Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Allianz, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 320 € OZ Nie sme sami: Škôlkári bezpečne.Obstaranie dopravných prostriedkov a značiek na dopravnú výchovu.
e) podpora vzdelávania 1 496,49 € MŠ Agátová 637 Liptovský Mikuláš: Dopravné prostriedky na dopravné ihrisko. Obstaranie dopravných prostriedkov na dopravné ihrisko.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Občianske združenie FK Selce: Zakúpenie dopravných prostriedkov. Zakúpenie dopravných prostriedkov (odrážadlá, kolobežky, bicykle, prilby, dopravné značky a pod.) na dopravné ihrisko.
e) podpora vzdelávania 1 500 € ZŠ s MŠ Liptovský Ján: Zakúpenie dopravných prostriedkov na detské dopravné ihrisko. Vďaka grantu bolo vytvorené dopravné ihrisko. ZŠ s MŠ zabezpečila nákup detských kolobežiek a detských odrážadiel „bicyklov“ pre študentov.
e) podpora vzdelávania 1 459,84 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET: Festival vedy a techniky. Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zorganizovala počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku už 22. ročník atraktívnej celoštátnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl vzhľadom na situáciu prvýkrát online. Svoje projekty žiaci prezentovali členom odbornej hodnotiacej komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov, a ďalších odborníkov.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET: Festival vedy a techniky. Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) zorganizovala počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku už 23. ročník atraktívnej celoštátnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl vzhľadom na situáciu prvýkrát online. Svoje projekty žiaci prezentovali členom odbornej hodnotiacej komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov, a ďalších odborníkov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Nadácia Národohospodár: Dejiny poisťovníctva knižná publikácia. Vďaka finančnej podpore bolo možné vydať knižnú publikáciu s názvom Dejiny poisťovníctva. Ide o prvú učebnicu svojho druhu s tematikou histórie v oblasti financií, konkrétne poisťovníctva. Poznatky prezentované v trilógii Dejiny poisťovníctva v Československu (jednotlivé časti boli vydané v rokoch 1989, 1993 a 1996) rozširuje v dvoch smeroch. Prvým sú svetové dejiny poisťovníctva, ktoré doteraz v podmienkach SR neboli v takejto forme prezentované, ako aj z oblasti histórie poisťovníctva v Československu, kde kladie dôraz na konkrétne udalosti a prináša ich opis v kontexte, tzn. prezentuje ich do väčšej hĺbky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € SRRZ RZ pri Materskej škole: Hádky jednej križovatky. Didaktické pomôcky nakúpené z prideleného grantu umožňujú hravou formou získať a rozširovať základné vedomosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Zakúpila sa križovatka s dopravnými značkami, ktoré umožňujú učiť deti bezpečnému správaniu ako účastníkom cestnej premávky v exteriéry, ale aj interiéry materskej školy.
e) podpora vzdelávania 800 € Obec Lazy pod Makytou: Dopravné prostriedky na dopravné ihrisko. Obstaranie dopravných prostriedkov a pomôcok na už existujúce dopravné ihrisko.
e) podpora vzdelávania 500 € Obec Závod: Dopravné ihrisko pre MŠ. Výsledkom projektu je zakúpenie prenosného dopravného ihriska, ktoré bude slúžiť k pravidelnej výučbe detí v miestnej materskej škole a osvojovaniu si správneho správania sa na dopravných komunikáciách.
e) podpora vzdelávania 400 € ZŠ Holubyho Piešťany: KPR figurína na dopravnú výchovu. Projekt prispel k vytvoreniu kvalitnejších modelových situácií, slúžiacich na nácvik prvej pomoci v rámci dopravnej výchovy na základnej škole. Na škole zorganizovali malé skupinové stretnutia, kde sa žiaci oboznamovali s rôznymi zraneniami, precvičovali si správny úchop pri KPR a zdokonaľovali sa v ošetrovaní rôznych zranení.
e) podpora vzdelávania 500 € Špeciálna ZŠ, Gen.Svobodu, Partizánske: Verejné ihrisko pre deti so zdravotným postihnutím. Základ ihriska tvorí šmykľavka a pružinová hojdačka. Ďalšou súčasťou ihriska sú doplnkové zostavy a hračky, lopty, smetné koše atď. Zakúpená zostava bola zabetónovaná do zeme.
