesta Košice a Mestskej časti LIX oslovilo obyvateľov LIX a predstavilo im projekt svojpomocnej výstavby a rekonštrukcie. Niekoľko obyvateľov Luníka IX prejavilo záujem zapojiť sa do projektu. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre expertov počas 3-dňového workshopu, analýzu strategických dokumentov, ubytovanie a stravu pre účastníkov 3-dňového workshopu a občerstvenie.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Liga za ľudské práva; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: Liga za ľudské práva z poskytnutého finančného príspevku zabezpečovala právnu pomoc pre utečencov a cudzincov umiestnených v útvare policajného zaistenia. V rámci tejto aktivity poskytla právnu pomoc 33 cudzincom a utečencom z 9 rôznych krajín, najviac z Afganistanu, Pakistanu a zo Sýrie a realizovala 8 návštev útvaru policajného zaistenia a to aj s tlmočníkmi. Identifikovala aj 2 maloletých chlapcov, ktorí boli chybne identifikovaní ako dospelí a zabezpečila ich prepustenie a presun do detského domova. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady, cestovné náklady, výdavky na tlmočenie a preklady a výdavky súvisiace s poskytovaním právneho poradenstva.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Združenie STORM; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: Združenie STROM zorganizovalo týždňové matematické sústredenie pre 32 najlepších riešiteľov Malynáru. Na tomto sústredení sa žiaci 4.-6. ročníka základných škôl naučili mnoho nového a zahrali si veľa zaujímavých hier, ktoré boli pre nich odmenou za snaženie a motivácia do budúcna. Dobrovoľníci tohto združenia si taktiež zorganizovali týždňový tábor pre vedúcich, kde starší, skúsenejší vedúci predávali skúsenosti a vedomosti novým. Na tomto tábore sa stretlo 35 dobrovoľníkov združenia, ktorí dohodli mnohé organizačné veci a pripravili semináre fungovania na najbližší školský rok. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické zabezpečenie sústredenia aj táboru a ako príspevok na ubytovanie pre účastníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Mladá Sereď; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: OZ Mladá Sereď vstúpila v roku 2016 do svojho piateho roka pôsobenia. Vo verejnosti sa stretávala s pozitívnymi ohlasmi i s pochybnosťami. Cena Nadácie Orange jej však dodala kredibilitu a financie aj možnosť profesionalizácie aktivít. Združenie zabezpečilo technické vybavenie do komunitného centra PRIESTOR, vylepšilo prvú knižnú búdku a zároveň pripravilo pre obyvateľov Serede tretie knižnobúdkové prekvapenie. Cena Nadácie Orange otvorila združeniu dvere a najmä namotivovalo členov združenia pokračovať vo svojich aktivitách. Finančné prostriedky boli použité na organizáciu a propagáciu cestovateľských prednášok, knižné búdky, slávnostné otvorenie KC Priestor, reklamné, grafické služby, technické vybavenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Preles; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: Občianske združenie Preles bolo v roku 2016 ocenené 2. miestom Ceny Nadácie Orange v kategórii komunitný rozvoj. Vďaka oceneniu došlo k stabilizácii organizácie. Okrem toho sa rozvíjali aktivity organizácie v Ekocentre Lesopark, najmä vzdelávanie detí a verejnosti o včelách. V rámci ekocentra sa konali ďalšie akcie ako napr. Zóna bez peňazí a pod. Finančné prostriedky boli použité najmä na mzdové náklady pre koordinátora, komunikačné náklady, nájom priestorov, tlač materiálov, PR, tvorba web stránky a web hosting.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Truc sphérique, o.z.; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: Vďaka podpore Nadácie Orange sa rozbehla ďalšia časť rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Nová synagóga, ktorú realizujú kultúrni aktivisti zo Stanice Žilna-Záriečie. Prístavba tzv. zimnej modlitebne bude komorným priestorom pre kultúru a súčasné umenie. Z peňazí z Ceny Nadácie Orange sa búrala nepôvodná podlaha, položila tepelná izolácia a hydroizolácia z penoskla pod novú podlahu a urobilo sa aj jedno nové schodisko v tejto časti Novej synagógy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Združenie Slatinka; projekt ocenený v Cene Nadácie Orange: Cez dedinu Slatinku nakreslili pred 60 rokmi štátni plánovači čiary na mape - veľkú priehradu. Dodnes ju síce štát nerealizoval, ale plány na jej výstavbu spôsobili praktické vyľudnenie dediny Slatinka v dôsledku stavebnej uzávery a zrušenia školy, obchodu či knižnice. Dnes pôvodní obyvatelia spolu s dobrovoľníkmi zo Združenia Slatinka postupne obnovujú komunitný život v ich dedine. Vďaka oceneniu Nadácie Orange v r. 2016 obnovili knižnicu, upravili priestor v dedine a pripravili obnovu zvoničky. Finančné prostriedky boli použité na prepravu materiálu, farby a olej, vrecia, rukavice a predovšetkým materiál do knižnice - regály, drevo, látky, náradie a kancelárske potreby.
e) podpora vzdelávania 29 245,1 € ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie; Lab; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Dňa 14.3.2016 bol slánovstne otvorený kreatívno-komunitný priestor Lab v Starej tržnici v Bratislave. Od otvorenia do konca roka v ňom bolo zrealizovaných 76 workshopov na rôzne témy, na ktorých sa zúčastnilo spolu 212 ľudí. Lab má doposiaľ 146 členov, ktorí v Labe pravidelne tvoria a základňu širokej verejnosti, ktorá prichádza na prednášky. Každý mesiac sú organizované workshopy pre deti, pred Vianocami bol Lab spropagovaný na Ekonomickej univerzite pre študentov. V októbri bol Lab zapojený do Bielej Noci, rozbehli pop-up store "Makers of Slovakia". Lab bude so svojou činnosťou pokračovať aj v roku 2017. Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové náklady Labu - prenájom priestorov, režijné náklady, marketing a personálne náklady.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Indícia, n.o.; Konferencia Učíme pre život 2016 ; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: 8. ročník celoslovenskej konferencie pre učiteľov Učíme pre život sa konala 18.-20. marca 2016 v Poprade. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 350 učiteľov a riaditeľov z materských, základných a stredných škôl. Prišli aj viacerí odborníci programu zameraného na rôzne vyučovacie predmety, vzdelávacie postupy, moderné trendy a inšpiratívne nápady. Témou konferenci bola Prepojenosť - prepojenosť medzi stupňami vzdelávania, prepojenia medzi predmetmi, so svetom, s krajinou, komunitami, prepojenosť pedagogických tímov... Finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie konferencie - cestovné, ubytovanie, prenájom priestorov, techniky.
f) ochrana ľudských práv 10 000 € Nadácia Pontis; Fond pre transparentné Slovensko 2016; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Fond pre transparentné Slovensko v Nadácií Pontis podporuje 23 firiem, ktoré čoraz viac trápi nedostatočná vymožiteľnosť práva na Slovensku. V roku 2016 Fond prerozdelil 115-tisíc eur medzi šesť mimovládnych organizácií, ktoré odhaľujú prípady korupcie a zneužitia právomocí, bojujú za zvýšenie transparentnosti a rovnosť príležitostí na trhu. Ide o jediný fond svojho druhu, do ktorého prispieva stále viac významných firiem na Slovensku. Finančné prostriedky poskytnuté Nadáciou Orange boli rozdelené medzi dve organizácie (Konzervatívny inštitút MRŠ, Aliancia Fair-play), ktoré ich následne použili na projektové aktivity - poradenské a kozultačné činnosti, služby v oblasti investigatívy a analytiky, účtovné služby, expertné služby, analytické práce.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Nezisková organizácia Voices; Jump Slovensko 2016; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Voices pripravilo piaty ročník neformálnej konferencie Jump Slovensko 2016. V stredu 21. septembra sa v Banskej Bystrici zišlo takmer 140 ľudí, ktorým Slovensko nie je ľahostajné. Podujatie sledovalo ďalších vyše 2000 divákov v priamom prenose. Traja lektori a jedna lektorka poradili, ako využiť online prostredie na učenie sa a prácu, komunikovať pútavo a bez klišé, získať si verných podporovateľov či budovať komunity. Jedenásť aktívnych a dobrosrdečných ľudí v príbehoch porozprávalo, čo, ako a prečo robia pre druhých. Okrem celoslovenskej konferencie pripravilo Voices aj tri podujatia Malý Jump určené špeciálne pre stredné školy - v Prešove, Rimavskej Sobote a Trenčíne. Finančné prostriedky boli využité na zabezpečenie príprav a realizácie konferencie a podujatí Malý Jump a pokrytie priamych nákladov ako prenájom priestorov, občerstvenie, materiály pre účastníkov, odmeny pre projektového koordinátora a manažéra.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Indícia, n.o.; DETI a NET; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: V rámci projektu DETI a NET boli zrealizované viaceré prednášky pre žiakov, ich rodičov a učiteľov, ktorí majú priamy dosah na ďalšie vedenie detí k bezpečnému využívaniu internetu a technológií. Prednášky boli reakciou na aktuálne témy, ktoré riešia dnešné rodiny a školy. Na webovej stránke www.detinanete.sk nájdu záujemcovia o túto problematiku nové materiály a pracovné listy. Na jar sa uskutočnili prednášky na 43 školách, na jeseň to bolo ďalších 29 škôl. Spolu bolo odprednášaných 314 hodín prednášok a zapojených 5770 žiakov a 595 učiteľov a rodičov. Finančné prostriedky boli použité na odmenu pre lektorov, cestovné pre lektorov, odmenu za komunikáciu na stránke detinanete.sk, náklady na odbornú konferenciu a verejné podujatie a administratívne náklady.