e) podpora vzdelávania 800 € ZŠ Moskovská1 Michalovce: Mama, oco, už to viem, do školy sa bezpečne dostanem! Cieľom projektu bolo vytvorenie detského dopravného ihriska, na ktorom bude vytvorená cestná komunikácia s priechodom pre chodcov. Žiaci 2. stupňa vyrobili dopravné značky. Zakúpili sa kolobežky a kolieskové korčule, pomocou ktorých budú vytvárať modelové situácie na cestnej komunikácii.
e) podpora vzdelávania 500 € ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom: Dopravná výchova v ZŠ s MŠ. Prostriedky boli použité na nákup dopravných značiek na existujúce dopravné ihrisko a reflexných viest pre deti.
e) podpora vzdelávania 500 € ZŠ s MŠ v Malom Čepčíne: Prenosné dopravné ihrisko. Na ihrisko boli dokúpené dopravné značky. Výsledkom projektu je možnosť zostavovať rôzne dopravné situácie pre účely dlhodobej praktickej dopravnej výchovy pre deti.
e) podpora vzdelávania 8 000 € LAVAS, o.z.: ELA A VŠELIPKO. Cieľom projektu nie je len na problémy poukazovať, ale najmä naučiť najmenšie deti, ako sa k prírode a k životnému prostrediu správať, ako ho ochraňovať, prečo zbytočne nepoužívať plasty alebo ako správne separovať odpad. Projekt je primárne určený pre deti predškolského veku a prvého stupňa základných škôl. Sekundárne pre pedagógov a rodičov detí, ako vhodný doplnkový edukačný materiál. Jednotlivé témy boli spracované v krátkych 10 minútových animovano-dokumentárnych filmoch.
e) podpora vzdelávania 1 200 € OZ Zelená deťom: Deti na cestách v bezpečí. Cieľom projektu bolo, aby deti mali zabezpečené pomôcky potrebné na plnohodnotné využívanie dopravného ihriska na dvore MŠ, boli zakúpené pomôcky na dopravnú výchovu, reflexné vesty a boli taktiež umiestnené na školský dvor pružinové hojdačky v tvare dopravných prostriedkov.
e) podpora vzdelávania 800 € OZ Nie sme sami: Bezpečne a hravo v doprave - zakúpenie bicyklov. OZ sa venuje deťom s poruchou autistického spektra, s ľahkým, stredným, ťažkým a hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a s viacnásobným postihnutím. Vďaka obstaraným bicyklom naučia deti základy dopravnej výchovy na už existujúcim dopravnom ihrisku.
e) podpora vzdelávania 800 € Materská škola Šípkové: Bezpečne na ceste pre malých športovcov. Cieľom škôlky je viesť deti k všestrannému psychickému a fyzickému rozvoju. Chcú naučiť deti základným pravidlám bezpečnosti na ceste a popritom rozvíjať ich športové schopnosti. Vďaka poskytnutému grantu obstarajú pomôcky na dopravnú výchovu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 12 000 € Úsmev ako dar: Vianočný benefičný koncert. Úsmev ako dar už 40 rokov plní osvetovú úlohu v problematike starostlivosti o opustené deti, prináša možnosti riešenia a pomáha týmto deťom s celoslovenskou pôsobnosťou. Cieľovými skupinami sú deti v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), profesionálnych rodinách, náhradných rodinách, deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii a mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivost. Vianočný benefičný koncert poukazuje na problematiku týchto detí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 20 000 € Nadácia Krištáľové krídlo : Krištáľové krídlo. Podpora kultúrneho podujatia, kde sa oceňujú najväčšie osobnosti Slovenska.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Úsmev ako dar: Vianočný benefičný koncert. Vianočný benefičný koncert je najväčší a najstarší benefičný koncert nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe, ktorý poukazuje na problematiku detí vyrastajúcich v bývalých detských domovoch. Je to najväčší osvetový koncert, ktorý ukazuje laickej i odbornej verejnosti, ako môžu týmto deťom reálne pomôcť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 400 € Centrum pre deti a rodiny Ilava – Klobušice: Príspevok na zakúpenie motorového vozidla.Centrum pre deti a rodiny si vďaka poskytnutému grantu obstará väčšie motorové vozidlo, ktoré potrebuje na prepravu detí z centra.