e) podpora vzdelávania 4 900 € Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA; Konferencia Cesty k dobrej škole 2016; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA zorganizovala v máji 2016 v poradí už tretiu konferenciu Cesty k dobrej škole. Zúčastnilo sa na nej takmer 250 učiteľov, rodičov a dobrovoľníkov z neziskových organizácií, ktorých spája záujem o kvalitné vzdelávanie reflektujúce premeny dnešného sveta a spoločnosti. Hlavnou témou konferencie bola kultúra a klíma školy, ktoré predstavujú dôležité, no často opomíjané faktory vplývajúce na kvalitu škol. Finančné prostriedky boli využité na prenájom kongresového centra, catering, záznam z konferencie, cestovné, ubytovanie a odmeny účinkujúcich a propagáciu.
e) podpora vzdelávania 11 450 € DETSKÝ ČIN ROKA, o.z.; Detský čin roka 2016 & Otvor oči, otvor srdce & Pošli dobro ďalej; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Projekt Detský čin roka je skutočná “škola života”, v ktorej tisíce detí v reálnych, často nebezpečných či tragických situáciách obstoja, nájdu riešenie a tak zachránia ľudské životy, pomôžu iným, ochránia prírodu alebo v každodennosti vedia nezištne pomôcť tam, kde je to potrebné. Do akcie sa zapojilo 5317 detí, ktoré urobili dobrý skutok jednotlivo alebo v kolektíve. Nominované príbehy v 7 kategóriách získali spolu 167 348 detských hlasov v detskej porote a 75 641 hlasov v online hlasovaní. V 819 slovenských školách deti a pedagógovia čítali príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka a v školskom klube. Deti v školách sa učili cez reálne príbehy iných detí pochopiť čo je dobré, ako pomôcť, ako ochrániť ľudí i prírodu. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, spracovanie hlasovania, brožúru so skutkami, úpravu web stránky, odmenu koordinátorom, režijné náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Autistické centrum Andreas, n.o.; Tak ďaleko, tak blízko; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Cieľom projektu Tak ďaleko, tak blízko bolo upriamenie pozornosti na osvetu autizmu vo verejnosti, na každodennú podporu o deti s autizmom a na rozvoj spolupráce s rodičmi. Autistické centrum Andreas zrealizovalo takmer 400 hodín individualizovanej terapie pre deti s autizmom. Týmto deťom centrum priebežne a pravidelne poskytovalo aj doplnkové špecializované terapie (muzikoterapiu, arteterapiu a Snoezelen terapiu). Vďaka projektu centrum neustále podporovalo aj rodičov detí s autizmom, najmä prostredníctvom štyroch rodičovských stretnutí a šesť tematických workshopov. Pre pedagógov a iných odborných zamestnancov centrum zrealizovalo päť informačných seminárov. Stredoškolákom sa centrum Andreas snažilo sprostredkovať autizmus pomocou dvoch interaktívnych workshopov. Za sedem mesiacov sa seminárov či workshopov zúčastnilo celkom 170 účastníkov, z toho 77 rodičov a 25 študentov. Finančné prostriedky boli použité na režijné náklady, didaktické pomôcky, terapie, komunikačné náklady, kancelársky materiál, vzdelávanie, občerstvenie, mzdové náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 18 000 € Návrat, o.z.; Keď ide o život; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Návrat v roku 2016 realizoval kampaň Máš to v sebe, ktorou odštartoval projekt Keď ide o život. V kampani šíril povzbudzujúce posolstvo, že každý človek má v sebe inštinkt pomôcť dieťaťu v ohrození. Návrat motivoval ľudí k tomu, aby tento vnútorný hlas počúvli a nenechali sa odradiť prípadnými obavami, ale aby premýšľali nad tým, čo práve potrebuje dieťa, s ktorým sa stretli a pokúsili sa mu to poskytnúť. Na komunikáciu témy natočili sériu spotov, vytvorili stránku www.mastovsebe.sk, stretli sa osobne s rôznorodými ľuďmi v diskusiách a seminároch. Keďže dlhodobým cieľom tohto projektu je motivovať ľudí k pomoci opusteným deťom, spustili aj novú webstránku www.adopcia.sk, ktorá poskytuje záujemcom o adopciu a pestúnstvo základnú orientáciu a informácie. Pripravili 78 ľudí na náhradnú rodinnú starostlivosť, min. 400 náhradným rodinám poskytli poradenstvo, 154 ľudí oslovili v diskusiách a osobným kontaktom. Finančné prostriedky boli použité na manažovanie projektu, výrobu spotu, režijné náklady, propagáciu a mzdy.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Do pohody, o.z.; Optimistan - miesto pre optimistov; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Realizácia projektu Optimistan – miesto pre optimistov prebiehala v troch fázach. Samotná realizácia prebehla v rámci multižánrového festivalu Pohoda v Trenčíne v dňoch 7. – 9. júla 2016 v podobe zastrešenia jednej z festivalových scén – Optimistanu Nadácie Orange. V rámci programu bolo zorganizovaných 11 debát a 4 hudobno/tanečno/divadelné predstavenia. Program navštívilo cca 14 000 divákov. Cieľom programu bolo podporiť a prezentovať mladým ľuďom neziskové projekty a možnosti väčšej aktivity v rámci občianskej spoločnosti. Finančné prostriedky boli použité na dramaturgiu, prenájom stanu a techniky a priľahlého zabezpečenia, mzdové a ubytovacie náklady, občerstvenie a dopravu.
e) podpora vzdelávania 17 000 € Centrum pre filantropiu n. o.; Darujme.sk, online fundraising pre mimovládne organizácie; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Cieľom podporeného projektu DARUJME.sk bolo rozvíjať unikátne riešenia online fundraisingu pre mimovládne neziskové organizácie prostredníctvom stránky DARUJME.sk. V roku 2016 prebehli systémové a strategické zmeny: (1)Vytvorený nový responzívny web, (2)upravené administratívne rozhranie, (3)editované tútoriály a (4) blogy, (5) natočené úvodné video, ktoré vysvetľuje službu DARUJME.sk, (6)posielanie pravidelného newslettra, (6) pravidelné vzdelávacie semináre. V roku 2016 bolo cez DARUJME.sk prijatých 34.604 darov v hodnote 606.897,76 € prostredníctvom 221 mimovládnych organizácií. Finančný dar bol použitý na posilnenie personálnych kapacít projektu (mzdu pre programového manažéra, accout manažéra) a rozvojového konzultanta, programovanie a režijné náklady.
e) podpora vzdelávania 20 000 € Liga za duševné zdravie SR, o.z.; Zippyho kamaráti 2016/2017; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Liga za duševné zdravie realizuje s finančnou podporou Nadácie Orange program Zippyho kamaráti, ktorého cieľom je budovanie sociálnych zručností u detí vo veku 5-7 rokov. Program stále prebieha. Počas realizácie sa podarilo vyškoliť 4 koordinátorov programu, pripravili nové výukové materiály, koncom školského roka oslovili mnohé školy, aby sa zapojili do programu v ďalšom šk. roku. Uskutočnili sa dve školenia pre učiteľov v Trnave a Spišskej Novej Vsi, v septembri prebehli ďalšie dva v Bratislave. Novo vyškolených učiteľov je 137. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady pre projektového manažéra, koordinátora, hlavného supervízora ďalej tlač materiálov, webovú kampaň, video blogy, režijné náklady, tréning nových učiteľov, licenciu programu, supervízie na školách, občerstvenie na stretnutiach učiteľov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Bona Fide, o.z.; Tabačka Open; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: V septembri 2016 naštartovala Tabačka Kulturfabrik intenzívnu komunikáciu so svojim susedstvom. Zámerom bolo vytvoriť priestor, ktorý budú môcť bezprostrední susedia Tabačky využívať ako “svoj vlastný” - pre účely, ktoré uznajú za vhodné. Oboznámením širšej verejnosti s faktom, že priestor Komunitného Hubu je tu pre nich a pre ich aktivity, rozšírili spektrum programov Tabačky o rôzne záujmy - cestovanie, kvízy, cvičenie, trhy, svetové jazyky, hudba, LGBT, tanec, zóna bez peňazí, ručné práce, varenie a pečenie, výroba, arteterapia, problematika a záujmy žiakov základných a stredných škôl. Finančné prostriedky získané z projektu boli použité na personálne a technické zabezpečenie projektových aktivít, zabezpečenie materiálov pre aktivity v rámci projektu, ako aj propagáciu, ktorá je jedným z kľúčových prvkov pri komunikovaní myšlienky projektu a príležitostí.
e) podpora vzdelávania 24 084 € Dobrá škola; Kultúra a klíma školy - podpora 1. fázy programu - audit škôl; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Experti z Neziskovej organizácie DOBRÁ ŠKOLA s podporou Nadácie Orange vykonali audit (diagnostiku) kultúry a klímy na štyroch základných školách z rôznych kútov SR. Do projektu sa zapojili základné školy zo Serede, Korne, Banskej Bystrice a Košíc. Na týchto školách boli zrealizované a vyhodnotené dotazníkové zisťovania medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi, experti vykonali pozorovanie väčšieho počtu vyučovacích hodín a života školy a absolvovali množstvo rozhovorov s riaditeľmi, učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Výsledkom sú odborné správy podrobne dokumentujúce stav kultúry a klímy na týchto školách. Na ich základe môžu školy samé alebo s pomocou expertov vypracovať svoj jedinečný projekt na zlepšenie kultúry klímy školy a následne ho implementovať. Po skončení implementácie opakovaným vykonaním auditu (diagnostiky) bude možné zmerať prínos projektu pre vzdelávanie. Finančné prostriedky boli použité na náklady súvisiace s vývojom programu, cestovné náklady a iné náklady súvisiace s realizáciou auditu na školách a režijné náklady.