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 179 € Centrum pre deti a rodiny Martin: Príspevok na zakúpenie hojdačky do centra. V centre sa nachádza takmer polovica detí s telesným či mentálnym postihnutím. V centre sa nachádza 16-ročné autistické dievčatko Marienka, ktorá je v centre od narodenia. Zbožňuje hudbu a hojdanie, ktoré ju zároveň veľmi ukľudňuje. Zakúpená interiérová hojdačka bude určená samozrejme aj pre ostatné deti v centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova: Allianzia za lepší apetít. Po vyše 20 rokoch činnosti strediska slúžilo na prípravu pokrmov to isté zariadenie kuchyne (kuchynská linka, spotrebiče, drobný inventár prislúchajúci ku kuchyni) na prípravu a podávanie jedál. Pre zlepšenie hygienických podmienok a na realizáciu podujatí na dobrovoľnej báze, bola potrebná výmena materiálno technického zabezpečenia kuchyne. Najväčší prínos bol nákup sporáku. Zjednoduší sa tak varenie pre mnohopočetné skupiny, ktoré pravidelne mávajú školenia v stredisku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Lucia B.: Dofinancovanie špeciálneho invalidného vozíka.Dofinancovanie špeciálneho invalidného vozíka pre syna pani Lucie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Lucia S.: Sociálna pomoc pre desaťčlennú rodinu bez otca. Obetavá mama Lucia sa dnes sama stará o deväť polosirôt vo veku od 1 do 16 rokov. Mesiac po narodení ich najmladšej dcéry jej manželovi zistili nádor na mozgu. Každý mesiac sú hlboko v mínuse. Našťastie im pomáhajú dobrí ľudia, aby neskončili na ulici. Napriek ťažkému údelu sa pani Lucia nevzdáva a chce sa o deti postarať najlepšie, ako sa dá. Finančná výpomoc bola smerovaná na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou domu, kde býva pani Lucia s jej deťmi.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 450 € OZ Milan Štefánik pri ústavoch pre zdravotne a mentálne postihnutých: Ruky spoja ruky - benefičné podujatie. Podujatie, kvôli nariadeniam je presunuté na rok 2021. Bude sa konať už deviatykrát rok v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej, pre pohybovo zdravotne postihnutých zo zariadení v Kováčovej a pre mentálne a zdravotne postihnuté deti a dospelých z domova sociálnych služieb. Do nemocničného a liečebného zariadenia Národného rehabilitačného centra v Kováčovej sú privážaní pacienti po úrazoch, autonehodách, pri ochrnutí a pacienti, ktorí prišli o končatiny. Je to jediné zariadenie na liečbu a rehabilitáciu na Slovensku. Na benefičnom koncerte vystúpia známe osobnosti bez nároku na honorár.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Lucia K.: Finančná výpomoc na rehabilitačnú liečbu.Finančná podpora na liečbu pre 7- ročného syna Adamka (s DMO) v Adeli Centre v Piešťanoch. Jedná sa o 4 – člennú rodinu, ktorá si zo svojho rozpočtu nemôže dovoliť zabezpečiť potrebnú liečbu pre ich synčeka.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 000 € SVB na ul. Mukačevská 7 Prešov: Dar pre poškodených tragickou udalosťou.Finančný príspevok osobám zasiahnutým mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove.
b) podpora a rozvoj športu 200 € ZŠ s MŠ Brehy: Prístrešok pre bicykle. Žiaci sa zapojili do projektu, ktorý vyhlásila škola s názvom „Do školy na bicykli“. Škole však chýbal stojan s prístreškom na bicykle. Vďaka podpore z nadácie, tak budú bicykle svojich majiteľov čakať v suchu a v bezpečí po skončení vyučovania.
b) podpora a rozvoj športu 150 000 € Slovenský paralympijský výbor: SME SI ROVNÍ. Projekt SME SI ROVNÍ zabezpečuje podporu pre projekty: Paráda, Spustenie internetovej televízie SPV TV, Systém sociálnej pomoci a motivácie OZP, Nákup športových pomôcok pre športovcov, spustenie projektu paraveslovanie a spustenie tréningového centra v Piešťanoch. 1.Projekt Paráda pre malých aj veľkých je bezbariérový festival v piešťanských kúpeľoch. Deti si môžu vyskúšať paralympijské športy, zabaviť sa na atrakciách a s rodičmi v edukačnej zóne získať dôležité informácie a rady v stravovaní, zdravom životnom štýle a o zdravotných znevýhodneniach. 2.Projekt Hľadáme talenty sa zameriava na hľadanie talentov z radov detí a mladých zdravotne znevýhodnených športovcov začiatočníkov. 3. V internetovej televízii SPV TV, pravidelne pripravujú diskusie nad aktuálnymi témami dneška, predstavujú parašportovcov, trénerov a ľudí, ktorí majú blízko k športu zdravotne znevýhodnených.4. Projekt Systému sociálnej pomoci a motivácie OZP je inovatívnym overovaním poskytovanej pomoci a poradenstva pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Vytvorilo sa 5 centier „Včasnej pomoci“ s pôsobnosťou pre všetky samosprávne kraje. Centrá sú v Prešove, Košiciach, Kováčovej, Žiline a Piešťanoch a v nich pôsobí 24 pracovníkov – motivátorov. 5. Projekt Spustenia paraveslovania na Slovensku. Oficiálnym uvedením bezbariérového skifu na vodu sa v piešťanskom Veslárskom klube Sĺňava naplno otvorili možnosti pre rozvoj paraveslovania na Slovensku. 6. Projekt Spustenie tréningového centra v Piešťanoch je obrovským prínosov v súčasnej spoločenskej pandemickej situácii, ktorá obmedzuje športové hromadné podujatia. V Piešťanoch sa podarilo vytvoriť s ohľadom na COVID tzv. „bublinu“ pre tréningové možnosti paralympijských športovcov. Vzhľadom na opatrenia sa tento rok všetky aktivity preniesli najmä do online prostredia.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Špeciálne olympiády Slovensko: Špeciálne podporné pomôcky pre športovcov.Finančné prostriedky z grantu boli použité na nákup špeciálnych pomôcok pre športovcov s viacnásobným znevýhodnením. Vertikalizátor ako aj ostatné pomôcky napomáhajú športovcom pri zvykaní si na polohu v stoji a pomáhajú posilňovať svaly v oblasti chrbta. Pomôcky napomáhajú športovcom ako aj po fyzickej – zlepšenie činnosti vnútorných orgánov, tak aj po psychickej stránke – rozvoj kognitívnych schopností.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Občianske združenie Javoráčik: Na bicykli do školy. Vďaka projektu boli zakúpené a osadené 2 ks prístreškov na bicykle. Vytvorením možnosti krytého parkovania bicyklov podporili deti, aby využívali cyklodopravu aj v horšom počasí. Osadenie prístreškov bolo súčasťou vybudovania bezpečnejšieho vchodu do školy. Teraz majú cyklisti možnosť dostať sa do areálu školy bez toho, aby sa miešali s autami.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € Marcela L.: Finančná pomoc pre syna paralympionika. Finančná pomoc bola použitá na obstaranie lyžiarskej výstroje pre syna paralympionika.
b) podpora a rozvoj športu 300 € OZ Pri ZŠ v Plavnici: Na bicykli do školy. Vďaka finančnej podpore bolo zakúpených 8 nových stojanov pre 40 bicyklov. Žiaci môžu do školy prichádzať na bicykloch alebo kolobežkách a tak ich nemusia rodičia voziť do školy.