e) podpora vzdelávania 10 600 € Nezisková organizácia Voices; Komunitný priestor Voices; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nezisková organizácia Voices zriadila v septembri 2016 a otvorila priestor na stretnutia a spoluprácu na Sládkovičovej 8 v Trenčíne. Trenčania a Trenčanky sa v ňom môžu vzdelávať, spoznávať tvorivých ľudí, nadväzovať zaujímavé spolupráce a organizovať vlastné podujatia. Neziskové subjekty a študenti tu môžu získať bezplatné konzultácie na rozvoj svojich všeobecne prospešných aktivít. Počas prvých mesiacov fungovania boli zriadené 3 kreatívne stretnutia, 3 literárne večery, 6 workshopov a 3 vzdelávacie podujatia. Finančné prostriedky boli použité na prenájom, vybavenie priestoru, mzdové náklady pre lektorov a koordinátorov a organizačné zabezpečenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 800 € Komunitná nadácia Zdravé mesto; Ako sa nám žije v Banskej Bystrici; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Komunitná nadácia Zdravé mesto spolu s partnermi Univerzitou Mateja Bela a Mestom Banská Bystrica zrealizovala výskum kvality života Ako si žijeme v Banskej Bystrici a publikoval vybrané časti prieskumu v elektronickej a tlačenej forme. Výskum poskytuje základné údaje o kvalite života v Banskej Bystrici, identifikuje hlavné trendy v niektorých oblastiach ako aj problémové oblasti. Slúži ako podklad na diskusiu v komunite, politické rozhodnutia či impulz k zapojeniu sa ľudí do zvyšovania kvality života v našom meste. Finančné prostriedky od Nadácie Orange boli použité na zabezpečenie face to face dotazníkových rozhovorov , odborné spracovanie výstupov, grafické spracovanie a tlač brožúrky a zorganizovanie verejných prezentácií a diskusií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 885 € Občianske združenie KASPIAN; Nová éra KASPIAN-u; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: OZ KASPIAN zabezpečil vďaka značnej podpore Nadácie Orange nové priestory tak, aby mohli byť otvorené v plánovanom termíne. Nové priestory teraz plne vyhovujú bezpečnostným podmienkam pre prácu s deťmi a mladými ľuďmi vo veku 7-20 rokov v nízkoprahovom klube 3-krát týždenne po 4 hodiny. Uvádzanie nových priestorov mohli aj vďaka podpore Nadácie Orange spojiť s komunitnou akciou PIK-NIK, ktorou oslovili novú komunitu a predstavili jej svoje poslanie a činnosť. Finančné prostriedky boli použité na interiérové vybavenie klubu, dostavbu lezeckej steny, matrac pod lezeckú stenu, vzdelávanie pre tím zamestnancov a dobrovoľníkov združenia, mzdové náklady, propagačné materiály.
b) podpora a rozvoj športu 10 001 € Občianske združenie TRIPTYCH; HidePump; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Počas augusta až októbra 2016 sa pilne pracovalo na stavbe špeciálnej cyklistickej dráhy pumptrack s názvov HidePumpa v komunitnom centre Hidepark Nitra. Dráha je určená verejnosti bez ohľadu na vek a zručnosti jazdca. Je to disciplína pre malých aj veľkých, kde sa dá veľmi dobre zabaviť a zároveň je to veľmi dobrý kondičný tréning pre skúsenejších ale aj pre profesionálnych jazdcov. Stavbou dráhy sa vytvorilo optické spojenie medzi u-rampou, workoutovým ihriskom a petangom, čím sa docielo vytvorenie športovej časti. Do realizácie projektu sa aktívne zapojilo 52 dobrovoľníkov, ktorí pracovali počas 27 dní a spoločne odrobili vyše 1600 dobrovoľníckych hodín. Finančné prostriedky boli v plnej miere využité na stavbu pumptracku - prenájom stavebných strojov, PHM, náradie, povrchové vrstvy, grafiku, vizualizáciu a iné.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 950 € K&F Projekt o.z.; ORAVALIVE; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Snahou OZ K&F Projekt bol rozkvet komunitného života, obnova tradícií a podpora iniciatív, ktoré sú na začiatku. Vďaka podpore Nadácie Orange sa podarilo väčšinu priestoru Open centra dobudovať do takej podoby ako predkladatelia predstavovali. Open centrum sa znova posunulo o level vyššie a teší sa z veľkého záujmu zo strany verejnosti. Pomohli tomu aj inšpiratívne večeri, ktoré navšívilo množstvo prevažne mladých ľudí. Veľký úspech zaznamenala aj druhá časť projektu, ktorá súvisela v rozvojom rodinného centra Motýlik v neďalekom Hruštíne. Po zrealizovaní plánovaných aktivít sa návštevnosť centra zvýšila minimálne o 20% a záujem o jeho činnosť konečne prejavili aj kompetentní predstavitelia obce. Finančné prostriedky boli použité na propagáciu, tričká, zariadenie klubovne, zorganizovanie inšpiratívnych večerov, tvorivých dielní a montessori pomôcok.