b) podpora a rozvoj športu 500 € Spojená Škola ul.M.R.Štefánika 1, Vrútky: Bezpečne na bicykli do školy. Grant bol použitý na dokúpenie mobiliáru - dopravných značiek pre už existujúce dopravné ihrisko. Vďaka značkám môžu byť na ihrisku simulované rôzne dopravné situácie a tak si ich žiaci môžu vyskúšať v praxi.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Kokava nad Rimavicou: Dva merače rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Obec Veľké Orvište: Merač rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Nadácia Kvapka Nádeje: Modernizácia Kryobanky v NÚDCH v Bratislave.Transplantačná jednotka kostnej drene (TJKD) Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH v Bratislave je jediným centrom pre Slovensko, kde sa vykonávajú transplantácie krvotvorných buniek u detí s onkologickými, závažnými hematologickými, metabolickými ochoreniami ako aj niektorými vrodenými poruchami imunity. Intenzívny rozvoj liečby onkologických a hematologických ochorení a samotnej TJKD prináša nové požiadavky na materiálno technické zabezpečenie moderných liečebných metód a transplantačného programu s nutnosťou vybudovania Oddelenia bunkovej terapie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Obec Lukavica: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Párnica: Dva merače rýchlosti. Obstaranie a inštalácia dvoch meračov rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Jasenovo: Dva merače rýchlosti. Obstaranie a inštalácia dvoch meračov rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Mesto Námestovo: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Žlkovce: Dva merače rýchlosti. Obstaranie a inštalácia dvoch meračov rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Obec Veličná: Osvetlenie priechodu pre chodcov. Osvetlenie priechodu pre chodcov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Obec Kosihy nad Ipľom: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € Obec Kalinkovo: Dva merače rýchlosti. Obstaranie a inštalácia dvoch meračov rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 200 € Obec Oravský Podzámok: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Obec Pravotice: Defibrilátor. Vďaka umiestneniu AED na budove Obecného úradu môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na prežitie. Cieľom projektu je poskytnúť prvú pomoc občanom, návštevníkom obce a jej okolia. Pri ohrození života často rozhodujú minúty a záchranou môže byť práve defibrilátor, ktorý použije aj laik. V mnohých prípadoch môže byť defibrilátor najbližšou a najrýchlejšou pomocou, ktorá prispeje k záchrane života.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Ostrý Grúň: Dva merače rýchlosti. Obstaranie a inštalácia dvoch meračov rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Obec Sedliacka Dubová: Bezpečne cez priechod. Osvetlenie priechodu pre chodcov na frekventovanej ceste v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Obec Sečianky: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 400 € ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov, o.z. – odv. zložka EMERGENCY: Nie je nám to jedno - Defibrilátor. Projekt Nie je nám to jedno – Obstaranie AED a jeho umiestnenie na verejnom mieste.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € SASA Centrum:Nákup terapeutických pomôcok do centra
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 26 400 € Univerzitná nemocnica Bratislava: Prístrojové vybavenie na liečbu pacientov postihnutých koronavírusom. Hmotný dar pre UNB – pľúcny ventiláror HAMILTON C1/Hamilton Medical.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 48 416,4 € Kto pomôže Slovensku: 3 vzduchové dezinfektory Novareus Defend 1050 - pre UNB. Darovanie prístrojového vybavenia na dezinfekciu vzduchu v nemocničných priestoroch UNB.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Komunita Kráľovnej pokoja Močenok – Radošina: Ochranné pomôcky. Grant bol použitý na obstaranie ochranných pomôcok pre klientov a personál centra.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Dobrovoľná záchranná brigáda civilnej ochrany: Ochranné pomôcky pre dobrovoľníkov. Grant bol použitý na obstaranie dezinfekcie a ochranných pomôcok pre dobrovoľníkov v privej línii pri zabezpečovaní služieb, zdravotnej starostlivosti a dezinfekcie priestorov počas pandémie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Občianske združenie „Zdravie pre Alexa“: Liečba svalovej dystrofie. Finančná pomoc určená na liečbu malého Alexa.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Dobrovoľný hasičský zbor Sielnica: Ochrana zdravia v obci v rámci dobrovoľníckej činnosti. Finančná podpora na zakúpenie zdravotných pomôcok (defibrilátor, sada krčných golierov, chrbticová doska, záchranná taška).