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 930 € Kultúrne centrum Aktivity, o.z.; Podpora komunity v KcA; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Kultúrne centrum Aktivity oživilo svojim projektom Podpora komunity v KcA komunitný život nielen na sídlisku Juh v Trenčíne. Zorganizovalo výstavu liečiviek, vianočný rodinný trh spojený s výstavou a hand made predajom. Vďaka podpore Nadácie Orange tiež vyškolilo niekoľko desiatok mladých dobrovoľníkov v projektovej angličtine a využití productivity tools a prinieslo kúsok "sveta" i do Trenčína v podobe 4 cestovateľských prednášok v angličtine, ktoré navštívilo spolu 110 účastníkov. Finančné prostriedky boli použité na koordináciu projektu, študijné materiály, lektorné, občerstvenie, kancelárske potreby, prenájom, ďalší materiál na workshopy o liečivých bylinách, výstavu tvorivý svet a podporu klubovej činnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike; BIVIO - vzdelávaco-rehabilitačné centrum; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Projekt BIVIO bol zameraný na zvýšenie šancí ľudí s mentálnym postihnutím získať zamestnanie. Ako efektívne riešenie na zvýšenie ich šancí na pracovnom trhu vníma ZPMPVSR vytvorenie možnosti na získanie praktických pracovných zručností a skúseností. A práve vytvorenie Centra BIVIO smeruje k tomu, aby ľudia s mentálnym postihnutím boli v reálnych podmienkach, ale pritom v bezpečnom prostredí mohli získať pracovné zručnosti, skúsenosti a návyky. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu priestorov a stavebné úpravy vznikajúceho BIVIO centra.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Connect, o.z.; Účasť kratívnej dielne Lab na Noci výskumníkov; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: V spoluprácie s Connect, o.z. sa dňa 30.9.2016 v priestoroch kreatívnej dielne Lab v Bratislave uskutočnilo podujatie Noc výskumníkov. Zúčastniť sa mohla široká verejnosť, ktorá vďaka veľmi obľúbenej akcii došla vo veľkom počte. Celkovo sa s Labom a jeho strojmi oboznámilo cez 1000 ľudí. Zrealizovaný bol workshop hravé obvody, diskusia Srdce a mozog Slovenskej vedy a počas celého dňa bola možnosť vyskúšať si výrobný proces na strojoch v Labe. Finančné prostriedky boli použité na personálne zabezpečenie aktivít, materiál na workshop a pre najmenších bol pripravený workshopy, kde sa naučili ako fungujú elektrické obvody.
e) podpora vzdelávania 20 000 € M.E.S.A.10 – centrum pre ekonomické a spoločenské analýzy; To dá rozum! (Reforma vzdelávania na Slovensku); projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Tím projektu To dá rozum! z organizácie MESA10 vďaka prostriedkom z Nadácie Orange pripravil v spolupráci s profesionálmi v PR oblasti komunikáciu vízie vzdelávania a celého projektu To dá rozum. Toto obnášalo vytvorenie vizuálu projektu, spolu s komunikačnými kanálmi (web, FB stránka, blog na Denníku N) a zorganizovanie raňajok s novinármi, kde bol projekt a vízia vzdelávania odprezentované. Vďaka dobre pripravenej komunikácii mal projekt za zhruba dva týždne 33 mediálnych výstupov vrátane článkov na titulke, či reportáží v hlavných správach. Okrem komunikácie analytici projektu s podporou Nadácie Orange zanalyzovali existujúce dáta o základných a všeobecných stredných školách a pripravili výskumnú agendu a metodologický postup pre hĺbkové skúmanie problémov a slabých stránok časti školstva. Finančné prostriedky boli použité na komunikačné náklady, konzultácie, fokusové skupiny, riadenie projektu, administratívu a prípravu hĺbkovej analýzy.
e) podpora vzdelávania 7 590 € Koalícia pre deti Slovensko, o. z.; Aj ja chcem chodiť do bežnej školy; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Koalícia pre deti Slovensko v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska, nadáciou Orange a Eurochildom pripravila konferenciu "Školy s rešpektom", ktorá bola príspevkom do aktuálnej diskusie o vízii vzdelávania o 10 rokov na Slovensku "Učiace sa Slovensko". Vytvorila ňou priestor pre diskusie dôležitých aktérov vo vzdelávaní, pre prezentáciu vízie, diskusie s ministrom školstva o nej. Koalícia tiež priniesla informácie o záväzkoch SR v oblasti vzdelávania, ktoré vyplývajú z napĺňania Stratégie Európa 2020, skúsenosti Fínskej národnej rady pre vzdelávanie s reformou školstva a zvlášť kurikula. Formou živých knižníc priniesla reálne príklady slovenských "škôl s rešpektom". Rovnocenným partnerom pri príprave konferencie, výstavy, diskusiách, prezentáciách boli aj deti a mladí ľudia. Finančné prostriedky boli použité na foto výstavu, PR komunikáciu, prenájom miestnosti, občerstvenie, organizačné náklady na konferenciu, odmenu pre rečníkov, tlmočníka, grafické a tlačové správy a iné personálne náklady.
e) podpora vzdelávania 6 498 € DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie; Zážitok je poznanie; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Daphne vytvorilo vzdelávací modul pre učiteľov základných škôl Zážitok je poznanie, kde zapracovalo svoje doterajšie skúsenosti a poznatky z príbehového vzdelávania a zážitkých foriem environmentálnej výchovy. Vzdelávací modul bol otestovaný so skupinou 16 učiteľov. Vzdelávací modul pozostával z pobytového stretnutia a individuálnych konzultácií lektorov s učiteľmi. Učiteľom boli priblížené metódy zážitkového vzdelávania v prírodovedných predmetoch v kontexte medzipredmetových súvislostí, s využitím prvkov skupinovej práce, individualizácie a outdoorových aktivít. Počas intenzívneho vzdelávacieho víkendu v Banskej Štiavnici učitelia zažili 20 vybraných tém. Finančné prostriedky boli použité na seminár pre učiteľov, personálne náklady, vzdelávacie materiály, lektorov, vstupné a cestovné.
e) podpora vzdelávania 10 021 € Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj; Online mentoring - Schopné Deti; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: ETP Slovensko v rámci inovácie rozšírilo od októbra 2016 svoj Mentorský program o online mentoring s názvom Schopné deti. Cieľom bolo nájsť deťom z rómskych osád, ktoré už preukázali svoje schopnosti pod vedením svojho mentora, ďalšieho prídavného mentora zo vzdialenejšej lokality, najmä z miest, kde sú sústredené kvalitné stredné a vysoké školy. Ideou online mentoringu je posmeliť deti, ktoré sa narodili a vyrástli v rómskych osadách, aby sa nebáli odísť študovať aj do vzdialených miest. Do projektu je zapojených 34 rómskych detí, 84 mentorov má záujem pracovať s deťmi. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady pre projektového koordinátora, spracovanie webu a grafiky, cestovné náklady, výpočtovú techniku, administratívne náklady a reklamu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 12 000 € Občianske združenie Truc sphérique; Nová akustika Novej synagógy; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Nová synagóga v Žiline je pár mesiacov pre trvalým otvorením pre verejnosť, rekonštrukcia je hotová na 90%. Vďaka šikovnému tímu zo Slovenska a zahraničia sa podarilo zlepšiť akustiku Novej synagógy v Žiline a čo je prvým krokom k vytvoreniu priestoru s nadštandardnou akustikou vhodnou pre organizovanie rôznorodých kultúrnych aktivít pre verejnosť (verejné diskusie, vzdelávacie programy pre deti, zvukové inštalácie, koncerty súčasnej hudby a kapiel). Predpokladaná ročná návštevnosť synagógy je 30-tisíc ľudí. Finančné prostriedky boli použité na akustický izolačný materiál, absorbéry na basové a stredové frekvencie, transportné vozíky, nehorľavé akustické závesy a závesný systém.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis; Zmena vzdelavania zdola - priprava fondu na podporu efektivnych vzdelavacich pristupov.; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Vo februári sa podarilo Nadácii Pontis vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá pracuje na zmapovaní vzdelávacieho prostredia na Slovensku. Vďaka grantu zmapoval pracovný tím vzdelávacie prostredie a donorské prostredie na Slovensku. Podarilo sa pripraviť metodiku výskumu na testovanie uskutočniteľnosti fundraisingového zámeru, bol zrealizovaný výskum a pripravila sa štúdia uskutočniteľnosti. Nadácia Pontis v spolupráci s poradnou radou vytvorila víziu a stratégiu nového programu vo vzdelávaní, prepojila navzájom odborníkov na vzdelávanie, biznis do jednej platformy, založila EduFond – Fond pre vzdelané Slovensko, vytvorila koncept na oceňovanie progresívnych projektov vo vzdelávaní. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady pre programového manažéra, externého konzultanta z Kanady a nastavenie komunikačného plánu s PR agentúrou.