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Eva T.: Príspevok na kúpeľnú liečbu pre dcérku s mozgovou obrnou. Finančná pomoc za účelom absolvovanie kúpeľnej liečby pre dcéru so zdravotným postihnutím.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Horná Lehota: Merač rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Janka G.: Finančná podpora na liečbu pre onkologicky choré dieťatko. Malá Janka bola životaschopné zdravé dieťatko, mama s ňou chodila len na pravidelné kontroly. Ako jednoročnej jej zistili onkologické ochorenie odvtedy väčšinu času trávi v nemocnici. Finančná podpora bola použitá na liečbu malej Janky.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Vladimír G.: Finančná podpora pre dieťatko s onkologickým ochorením. Finančná pomoc na zmiernenie nákladov rodičov, nakoľko je malý Jurko väčšinou hospitalizovaný so svojou mamou, len výnimočne sú na pár dní doma. Otec cestuje za nimi kedy mu to pracovné povinnosti dovolia. Peňažný dar bol použitý na cestovné, zdravotné pomôcky, lieky a ostatné náklady spojené s liečbou malého Jurka.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Lenka K.: Finančná podpora na liečbu pre dcérku Elu. Finančná podpora na liečbu 4 ročnej dcéry, ktorá má viacero zdravotných komplikácií. Prostriedky boli použité na rehabilitačnú liečbu v Axis Medical Centre v Piešťanoch.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € Ľubomíra K.: Finančná podpora na liečbu pre dcéru. Pani Ľubomíra sa o dcérku stará sama od jej narodenia. Veronika sa narodila so zdravotným postihnutím a je odkázaná na invalidný vozík. Finančná podpora bola použitá na kúpeľnú liečbu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Mesto Tvrdošín: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Obec Necpaly: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Rudno: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Sľažany: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Slovenské Pravno: Merač rýchlosti: Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Spišský Hrhov: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Obec Sučany: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 200 € Obec Trstené pri Hornáde: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Zakamenné: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Želovce: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Obec Veľká Ida: Osvetlenie priechodu pre chodcov. Osvetlenie priechodu pre chodcov v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 400 € Občianske združenie Iskierka: Fyzioterapia ako súčasť života. OZ ISKIERKA pomáha zdravotne znevýhodneným mladým ľuďom zaradiť sa do bežného života. Dlhoročné skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi im ukázali, že fyzioterapia je nevyhnutnou a najdôležitejšou súčasťou ďalšej existencie ľudí so zdravotným znevýhodnením. Vďaka projektu bola poskytnutá fyzioterapia zdravotne znevýhodneným ľudom s poruchou pohybového aparátu a tak im bola poskytnutá pomoc pri zlepšení ich zdravotného stavu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Báb: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Horné Semerovce: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Vladimír H.: Liečba v Adeli medical centre Piešťany. Finančná podpora na rehabilitačnú liečbu pre pána Vladimíra po ťažkom úraze.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € Nadácia Kvapka Nádeje: Vybudovanie Oddelenia bunkovej terapie v NÚDCH v Bratislave. Pracovisko bude slúžiť na prípravu, spracovanie, ošetrenie, zmrazenie a uskladnenie štepov krvotvorných kmeňových buniek, ktoré sa používajú na transplantáciu pre onkologických a hematologických pacientov transplantačnej jednotky kostnej drene. Život zachraňujúcu liečbu na tomto pracovisku podstupujú detskí pacienti z celého Slovenska.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Materská škola, Obuvnícka 435/30, Partizánske: Dýchajme čistý vzduch. Obstaranie dvoch uzavretých germicídnych žiaričov s ozonátorom do materskej škôlky. Vďaka tomu chcú deťom zabezpečiť lepšie podmienky a tak eliminovať množstvo vírusov a baktérií v triedach a respiračné ochorenia detí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 400 € Obec Nitrica: Dva merače rýchlosti. Obstaranie a inštalácia dvoch meračov rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 419,53 € Obec Čečejovce: Merač rýchlosti. Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie Prešov, Dom sv. Kozmu a Damiána Prešov: Zabezpečenie dezinfekčných, zdravotných a ochranných pomôcok. V Dome sv. Kozmu a Damiána sa starajú o ťažko chorých a seniorov, ktorí sú plne odkázaní na pomoc opatrovateľsko-ošetrovateľskú, sociálnu a duchovnú starostlivosť. Nakoľko ošetrujú rizikovú skupinu nevyhnutne potrebovali zabezpečiť ochranné, zdravotné a hygienické pomôcky.
Spolu 468 741,26 €