e) podpora vzdelávania 2 500 € Občianske združenie Nové školstvo; Kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Kampaň Chceme vedieť viac, pod záštitou OZ Nové školstvo, prebiehala najmä v roku 2015. Jej výsledkom je Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Cieľom podporeného projektu bolo zrealizovať dotlač a distribúciu Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, o ktorý je veľký záujem. Prvých 500 ks sa rozobralo okamžite. Vďaka podpore Nadácie Orange bude môcť byť urobená dotlač Atlasu v náklade ďalších 500 ks. Finančné prostriedky boli použité na dotlač, náklady na distribúciu, obsahovú a grafickú prípravu novej publikácie a manažment projektu.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Občianske združenie Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica; Komenského inštitút; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Komenského inštitút vďaka podpore Nadácie Orange poskytol mentoring na hodinách 16 účastníkov programu. Učitelia majú vďaka tomu možnosť zdokonaliť svoje lektorské zručnosti i pedagogické štýly. Podarilo sa pripraviť kampaň na prihlasovanie do ďalšieho ročníka, ako i propagačné videá, rozšíriť kamennú knižnicu KI a zabezpečiť spravovanie e-knižnice. Momentálne ju využíva 150 ďalších učiteľov. Súčasťou projektu bola aj príprava kampane Aj učitelia môžu byť hrdinami. Finančné prostriedky boli použité na vytvorenie propagačných videí, grafické služby, tlač materiálov, údržbu web stánky, rozšírenie knižnice, mentoring a odmenu za koordináciu projektu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Bazár chalaňov; Vianočný bazár chalaňov; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Vianočný bazár, ktorý prebiehal od 9-11.12 vo V-clube sa konal vo veľmi príjemnej predvianočnej atmosfére s účasťou cca 4200 ľudí. Návštevníci, známe osobnosti a aj dobrovoľníci strávili spolu veľmi príjemný čas, počas ktorého boli návštevníci oboznámení s projektami, ktoré boli tento rok podporené prostredníctom finančného výťažku z predaja vecí na vianočnom bazáre. Záverečný koncert sa konal 12.12.2016 v Starej tržnici a zúčastnilo sa ho cca 1200 ľudí. Umelci vystupovali bez nároku na honorár a sprostredkovali návštevníkom nezabudnuteľný umelecký zážitok. Na podporu organizácií sa podarilo vyzbierať 29 200 €. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie ozvučenia na podujatie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 470 € Občianske združenie WellGiving; Darujte Vianoce deťom, ľuďom a rodinám s neľahkým osudom; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: OZ WellGiving a portál dakujeme.sk opäť spolupracovalo na programe Darujte Vianoce s Nadáciou Orange od 29.11.2016 do 31.12.2016. Vďaka programu bola poskytnutá pomoc 120 deťom, ľuďom, rodinám vo výške 54 580,14 eur. Z toho 9 619,35 eur venovala Nadácia Orange ako štartovné príbehom na dakujeme.sk. Jednotlivé príbehy si zároveň aktívne zbierali finančné prostriedky od darcov. Pomáhalo im pri tom 22 dobronošov a 18 školských tímov. Dražilo sa 52 výrobkov od SAShe.sk tvorcov. Prostredníctvom online aukcie bolo vydražených 1 423 eur. 27 425,67 eur darovali individuálni darcovia, pričom Nadácia Orange znásobila sumu 17 173,12 eur. Finančné prostriedky boli použité na administráciu 2. fázy programu Darujte Vianoce - editácia príbehov, udeľovanie štartovného, znásobovanie darov, tvorba fotoreportážií, vystavenie zmlúv, poštovné, kontrola vyúčtovaní, finančný manažment a ďalšie náklady súvisiace s administráciou.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € MAGNA Deti v núdzi; Najlepšie jedlo na svete; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: V priebehu októbra sa MAGNA deti v núdzi zamerala na boj proti hladu. V rámci kampane sa podarilo získať 1.942 nových darcov a vyzbierať výťažok v hodnote 6.226 EUR. Za vyzbierané prostriedky MAGNA nakúpila terapeutickú stravu BP-100, ktorá vylieči u väčšiny detí akútnu podvýživu v priebehu 8-12 týždňov. Na vyliečenie detského pacienta je potrebných približne 15 balení. V priebehu 21 dní tak zachránili až o 150 detí viac. Finančné prostriedky boli použité na informačné noviny, letáky, tlač POS materiálov, odmeny pre brigádnikov, FB promo, úpravu webovej stránky a prepravu materiálu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Občianske združenie Z Dobrých Rúk; Obdarujme ľudí, ktorí prinášajú Vianoce iným; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: OZ Z dobrých rúk bolo aj tento rok nápomocné v príprave vianočných darčekov pre ľudí, ktorí sa zapojili do programu Nadácie Orange - Darujte Vianoce. Podarilo sa navrhnúť dizajn darčekov a ich grafické spracovanie laserového vzoru 3 rôznych vločiek. Vyrezalo sa cca 1 000 kruhových ozdôb a následne vygravírovalo 3 rôzne vzory snehových vločiek do cca 1 000 ks drevených ozdôb. Tie sa previazali červenou stužkou. Na záver sa ozdoby nabalili do obálok a poslali na adresy darcov a autorov príbehov z programu Darujte Vianoce. Darčeky vyrábali ľudia s postihnutím. Finančné prostriedky boli použité na materiál, poštovné, obálky, vianočné stuhy a odmenu za sprevádzanie ľudí s postihnutím.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 021,24 € Centrum dobrovoľníctva; (Ne)obyčajní ľudia; projekt podporený v programe Strategickí partneri Nadácie Orange: Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici priblížilo motiváciu a príbehy konkrétnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok širokej verejnosti. Ich cieľom bolo informovať viac o dobrovoľníctve a motivovať ľudí viac sa zapojiť. V rámci projektu bola vytvorená web stránka www.dobrovolnici.centrumdobrovolnictva.sk, na ktorej sú zverejnené osobné príbehy 25 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok formou videí, fotografií a písaných príbehov. Písané príbehy sú zároveň spracované v publikácii dostupnej v on-line aj tlačenej podobe. Finančné prostriedky z grantu boli použité na tvorbu príbehov a videí, web stránku, grafickú prípavu a tlač materiálov.
Spolu 624 732,69 €